Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwoeszczenie, że w dniu 16.08.2010r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ulicy Kwiatowej w Gniewkowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 467/30, 467/44, 467/60, 468/12, 469/5, 469/4 w miejscowości Gniewkowo”

BURMISTRZ                                                                                                          Gniewkowo, dnia 18.11.2010r.

GNIEWKOWA                               

 

Znak:7625-20/2010

 OBWIESZCZENIE

 

                  Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),  a także  art. 10 § 1 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071   ze zm.) , 

zawiadamia 

           że  w  dniu  16.08.2010r.   na  wniosek  Pracowni  Projektowej „PROJBUD” Jarosław  Matuszak  z   siedzibą  w  Inowrocławiu  przy  ul.  Poznańskiej 36  działającego  w  imieniu    i  na  rzecz    Gminy  Gniewkowo   z  siedzibą  w  Gniewkowie  przy  ul.  17  Stycznia  11 , została  wydana  i  zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na:     „Przebudowie  ulicy  Kwiatowej  w  Gniewkowie  na  terenie  działek  o  numerach  ewidencyjnych: 467/30, 467/44, 467/60, 468/12, 469/5, 469/4  w  miejscowości  Gniewkowo”.

     Z niniejszą decyzją, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi ze  Starostą  Inowrocławskim oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu  można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071   ze zm.),  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji .

 

                                                                                               Z  up. BURMISTRZA                                                                                                                                           mgr Paweł Drzażdżewski

                                                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 

 

Zamieszczono w dniu   18.11.2010r.

 

zdjęto dnia………………...........................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 18.11.2010r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2010 10:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 978
21 listopada 2010 10:26 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu.
21 listopada 2010 10:26 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu.
21 listopada 2010 10:21 Magdalena Kłosowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl