Komunikaty

Obwieszczenie że w dniu 08.09.2014r. na wniosek P.W. MARO Marek Fryza z siedzibą przy ul. Piasta 16, 88-140 Gniewkowo, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.13.2013.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu w obrębie działek inwestycyjnych o nr 477/4, 477/6, 477/15, położonych w Gniewkowie przy ul. Piasta 16 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania i przet

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia  08.09.2014r.

GNIEWKOWA                                    

 

OŚ.6220.13.2013.AS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.),

     zawiadamia

 

że w dniu 08.09.2014r. na wniosek P.W. MARO Marek Fryza   z siedzibą przy ul. Piasta 16, 88-140 Gniewkowo, została  wydana  i  zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.13.2013.AS  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu w obrębie działek inwestycyjnych o nr 477/4, 477/6, 477/15, położonych w Gniewkowie przy ul. Piasta 16 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania i przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.  

     Z niniejszą decyzją, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu  można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. Nr 25, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.),   zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji .                                                                                                

           

                                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                                            mgr Beata Kowalska

                                                                                                              Zastępca Burmistrza  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Zamieszczono w dniu   16.09.2014r.

 

zdjęto dnia……………….......................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.09.2014r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2014 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 1116
16 września 2014 13:44 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)