Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 29.09.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE, dn 90 PE wraz z dwoma przyłączami gazowymi w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa                                                                             Znak: 7331-76/10

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 29.09.2010 r. 

 

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 29.09.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE, dn 90 PE wraz z dwoma przyłączami gazowymi dn 63 na terenie działek  nr 140/4, 898/5, 898/1 i 898/4 w miejscowości Gniewkowo.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek

Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się             z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 12 (tel. 0-52 3543015) w godzinach 7ºº-15ºº w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 29.09.2010 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

 

zdjęto dnia ...................................r.

 

 

 

....................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 29.09.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kłosowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2010 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 947
29 września 2010 11:36 Magdalena Kłosowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl