Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 24 sierpnia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu  24 sierpnia  2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady.
Na początku Przewodniczący Rady podał informacje za okres międzysesyjny:
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji otrzymała petycję Patryka Wojciechowskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej;

-do biura Rady wpłynął protokół ze spotkania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolną i Ochrony Środowiska w dniu 16 lipca 2020 r. (sprawdzanie inwestycji drogowej w Kawęczynie);

-radni: Michał Otremba i Przemysław Stefański otrzymali odpowiedzi na złożone interpelacje;

-w dniu 23.07.2020 r. w Wielowsi odbyło się wiejskie zebranie wyborcze w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej- zebraniu przewodniczył radny Julian Bajerowski;
-radni otrzymali mailem do wiadomości pisma pani Dyrektor Gliwińskiej skierowane do Burmistrza Gniewkowa z dnia: 20 i 23.07.2020 r.;

-do wiadomości RM  wpłynęła odpowiedź Burmistrza Gniewkowa z dnia 31.07.2020 r. na petycję pana Damiana Mierzejewskiego dot. kanalizacji przy ul.Kasprowicza w Gniewkowie;

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem  nadzorczym Nr 63/2020 stwierdził nieważność tiret czwarty w § 10 ust. 2 lit. a uchwały Rady Nr XXV/168/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo (unieważnienie zapisu o ostatnich 3 cyfrach PESELU);

-przeprowadzona została analiza oświadczeń majątkowych radnych za rok 2019, część jawna oświadczeń umieszczona została w BIP UM, a drugie egzemplarze wysłane do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu. Z Urzędu Skarbowego przyszła informacja o analizie oświadczeń złożonych Burmistrzowi Gniewkowa, która zgodnie z planem pracy Rady przedstawiona będzie w październiku;

-z WSA w Bydgoszczy wpłynęło prawomocne orzeczenie w sprawie odrzucenia skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich na uchwałę Rady Miejskiej Nr XI/70/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. ;
-Przewodniczący Komisji Statutowej podjął czynności związane z przygotowaniem ostatecznej wersji projektu zmian w statucie Gminy.

Radny Otremba zgłosił, że pan Rychłowski telefonicznie poinformował o problemie z zalogowaniem się na platformie.
                                   Jako pierwszy omawiany był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020. Przewodniczący Rady zaznaczył, że w piątek przesłana została radnym autokorekta do tego projektu. Projekt omówiła pani Skarbnik i poprosiła o dokonanie jeszcze drobnej korekty.

Radny Stefański wskazał na  dział 921 -2480, gdzie zaplanowano zwiększenie dotacji o 170 tys. zł i zapytał, czy radni mogliby dowiedzieć się coś więcej o tym.  Radny przypomniał, że od grudnia 2018 roku kilkukrotnie dotacja była dla MGOKSiR zwiększana i zapytał, czy mógłby otrzymać informację ile razy rzeczywiście to zwiększenie było robione, od jakiej kwoty wyjściowej i o powody zwiększenia np. czy więcej mieszkańców korzysta z oferty Ośrodka. Pan Stefański poprosił o te dane na sesję. To znacząca kwota, a w opisie radny nie znalazł żadnego wyjaśnienia. Przewodniczący Rady zapytał, czy w tej sytuacji nie należałoby za kwotę wyjściową wziąć wysokość dotacji ustalonej uchwałą  z grudnia 2019. Pan Stefański doprecyzował, że chodzi mu o obecną kadencję, bo skoro inni radni nie są tym zainteresowani, to przynajmniej on chciałby to wiedzieć. Dodał, że chodzi mu przy tym o wskaźnik, jaki może określić „korzystanie z dobrodziejstw GOKSiR-u”, czy to rzeczywiście wzrosło , wzrosła ilość uczestników. Pani Kucharska zapewniła, iż postara się przygotować taką informację.
Radny Gremplewski zauważył w dziale  616 w § 6050 zmiany w wysokości 80 tys. zł na remont placu przy ul.Piasta i zapytał, czy to oznacza, że będzie to robione w tym roku.  Pani Skarbnik potwierdziła, że zamierza się przystąpić do tego zadania zwłaszcza, że KSM oraz sklep MILA- zadeklarowali dofinansowanie. Radny wyraził zadowolenie z tego faktu, ponieważ miał informację, że to zadanie uwzględnione będzie dopiero na rok 2021. Z-ca Burmistrza przyznał, że rzeczywiście tak zakładano, ale starano się, by jednak zrobić to jak najszybciej i tak prawdopodobnie się stanie. Stosowane porozumienia wysyłane zostały do KSM oraz do sklepu MILA (obecnie chyba „Delikatesy”). Aby to zrealizować trzeba jeszcze uaktualnić projekt.
Radny Tomasik poprosił, by w przyszłości, w przypadku jakiś zmian , które będą dostarczane radnym na maila, oprócz tego, otrzymywali jeszcze informację na telefon, by zajrzeć do tej skrzynki. Z-ca Burmistrza zaznaczył, że jeśli chodzi o zmiany do budżetu, to one napływają cały czas , dziś również od Wojewody wpłynęły decyzje. Przewodniczący Rady zapewnił natomiast, że będzie się starał, aby takie smsowe informacje do radnych wpływały, a te ostatnio, wysłane były chyba w piątek.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz wystąpiła z zapytaniem o projekt, na który Sołectwo Chrząstowo ubiega się o dofinansowanie w WFOŚ (część wypowiedzi była słabo słyszalna).  Fundusz prosi o skorelowanie działań w związku z planowanymi środkami również z budżetu Gminy i wówczas Fundusz by też pomógł. Z-ca Burmistrza zapewnił, że wszystko jest na dobrej drodze, po zatwierdzeniu zmian w budżecie- Sołectwo otrzyma wnioskowaną kwotę.
Radny Chrzanowski poruszył temat rozpoczęcia prac remontowych przy Klubie Seniora i zapytał o etap tych prac.  Pan Tomczyk powiedział, że na razie oddano budynek wykonawcy, a dokładnie- tym zadaniem zajmuje się pan Burmistrz, więc szczegółową  odpowiedź radny otrzyma na sesji.
                                               Kolejno omawiano projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który radnym przedstawiła pani Justyna Marek. Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu.  W trakcie tego wystąpienia swoją obecność zgłosił pan Tomasik.
                                               Kolejno, pani Kłosowska przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Zajeziernej w Gniewkowie. Następnie prowadzący posiedzenie otworzył dyskusję, a w celach organizacyjnych sprawdził przyłączenie się do grona uczestników- radnego Grzegorza Gołasia, który jednak nie nawiązał połączenia dźwiękowego. Radny Tomasik zapytał o to, czy tym terenem zainteresowani są już jacyś inwestorzy, czy to robione jest dla potencjalnych zainteresowanych w przyszłości, aby dać im takie możliwości. Pani Kierownik powiedziała, że na przestrzeni lat, jak działka została podzielona paru inwestorów się tym interesowało, ale wycofywali się, bo nie byli w stanie zrealizować tam swoich planów. Aby pomóc tym potencjalnym inwestorom postanowiono zmienić ten plan. Przewodniczący Rady zapytał o przewidywany koszt sporządzenia planu. Pani Kłosowska powiedziała, że jest on dość prosty, dlatego „liczy, że wszystko pójdzie gładko” i może to kosztować ok. 15-18 tys. zł do 20 tys. zł, ale na to zadanie sporządzone zostanie jeszcze zapytanie ofertowe.
                                               Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniewkowo przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych omówiła pani Monika Karczewska.  W trakcie rozpoczętej dyskusji- radny Pułaczewski zapytał o cel tego porozumienia, czy jest on związany z kanalizacją w Suchatówce. Pani Karczewska powiedziała, że chodzi o całą aglomerację, całość kanalizacji w Gminie Gniewkowo i Gminie Rojewo, o szersze spojrzenie i w przyszłości ma to służyć pozyskiwaniu dofinansowania. Podsumowując, Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi o to, jaki będzie podział i w jakich programach będzie można ewentualnie wnioskować, na co pani Karczewska odpowiedziała, że „m.in. też ,tak”.  Do projektu nie było więcej pytań.
                                               Pani Justyna Krawiec przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2020/2021. Nie było chętnych do zabrania głosu w otworzonej dyskusji i została ona zamknięta.
W międzyczasie swoją obecność zgłosił radny Gołaś.
                                               Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w ramach punktu „wolne głosy i wnioski”.
                                                      Zwracając się do Z-cy Burmistrza-radny Pułaczewski przypomniał o rozmowie dotyczącej naprawy ścieżek rowerowych i zapytał, czy coś w tym zakresie zostało poczynione (głównie dziury na odcinku Gniewkowo-Suchatówka).  Radny zasugerował zrobienie generalnego przeglądu ścieżek i zrobienie niezbędnych napraw. Pan Tomczyk zapewnił, że przegląd, inwentaryzacja ścieżek będzie zrobiony i te bieżące naprawy będą dokonywane.
                                               Radny Tomasik wyraził pełne poparcie dla propozycji radnego Pułaczewskiego, bo sam często korzysta ze ścieżek, a to -jest coraz trudniejsze. Radny zapytał o progi zwalniające na Rynku. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że będzie miał spotkanie w przyszłym tygodniu w Generalnej Dyrekcji i zaznaczył, że jest to „ciężki temat”.  Takie progi, to urządzenia ruchu drogowego i musi być na to projekt, zgoda (zmiana organizacji ruchu).
Pan Tomasik wystąpił też z zapytaniem o zakończenie prac w gniewkowskim przedszkolu, podkreślając, iż liczył po cichu na to, iż od września – ta nowa część będzie już dzieciom udostępniona.  Zapytał o sytuacje związaną z tą rozbudową oraz o pomieszczenia przy ul.Dworcowej.  Z-ca Burmistrza zapewnił, że wszystko jest aktualne, przewiduje się, że po wyprowadzeniu dzieci z budynku przy ul.Dworcowej do Przedszkola na ul.Moniuszki  przeprowadzona zostanie zmiana przeznaczenia budynku i jest już nawet na to projekt (2 lub 3). Odnośnie rozbudowy cały czas zapewniano, że prace wykonywane są terminowo, ale ostatnio wpłynęło pismo z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia i przyczyną jest tu Covid. Oprócz tego, nawałnica nad Gniewkowem zalała część pomieszczeń i to też spowodowało pewien problem. Budynek powinien być oddany chyba do końca listopada i do tego czasu- 2 , albo 3 oddziały przejdą do SP Nr 2, gdzie użyczone zostaną pomieszczenia. Pan Tomasik zapytał, czy w związku z tym przesunięciem naliczone zostaną jakieś kary umowne. Pan Tomczyk odpowiedział, że „raczej nie” , bo przyczyny były niezależne od wykonawcy.
Pan Tomasik zapytał też o remont mieszkania po pożarze na ul.Paderewskiego, czy to się już zakończyło. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zostało to wyremontowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne, zebrała się też Komisja Mieszkaniowa i lokal został już przydzielony.
                                               Radny Chrzanowski również nawiązał do tematu inwentaryzacji i naprawy ścieżek rowerowych i potwierdził, że odcinek Gniewkowo-Suchatówka wymaga natychmiastowej naprawy ze względu na liczne zapadnięcia. Zapytał też o progi zwalniające na ul.Parkowej, bo mieszkańcy o to dopytują.  Z-ca Burmistrza zaznaczył, że jak wcześniej wspominał- to wymaga projektu zmiany organizacji ruchu, a jego przygotowanie trwa ok. 9 miesięcy. Mieszkańcy wnioskowali, by te progi były za boiskiem w stronę lasu (nie wcześniej).  Pan Tomczyk zapewnił, że „pochylimy się nad tematem, musimy pójść w teren”.
Odnośnie ścieżek, Z-ca Burmistrza powiedział, że oprócz inwentaryzacji i tych bieżących napraw ścieżki Gniewkowo-Suchatówka  - jest jeszcze Gniewkowo-Wierzchosławice.  Oświadczył, iż choć nie mógł zareagować, to widział rolnika, który jechał tą ścieżkę i widać, że ona jest pozarywana od kół.  Przyznał, że zapewne nie wszystkie defekty to wina rolników, bo wiele usterek pojawiło się po tych nawałnicach, kiedy ta kostka była podmywana.
Radny Pułaczewski stwierdził, że w obecnym stanie pewnie lepiej byłoby wybrać kilka rzędów kostki, aby ludzie zaczęli tam zwalniać.  Radny uznał też, że trochę niebezpiecznie zaczyna robić się na Rynku, bo to trakt pieszy, a kierowcy nie zawsze dostosowują prędkość do sytuacji. Dlatego radny poprosił o „zwiększenie determinacji” w działaniach związanych z ograniczeniem tam prędkości. Radny zadeklarował nawet chęć wyjazdu wraz  Z-cą Burmistrza na spotkanie.  Nawiązując do „rolników”- pan Pułaczewski przyznał, że „niestety ten proceder trwa już od lat” . Zasugerował, by porozmawiać z tymi ludźmi, którzy mają te pola przy ścieżce, by nie worywali się w te ścieżki i nie jeździli po nich. Z-ca Burmistrza nawiązał natomiast do tematu nawierzchni wspomnianej drogi wokół Rynku, gdzie zaczynają pojawiać się koleiny, gdzie po deszczach stoi woda i pewnie trzeba tam będzie również  przekładać kostkę. Pan Tomasik wtrącić, że może wówczas, gdy już progi będą robione.
                                      Radny Gremplewski poinformował, że mieszkańcy zgłaszają dziury na ul.Zielonej (ubytki w asfalcie).  Z uwagi na to, że od 1 września rusza i Przedszkole i Szkoła-to ruch się zwiększy. Radny poprosił o uzupełnienie ubytków w celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszających się tam mieszkańców. Pan Tomczyk przekazał, że na wiosnę ulica ta była remontowana, asfalt był uzupełniany.  Zobowiązał się jednak , że jeszcze raz zobaczy ten odcinek. Pan Gremplewski natomiast zaznaczył, że on również teraz tam nie przejeżdżał.
                                   Radny Orent powiedział, że był ostatnio w parku i widział pozostałości onduliny i zapytał, czy ktoś to tam wyrzucił, czy jest to jakaś pozostałość. Przekazał też, że chodził po trybunach na stadionie, które pomału zaczynają się rozwalać. Radny zapytał, czy to będzie poprawione. Z-ca Burmistrza powiedział, że ten temat był już poruszany przy oddawaniu trybun, zwrócono uwagę, że ta wylewka nie była taka, jak powinna.  Z-ca Burmistrza zadeklarował, że jeszcze raz pofatyguje się tam i obejrzy, jak to wygląda.
                                   Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o montaż lamp solarnych, co miało nastąpić bodajże do połowy sierpnia (4 szt.) i zapytała , czy termin ten został przesunięty. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, iż prace cały czas trwają, nawet w piątek widział nowe wykopy pod latarnie, nie można bowiem wszystkich wykonać w jednym czasie, dlatego też   poprosił o cierpliwość.
                                   Radny Gremplewski  zapytał o przyczynę wstrzymania prac na boisku treningowym UNII. Działacze, którzy te prace rozpoczęli żalili się, że kazano je im wstrzymać. Pan Tomczyk dodał, że słyszał nawet o tym, że to on wraz z Dyrektorem MGOKSiR  wygonili tych działaczy z obiektu, a nic takiego miejsca nie miało.  To jest teren Gminy i o tym, że coś się tam dzieje dowiedział  się z facebooka UNII i tylko zapytał jednego z prezesów, czy ma pisemną zgodę, by wejść na ten teren. Chodziło o to, by wszystko było „zgodnie z literą prawa” i tak to zostało zgłoszone Prezesowi i on te prace wstrzymał.  Z-ca Burmistrza zapewnił o dobrej współpracy z panem Tomaszem Kłosowskim, któremu też zależy, aby te sprawy od początku do końca poprowadzone były prawidłowo. Wpłynęło oficjalne pismo do Urzędu (wniosek o użytkowanie tego terenu) i zostanie sprawdzone, czy teren ten nie jest ujęty w planie rewitalizacji Parku.  Pan Tomczyk jeszcze raz zapewnił, że „Burmistrz nie robi tu żadnych schodów”.  Na ten moment ustalono, że można tam wejść , ten teren zrekultywować, zaorać i posiać trawę. Cała procedura administracyjna trwa natomiast w Urzędzie.
                                   Radny Pułaczewski nawiązał ponownie do tematu ul.Zielonej i przyznał, że na wiosnę rzeczywiście była naprawiana. Te dziury się niestety pojawiły ponownie, zwłaszcza na łuku z szerokim poboczem, który jest podmywany i gromadzi się tam woda.  To takie newralgiczne miejsce, dlatego zdaniem radnego warto byłoby wzmocnić również to pobocze np. piaskiem, bądź tłuczniem (żeby woda była odprowadzana). Z-ca Burmistrza jeszcze raz zapewnił, że zajmie się sprawą.
                                   Radny Tomasik wyraził natomiast zadowolenie w sprawie porozumienia  dotyczącego boiska bocznego UNII, w przygotowanie którego miał również swój wkład i ta praca nie pójdzie na marne.  Nawiązując do uwagi radnego Orenta w sprawie trybun- pan Tomasik żartując, zaprosił do oglądania stanu trybun, ale  w czasie meczu UNII, która teraz odnosi zwycięstwa (najlepsza drużyna w Powiecie).
                                   Radny Chrzanowski wystąpił z podziękowaniem za szybką reakcję i usunięcie odpadów z ul.Dreckiego.  Radny poruszył też temat monitoringu w newralgicznych punktach, bo chociażby po tych odpadach – można założyć, iż nie zrobili tego mieszkańcy osiedla, a ktoś z auta i to to dużego, dostawczego.  Z-ca Burmistrza oświadczył, iż dużo jest takich punktów , nie tylko na ul.Dreckiego, gdzie te odpady są usuwane. Zwiększa się ciągle wydatki na usuwanie dzikich wysypisk, dlatego Z-ca Burmistrza pomyślał o rozbudowaniu monitoringu w mieście i zapowiedział, że może za miesiąc Burmistrz przedstawi radnym projekt, jak miałoby to wyglądać.
                                   Radny Bajerowski zapytał, czy znalezione zostały już jakieś pieniądze na dach w świetlicy w Wielowsi oraz kiedy rozpocznie się budowa boiska w tej wsi. Odnośnie ścieżek – pan Bajerowski wyrazi nadzieję, że wszędzie pomyślano o przejazdach na pola, bo np. na dzierżawionym przez niego polu zostawiono przepust przez krajówkę i nie zostało to zrobione, przez co radny zmuszony jest przejeżdżać przez ścieżkę rowerową. Z-ca Burmistrza przyznał, że to widział, na co pan Bajerowski jeszcze raz zaznaczył, że musi tak robić, aby wjechać na pole.  Odnośnie boiska-  pan Tomczyk przekazał, że to cały czas jest załatwiane  (sprawy notarialne). Dach na świetlicy był sprawdzany i na ten moment nie przecieka, a na remont świetlicy są środki i jest on realizowany.
                                   Radna Myśliwy zapytała o możliwość zmiany świateł na skrzyżowaniu w drogi krajowej w Wierzchosławicach, bo tam co jakiś czas są „tragedie”. Z-ca Burmistrza przyznał, iż można w tej sprawie wystąpić do Generalnej Dyrekcji, ale wie, że sami korzystający z przejścia dla pieszych nie zawsze zachowują się odpowiedzialnie. Wielokrotnie zwracano mieszkańcom uwagę, by światła uruchamiać w momencie , jak ten ruch jest mniejszy, bo jak jest korek i np. jedzie rozpędzony TIR , to on przejedzie, ale za nim może być pojazd osobowy, który już nie zdąży.  Można zatem wystąpić o opóźnienie czasu  „między czerwonym a zielonym”.  Pani Myśliwy  zasugerowała, aby zrobić coś takiego, jak na krzyżówce w Gniewkowie.  Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że mieszkańcom bardziej zależało na tym, by sygnalizacja była przy przejściu dla pieszych, ale o takie rozwiązanie można również wystąpić.
                                   Narzekając na problemy techniczne z połączeniem- radny Stefański podziękował Z-cy Burmistrza za zaszczycenie obecnością jubileuszu 10-lecia istnienia klubu MIKRUS w Szadłowicach oraz radnym: Pułaczewskiemu i Gremplewskiemu za udział w uroczystościach. W trakcie tego wystąpienia wystąpiły również kłopoty z połączeniem. Radny podziękował za prezent i poinformował o obecności na tym jubileuszu przedstawiciela KPZPN  oraz Wiceprezesa PZPN -pana Eugeniusza Nowaka, który zwrócił uwagę na wsparcie samorządu, udzielane klubowi (nawodnienie boiska), za co radny na ręce Przewodniczącego Rady złożył podziękowania. Zapowiedział też, że podziękuje osobiście Burmistrzowi za „prezent-coś dla ciała”.
                                   Radny Bożko powiedział, że również chciał podziękować za usunięcie dzikiego wysypiska na ul.Powstańców Wlkp  (co wcześniej uczynił radny Chrzanowski). Wyraził też zadowolenie z faktu, że to będzie monitorowane, bo takich miejsc w Gminie jest sporo, którym warto się przyjrzeć.
                                   Radny Bajerowski zapytał o dożynki gminne, jakie mają odbyć się w Ostrowie, działacze nie wiedzą, czy przewiduje się udział pocztów sztandarowych. Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że radni otrzymali zaproszenia (w nieco innej formie niż zwykle). Zaproszono wszystkich działaczy i szkoły ze sztandarami, ale okazało się, iż szkoły nie mogą brać już udziału  w tego typu wydarzeniach ( też 1 września). Ustalono, że będzie to tylko sama msza dziękczynna, a w Ostrowie dlatego, że dożynki planowano we Wielowsi, a to jest właśnie parafia Ostrowo. Z-ca Burmistrza zaprosił wszystkich do udziału w tej mszy, a działaczy ze sztandarami- o ile mają taką wolę i chęć- również.
                                   Radny Orent podziękował za przełożenie ścieżki od byłej  szkoły do asfaltu i jednocześnie zapytał o postęp prac w związku z odcinkiem ścieżki, którego jeszcze nie ma (czy podpisane były umowy notarialne). Z-ca Burmistrza odpowiedział, że u notariusza nie było to załatwiane, tam cały czas pracuje geodeta.  Wyraził też nadzieję, że do sesji otrzyma od pani Kierownik Nawrockiej nowe informacje w tej sprawie.
                                   Radny Pułaczewski nawiązał do wystąpienia pana Bajerowskiego w sprawie ścieżki we Wielowsi i przypomniał, że jeszcze  za poprzedniej kadencji występowali mieszkańcy, którzy od ulicy Piasta do torów kolejowych  (gdzie są zabudowania -przynajmniej 2) muszą chodzić poboczem, albo rowem. Jest to pas drogowy. Natomiast  od skrzyżowania do przystanku we Wielowsi – tam również mieszkańcy muszą chodzić poboczem, a ono nie jest wcale takie szerokie i jest to niebezpieczne. Radny zasugerował, by może spróbować jeszcze raz podjąć ten temat, bo również chodzą tam dzieci. Z-ca Burmistrza przypomniał, że w tej sprawie występowano już do Generalnej Dyrekcji , ale odpowiedzi były odmowne. Kiedyś było spotkanie odnośnie przystanku przy wjeździe na drogę do Walcerzewic i tam również pan Tomczyk o tym wspomniał, a wówczas pani z Komendy Wojewódzkiej Policji powiedziała, iż należy z pasa drogowego korzystać na zasadach ogólnych, że tam nie musi być ścieżki. Zapowiedział jednak, że temat ten zostanie ponownie poruszony na wspomnianym  spotkaniu w GD, jak również temat odcinka  od bramy do przejścia dla pieszych przy działkach. Do tej ostatniej kwestii- odpowiedzi Dyrekcji również były odmowne.
                                   Radna Wodniak-Kuraszkiewicz  zapytała o skład Komisji Mieszkaniowej, czy jest zatwierdzony, czy będzie wybierany, jeśli jest- to kim jest tych 2 radnych. Z-ca Burmistrza powiedział, że Komisja ma ustalony skład, z Rady w jej skład wchodzą– pan Otremba i pan Gołaś. Radna zapytała o remont Przedszkola, który aktualnie jest jednym, wielkim placem budowy, czy jesteśmy spełnić wszystkie zalecenia GIS. Pan Tomczyk zaznaczył, że odpowiedział na to pytanie wcześniej, że przesunięto termin do końca listopada. Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zwróciła uwagę, że Przedszkole funkcjonować będzie od 1 września , na co pan Tomczyk przypomniał, że bez 3, albo 4 oddziałów, które czasowo przejdą do budynku SP Nr 2.
                                   Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o budowę ścieżki Kaczkowo-Gniewkowo, na co otrzymała odpowiedź, że inwestycja „rozpoczęła się” i do końca roku ma być zrobiona.
                                   Zwracając uwagę na „złośliwość rzeczy martwych”- radna Wodniak-Kuraszkiewicz wystąpiła też z zapytaniem o to, kiedy Rada spotka się w normalnych warunkach, bo wiele różnych spotkań organizowanych jest już z zachowaniem dystansu społecznego. Radna zaznaczyła, że o normalnych sesjach mówi przy założeniu, że „nie będzie drugiego, tzw.  rzutu pandemicznego”. Przewodniczący  Rady stwierdził, że nie odpowie na to pytanie, bo przypadków zachorowań  jest coraz więcej  (również w rodzinie pana Przewodniczącego) i wszystko zależy od tego, „jak sytuacja będzie się rozwijała”. Z-ca Burmistrza przekazał, że do tej pory było to 18 mieszkańców Gminy (Ukraińcy), a na dziś to 1 osoba (Ukrainka) i 1 pracownik służby zdrowia.
                                   Radny Bajerowski poprosił o oświetlenie przy zjeździe z krajówki do Wielowsi i przy przystankach autobusowych w celu poprawy bezpieczeństwa. Z-ca Burmistrza zaznaczył, że już wkrótce tworzony będzie budżet na 2021 rok, a obecnie prowadzony jest montaż lamp solarnych oraz z ENEII  (z funduszu sołeckiego, z budżetu obywatelskiego).  Rada przyjęła też zwiększenie o 70 tys. zł kwoty na dodatkowe lampy zgłoszone przez Sołtysów. Jeśli wspomniane przez radnego lampy były zgłoszone przez panią Sołtys- to będą robione, a jeśli nie, to mogą być planowane na rok 2021.
                                   Radny Pułaczewski powrócił do chodnika w Wielowsi i stwierdził, że dla pani z Komendy Wojewódzkiej może przydałaby się wizja lokalna, może powinna pochodzić sobie tym poboczem, może wówczas zmieniłaby zdanie, może to by coś dało, bo może ten problem nie jest do końca zrozumiany.
                                   Radny Chrzanowski zapytał, czy udało się skontaktować z kierownikiem Pietrasikiem z KSM w sprawie planowanego placu zabaw. Z-ca Burmistrza powiedział, że spotkanie zorganizowane jest w tym tygodniu i o ile radny nie był jeszcze o tym poinformowany, to sprawdzi tą kwestię i skontaktuje się z panem Chrzanowskim.
                                   Radny Bożko poruszył temat drogi wojewódzkiej, która jest mało sprzątana i zapytał, czy Gmina zawarła w tej sprawie jakieś porozumienie, aby odbywało się to częściej. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że z tego co wie, to Burmistrz odbył spotkanie z Zarządcą, który chyba od 4 miesięcy zastanawia się w kwestii takiego porozumienia. Odnośnie koszenia i sprzątania, to Zarządca dysponuje środkami „na 1,5 koszenia”. Radny Stefański zapytał, czy to pół koszenia, to jest do połowy trawy, czy do połowy odcinka, na co Z-ca Burmistrza odpowiedział, że „właśnie nie wie”.
                                   Pan Bożko przypomniał się też  „odnośnie tych drogowskazów”, na co pan Tomczyk zapewnił, że „pamięta temat, tematem się zajmiemy”.
                                        Nawiązując do informacji o spotkaniu z panem Pietrasikiem- radny Gremplewski  zapytał, czy można byłoby zbadać na jakim etapie jest projekt parkingu, o który występował razem z panem Chrzanowskim (powiększenie parkingu od strony krajowej 15-stki). Z-ca Burmistrza zobowiązał się do ustalenia tego.  Radny Chrzanowski zaproponował natomiast panu Gremplewskiemu, aby może razem uczestniczyli w tym spotkaniu. Pan Tomczyk oświadczył, że do obu panów taka informacja o spotkaniu dotrze.
                                       Radny Żmudziński wystąpił zapytaniem o budynek mieszkalny po nawałnicy w Lipionce zwłaszcza, że „zegar tyka, idzie zima”. Z-ca Burmistrza powiedział, że Gmina rozpoczęła procedury związaną z warunkami zabudowy, bo to jest niezbędne, ale to trwa 3-4 miesiące. Aby tego uniknąć wystąpiono do Wojewody , „żeby pan Premier wpisał nas do zarządzenia dotyczącego nawałnic”. Jeśli to nastąpi- wówczas można rozpoczynać te prace od razu, bez pozwoleń.  W ubiegłym tygodniu w środę, był u nas przedstawiciel pana Wojewody i otrzymał wszystkie, żądane dokumenty i obiecano, że najpóźniej do wtorku wystosowane zostanie pismo do Premiera.  Gmina z pismem wystąpiła natomiast pod koniec czerwca, zaraz po tych nawałnicach. Pan Żmudziński zapytał też , czy „wykonawca jest w pogotowiu”.  Pan Tomczyk odpowiedział, że będzie to robiło PK, a jeśli nie, to Przedsiębiorstwo komuś to zleci, aby zrobić to jak najszybciej , ponieważ teraz ci ludzie mieszkają „w kupie w Gąskach na plebanii”.
                                       Radny Gołaś nawiązał do tematu wykaszania dróg i zapytał o drogi gminne, bo niektóre w ogóle nie były w tym roku wycinane, zarośnięte są też przystanki autobusowe. Z-ca Burmistrza zapytał o konkretne drogi, o których radny mówi. Pan Gołaś dla przykładu podał: Kijewo-Suchatówka, Kawęczyn-Żyrosławice i Kawęczyn-Grabie. Pan Tomczyk zobowiązał się do sprawdzenia zleceń na wykaszanie dróg.  Radny zapytał o to, kto zajmuje się wycinką krzaków, roślinności przy przystankach i ich sprzątaniem (przy drogach powiatowych). Z-ca Burmistrz zapewnił, że to również sprawdzi i udzieli radnemu wyjaśnień.
                                     Radny Orent zapytał, czy można byłoby na łuku w Suchatówce („przy tym cmentarzu”) – „wyciąć co nieco z tego pobocza”, bo jest tam wąsko i to ogranicza widoczność.  Zapytał też o budynek przy zjeździe z ronda do Gniewkowa po lewej stronie, który „straszy”. Z-ca Burmistrza podał, że jest to prywatna kamienica i Gmina nie ma wpływu na to, może tylko „postraszyć PINBem”. Dodał też, że wycinka krzaków w Suchatówce zlecona zostanie do wykonania drogowcowi.
                                         Zwracając się do radnych: Chrzanowskiego i Gremplewskiego – Z-ca Burmistrza przekazał, że spotkanie z przedstawicielem KSM odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz. 1400.
                                          Na tym o godz. 1725 . Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. W trakcie pożegnania- radny Orent wystąpił jeszcze do Z-cy Burmistrza z zapytaniem o to, jak funkcjonowały będą szkoły. Pan Tomczyk powiedział, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że ruszają normalnie. Burmistrz podjął decyzję, aby dla wszystkich pracowników oświaty zakupić maseczki, płyny dezynfekcyjne i przyłbice i dziś te materiały były wydawane. Ma być zachowany dystans społeczny, uczniów miał dzielić dystans 2 m, ale teraz słyszy się już o innych zaleceniach i ”dopóki to nie ruszy, to nie będziemy wiedzieli, co i jak”.  Z-ca Burmistrza wyraził też swoje osobiste zdanie w tym zakresie, że byłby przeciwny powrotowi dzieci teraz do szkół, bo jak było kilka zakażeń dziennie- to zamknięto wszystko. Teraz tych zakażeń jest po kilkaset, to te miejsca są otwierane, a do tego dzieci powróciły z wakacji, gdzie mogły się zakazić. O ile wśród dzieci może nie dochodzić do zakażania, to już z obsługą może być problem.  Radny Orent stwierdził, że jeśli uczniowie mają być rozmieszczeni w odległości 2 m od siebie,  to trzeba będzie jeszcze jedną szkołę otworzyć.  Z-ca Burmistrza stwierdził natomiast, że nauczyciele będą musieli podwójnie poświęcać czas uczniom- tym, którzy będą w szkole i tym, którzy uczyć będą się zdalnie.  
Radny Gremplewski dopytał jeszcze o miejsce spotkania z panem Pietrasikiem i uzyskał wskazanie, że to będzie w gabinecie Z-cy Burmistrza lub u Burmistrza.

 

 

 

                                                                     

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2020 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 13
10 listopada 2020 12:10 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2020 11:57 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)