Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 04.05.2017r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozszerzeniu działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 427/3 i 428/1 w Gniewkowie przy ul 17 Stycznia 22”.

Burmistrz Gniewkowa                                                                                                        OŚ.6220.21.2017.AS

ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 22.05.2017r.

                 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w dniu  04.05.2017r.    na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo, w sprawie wydania decyzji    o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozszerzeniu działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 427/3 i 428/1 w Gniewkowie przy  ul 17 Stycznia 22”.

                Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                   Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) w dniu11.05.2017r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy  o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

                  Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Gniewkowie, ul. 17  Stycznia 11, pok. nr 25, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                     mgr Beata Kowalska

                                                                                                                                           Zastępca Burmistrz                                                                                                                                                                                          

Zamieszczono w dniu  ………………………r.

 

zdjęto dnia………………................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.05.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 878
23 maja 2017 09:57 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)