Komunikaty

Obwieszczenie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 4 maja 2017r. nr SKO-4220/38/2017 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gniewkowa z dnia 15.03.2017r. znak:OŚ.6220.9.2016.AS w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów mioceńskich - neogen, na działce o numerze ewidencyjnym 209/2 w Szadłowicach”.

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia 16.05.2017r.

GNIEWKOWA                                     

 

OŚ.6220.9.2016.AS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.  353 ze zm.),

 

     zawiadamia

 

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy  decyzją z dnia 4 maja  2017r. nr SKO-4220/38/2017 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gniewkowa  z dnia 15.03.2017r. znak:OŚ.6220.9.2016.AS w przedmiocie braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów mioceńskich - neogen, na działce o numerze ewidencyjnym 209/2 w Szadłowicach”.

        Z decyzją z dnia 4 maja  2017r. nr SKO-4220/38/2017 można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. Nr 25, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r.  poz. 23 ze zm.),   zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                               Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Beata Kowalska

                                                                                               Zastępca Burmistrza                                                                                                                                 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zamieszczono w dniu   …………………………...…..r.

 

zdjęto dnia……………….............................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.05.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 07:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 794
17 maja 2017 07:47 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)