Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa w sprawie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek stacji kasacji i demontażu pojazdów w Gniewkowie ul. Żytnia 5, działka 229/1.”

BURMISTRZ                                                                                                Gniewkowo,  dnia  09.12.2010r.
GNIEWKOWA

Znak:7625-15/2010                                                                             

                                                    OBWIESZCZENIE

                                  BURMISTRZA  GNIEWKOWA                    Na podstawie   art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.) informuję o toczącej  się  procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „Zmianie  sposobu użytkowania  budynku  magazynowego na  budynek stacji  kasacji i  demontażu  pojazdów  w  Gniewkowie  ul. Żytnia 5,  działka 229/1.” 

Postępowanie  zostało  wszczęte na  wniosek   firmy MAX-SPRINT Magdalena  Skonieczna  z  siedzibą  w  Gniewkowie  przy  ul. Żytniej 2.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie  z  art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję,  że dane  o: wniosku, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Inowrocławiu, postanowienie Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Środowiska, raporcie   o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia na  środowisk zostały  umieszczone ,  zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na stanowisku  d.s. Ochrony  środowiska  i   ochrony  przyrody Urzędu  Miejskiego w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11  (pok.10). Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00.
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze. zm.), informuję o możliwości zapoznania  się  z dokumentacją  sprawy,  składania uwag  i   wniosków  w  formie  pisemnej,  elektronicznej  i  ustnej  do  protokołu  w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w  Gniewkowie pokój nr 10  w  godzinach  urzędowania tj. od poniedziałku do  piątku  od  godziny 7.00 do 15.00.

                       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego  w  Gniewkowie www.gniewkowo.com. pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie,  a  także   w  pobliżu  planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                                    Z up. BURMISTRZA

                                                                                              MGR Paweł Drzażdżewski

                                                                                                  Zastępca  Burmistrza                                                                                                                                                                                   

Zmieszczono  w dniu .......................... r.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            

Zdjęto w  dniu …………......................r.                                               

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 09.12.2010r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2010 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 972
09 grudnia 2010 13:00 Magdalena Kłosowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl