Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 16 lipca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu  16 lipca  2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady.
Na początku Przewodniczący Rady podał informacje za okres międzysesyjny:
- dniu 3 lipca 2020 r.  z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej wystąpiła grupa radnych (wniosek z dnia 26.06.2020 r.), która wcześniej przedłożyła projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na ten wniosek udzielona została odpowiedź.  Wcześniej projekt uchwały grupy radnych przekazany został Pani Mecenas, Panu Burmistrzowi i Komisji Budżetu i Finansów w celu jego zaopiniowania- opinia wpłynęła do biura Rady w dniu 13 lipca 2020 r.

-do biura Rady wpłynął protokół ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia  7 lipca 2020 r.  w sprawie  w/w projektu uchwały  grupy radnych. Komisja przedłożyła też wniosek w sprawie zwołania sesji w związku ze złożeniem tego projektu;
-z wnioskiem o zwołanie sesji w trybie  art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  wystąpił również Burmistrz Gniewkowa w dniu 8 lipca 2020 r. ;

-udzielono odpowiedzi na pismo Dyrektora SP Nr 1 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zatrudniania pracowników;
-panu Burmistrzowi przekazane zostały 3 interpelacje: radnego M.Otremby (droga w Kleparach), radnego P.Stefańskiego (droga Szadłowice-Więcławice) i Przewodniczącego Rady (kanalizacja ul.Kwiatowej w Gniewkowie).

                        Omawianie materiałów rozpoczęto od projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.Przewodniczący Rady nadmienił, że wczoraj radnym wysłana została autopoprawka do tego projektu i dziś jest jeszcze jedna, drobna zmiana. Przed przedstawieniem zmian pani Skarbnik  zaznaczyła, że autopoprawka to efekt decyzji od Wojewody, które wpływają średnio co drugi dzień  i chodzi o to, by płynnie uwzględniać to w budżecie.  Na prośbę prowadzącego posiedzenie- kwoty z autopoprawki pani Kucharska powtórzyła, po czym otworzona została dyskusja.
Radny Pułaczewski zapytał o „hotele dla owadów” , czy to ma być przeznaczone dla pszczół, czy innych owadów, na co pan Straszyński odpowiedział, że dla pszczół. Pani Kucharska podała, że w planach jest budowa łąki kwiatowej. Pani Skarbnik wywołała do wypowiedzi panią Kierownik Kłosowską, która jest „bardziej wtajemniczona”.  Pani Kierownik powiedziała, że w Gniewkowie jest skwerek, gdzie urządzenie takiej łąki jest planowane. Tam mają stanąć te hotele dla owadów, co wiąże się z edukacją mieszkańców w zakresie projektu „pożyteczny owad”. Planuje się też ustawienie tablic informacyjnych, ponieważ te hotele są różne w zależności od rodzaju owadów . Pan Pułaczewski zapytał o lokalizację tego skwerku, na co otrzymał odpowiedź, że za plebanią parafii Św. Mikołaja i Św. Konstancji. Nie można tam nic budować z uwagi na infrastrukturę podziemną i dlatego planuje się takie zagospodarowanie.  Żartując- radny Gremplewski zapytał „ile za dobę w tym hotelu  i czy można płacić kartą”.
Radny Stefański  wyraził nadzieję, że w „tej działalności hotelarskiej” będą uwzględnione trzmiele i murarki. W związku z uwagą pani Kłosowskiej , że liczy na współpracę z radnym w tym zakresie- żartując , pan Stefański uprzedził, że z tym może być problem, ponieważ od pewnego czasu jest uczulony na błonkówki i „tolerują go tylko murarki w miarę bezproblemowo”, ale oczywiście „służy radą i pomocą”. Pan Stefański wskazał na  rozdz. 75 702 i zapytał z czego wynika  zmniejszenie obsługi długu o kwotę 72 tys. zł. Wskazując na zwiększenie o 75 tys. zł w  rozdz. 80 101 z przeznaczeniem na pracownie w SP w Kijewie zapytał, czy jest to może pierwsza placówka, czy kolejna, w której realizuje się takie zadanie.  Pani Kucharska odpowiedziała, że zmniejszenie, o które radny pytał wynika z ponownego przeliczenia kosztów obsługi długu. W kwestii pracowni- pani Skarbnik powiedziała, że nie zna szczegółów, ale co roku środki na tego typu zadania przyznawane są z budżetu Państwa i sukcesywnie te pracownie są robione.
W trakcie dyskusji- Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ktoś z radnych „udostępnił ekran” i odczekano, aż zostanie to poprawione.
                                   Następnie omawiano projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Wierzchosławice i Wielowieś, gmina Gniewkowo. W związku z tym  projektem- w zdalnym posiedzeniu uczestniczył planista- pan Paweł Łukowicz. Na początku wystąpiła pani Kłosowska, która wskazała dokładnie lokalizacje terenów, dla których przygotowany został plan miejscowy, zaś szczegóły wyjaśnił pan Łukowicz. Po tych wystąpieniach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Orent zapytał, czy działka znajduje się przed torami, czy za przejazdem kolejowym, z tyłu za budynkiem. Pan Łukowicz odpowiedział, że to zależy od tego, z której strony się patrzy, na co radny wskazał na punkt od krajowej 15-stki. Planista wskazał, że jest to cała lewa cześć za przejazdem kolejowym, styczna z torami.
Pan Łukowicz zapytał, czy jego obecność sesji jest wymagana, ale nikt nie zgłosił takiej potrzeby.
                                   O przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19- Przewodniczący Rady poprosił radnego Pułaczewskiego – przedstawiciela grupy radnych, która z tym projektem wystąpiła. Zapowiedział też, że po tym poprosi o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii pana Burmistrza.
Radny Pułaczewski wskazał na § 2 lit. i, którego treść brzmi „oraz inne określone w PKD”. Radny wyjaśnił, że to jest odwołanie do spisu przedsiębiorstw i kodów. Oświadczył, że chodzi o to, by umorzyć podatki za 3 miesiące (VII,VIII i IX) przedsiębiorcom, którzy z tytułu pandemii ponieśli straty. Pan Pułaczewski powiedział, że wie, że Komisja Budżetu i Finansów się tym zajmowała, ale radni nie mają do wglądu protokołu z tego posiedzenia. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Przewodniczącego tej Komisji. Radny Chrzanowski potwierdził, że Komisja spotkała się w sprawie tego projektu w dniu 7 lipca 2020 r. , po czym przedstawił jej stanowisko- opinię „niejednogłośnie negatywną”. Pan Chrzanowski przekazał, że powodem negatywnej opinii jest możliwość utraty dochodów Gminy w wysokości ponad 1,6 mln zł, a Gmina nie może liczyć na rekompensatę utraconych poborów i konieczne byłoby zrezygnowanie z części inwestycji, co skutkowałoby też utratą otrzymanych na nie dofinansowań.  Przyjęte w projekcie zapisy umożliwiają skorzystanie z ulgi w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości, a przecież część przedsiębiorców objęta została pomocą w ramach tarczy antykryzysowej i to powodowałoby powielanie się pomocy.  Przewodniczący Komisji wskazał, że pozytywną opinię dla projektu radna Wodniak-Kuraszkiewicz umotywowała tym, iż do tej pory ze strony Gminy nie było żadnej propozycji pomocy dla przedsiębiorstw i część firm nie mogła liczyć na żadne wsparcie.  Z uwagi na to, że Komisja nie była jednomyślna w tym temacie – postanowiła wystąpić do Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący Rady podkreślił, że opinia Komisji nie jest dla Rady wiążąca, po czym oddał głos panu Burmistrzowi, który w dniu 13 lipca 2020 r. przedstawił negatywną opinię na temat projektu uchwały.
Burmistrz oświadczył, że rok 2020 – to kolejny czas, kiedy podjęta została decyzja o nie podwyższaniu podatków. Podkreślił, iż nie chciał, aby mieszkańcy odczuwali wzrost danin podatkowych, by tym samym dać im możliwość rozwoju, a przyjęty budżet „skrojony był na miarę możliwości”.  W budżecie przewidziany został deficyt na kwotę 169 tys. zł. Pan Straszyński podkreślił, że nikt nie spodziewał się pandemii i jej negatywnych skutków gospodarczych i finansowych.  W pomoc firmom i przedsiębiorcom włączył się Rząd, który przygotował rozwiązania tarcz antykryzysowych obejmujących: ZUS , PUP a także z PFR. Burmistrz przytoczył informacje prasowe Powiatu Inowrocławskiego z maja 2020 r. o otrzymaniu kwoty 34,5 mln zł na pomoc dla przedsiębiorców. Pan Straszyński wskazał na kolejne dyspozycje Rządu w celu zabezpieczenia wsparcia i odczytał informacje na temat konkretnych działań Rządu w zakresie pomocy.  Pan Burmistrz podkreślił, że z tego wynika, że przedsiębiorców nie pozostawiono samych sobie, a on również jest w stałym kontakcie z panem Wojewodą, parlamentarzystami i ministrami. Oświadczył, że nie jest i nigdy nie był przeciwny pomocy dla podatników, a każdy wpływający do Urzędu wniosek rozpatruje indywidualnie, a jest ich mniej, niż było o tej samej porze w roku ubiegłym. W trosce o lokalnych przedsiębiorców podjął decyzję o zlecaniu i zakupie w 2 gniewkowskich firmach wszystkich maseczek (ponad 15 tys.), co zapewne przyczyniło się do poprawienia płynności finansowej w tych firmach. Otrzymał też podziękowania od tych firm za to, że polecił je innym jednostkom samorządu. Każdy podatnik wystąpić może z wnioskiem o odroczenie terminu płatności, bądź umorzenie podatku zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Wnioski w tej sprawie są na bieżąco rozpatrywane i weryfikowane, ale zainteresowanie tą formą – „na tą chwilę jest znikłe”. Dla orientacji – pan Burmistrz podał, że w ewidencji podmiotów gospodarczych w Gminie zarejestrowanych jest 67 podmiotów gospodarczych. Od marca do końca czerwca wpłynęło kilkanaście wniosków dotyczących podatku od nieruchomości. Zgodnie z pomocą de minimis – osoby składające takie wnioski muszą spełniać jednak określone warunki. W uzasadnieniu projektu przedstawionego przez 4 radnych podano, że na skutek przyjęcia uchwały -dochody Gminy mogą spaść o ok. 1 mln zł, a z danych służb finansowych Urzędu, po dokładnym przeliczeniu wynika, że to może być kwota przeszło 1,7 mln zł. Burmistrz podkreślił, że wnioskodawcy nie wskazali źródła pokrycia tego zwolnienia z podatku, co  jego zdaniem dyskwalifikuje ten projekt.  Zadać należy tu bowiem pytanie o inwestycje, z których Gmina winna zrezygnować kiedy „prawie wszystkie, jak nie wszystkie realizowane w tym roku mają dofinansowania”.  Pan Straszyński zaznaczył też, że na większość zadań podpisano już umowy i są już wyłonieni wykonawcy, dlatego nie wie, jak w budżecie poszukać tak ogromnej kwoty, by wesprzeć przedsiębiorców. Wyraził opinię, że projekt ten nierówno traktuje podatników np. pomijanie rolników- płatników podatku rolnego.  Pan Straszyński powiedział, że rolnicy również otrzymają pomoc, która nie przekroczy 7 tys. EURO, a nabór wniosków będzie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r. , po zakończeniu trwających teraz prac legislacyjnych. Pan Burmistrz jeszcze raz zapewnił, że każdy podatnik może wystąpić o pomoc do Urzędu i na tym etapie negatywnie opiniuje projekt grupy radnych.  Burmistrz ponownie wrócił do tematu tarcz antykryzysowych i Polskiego Funduszu Rozwoju i zwrócił uwagę, że Polska jest teraz dla wielu krajów przykładem pomocy dla przedsiębiorców. Rząd na pomoc przeznaczył ponad 100 mld zł, z której od kwietnia skorzystało 291 tys. firm, a 335 tys. – złożyło wnioski. Pan Straszyński podkreślił, że jeśli powiedział coś niezgodnego z prawdą , lub z rzeczywistością na temat powiatowych urzędów pracy- to poprosił radnego Stefańskiego o skorygowanie tego. Starał się jednak, aby była ona szeroka, ale też by spojrzeć na to od strony samorządu, ponieważ to nie on spowodował tą sytuację. Gmina miała swój plan, który dobrze jest realizowany w roku 2020. Przedmiotowy projekt, który jest bez wskazania źródła finansowania – Burmistrz opiniuje negatywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzieli głosu radnemu Pułaczewskiemu.
Pan Pułaczewski zaznaczył, że jest to tylko „projekt”, który zawsze można zmodyfikować i uwagi mogą być wprowadzone m.in. dotyczące rolników- „po to są wszystkie organy Urzędu , żeby nam zwróciły uwagę”.  Radny wskazał też na punkt mówiący o oświadczeniu o już otrzymanej pomocy publicznej, co oznacza, że nie zakłada się tej pomocy dla każdego przedsiębiorcy, tylko dla tych, którzy „się akurat na pomoc rządową nie załapali, bo i tacy przedsiębiorcy są”. Po to radni spotykają się na Komisji, by móc przedyskutować projekt i można go korygować.
Radny Gremplewski powiedział, że ta kwota 1,7 mln zł robi rzeczywiście wrażenie, ale jego zdaniem nie będzie ona tak wysoka ponieważ wskazania w oświadczeniu do projektu wyeliminują dużą część wnioskodawców, a pomoc trafi do tych, którzy jej potrzebują. Z rozmów z ludźmi wie, że ta pomoc rządowa nie trafiła do wszystkich. Radny jeszcze raz zaznaczył, że podana przez Burmistrz kwota robi wrażenie, ale ona zakłada, że o taką pomoc wystąpią wszyscy i wszyscy ją otrzymają, a tak nie będzie. Przyznał też, że przykład rolników świadczy, iż  może nie wszystko przemyślano przy opracowaniu tego projektu, ale to można przedyskutować i wprowadzić poprawki.
Przewodniczący rady wywołał do odpowiedzi pana Burmistrza, który oświadczył, iż odniesie się do tego po wypowiedzi radnego Stefańskiego.
Pan Stefański przekazał, że z propozycją projektu takiej uchwały do radnych zwrócili się tak naprawdę przedsiębiorcy. Pan Burmistrz wypowiadając się na temat wsparcia mówił o czerwcu, a obecnie środków pozyskanych przez  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu jest więcej. W kraju wiele samorządów i tak te ulgi daje, co oznacza iż ta pomoc nie zaspakaja wszystkich potrzeb z tym związanych. Bezrobocie rośnie obecnie powoli, ale przewiduje się że ono znacząco wzrośnie pod koniec roku. Jest Fundusz Sprawiedliwości, który sprawia, że wiele osób, które pracę utraciły nie rejestruje się. Dlatego nie powinno się „łajać” radnych za wystąpienie z takim projektem, bo to przedsiębiorcy się o to zwrócili oczekując na takie wsparcie. Jeśli Rada uzna, że takiego wsparcia nie będzie – „to nie, ale żeby spokojnie na ten temat dyskutować”. Radni nie są ekonomistami, skarbnikami, żeby dokładnie określić finansowe rozmiary  „zdarzenia”. Zdaniem radnego samo wskazanie inwestycji, z jakich należałoby zrezygnować nie spowodowałoby tego, że Burmistrz zaopiniowałby projekt pozytywnie- „i takiego warunku brzegowego też nie można stawiać, trzeba po prostu ten temat przedyskutować”.  Tarcz nie można negować, bo jest to ogromne wsparcie, ale chodzi o to jak to będzie wyglądać w przyszłości i czy jest to pomoc wystarczająca. Radny zasugerował, że może należałby spotkać się z przedsiębiorcami, skonsultować to z nimi. Zwracając się do Przewodniczącego Rady- pan Stefański poprosił, aby w sytuacji, gdy są jakieś opinie Komisji, Burmistrza  itp., by radni je otrzymywali zwłaszcza, że technika jest obecnie na takim poziomie, że można było to wcześniej przesłać i „ta nerwówka jest zupełnie niepotrzebna tutaj”.
Odpowiadając radnemu Stefańskiemu- Burmistrz  oświadczył, że „nikogo nie łaja”, tylko przedstawił „opinię Burmistrza”.  „COVID nie namieszał tylko w przedsiębiorcach”, bo to samo zrobił w samorządach. Wpływy do budżetu są mniejsze, niż przewidywano w projektowaniu na rok 2020. Dając dodatkowe zwolnienia podatkowe w środku roku bez pewności wpływów z budżetu Państwa – to bardzo mocno zagrażałoby zarówno bilansowaniu się budżetu, jak i płynności finansowej Gminy oraz rozpoczętym inwestycjom. Projekt 4 radnych nie denerwuje Burmistrza, tylko pokazuje, jakie mogą być konsekwencje przyjęcia takiej uchwały. Z całą pewnością i odpowiedzialnością potwierdził, że Rząd przyjął bardzo dobre rozwiązania, z których przedsiębiorcy mogą korzystać. Żaden z przedsiębiorców nie przyszedł jednak do Burmistrza, choć były składane i rozpatrywane wnioski, ale „nie ma dzisiaj jakiegoś wielkiego szału składania wniosku”. Dlatego wprowadzenie takiego rozwiązania pan Burmistrz uznał za bezcelowe, ponieważ są inne, a Gminy na nie- nie stać i jest ona bardzo mocno zaangażowana w trwający proces inwestycyjny.
Radny Tomasik przypomniał, że jeszcze chyba z 10 lat temu w Gniewkowie dosyć mocna funkcjonowało Towarzystwo Przemysłowe skupiające miejscowych przedsiębiorców. Zdaniem radnego, warto byłoby wrócić do rozmów z przedsiębiorcami, aby mogli taką inicjatywę podjąć. Ich głos byłyby też bardzo ważny w takiej dyskusji. Radny zaznaczył też, że przedsiębiorcy w każdym czasie, w przypadku trudnej sytuacji mogą wystąpić np. z wnioskiem o umorzenie podatku. Pan Tomasik oświadczył, że zna kilku przedsiębiorców z Gniewkowa, rozmawia z nimi i nie wyczuł ani specjalnego niepokoju z ich strony, czy pracowników, ani nie czują się specjalnie zagrożeni.
Radny Pułaczewski powiedział, że przychyla się do „podstawowego przekazu” wypowiedzi radnego Stefańskiego dotyczącego braku „kompleksowych rozmów z przedsiębiorcami”.  Przypomniał „o zwyczaju” spotkań Burmistrza z przedsiębiorcami przed planowaniem budżetu w zakresie podatków, jak i opłat za wodę, ścieki. Radny przyznał, że zależy to wszystko od tego, z jakimi przedsiębiorcami się rozmawia, bo są i tacy, którzy rzeczywiście na pandemii nie utracili. Do Burmistrza zwróciła się m.in. firma  BONDUELLE i korespondencja toczy się już od dłuższego czasu. Przedsiębiorstwa przeżywają różne problemy i dlatego zwróciły się do radnych w tej sprawie i „to jest głos przedsiębiorców, a nie tylko i wyłącznie nasz pomysł”. Takie spotkanie z przedsiębiorcami powinna odbyć Rada, winno się ich zaprosić na Komisje, zapytać, czy działa jeszcze Towarzystwo Przemysłowe.
Radny Żmudziński odwołując się m.in. do wypowiedzi Burmistrza podkreślił, że możliwości wsparcia jest wiele i zaznaczył, że  „w takich czasach, jak teraz np. mamy- jedni tracą, drudzy się bogacą” i czasami są nadużycia w tym zakresie. W propozycji radnych „zabrakło rolników”, ale i tu radny zalecił ostrożność, ponieważ mogą „posypać się wnioski o zwolnienia” z  uwagi na dużą ilość zalanych pól.
Radny Stefański stwierdził, że nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy do końca roku.  Burmistrz powiedział dziś, że „Covid tak naprawdę się jeszcze nie zaczął i oby to proroctwo się nie sprawdziło”, ale podał też dwie sprzeczne zdaniem radnego kwestie dotyczące finansów- że mało jest wniosków o ulgi i jednocześnie, że wpływy do budżetu są mniejsze, a to przecież z czegoś wynika. Mimo, że te dwie rzeczy sobie przeczą- to radny tego nie neguje, tylko świadczy o tym, że przedsiębiorcy też nie wiedzą, co będzie dalej. Nabory wniosków trwają cały czas, Ministerstwo uzupełnia środki i pomoc na 3 miesiące  w ramach tarczy jest udzielana cały czas.  Dlatego radny uznał, że z jednej strony budujące jest to, że pan Burmistrz mówi, iż przedsiębiorcy nie potrzebują pomocy od Gminy, a z drugiej strony niepokoi fakt, że wpływy budżetowe są niższe.
Radny Bajerowski oświadczył, że jest w komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie spowodowanych zalaniami upraw. Przekazał, że tych wniosków jest bardzo dużo i dużo jest zalanych pól, szczególnie warzyw i buraków cukrowych. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z suszą, ale praktycznie nie było wniosków o umorzenie podatku.  Burmistrz mówił, że coronawirus może przybrać na sile jesienią i może okazać się, iż będzie potrzeba, aby do takiej pomocy odchodzić indywidualnie. Dlatego radny zalecił teraz ostrożność i udzielenie przez Radę pozwolenia, aby Burmistrz mógł w takich indywidulanych przypadkach decydować.
Odnosząc się do  informacji na temat „Towarzystwa Przemysłowego”- Burmistrz oświadczył, że  zgodnie z jego wiedzą, takiego podmiotu w Gminie nie ma. Od zeszłego roku trwają natomiast prace dotyczące powołania stowarzyszenia przedsiębiorców, czemu przeszkodziła pandemia i nie można było się z przedsiębiorcami spotkać. Pan Straszyński wskazał na spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu Inowrocławskiego, jakie odbyło się w Gniewkowie, z którym rozmawiano w kwestii powołania „jednostki otoczenia biznesu tzw. joba” , zaś docelowo- by w Powiecie zaistniała Izba Gospodarczo-Przemysłowa zrzeszająca przedsiębiorców z całego Powiatu. Zdaniem Burmistrza – dobrze byłoby jednak, aby w Gniewkowie powstało też takie stowarzyszenie i wówczas pewne ustalenia, czy przekazywanie informacji byłoby sprawniejsze. Pan Straszyński przekazał, że mikro-firmy (zatrudniające  1-9 pracowników) mogły maksymalnie uzyskać z PFR  324 tys. zł wsparcia, ale średnio ta kwota to 70-90 tys. zł, zaś małe i średnie firmy (zatrudniając e10-249 pracowników) mogą ubiegać się nawet o 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).  Tarczę antykryzysową tworzą też PUP i ZUS – dlatego zdaniem pana Burmistrza jest duża szansa i możliwości, by z pomocy skorzystać. Zaznaczył, że może został źle zrozumiany, że „Covidu nie ma”, bo chodziło mu o skutki w naszej Gminie, bo samo  zniesienie obostrzeń nie oznacza, że tej choroby nie ma.   Burmistrz wskazał na ostatnie zdarzenia z Urzędu Marszałkowskiego i wyraził przypuszczenie, że po wakacjach może okazać się, iż pandemia przybierze na sile i pojawią się pierwsze przypadki również w Gniewkowie.  Nawiązując kolejny raz do tegorocznych inwestycji- pan Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że przyjęcie takich rozwiązań dla przedsiębiorców w Gminie jest niemożliwe.  Powiedział też, że jeśli chodzi o zmniejszenie dochodów z budżetu Państwa, to są to dochody z PIT-u i CIT-u, które Państwo otrzymuje od przedsiębiorstw, ale te „płatności mają trafić do naszego budżetu” , tylko później z uwagi na przesunięte terminy płatności.
Radny Pułaczewski zasugerował, by może „zrobić jakiś audyt w tej materii”, zaprezentować projekt tej uchwały i  zapytać np. na stronie Urzędu ilu przedsiębiorców by o taką pomoc wystąpiło i wówczas byłoby wiadomo, czy jest to rzeczywiście „aż 1,7 mln zł”, bo może to być kwota o wiele mniejsza, dzięki której udzieli się realnej pomocy. Uchwałę natomiast można przyjąć później.  
Wobec tej wypowiedzi pana Pułaczewskiego- Przewodniczący Rady  wystąpił z zapytaniem, czy w takim razie projekt będzie procedowany w obecnym kształcie, czy zostanie on wycofany. Radny odpowiedział, aby projekt został, a jeśli zostanie odrzucony – „wrócimy do niego po prostu następnym razem”.
Na tym dyskusja została zakończona o godz. 1720  i Przewodniczący zapowiedział, że o godz. 1730 rozpocznie się sesja.

 

 

 

                                                        

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2020 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 45
19 października 2020 11:56 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2020 14:39 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)