Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 1 czerwca 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu  1 czerwca  2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady.
Na początku Przewodniczący Rady podał informacje za okres międzysesyjny:
-do biura Rady wpłynęły kolejne  protokoły ze spotkań Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej , Rolną i Ochrony Środowiska w dniu 22 maja  i 30 kwietnia 2020 r. (sprawdzanie inwestycji drogowych);
-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przesłał odpis postanowienia z dnia 23 marca 2020 r.  o odrzuceniu skargi NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu na uchwałę Rady Nr XI/70/2019 z dnia 26.06.2019r.  dotyczącą przekształcenia SP Nr 1 w Gniewkowie;
-w dniu dzisiejszym do biura Rady  wpłynęły 2 projekty uchwał złożone przez grupę radnych: A.Pułaczewskiego, P.Stefańskiego, T.Gremplewskiego i I.Wodniak-Kuraszkiewicz (przedłużenia terminów płatności i rat podatku od nieruchomości i obniżenia wysokości stawek podatku od nieruchomości)- projekty przekazane zostały do Radcy Prawnego i do zaopiniowania- Burmistrzowi ;
-w dniu dzisiejszym wpłynął też protokół z posiedzenia Komisji Oświaty , Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  w dniu 27 maja 2020r. Komisji na tym posiedzeniu przedstawione zostały opinie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz korespondencja Burmistrza Gniewkowa z KO dotycząca organizacji SP Nr 2 w Gniewkowie. Do wglądu Komisji przedłożono też arkusze organizacyjne szkół- SP Nr 1 i SP Nr 2 w Gniewkowie.
                                           Kolejno, prowadzący posiedzenie zaproponował omówienie dwóch ostatnich uchwał tj. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” oraz w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”. Projekty uchwał przedstawiła pani Bogumiła Pęczkowska- Kierownik SZEAS w Gniewkowie. W trakcie tego wystąpienia wystąpiły kłopoty z połączeniem internetowym i Przewodniczący poprosił o powtórzenie części wypowiedzi, a Z-ca Burmistrza poprosił natomiast o krótką przerwę w celu poprawienia połączenia.   W międzyczasie Przewodniczący Rady powitał radnego Tomasika, który dołączył do grona uczestników na platformie.
Po przedstawieniu przez panią Kierownik pierwszego projektu - Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Tomasik zapytał o to, „jak to się ma do wsparcia uzdolnionych sportowców”, bo jest problem z tymi młodymi sportowcami uprawiającymi dyscypliny zespołowe i czy jest możliwość, aby z tego funduszu ich wspierać.  Pani Pęczkowska odpowiedziała, że jeśli chodzi o uchwałę z zakresu sportu, to pojawi się ona na kolejnej sesji i jest ona robiona w oparciu o ustawę o sporcie. Dotyczyć będzie uczniów, młodzieży oraz starszych osób uprawiających sport.
Następnie pani Pęczkowska przedstawiła projekt drugiej uchwały wskazując na różnice pomiędzy dotychczas obowiązującą uchwałą w tym zakresie.
Radny Gołaś wskazując na § 3 i zapytał o sytuację, gdy np. uczeń będzie miał jednocześnie wysokie  osiągnięcia w nauce i artystyczne, czy wówczas stypendium będzie wyższe, czy dla wszystkich będzie ono jednakowe. Pani Kierownik wyjaśniła, że tak, jak było poprzednio- stypendia będą zróżnicowane, w zależności od środków w budżecie- wysokość określi Burmistrz zarządzeniem. Radny stwierdził, że zatem można założyć, że przy wspomnianych osiągnięciach stypendium będzie wyższe, co pani Pęczkowska potwierdziła.
Radny Chrzanowski wywołany do odpowiedzi (ponieważ wcześniej się zgłaszał)- powiedział, że chodziło mu o to, czy wszystkie stypendia będą jednakowej wysokości, ale już się dowiedział przy odpowiedzi na pytanie radnego Tomasika.
Radny Gremplewski zapytał Burmistrza o to, kiedy znane będą kwoty i jakie to będą stypendia. Pani Pęczkowska zwróciła uwagę, że w tegorocznym budżecie jest zapewniona kwota 20 tys. zł  na ten cel, a w ubiegłym – 15 tys. zł, ale wysokość stypendium zależeć będzie od ilości wniosków . Pan Gremplewski zapytał, czy w sytuacji dużej ilości wniosków możliwe będzie zwiększenie dotacji na ten cel, na co pani Kierownik zaprzeczyła. Burmistrz powiedział, że w ubiegłym roku, kiedy kwota na stypendia wynosiła 15 tys. zł i uczniów było dużo– to stypendia były mniejsze niż 2 lata temu, dlatego na ten rok kwota została zwiększona. Pan Straszyński oświadczył, że jeżeli rzeczywiście tych uczniów będzie jeszcze więcej i te stypendia będą bardzo niskie- to może trzeba będzie poszukać środków na zwiększenie puli w budżecie, ale to będzie znane dopiero, jak już wpłyną wnioski.
Radny Pułaczewski stwierdził, że jeśli chodzi o sportowców- to ich będzie mniej, ponieważ wiele zawodów przez COVID zostało odwołanych. Dodał też, że wystawiane oceny są relatywnie wyższe i ilość „stypendiów za oceny” może być relatywnie duża.
Nie było więcej pytań i dyskusja w tym temacie została zamknięta.

                                   Kolejno, Z-ca Burmistrza przedstawił krótką informację o przygotowaniu raportu o stanie Gminy za rok 2019, po czym otworzona została dyskusja.
Radny Stefański nawiązał do zapisu odnośnie stanu bezrobocia podanego na podstawie danych z PUP (str.9)-5,35%. Pan Tomczyk oświadczył, że informację taką uzyskano od pracownika PUP. Pan Stefański powiedział, że to nie jest „stopa bezrobocia”. Radny pytał w PUP, kto taką informację przekazywał i nikt nie podał takiej liczby, bo PUP nie posiada takich danych. Wiedzę o stopie bezrobocia dla gmin posiada Wojewódzki Urząd Statystyczny i jest to informacja odpłatna. „Stopa bezrobocia”- to stan praktycznie na daną chwilę i bardziej adekwatna byłaby tu liczba, a nie procent, bo ta stopa odnosi się do zawodowo czynnych mieszkańców i z 13.823 osób wyłączyć należy osoby w wieku emerytalnym, dzieci i młodzież. Z-ca Burmistrza zapewnił, że w dniu jutrzejszym zostanie to skorygowane.
Radny Pułaczewski zwrócił uwagę, że w raporcie jest wzmianka o stanie własnościowym budynku dawnej buźnicy przy ul.Podgórnej i poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Przypomniał o informacjach, jakie otrzymał kiedyś na temat ustalenia praw własności do tego obiektu. Pan Tomczyk przekazał, że na tą chwilę Gmina nie jest właścicielem tego budynku, cały czas trwają sprawy spadkowe. To wszystko zaczęło się w tym roku, kiedy zaczęto zwracać uwagę na organizowane w tym budynku imprezy przez MGOKSiR i w styczniu pojawiły się pisma z Gminy Żydowskiej. Pan Pułaczewski zapytał, czy można byłoby dotrzeć do tych kwestii związanych z wyrokiem z Warszawy, bo z przekazywanych radnym informacji  wynika, że taka rozprawa się tam odbyła. Z-ca Burmistrza powiedział, że Gmina Żydowska nie jest właścicielem tego budynku, a prywatne osoby i cały czas trwa postępowanie spadkowe. Pan Pułaczewski stwierdził, że swego czasu radni informowani byli inaczej. Burmistrz uzupełnił, że Inspektor Nadzoru Budowlanego „zamknął nam tą buźnicę właśnie z uwagi na to, że nie mamy tytułu prawnego do tego budynku”. Pani Mecenas napisała do sądu o ustanowienie kuratora spadku. Jak będzie on ustalony, to wtedy „będziemy mieć tytuł prawny, żeby zarządzać tym obiektem”.
Radny Stefański wyraził zdziwienie tym, że Inspektor dopiero teraz się tym zajął, „bo jesteśmy 70 lat po wojnie” i pomijając użytkowanie tego obiektu przez MGOKSiR i „te czasy niesłuszne, kiedy tam miało powstać muzeum”- to był to również obiekt sportowy. Zasugerował, że jest to trochę „wykorzystywanie sytuacji”, że Inspektor tak się zachował i te postępowania zostały wszczęte. Może i właścicielem nie jest Gmina Żydowska, ale wiadomo, jakie funkcje obiekt spełniał w okresie międzywojennym, więc można zakładać kto jest właścicielem, ale też wiadomo, jak przez 70 lat był zarządzany, kiedy nikt się o to nie dopominał. Z-ca Burmistrza powiedział, że ta sytuacja została spowodowana donosem do PINB. Pan Stefański wskazał na zapis w raporcie, który jego zdaniem jest „dosyć ostry w tonie”, ponieważ Z-ca Burmistrza przyznał, że ta sytuacja wyniknęła dopiero teraz, a zarzuca się inwestowanie przez Gminę w nieswoją własność. Pan Tomczyk zwrócił uwagę, że jak tworzone było muzeum – ówczesny Burmistrz zapewniał, że sprawa jest już na finiszu, że to są ostanie miesiące postępowania, ale nie było one prowadzone z Gminą Żydowska, tylko właśnie z osobami fizycznymi. Dlatego nie wie skąd radny ma taką wiedzę, że to była „własność żydowska”. Pan Stefański powiedział, że to „nie jest moja wiedza, tylko domniemywanie, bo ja nie mam dostępu do tych dokumentów”, a przecież Z-ca Burmistrza powiedział, że „cała lawina” ruszyła w momencie donosu, o którym dziś się dowiedział.
Radny Pułaczewski powiedział, że występując o ten budynek należałoby zwrócić uwagę na wszystkie aspekty, bo to jest budynek zabytkowy. Jeszcze raz podkreślił, że „naszą wiedzę opieramy o to, co nam mówiono”, a przekonywano, że właścicielem jest Gmina Żydowska i postępowanie toczy się w Warszawie i w związku z nakładami ponoszonymi przez Gminę na ten obiekt- sąd przychylił się do jej wniosku.
Radny Gołaś wskazał na zapisy dotyczące adaptacji przestrzeni zdegradowanej  (str. 20)- projekty rewitalizacji obiektów w Markowie i w Szadłowicach. Dofinansowanie miało tam być bardzo wysokie i w przypadku Szadłowic tak jest (95%). Radny zapytał o to, dlaczego na zadanie w Markowie jest ono mniejsze-65%. Burmistrz powiedział, że tak zabezpieczone zostały środki w LGD, ale po podpisaniu umowy czynione będą starania do podwyższenia tej kwoty do 95%, co jest „omówione na Zarządzie LGD”. Radny upewnił się jeszcze , czy to oznacza, że jest możliwość na zwiększenie dofinansowania, co pan Straszyński potwierdził.
Radny Chrzanowski poprosił i aktualizację spisu treści – w rozdz. 3, gdzie jest „2018” rok, a nie „2019”. 
Przewodniczący Rady zaznaczył, że we wszystkich projektach uchwał, gdzie wpisana jest data majowa – to będzie to zaktualizowane z uwagi na zmianę terminu sesji.
Z-ca Burmistrza podkreślił, że omawiany raport przygotowany został na podstawie sprawozdań, jakie Rada przyjmowała w ciągu roku.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, ponieważ nie było więcej pytań i poinformował, że do dnia dzisiejszego nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat raportu, dlatego na sesji dyskutować będą tylko radni.
                                   Przewodniczący Rady zapowiedział sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019, które następnie przedstawiła pani Skarbnik. Przewodniczący po tym wystąpieniu otworzył dyskusję i zaznaczył, że do materiałów załączona była opinia RIO i stanowisko Komisji Rewizyjnej.
Radny Chrzanowski zapytał o ściągalność zaległych podatków, bo cały czas jest to kwota ok. 1 mln zł oraz opłat za odbieranie odpadów. Pani Kucharska odpowiedziała, że na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze i upomnienia, ale niestety sporo jest zaległości, które są nieściągalne i „nie ma zaległości pozostawionych w bezczynności”.
Radny Stefański zapytał, czy posiedzenie przy tym temacie odbyła też Komisja Budżetu i Finansów, na co otrzymał odpowiedź, że Komisja ta się nie spotkała.
Do sprawozdania nie było więcej pytań.
                                   W temacie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa  Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Orent przedstawił stanowisko Komisji wypracowane na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. i wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2019. Przewodniczący Rady dodał, że opinia Komisji przesłana została do RIO , które pozytywnie ustosunkowało się do wniosku Komisji o udzielenie absolutorium (odczytanie opinii RIO), a następnie otworzył dyskusję, ale nie było chętnych do zabrania głosu.
                                   Pani Kucharska poproszona została o przedstawienie projektu zmian w uchwale w sprawie budżetu na 2020 rok.
W ramach otworzonej dyskusji-radny Stefański poprosił o rozwinięcie „kategorii strong mena” i żartując zgłosił kandydaturę jednego z radnych. Pani Kucharska oświadczyła, że tematu nie rozwinie, bo nie zna szczegółów, ale jest to chyba związane dożynkami, o ile takowe się odbędą. Burmistrz przekazał natomiast , że planowano to w ramach obchodów Dni Gniewkowa- tzw. Puchar Narodów (eliminacje do pucharu światowego Arnolda Schwarzeneggera) i są to środki pozabudżetowe wpłacane przez sponsorów.  W zależności od sytuacji – może się to odbyć w Dni Gniewkowa (wrzesień), albo podczas dożynek. Oczekuje się jednak na decyzje w kwestii zgromadzeń, bo na razie  ustalony jest limit 150 osób, a to za mało.  
Radny Żmudziński wskazał na kwotę 10 tys. zł od stowarzyszenia SOLUTARIS  i zapytał ile wynoszą roczne składki. Pani Skarbnik zobowiązała się do sprawdzenia tego, ponieważ nie ma przy sobie tych danych.  Burmistrz oświadczył natomiast, że z tego co pamięta- to jest kwota 2000 zł. 
                                   Przewodniczący Rady podsumował, że wszystkie materiały zostały już omówione i zachęcił do pytań i dyskusji w ramach punktu „wolne głosy i wnioski”.                                         Radny Orent zapytał o remont świetlicy w Suchatówce, bo pieniądze były przyznane , a nic się nie dzieje. Z-ca Burmistrza zapytał o jakich środkach radny mówi, czy chodzi o fundusz sołecki. Pan Orent powiedział, że chodzi o środki z budżetu,  które wpłynęły w ramach gwarancji i zajmowała się tym pani Paradowska. Burmistrz przekazał, że tu chodzi chyba o kolejność zadań, jak zakończy się remont świetlicy w Szpitalu, to następny będzie w Suchatówce. 
Radny zapytał też o to, „jak daleko ze ścieżką” , na co pan Straszyński wyjaśnił, iż został zlecony projekt na jej wykonanie. Na pytanie o termin jego wykonania- Burmistrz zobowiązał się to sprawdzić i przekazać na sesji.
Radny Chrzanowski zapytał , czy udało się skontaktować z szefostwem KSM w sprawie wjazdu przy ul.Piasta do sklepu MILA, na co ze strony pana Burmistrza  padła odpowiedź, że „do sesji będzie ta sprawa załatwiona”.  Radny poprosił, aby wystąpić do KSM o przesunięcie tych środków na rok przyszły.
Pan Chrzanowski zapytał też o Klub Seniora. Pan Straszyński odpowiedział, iż oczekuje się na decyzje uprawomocniającą i ogłaszany będzie przetarg.
Radny Pułaczewski przekazał, że na ul. Piasta, przy połączeniu z krajową 15-stką – jest miejsce, gdzie rośnie zielsko i trwa przy chodniku („który też jest w opłakanym stanie”) i mieszkańcy proszą, by się tym zająć.  Zaznaczył przy tym, iż nie wie, czy jest to teren Gminy, bo do tej pory chyba „grzecznościowo” było to koszone i ładniej to wyglądało. Burmistrz wyjaśnił, że jest to droga wojewódzka i podobnie wygląda ulica za torami , „też do połowy skoszona przez nas”. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma niestety taki harmonogram i na ten temat będą prowadzone rozmowy. Problem  zgłoszony będzie  do PK, aby to wykosić i poprawić.
Radny Stefański nawiązał do informacji o działaniach Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej , Rolną i Ochrony Środowiska i zapytał, czy wspomniane protokoły można otrzymać, czy są może dostępne na BIP , bo tego nie sprawdzał.  Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie jest pewien, czy protokoły są opublikowane, ale można je otrzymać na maila.

Radny Otremba wystąpił z zapytaniem, czy kontaktował się wykonawca  dróg w Kawęczynie i w Gąskach. Radny był dziś w Kawęczynie i „radny Gołaś fanfary na facebooku ogłaszał, a ta droga nie jest jeszcze skończona”, a nie było tam żadnego pracownika, ani sprzętu. Burmistrz powiedział, że z jego informacji to prace się jeszcze nie zakończyły i są one nadzorowane przez inspektora. Przed zakończeniem natomiast zgłoszą się odpowiednie dokumenty dotyczące odbioru, a tego jeszcze w Urzędzie nie ma.
Radny Gołaś wyjaśnił, że jego „fanfary”  dotyczyły okoliczności rozpoczęcia prac, „a na zakończenie będą większe fanfary”. W imieniu mieszkańców Kawęczyna -pan Gołaś zapytał o plany w zakresie remontu drogi z Kawęczyna do Żyrosławic.  Pan Straszyński oświadczył, że teraz robiona jest analiza finansowa, co z tą drogą zrobić, czy mają to być następne nakładki (300 m do sklepu), czy będzie kwalifikowała się do przebudowy.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zgłosiła, że do Urzędu, jak i na jej maila wpłynęło dziś pismo od mieszkańców Chrząstowa dotyczące nowego osiedla, które się buduje. Radna przypomniała, że sama już kiedyś pisała w tej sprawie do pana Burmistrza i otrzymała odpowiedź, że ta kwestia będzie wyjaśniona. Chodzi o drogi dojazdowe, które są różnie przez ludzi wytyczone, a ich stan jest zły. Poprosiła, by może puścić tam równiarkę. W trakcie tej wypowiedzi nastąpiły zakłócenia, dlatego Burmistrza powiedział, że „słyszał co drugie słowo”, ale zobowiązał się to sprawdzić i jak trzeba będzie, to poczynione zostaną ustalenia  pod względem geodezyjnym i ta równiarka wówczas zostanie puszczona.
Radny Żmudziński wrócił do tematu dróg – Kawęczyn i Gąski i przekazał, że w czasie trwania posiedzenia, przed jego posesją jest sprzęt do kładzenia asfaltu.  Co do „fanfar”- radny uznał, że na koniec będą musiały być rzeczywiście solidne, skoro te „drogi w bólach się rodzą”.  Burmistrz zaznaczył, że Gmina nie ma wyboru w kwestii wykonawcy, który musi być najtańszy  i teraz są tego skutki. Nie ma dużego wyboru, ale można porównać to z pracami na drodze w Buczkowie, gdzie widać bardziej solidne zorganizowanie wszystkich etapów inwestycji, choć uzgodnienia z PKP nie należą do najprostszych.  Pan Straszyński zwrócił przy tym uwagę na rolę pandemii w tych opóźnieniach. Teraz podpisywane są kolejne umowy np. na rewitalizację i pan Burmistrz wyraził nadzieję, że ich realizacja wyglądała będzie lepiej.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady i o godz. 1720 zapowiedział zakończenie posiedzenia przypominając jednocześnie o jutrzejszych obradach o godz. 1300.

 

 

 

                                                             

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

                                              

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2020 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 32
15 października 2020 12:25 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2020 14:38 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)