Komunikaty

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce” nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 14.09.2017r. z uwagi na oczekiwanie zakończenia procedury zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym.

BURMISTRZ                                                                                       Gniewkowo, dnia  17.08.2017r.

GNIEWKOWA     

                                      

OŚ.6220.28.2017.AS

                                                                     

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa   działając  na  podstawie art. 36 §1,  §2 i 49   Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze zm.)   oraz  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamia

 

iż wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce”    nastąpi w  terminie    późniejszym  tj.  do  dnia 14.09.2017r. z uwagi  na  oczekiwanie zakończenia procedury  zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym.

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz upoważnionego do reprezentowania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Poznańskiej 384 c, 88-100 Inowrocław w zakresie wykonania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.

Zgodnie  z  art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.                

                                                                                                                                                                                            

                                                                                    z up. BURMISTRZA

                                                                              mgr Bogumiła Pęczkowska

                                                                                     SEKRETARZ GMINY

                                                                              

                                                                                                                                                                            

Wywieszono w dniu …………………………r.                                             

 

Zdjęto dnia……………….…...............................r.

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2017 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 752
22 sierpnia 2017 15:38 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)