Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 15.05.2017r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w przy ul. Poznańskiej 384c, 88-100 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opocz

Burmistrz Gniewkowa                                                                                                        OŚ.6220.27.2017.AS

ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 21.06.2017r.

                 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w dniu  15.05.2017r.    na wniosek LAPIS Artur Kamiński   z   siedzibą    przy  ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz,  działającego  w  imieniu    i  na  rzecz    Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu    z  siedzibą  w    przy  ul. Poznańskiej 384c, 88-100 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji    o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo”.  

                Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                   Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) w dniu 21.06.2017r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

                  Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Gniewkowie, ul. 17  Stycznia 11, pok. nr 25, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                       mgr Beata Kowalska

                                                                                       Zastępca Burmistrz                                                                                                                                                                                          

Zamieszczono w dniu  ………………………r.

 

zdjęto dnia………………................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 21.06.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 598
23 czerwca 2017 07:54 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:09 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:07 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl