Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Informacja o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I N F O R M A C J A                              W związku z upływem w 2019  kadencji ławników sądowych –działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U. z 2019 r. , poz.52 z późn.zm.) oraz na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie określenia liczby ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE  ZWRACA  SIĘ O ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU


Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy zapotrzebowanie w kadencji 2020-2023  wynosi: 2 ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy Sądu  Rejonowego w Inowrocławiu. Ławnicy wybierani będą przez Radę Miejską w Gniewkowie.


Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci, aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze czynnej służby wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być jednocześnie ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszeń kandydatów dokonują :
-prezesi właściwych sądów,
-stowarzyszenia, inne organizacje społeczne lub zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Gniewkowo.

                                   Informuję, że termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2019 r.  Pisemnych zgłoszeń proszę dokonywać w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11 pokój nr 17 od  poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać wyłącznie na druku karty zgłoszenia określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie -pokój nr 1 oraz pokój nr 17.
Wzór karty jest dostępny także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Formularze” oraz w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Wybory”.

Do  zgłoszenia dołączyć należy:
1.informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)zaświadczenie lekarskie ostanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona w  liście  ( druk do pobrania wraz z kartą zgłoszenia).
                              Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa, koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
                              Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy ( 30 czerwca), pozostawia się bez biegu.

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady Szymon Krzysztofiak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2019 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 211
31 maja 2019 11:59 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [kartazgloszeniakandydatanalawnika.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2019 11:59 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2019 11:58 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)