Komunikaty

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowie studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzbiczany działka o numerze ewidencyjnym 261 obręb Wierzbiczany, gmina Gniewkowo” nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 11.05.2017r. z uwagi na oczekiwanie przesłania opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

BURMISTRZ                                                                                       Gniewkowo, dnia  11.05.2017r.

GNIEWKOWA     

                                            

OŚ.6220.7.2017.AS

                                                                                       

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa   działając  na  podstawie art. 36 §1,  §2 i 49   Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2016r.  poz. 23 ze zm.)   oraz  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamia

 

iż wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  inwestycji polegającej na: „Budowie studni głębinowej zlokalizowanej  w miejscowości Wierzbiczany  działka o numerze ewidencyjnym 261 obręb Wierzbiczany, gmina Gniewkowo”  nastąpi w  terminie    późniejszym  tj.  do  dnia 11.05.2017r. z uwagi  na  oczekiwanie przesłania  opinii o  ewentualnej konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać  na  środowisko.  

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Mariusza Borowskiego  zam. Rojewo 2, 88-111 Rojewo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.

Zgodnie  z  art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                     mgr Beata Kowalska

                                                                                                                                     Zastępca Burmistrz

 

 

Wywieszono w dniu …………………………r.                                             

 

Zdjęto dnia……………….…...............................r.

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2017 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 763
16 maja 2017 09:37 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)