Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu  15 kwietnia 2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez Przewodniczącego Rady, który przed rozpoczęciem posiedzenia zaproponował, aby projekty uchwał omawiać „blokiem” sprawdził, kto z radnych zalogowany jest na platformie. Zasugerował również, aby optymalnie wykorzystać to posiedzenie, by wyjaśnić sobie wszelkie wątpliwości, aby na sesji ograniczyć się już tylko do głosowania, chyba że czegoś nie da się przekazać, czy ustalić teraz.
Zastępca Burmistrza sprawdził natomiast, czy na platformie zalogowani są poszczególni kierownicy i pracownicy merytoryczni, którzy przygotowywali uchwały i wyjaśnił zasady, na jakich poprowadzone będzie posiedzenie.  
                                           Nawiązując do kwestii organizacyjnych- Przewodniczący Rady wystąpił z dwoma propozycjami odnośnie omawiania materiałów, że będzie wyczytywał nazwiska radnych, aby zadawali pytania, albo  radni sami będą się zgłaszali na czacie , ale wszystko zależeć będzie od tego, „jak wyjdzie”.
Radny Chrzanowski za pośrednictwem platformy przekazał wszystkim pozdrowienia od pana Janusza Bożko.
Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia dokonano też próbę transmisji na youtube.
                                           Kolejno, sprawdzona została obecności zalogowanych uczestników (brak radnych: J.Bożko i P.Rychłowskiego), po czy Przewodniczący Rady przekazał  informacje na temat spraw za okres międzysesyjny:
-o odpowiedzi udzielonej Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu na zawiadomienia o wszczęcie postępowań nadzorczych  w stosunku do dwóch uchwał: Nr XX/138/220 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok 2019/20202 oraz

 Nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych („pokłosie” tego znajduje się w materiałach);
-o odpowiedzi udzielonej Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu na pismo z dnia 27.02.2020 r. w sprawie nadesłania dokumentów dotyczących wyjaśnień  składanych przez Przewodniczącego RM;
-o otrzymaniu z   WSA w Bydgoszczy prawomocnych orzeczeń w sprawie odrzucenia skargi grupy radnych na uchwałę Rady Miejskiej  Nr XI/70/2019 z dnia 26.06.2019r. ;

-o otrzymaniu przez radnego Grzegorza Gołasia  odpowiedzi na 3 interpelacje w sprawie dróg (radny potwierdził ich otrzymanie);
- o otrzymaniu do wiadomości Przewodniczącego RM od pana Szymona Łuczaka  kopii odwołania od decyzji Burmistrza w sprawie działań CYKORII SA w Wierzchosławicach omawianej przez niego na jednej z sesji w 2019 roku;

-o wpływie w dniu 30.03.2020 r. do biura RM sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2019. Sprawozdanie to przekazane zostało Komisji Rewizyjnej;

-o wpływie w dniu 09.04.2020 r. do biura RM protokołu Komisji Rozwoju Gospodarczego (…) ze spotkania roboczego w dniu 01.04.2020 r.  w celu oceny postępu prac na inwestycjach drogowych.

Prowadzący posiedzenie przypomniał też  i zachęcił radnych do składania oświadczeń majątkowych za rok 2019 (termin do 30.04.2020 r.). Powiedział, że na tę chwilę wpłynęło 1 oświadczenie. Dodał, że oświadczenie składa się w 2 egzemplarzach plus PIT. Radny Tomasik zapytał, czy radni mogliby otrzymać druki oświadczeń, na co Przewodniczący odpowiedział, że druki dostępne są w BIP, ale nie będzie problemu, aby je również podesłać.
Radny Stefański nawiązał do informacji o odwołaniu pana Łuczaka i zapytał od  przedmiot decyzji Burmistrza, od której wniesiono to odwołanie.  Radny przypomniał, że „wspieraliśmy na sesji pana Łuczaka”, a teraz on się odwołuje.  Przewodniczący Rady powiedział, że dokładnie nie pamięta. Pani Kłosowska wyjaśniła, że „wydawaliśmy decyzję o warunkach zabudowy, CYKORIA wystąpiła z takim wnioskiem, decyzja została wydana, projekt decyzji uzgodniły Wody Polskie i wszystkie instytucje, dlatego projekt poszedł pozytywny i od tej decyzji odwołał się pan Łuczak- nie zgadza się z tą decyzją”.  Sprawa aktualnie znajduje się SKO, która to instytucja przesunęła termin załatwienia sprawy i zdaniem pani Kierownik- ze względu „na wejście spec-ustawy”  załatwiona zostanie zapewne dopiero po ustaniu epidemii.
                                             Przewodniczący Rady poinformował, że dziś popołudniu rozesłany został do radnych projekt zmiany planu pracy Rady. W związku ze zagrożeniem epidemicznym i brakiem sesji w marcu- tematy z tego miesiąca przesunięte zostały na kwiecień , w kwietniu też nastąpiły pewne przesunięcia (sprawozdania z MGOKSiR, MGBP, MGOPS na miesiąc maj),  natomiast z maja na kwiecień przesunięte zostało sprawozdanie z budżetu obywatelskiego. Przewodniczący Rady zapowiedział, że na sesji wystąpi z wnioskiem o zmianę porządku obrad.
                                            Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie przedstawiciela Komisariatu Policji w Gniewkowie- pana Karola Posadzego i przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy za rok 2019.
Pan Posadzy „krótko i rzeczowo” przedstawił informację za rok 2019 przedłożoną przez Komisariat.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
                                           Radny Pułaczewski poruszył temat e-papierosów twierdząc, że wśród młodzieży to problem, a często rodzice twierdzą nawet, że takie papierosy nie szkodzą. Na temat oddziaływania tych papierosów wywiązała się krótka dyskusja.
                                           Radny Tomasik wystąpił z zapytaniem o wakaty w Komisariacie, na co otrzymał odpowiedź, że jest 1 wakat w zespole prewencji-„brakuje 1 policjanta, o którego się staramy”  i od maja ma taka osoba przyjść. Pan Tomasik zapytał o stan kadry  i pan Posadzy podał, że aktualnie pracuje w Komisariacie 18 policjantów.
                                           Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała natomiast o to, czy Policja wykorzystuje testy narkotykowe, którymi dysponuje.  Pan Posadzy zapewnił, że korzystają z narkotestów, nawet ostatnio była taka potrzeba.
                                            Radny Otremba poruszył temat dodatkowych patroli w Gminie, o ich rezultat. Pan Posadzy oświadczył, że policjanci w ramach tych dodatkowych patroli pełnią już służbę i „są tego owoce”, te patrole są pomocne.
Pan Tomasik zapytał natomiast, czy te patrole wykonują policjanci miejscowej jednostki, czy też z zewnątrz. Pan Posadzy zapewnił, że są to osoby tylko z miejscowego Komisariatu.
                                            Kolejno, Komendant Gminny OSP – druh Sławomir Kościński przedstawił informację dotyczącą działań straży w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Następnie otworzona została dyskusją.
                                            Radny Gremplewski poprosił o wyjaśnienie pojęcia „wyjazdy gospodarcze”. Pan Kościński podał, że jest to pomoc np. przy wycince drzew, zabezpieczenie miejsc imprez masowych (np. jarmark).
                                           Radny Pułaczewski zapytał, czy wszelkie „dosprzętowienie” jednostek jest optymalne, czy są braki, czy czegoś szczególnie im brakuje.  Komendant stwierdził, że „wszystko idzie do przodu” szczególnie, jeśli chodzi o gniewkowską jednostkę, która często bierze udział w akcjach i ten sprzęt jest zużyty. Czynione są starania o kolejne zakupy, ale to już nie w tym roku. Pozostałe jednostki doposażane są w ramach możliwości. Pan Pułaczewski zapytał o najpilniejsze braki oraz o ewentualne koszty z tym związane.  Pan Kościński podał, że w ubiegłym roku złożono zapotrzebowanie na sprzęt, umundurowanie, ale jeśli chodzi o jednostki „to koncert życzeń”, bo sumy zakupów nie wytrzymałby budżet Gminy, to ok. 400-500 tys. zł, nie mówiąc o samochodach. Nawet przy zakupach z  dofinansowaniem nie jest to proste, bo Gmina musi mieć swój wkład. Radny zapytał też o samochody dla Gniewkowa, czy one są na tyle „zmęczone”, że będą wymagały w najbliższym czasie poważniejszych remontów. Pan Kościński oświadczył, że obecnie- wszystkie usterki są usunięte i nie powinno być z pojazdami problemu, ale „jak to samochód, w każdej chwili może się popsuć”. Zdaniem Komendanta „każda jednostka chciałaby nowy samochód, ale nie na tym to polega – mierzmy siły na zamiary, jesteśmy zadowoleni z tego co mamy, ale na pewno będziemy próbować pozyskać środki z zewnątrz i wtedy będziemy myśleć o wymianie, czy doposażeniu jednostki Gniewkowo, jak i innych jednostek”.
                                        Radny Tomasik zapytał, czy udało się pozyskać jakieś środki z zewnątrz w tym roku. Pan Kościński powiedział, że z uwagi na sytuację w Polsce- „wszystkie środki są wstrzymane na chwilę obecną, wiadomo na jaki cel”. Pan Tomasik zwrócił uwagę, że sprawozdanie dotyczy roku 2019 i o ten okres mu chodziło. Pan Kościński przekazał, że „dosyć duże pieniążki” były z Urzędu Marszałkowskiego, ze Starostwa, bo Gmina miała 15% udziału własnego, a reszta- to środki z zewnątrz.
                                         Pan Gremplewski poruszył temat zaopatrzenia jednostek w środki ochrony w związku z epidemią, czy jest to wystarczające, czy czegoś brakuje. Pan Kościński przekazał, że zostali zaopatrzeni w środki, w detergenty i to na bieżąco jest uzupełniane (rękawiczki, maseczki) i ten asortyment jest zwiększany.
Pani Kucharska jako uzupełnienie wypowiedzi Komendanta podała, że w 2019 roku pozyskano też  środki z Ministerstwa, z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu OSP Gąski i OSP Gniewkowo – 40 tys. zł. Radny Pułaczewski zapytał, czy można otrzymać wykaz, co zostało za te pieniądze kupione, na co pani Skarbnik potwierdziła, że tak. Przewodniczący Rady zapytał, czy uda się to przygotować na sesję, a pani Jaworska odpowiedziała, że ona to zrobi, ponieważ dysponuje dokumentacją dotyczącą tego dofinansowania. Ustalono, że rano w dniu jutrzejszym radni otrzymają taką informację na maila.
                                          „Abstrahując od wypowiedzi pana Komendanta i pana Posadzego”-radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała Przewodniczącego Rady, czy ma „taką moc sprawczą”, żeby się kiedykolwiek pojawił Komendant Policji na sesji, czy Komisji.  Rada działa już drugi rok i nie miała możliwości poznać pana Komendanta, bo nigdy nie pofatygował się na żadne posiedzenie Komisji, ani sesję. Przewodniczący Rady zapewnił, że będzie próbował. Pan Komendant otrzymuje zaproszenia, a „siłą nie zmusimy” , dziś natomiast nie mógł przybyć.
                                   O przedstawienie materiałów kolejno poproszona została pani Kierownik Marczak. Pani Kierownik przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania i wyjaśniła przyczynę wywołania takiej uchwały (zgodnie z wyrokiem WSA uchwała musi być opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.).  Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o ilość członków tego Zespołu. Pani Marczak podała, że do tej pory było 12 osób, a po przyjęciu nowej uchwały cały Zespół będzie powołany od nowa i skład może być inny.
Pani Marczak omówiła również kwestie związane z projektem uchwały uchylającej uchwałę nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniła, iż wywołanie tych uchwał  spowodowane zostało również niewłaściwym sposobem publikacji uchwały.  Pani Kierownik podkreśliła, że taki sposób likwidacji uchybienia wskazanego przez Nadzór Wojewody uzgodniony został z prawnikiem, że trzeba to zrobić nie jedną, a dwoma uchwałami. Pani Pokorska zgłosiła, że w jednej, jak i w drugiej uchwale należy poprawić podstawę prawną (zmiana tytułu ustawy o Funduszu Solidarnościowym; poprawienie w zmianach do tej ustawy numeru pozycji „321”). Do projektów nie było pytań.
                                   Pani Justyna Krawiec przedstawiła sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2019.
W ramach otworzonej dyskusji- radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o zainteresowanie usługami punktu konsultacyjnego w Urzędzie. Pani Krawiec odpowiedziała, że teraz trudno jej odpowiedzieć, ale jak przygotowywała sprawozdanie, to miała dokładne dane o przyjętych osobach i udzielonych poradach i może je jutro przesłać mailem, albo dopowiedzieć na sesji. Radna zapytała też o to, jak często ten punkt jest czynny . Pani Jaworska przekazała, że pan Ligocki przyjmuje w poniedziałki , a pani Słaboszewska-Nowak w środy, co oznacza, że punkt czynny jest 2 razy w tygodniu. Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała, czy pan Ligocki jest terapeutą uzależnień, co pani Jaworska potwierdziła. Radna zwróciła też uwagę, że ta działalności ukierunkowana jest głównie na uzależnienie od alkoholu, a jej chodzi o kwestie związane z terapią w zakresie uzależnienia od narkotyków, bo ta tematyka jest zawsze pomijana.  Radna przyznała, że zakres działań w ramach uzależnień został poszerzony, ale jej zdaniem należałby to poszerzyć jeszcze bardziej. Zapytała, czy udzielone porady dotyczyły tylko uzależnienia od alkoholu, czy związane może były także z problemami z narkotykami. Pani Wodniak-Kuraszkiewicz podkreśliła, że wraca do tego tematu, ponieważ  jest związana z taką działalnością, a mieszkańcy poszukujący pomocy często korzystają z tej w Toruniu, bądź w Inowrocławiu. Pani Jaworska zapewniła, że jest otwarta na ten  temat z tego względu, że mógłby powstać taki punkt typowo nastawiony na pomoc w zakresie uzależnień od narkotyków. To może być finansowane z funduszu alkoholowego, tylko musiałaby być osoba, która by się tego podjęła.  Radna Wodniak-Kuraszkiewicz powiedziała, że rodzice tak samo jak nie zauważają zagrożeń ze strony e-papierosów, tak nie widzą niebezpieczeństwa związanego np. z graniem w gry komputerowe. Dlatego problematykę profilaktyki w tym zakresie- zdaniem radnej warto byłoby poszerzyć. Pani Kierownik Jaworska zapewniła, że sobie to spisze i pomyśli o tym, chyba , że pani Wodniak-Kuraszkiewicz miałaby osobę zainteresowaną  taką pracą. Panie umówiły się, że skonsultują tą kwestię.
Pan Tomasik zapytał o wsparcie dla Stowarzyszenia „Twoja szansa” z Inowrocławia i możliwości skierowania takiego dofinansowania dla miejscowych podmiotów. Pani Jaworska przyznała, że owszem, siedziba Stowarzyszenia jest w Inowrocławiu, ale przed przyznaniem środków w ramach tego konkursu robiono rozeznanie i ono w swoich szeregach ma także mieszkańców naszej Gminy, to „nie jest sam Inowrocław”.  Radny wyraził przypuszczenie, że może uda się poszukać podmiot, który chciałby się tym zająć na miejscu. Pani Kierownik powiedziała, że jeśli będzie takie stowarzyszenie- „to nie ma problemu”.
Pan Bajerowski poruszył temat dopalaczy twierdząc, że jest to obecnie bardzo duży problem. Pani Krawiec zauważyła, że w ramach realizacji Programu temat ten poruszany był „w  tych teatrach profilaktycznych, które były w szkołach przedstawiane”  i w tym roku można się również tym tematem zająć. Obecnie szkoły są zamknięte, ale od września można działać w tym zakresie.
Radny Orent zapytał, czy dzieci „uświadamiane są o nadużywaniu komórek”, bo to również jest jakiś problem. Pani Jaworska powiedziała, że do tej pory- nie było działań w tym zakresie, ale  można się tym zająć w tym roku, choć nie wiadomo, jak wyglądać będzie realizacja Programu.  Przewodniczący Rady stwierdził natomiast, że jest to związane z uzależnieniem od mediów.  Radny Pułaczewski przekazał informację o pracach nad projektem ustawy dotyczącej zakazu używania komórek w szkołach, co ma ukazać się w przyszłym roku. Można byłoby zasugerować jednostkom oświaty np. jako organ prowadzący, by taki zakaz stosować, choć w statutach większości szkół on i tak już jest.  Zdaniem radnego warto byłoby się tym zająć, bo są przypadki np. nagrywania się nawzajem, przemocy cybernetycznej, to nie dzieje się tylko w serialach, ale też w rzeczywistości, a młodzież nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że są to rzeczy zabronione. Radny podał przykład takiej sytuacji, z którą zetknął się w szkole. Pan Pułaczewski poparł stanowisko pani Wodniak-Kuraszkiewicz, że w działaniach profilaktycznych ograniczono się głównie do problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu , i że warto byłoby poszerzyć zakres działania punktu konsultacyjnego. Zaznaczył też, że znajomość prawa zarówno rodziców, jak i uczniów w zakresie tego, co jest zabronione –jest mała, dlatego „warto jest zadbać, żeby to wybrzmiało” (propagowanie wiedzy w Gniewkoramie, na stronie UM ).
                                    Pani Justyna Krawiec omówiła również sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. Do sprawozdania radni nie mieli pytań.
                                   Kolejno, pani Krawiec  przedstawiła projekty uchwał: w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo oraz uchylenia uchwały nr XX/138/220 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok 2019/2020, a także  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020, co związane jest za zastrzeżeniami Nadzoru  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Radny Chrzanowski wskazał na błąd literowy w § 1 w słowie „litr” w tym trzecim projekcie, który ustalono, że zostanie poprawiony. Pani Pokorska zwróciła uwagę, że projekty były sprawdzane w połowie lutego, a w międzyczasie ukazał się nowy Dziennik Ustawi z tekstem jednolitym Prawa oświatowego, co oznacza, że we wszystkich trzech uchwałach należy poprawić podstawę prawną ( Dz.U. poz. 374 z 2020 r.).

Radny Orent wskazał na 5 wers od dołu uzasadnienia projektu drugiego uchwały (str. 130 materiałów), gdzie użyto sformułowania  „winien powinien”, co należałoby skonkretyzować. Ustalono, że zapis będzie brzmiał „powinien” i skreślić należy słowo „winien”.
Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o godziny przyjmowania „specjalisty” w poniedziałki w Urzędzie. Pani Jaworska podała, że ok. godz. 16:00- pan Piotr Ligocki, natomiast pani Słaboszewska-Nowak przychodzi ok. godz. 15:10. Radna zapytała też o to, kto jest obecnie Przewodniczącym Komisji  i otrzymała odpowiedź, że pan Tomasz Belica. 

                                   Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja IV przedstawiła radnym pani Justyna Mickiewicz-Paradowska. Radny Pułaczewski zapytał o to, na jakim etapie jest budowa street workoutu w Gniewkowie, na co pani Paradowska odpowiedziała, że w zeszłym roku została zakończona i jest to w pełni wykonane.
Pan Tomasik wystąpiła natomiast z zapytaniem o boisko do siatkówki plażowej, które jest wykonane i ogrodzone, ale nie ma tam słupków do siatek i czy ten sprzęt jest gdzieś dostępny np. w Szkole; czy to boisko będzie otwarte (przed pandemią nie było dostępne, choć może uwarunkowane było to porą roku). Pani Mickiewicz-Paradowska poinformowała, że wszystkie elementy wyposażenia zostały przekazane pani Dyrektor (słupki, linie, grabki). Radny zapytała, czy te elementy dostępne będą tylko w czasie funkcjonowania Szkoły, czy po godzinach jej pracy również. Zdaniem radnego funkcjonowanie tego boiska od 7:00-15:00 nie jest dobrym rozwiązaniem.  Pracownik Urzędu zapewnił, że zapyta o to pani Dyrektor i przekaże informację.
Radny Otremba wskazał na okręg wiejski i przebudowę drogi i chodnika w Lipiu pytając, czy to było odrzucone, czy będzie przeniesione. Pani Mickiewicz-Paradowska przekazała, że w tym okręgu zgłoszone były 3 projekty i największą ilość głosów zdobył projekt związany z parkingiem w Wierzchosławicach i budową parkingu w Szadłowicach                  - etap I. Suma tych dwóch projektów to 150 tys. zł i nie było możliwości, aby tak, jak w mieście przyjąć 3 projekty.
Radny Tomasik zwrócił uwagę, że w tym roku było tak, że wszystkie projekty „zdobyły te pieniążki” , ale warto byłoby się zastanowić nad przeznaczeniem tych środków również na „działania miękkie”, nie tylko na inwestycje np. na imprezy, wydarzenia.
Pani Myśliwy zapytała o to, kiedy będzie robiony parking przy Szkole w Wierzchosławicach. Pani Mickiewicz-Paradowska zaznaczyła, iż nie odpowie na to pytanie, ponieważ ona nie zajmuje się ani drogami, ani chodnikami.  Burmistrz przekazał natomiast, że zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2019 z uwagi na przedłużenie „procesów proceduralnych” , ale wprowadzone zostało do budżetu na rok 2020. Wyłoniono już  miejscową firmę, która ten parking będzie robiła.  Na pytanie Przewodniczącego Rady o termin- pan Straszyński powiedziała, iż „na dniach” spisana zostanie umowa i po tym prace mogą się rozpocząć. Termin realizacji zadania to koniec czerwca.  Pan Tomasik zapytał, czy regulamin budżetu obywatelskiego pozwala na takie przenoszenie zadań. Burmistrz wyjaśnił, że ta inwestycja została wpisana w budżet Gminy, to nie będzie robione w ramach „budżetu obywatelskiego”.  Radny uznał, że skoro „budżet obywatelski” powinien być zrealizowany w zeszłym roku, to oznacza, że te środki przepadły. Pan Straszyński przyznał, że środki nie zostały wykorzystane, ale w budżecie Gminy zostały. Pan Tomasik ponownie zapytał, czy coś takiego dopuszcza regulamin budżetu obywatelskiego, na co pan Burmistrz wyjaśnił, że ten regulamin nie ma tu zastosowania, budżet nie został zrealizowany jeśli chodzi o Sołectwo Wierzchosławice. Zadanie to natomiast wpisane zostało w nowy budżet Gminy na rok 2020. To rozwiązanie porównał z sytuacją remontu OSP w Murzynku-nie można było zrealizować tego w danym roku z uwagi na trwające procedury i zadanie przeniesiono na rok 2019.
Radny Tomasik zapytał, czy rozważa się, aby w przyszłości  zastosować inne sposoby głosowania nad budżetem obywatelskim np. głosowanie internetowe. Burmistrz oświadczył, że trwają prace nad regulaminem i planuje się również wprowadzenie takiego głosowania.

                                   Projekty uchwał związane z podziałem Sołectwa Godzięba i utworzeniem Sołectwa Chrząstowo oraz nadaniem tym jednostkom statutów przedstawiła pani Milena Cichorz.
Radna Myśliwy zgłosiła, że w projekcie uchwały dotyczącej podziału Sołectwa  (str. 68 materiałów) jest błąd  w § 2 (podano „Sołectwo Bąbolin”). Pani Cichorz najpierw powiedziała, że należy to zatem poprawić, ale po wczytaniu się w treść projektu- wyjaśniła, że tam powołano się na wcześniejsze uchwały, gdzie mowa była rzeczywiście  o „Sołectwie Bąbolin”. 
Radny Bajerowski oświadczył, że popierał utworzenie tych dwóch Sołectw, ale teraz ma mieszane uczucia i zapowiedział, że może się wstrzyma od głosu, bo nie jest przekonany, co do utworzenia Sołectwa. Kiedyś sytuacja była tam inna, teraz Chrząstowo się rozbudowało, to prawie osiedle, dlatego te mieszane uczucia.
Radny Tomasik zapytał , czy należy zakładać, że Sołectwo Chrząstowo środki otrzyma dopiero w roku 2021, co pani Cichorz potwierdziła i dodała, że w czerwcu wysłane zostaną do Wojewody informacje o wysokości przeznaczonych środków na fundusz sołecki dla każdego sołectwa  w roku 2020 i do końca września sołectwa składać mogą wnioski o przyznanie tego funduszu. Radny zwrócił uwagę, że to i tak się wiąże z ilością mieszkańców.

                                   Pani Monika Karczewska poproszona została o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”.
Radny Bajerowski zapytało to, czy podana ilość azbestu w uchwale jest aktualna, czy są to dane „z któregoś tam roku”. Zdaniem radnego wykaz się trochę nie zgadza, niektóre posesje nie są ujęte, a w niektórych jest mniej azbestu. Pani Karczewska przyznała, że są to dane z I inwentaryzacji, jaka przeprowadzona była ok. 2012. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Rozwoju właśnie na taką aktualizację tych danych, do dziś przyjmowane były takie wnioski.
Przewodniczący Rady zauważył, że rozbieżności wynikać mogą również z tego, że część mieszkańców pozbywa się tego azbestu we własnym zakresie i tego nie zgłasza, chyba, że jest taki obowiązek. Pani Karczewska powiedziała, że taki obowiązek istnieje, każdego roku do dnia 31 stycznia mieszkańcy winni zgłaszać informacje  dotyczące posiadanych wyrobów zawierających azbest. Dodała, że rozbieżności powstają też z tego, że część osób go usunęła, ale też pewna ilość nie została wcześniej zinwentaryzowana. Jeśli ktoś zgłasza usunięcie azbestu, a nie jest ujęty w tym wykazie, to najpierw jest tam dopisywany.  Radny Bajerowski zapytał, czy takie zgłoszenie mieszkaniec może dokonać w każdej chwili, na co pani Karczewska ponowne wskazała na ustawowy termin- 31 stycznia, zaznaczając, że jeśli takie oświadczenie wpłynie w innym terminie, to również zostanie przyjęte.  Poinformowała, że wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej UM.  
Radny Orent zapytał, czy mieszkaniec sam może wymienić eternit, bez zgłaszania do Gminy. Pani Karczewska zaznaczyła, że wyroby zawierające azbest (eternit) są to wyroby szkodliwe, więc przeprowadzać winna to specjalistyczna firma , ponieważ wymaga to wielu zabezpieczeń. Pan Orent ponowił zapytanie, czy wymaga to zgłoszenia do Gminy, nawet jeśli to robi firma. Pani Karczewska powiedziała, że taka osoba musi potem poinformować, że taki azbest został usunięty.  Mieszkaniec może tego dokonać przy pomocy specjalnej firmy, ale winien zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym.  Radny zapytał, czy wówczas dostanie „dopłatę za utylizację”.  Pani Karczewski wyjaśniła, że „jeżeli sam sobie ten azbest unieszkodliwi przez odpowiednią firmę”, wówczas takiego dofinansowania nie dostanie. Aby je otrzymać trzeba złożyć wniosek i zgłosić chęć utylizacji tego azbestu.
Przewodniczący Rady zapytał o procedurę  związaną z taką dotacją, czy jest to zwykłe zgłoszenie, czy wymagane są jakieś dodatkowe dokumenty. Pani Karczewska odpowiedziała, że jeśli ktoś robi to sam, to wymagane jest tylko oświadczenie z typowymi danymi.
Radny Żmudziński nawiązał do tematu oświadczenia składanego do 31 stycznia i zapytał, czy to oznacza, że wszyscy mieszkańcy, którzy wyroby zawierające azbest posiadają „rok w rok” takie oświadczenie muszą składać, bo to raczej „martwe jest”. Pani Karczewska przyznała, że tak powinno być, że co roku takie oświadczenie winno być składane. Przewodniczący Rady zapytał, czy przewidziane są jakieś sankcje za niedopełnienie tego obowiązku, na co otrzymał odpowiedź, iż ustawa ich nie przewiduje.
Radny Orent uznał, że tak naprawdę to nie wiadomo, ile tego azbestu w Gminie jest. Pani Karczewska powiedziała, że dlatego czynione są starania o dofinansowanie w Ministerstwie Rozwoju na aktualizację tej inwentaryzacji.
Przewodniczący Rady zaapelował, aby ten temat nagłośnić na stronie, czy Gniewkoramie, bo sam nie był świadomy tego, że taki obowiązek istnieje i zapewne większość mieszkańców również takiej świadomości nie ma. Wyraził przypuszczenie, że część osób zapewne usunęła azbest we własnym zakresie i wcale tego do Gminy nie zgłosiła - jest go trochę mniej.  Pani Karczewska zapewniła, że jak tylko przeprowadzona zostanie inwentaryzacja, wówczas podjęte zostaną krok, aby to bardziej nagłośnić i uświadomić społeczeństwo, by te oświadczenia były składane.
Radny Żmudziński stwierdził, że skoro inwentaryzacja zostanie dobrze zrobiona, to raczej zbędne będzie ciągłe informowanie o tym azbeście, jeśli nic się nie zmieni w ramach danej nieruchomości. Zdaniem radnego to mija się z celem, chyba, że jest to wymóg ustawowy, żeby „ci ludzie przychodzili i co roku mówili- cały czas mam 150”.  Pani Karczewska zwróciła uwagę, że inwentaryzacja będzie wykonana na dany dzień, a później trzeba mieć dane o zmianach i zgodnie z ustawą jest wymóg składania takich oświadczeń.  Pan Żmudziński zapytał, czy nie wystarczyłoby, aby takie oświadczenie składać w przypadku zmian. Pani Karczewska jeszcze raz zaznaczyła, że  dla osób fizycznych taki obowiązek- to wynik zapisów ustawowych, ponieważ osoby prawne też takie oświadczenie składają, ale do Urzędu Marszałkowskiego.  Radny Bajerowski stwierdził, że takie oświadczenie składane jest przy występowaniu o dofinansowanie, na co pani Karczewska podała, że brak jest natomiast danych od osób, które azbest usunęły we własnym zakresie.  Radny Żmudziński powiedział, że dla niego to „kłóci się z rozsądkiem”. Radny Otremba zapytał, czy jeśli takiego azbestu ktoś już nie ma, to nie musi składać co roku tego oświadczenia, na co otrzymał potwierdzenie. 

                                   Pani Karczewska przedstawiła również projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2020 roku” i omówiła opinie na temat tego projektu. Pani Mecenas zwróciła uwagę, że projekt opiniowany był już na sesję marcową, a w międzyczasie wszedł życie nowy Dziennik Ustaw – ustawa o ochronie zwierząt  poz.638 z 2020 r.
Radny Stefański poprosił o wyjaśnienia w kwestii wskazanego w Programie gospodarstwa rolnego, które utrzymuje gotowość  do opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, czy rzeczywiście takie bezdomne zwierzęta się zdarzają. Pani Karczewska powiedziała, że ustawa nakazuje coś takiego i tu chodzi tylko o „gotowość” oraz o przypadki, kiedy zwierzęta zgodnie z przepisami odebrane zostałyby przez Urząd właścicielowi z uwagi nieprawidłowości w ich utrzymywaniu. Na kolejne pytanie radnego o to, czy takie sytuacje się zdarzyły- padła odpowiedź, iż do tej pory nie.  Zarówno to gospodarstwo, jak opieka weterynaryjna- to są podane koszty całoroczne, na podstawie kalkulacji, na podstawie przypadków zdarzeń drogowych z 2019 roku. Z uwagi na to, że kwota wydała się radnemu mała (702 zł)-pan Stefański zapytał o to, jaka to lecznica. Pani Karczewska podała, że jest to przychodnia weterynaryjna- Kujawskie Centrum  Zwierząt Pani Karoliny Kalisz przy ul.Inowrocławskiej  w Gniewkowie. Radny Gremplewski  zapytał natomiast o kwotę przeznaczaną na kastrację i sterylizację, o to, na ile zabiegów ona starcza. Pani Karczewska podkreśliła, że tu chodzi tylko o koty, ponieważ  takie zabiegi u psów wykonywane są w schronisku. Pan Grempelwski zapytał też, czy w przyszłorocznym budżecie te kwoty będą zwiększane. Pani Karczewska zapewniła, że tak będzie i dodała, że w roku poprzednim były niższe i w tym roku też były zwiększone.
Radny Bajerowski zapytał natomiast, czy kwota 1400 zł dla wspomnianego wcześniej gospodarstwa – to roczna kwota.  Pani Karczewska powiedziała, że to jest za cały rok, ale nie płaci się tych pieniędzy, jeśli nie dojdzie do sytuacji, kiedy zwierzęta trzeba tam umieścić. Zdaniem radnego dofinansowane do sterylizacji winno być wyższe, porównując chociażby do innych jednostek samorządu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do wskazanej w Programie lecznicy występować można o każdej porze dnia. Pani Karczewska powiedziała, że można dzwonić o każdej porze dnia i też przywozić zwierzęta, które np. uległby wypadkowi.  Przewodniczący zapytał o sytuację, gdy kwota 702 zł się „wyczerpie” , na co otrzymał odpowiedź, że wówczas czynione będą starania, by ten limit został zwiększony w ciągu roku. Wydatki są kontrolowane i w przypadku , gdyby zaplanowana kwota była bliska wyczerpania, wówczas będzie ona zwiększona.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz podzieliła się doświadczeniem z korzystania usług podanej w Programie lecznicy weterynaryjnej, jak wygląda to w praktyce i zaznaczyła, że trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo „ różnie to wygląda, z tym udzielaniem pomocy; dzwonić jak najbardziej można - czasem może się poszczęścić, że telefon zostanie odebrany i czasem może się poszczęścić, że pomoc zostanie udzielona od razu, a czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość”. Pani Karczewska zapewniła, że ta uwaga również będzie weryfikowana, aby to sprawniej przebiegało. Radna powiedziała, że najlepiej samemu udzielić pomocy zwierzęciu, a ewentualnie na drugi dzień lecznica pomoże.

                                   Kolejno, Przewodniczący Rady oddał głos pani Aleksandrze Sidorowicz, aby omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo. Pani Sidorowicz wyjaśniła, na czym polegać będzie zmiana dotychczasowych regulacji  w tym zakresie i przekazała, że projekt zyskał pozytywną opinię SANEPiD w Inowrocławiu. Do projektu nie było pytań.
                                         Następnie pani Skarbnik omówiła projekt zmian do budżetu Gminy. Radny Chrzanowski wyraził nadzieję na realizację w tym roku projektu „Senior+”, na który otrzymano dofinansowanie i zapytał o budowę bieżni i montaż urządzeń lekkoatletycznych przy SP Nr 2 w Gniewkowie, o to jakie to będą urządzenia.  Burmistrz przekazał, że będzie to projekt ministerialny, składana będzie do Ministerstwa Sportu aplikacja na 600 tys. zł i chodzi o poprawę całej infrastruktury przy tej Szkole. Pan Tomasik zapytał o to, jaka bieżnia ma tam powstać, czy jest jakiś projekt. Pan Straszyński zapewnił, że „projekt, koncepcja już jest, natomiast to nie będzie taka bieżna, jakbyśmy sobie wymarzyli bo tam nie ma miejsca, to jest naprawienie tego, co jest już dzisiaj”. Bieżnia ma 100, albo 60 m.  Pan Tomasik zapytał o to, co jeszcze zakłada ten projekt. Burmistrz podał, że „będzie rzut kulą, będzie skok w dal, skok wzwyż i bieżnia 250 m wzdłuż tego boiska, które tam już jest, tylko to nie będzie takie jajo, które jest zazwyczaj, tylko to będzie, to co teraz tam jest w formie takiej ósemki”. Na pytanie radnego o to, czy będzie tam tartan, pan Straszyński potwierdził, że o taką nawierzchnię chodzi. Pan Tomasik zapytał też o planowany termin realizacji, czy to rok 2021, na co Burmistrz podał, że „nawet  2022, to wszystko zależy od tego, jak Ministerstwo będzie rozpatrywało te wnioski”. Dodał, że jeśli chodzi o wnioski z roku 2019- to teraz dopiero podpisywane są umowy, a w związku z koronawirusem wszystko może być przesunięte w czasie.  Radny Stefański wskazał na rozd. 92109 i przesunięcie 1500 zł na rewitalizację w Szadłowicach i poprosił o podanie z czego to wynika. Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta kwota potrzebna była w celu zabezpieczenia tablicy.
Radny Gołaś  wskazał natomiast na rozdz. 80113 (str. 30) i „dowożenie uczniów do szkół”, na kwoty na „minusie” i zapytał, czy jest to spowodowane obecną sytuacją, że dzieci nie są dowożone do szkół. Pani Kucharska powiedziała, że to wynika z faktu, iż zadanie to przeszło do realizacji ze szkoły przez Gminę, co spowodowało „uwolnienie środków”, które przeznaczyła na wykonanie remontów zalecanych przez SANEPiD.
                                   Pani Skarbnik omówiła też treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata  2020-2027. Do projektu nie zgłoszono uwag, ani pytań.
                                   Radny Stefański nawiązał do zmiany formy obrad Komisji i zapytał, czy przepis wyższego rzędu wystarczy do tego, czy wymaga to może zmiany regulaminu pracy Rady. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na tą chwilę, jest to wystarczająca podstawa prawna, ale zastanawiał się, czy na przyszłość – nie zabezpieczyć się na taką okoliczność. Nie omawiał tego jednak z radcą prawnym i wskazał, że takie sesje odbywają się w Sejmiku Województwa, czy w Powiecie Inowrocławskim.
                                       Radny Pułaczewski powiedział, że ma głosy od gminnych przedsiębiorców, zakładów, że byłaby taka potrzeba spotkania on-line z Burmistrzem w celu omówienia sytuacji (umorzenia podatkowe, sytuacja firm i pomoc Gminy). Radny zapytał o szanse na zorganizowanie takiego spotkania  oraz o to, czy może już jakieś większe podmioty gospodarcze wystąpiły z takimi problemami, czy o umorzenie podatku. Burmistrz powiedział, że takie pisma wpływają na bieżąco od przedsiębiorców, którzy występują o umorzenie, bądź rozłożenie na raty należności, ale patrzeć należy przede wszystkim na zaplanowane w budżecie zadania na ten rok i płynność finansową. Dlatego Burmistrz wychodzi z takimi propozycjami dla przedsiębiorców, co również konsultowane było z „kolegami samorządowcami”, by te zaległości rozkładać na raty.  Przewodniczący Rady zapytał o możliwość spotkania,  o którym mówił pan Pułaczewski (panel, forum, dyskusja). Burmistrz powiedział, że jak najbardziej, ale to trzeba dobrze zorganizować, aby nikogo nie wykluczyć. Pan Pułaczewski zapytał o kwestie umorzeń podatku, czy pojawiły się może takie wnioski i „jak my się na to ewentualnie zaopatrujemy”. Pan Straszyński zapewnił, że każda taka sprawa rozpatrywana jest przez niego indywidualnie i są też przepisy regulujące jego decyzje w zakresie umorzeń podatkowych. Wszystko dziś można „podpiąć pod ustawę antywirusową”, ale to trzeba się dobrze zastanowić , by móc realizować te przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane.
                                   Radny Bajerowski przypomniał, że pytał już kiedyś o równiarkę na drogę w Wielowsi.  Podzielił się także doświadczeniem w zakresie odbioru segregowanych odpadów komunalnych z dnia wczorajszego, kiedy to pojazd zawrócił u sąsiada i do radnego już nie dojechał i nie odebrał śmieci.  Radny zatrzymał pojazd i zwrócił uwagę pracownikowi Przedsiębiorstwa, aby zawrócił po te odpady , zwłaszcza, że już raz zdarzyło się podobnie. Burmistrz powiedział, że apelowano już o to, by się nie denerwować, jeśli takie sytuacje będą się zdarzały , tylko by od razu zgłaszać to do Gminy – do pani Kierownik Kłosowskiej lub bezpośrednio do Prezesa PK.  Przyczyny takiego, czy innego zachowania pracowników odbierających odpady będą wyjaśniane właśnie po takim zgłoszeniu.
W kwestii równiarki- Burmistrz powiedział, że wszystkie zgłoszone przez radnych prace przekazane zostały do firm, które się tym zajmują i należy wykazać cierpliwość , bo będą wykonywane stopniowo. Burmistrz zapewnił radnego Bajerowskiego, że po rozmowie z nim – zgłoszony zakres prac został też w ten sposób przekazany.
                                   Radny Pułaczewski zapytał, czy z arkuszy organizacyjnych szkół wynika konieczność wypłaty jakiś odpraw dla nauczycieli, albo posiadamy wiedzę o nauczycielach, którzy będą pracowali w niepełnym wymiarze.  Burmistrz oświadczył, że na ten temat nie chciałby się na razie wypowiadać, bo arkusze nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Kuratora.
                                   Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o wodę, bo ostatnio ma ona jakiś dziwny posmak (chloru), czy wymieniane były może ostatnio lampy służące jej naświetlaniu. Burmistrz powiedział, że lampy UV cały czas działają na stacji uzdatniania wody i nic nie było wymieniane, jeśli natomiast chodzi o chlorowanie, to zgodnie z tym , co zaleciła WHO-wszystkie wodociągi zostały zobligowane do chorowania wody. Odbywa się to w dawkach ogólnie przyjętych.
                                   Radny Tomasik poruszył temat otrzymanych przez Gminę komputerów i zapytał, czy ta ilość odpowiada potrzebom zgłoszonym przez dyrektorów, czy szukane będą jeszcze inne źródła. Burmistrz przekazał, że zakupiona ilość komputerów to taka, na jaką Gminę było stać – adekwatnie do kwoty otrzymanego grantu. Jest to dużą zasługą „ekipy”- Z-cy Burmistrza, pani Sekretarz i pana Pawła Mikuszewskiego, którzy się tym tematem tak dobrze zajęli, że byliśmy w pierwszych 16 gminach, które ten grant otrzymały z Ministerstwa Cyfryzacji. Czy odpowiada to 100 % potrzeb- tego Burmistrz nie wie, pani Kierownik MGOPS poproszona została do ustalenia wraz z dyrektorami szkół listy dzieci, do jakich mają trafić te komputery.
Pan Tomasik powiedział, że nawodnienie boiska przy ul.Parkowej zostało wykonane, a „pan Sylwek musi znowu rozkładać węże” i zapytał o tą sytuację. Pan Straszyński wyjaśnił, że prace związane z nawodnieniem cały czas jeszcze trwają,  bierze w nich udział także geolog. Prace ziemne się zakończyły i zdaniem Burmistrza „jesteśmy w terminie”, bo pierwsze podlewanie w zeszłym roku miało miejsce pod koniec kwietnia. Pan Straszyński wyraził nadzieję, że do następnego piątku te prace się skończą i „pan Sylwek” nie będzie musiał już z węży podlewać boiska, a jeśli to zrobi- to tylko raz, bo potem będzie „podlewanie zdalne”.  Pan Tomasik przekazał, że podlewanie już miało miejsce z uwagi na suszę.
                                          Radny Tomasik zapytał, czy oszacowano kwotę oszczędności „na koronawirusie” np. w oświacie, czy w Ośrodku Kultury, że można byłoby te środki przeznaczyć na walkę z tym wirusem. Burmistrz odpowiedział, że na razie „całą naszą energię poświęcamy temu, aby  z tym koronawirusem walczyć i nikt nie myśli , aby patrzeć na to jakie będą z tego tytułu oszczędności”. Niezbędne zakupy są dokonywane i cieszy podjęta decyzja o tym, by każdy mieszkaniec otrzymał maseczkę, przed decyzją pana Ministra Szumowskiego, który dziś wydał zarządzenie o obowiązku noszenia tych maseczek. Pan Straszyński zaznaczył, że przekazano po 3 maseczki na gospodarstwo, ale jeśli będą większe niż 3 osoby, to pozostałe również otrzymają, „to był tylko taki klucz 3 maseczek”. Są  to maseczki wielokrotnego użytku, wystarczy je wyprać i wyprasować. Pan Straszyński zaznaczył, że maseczki zamawiane były u lokalnych przedsiębiorców, aby wesprzeć ich w tych trudnych chwilach, aby pomóc w utrzymaniu zatrudnienia. Zamówiono 15 tys.  sztuk, a jak będzie trzeba, to zamówionych zostanie więcej i dodał, że wykonał też „dużą pracę”, aby takie zamówienia spływały z innych gmin, czy powiatów. Jeśli chodzi o oszczędności- zdaniem Burmistrza ten temat będzie można podjąć „na przełomie listopada, grudnia, gdzie będziemy wiedzieć w jakim jesteśmy miejscu”.  Mówi się o drugiej fali zachorowań na jesień i trudno powiedzieć, co będzie dalej.  Dlatego pan Straszyński obawia się, że tych środków z zarządzania kryzysowego może zabraknąć na walkę z koronawirusem i trzeba się wówczas zastanawiać, jak zabezpieczać nasze służby. Pan Otremba zapytał „kto rozdaje te maseczki i kiedy one dotrą do mieszkańców”. Burmistrz przekazał, że na terenach wiejskich w części zajmują się tym sołtysi, a w mieście – są to wolontariusze (przedstawiciele UNII Gniewkowo, Konfederacji oraz OSP). Na pytanie radnego, czy sołtysi już te maseczki otrzymali- Burmistrz podał, że Sołtys Żyrosławic otrzymała  dzisiaj i radny w każdej chwili może je otrzymać.
                                         Pan Tomasik nawiązał do zakończenia rekrutacji do szkół i zapytał o sytuację gniewkowskich placówek.  Burmistrz oświadczył, że chciałby o tym z radnymi porozmawiać „po projektach organizacyjnych”. Oficjalna rekrutacja (I klasa), czy nabór (pozostałe klasy) zakończyły się i do SP Nr 2 zapisało się ponad 200 dzieci i na pewno będą zmiany jeśli chodzi o arkusze i uczących w oby szkołach nauczycieli.
                                   Radny Stefański wystąpił z prośbą , aby w Gniewkoramie były szersze relacje z pracy Rady (sesje). Zapytał też o to, czy Gmina nie współpracuje już z Gazetą Powiatową, bo od dłuższego czasu nie ma w niej żadnych informacji z Gniewkowa. Burmistrz zapewnił, że „my w Gazecie Powiatowej zawsze mamy swoje pół strony”. Tam przekazywane są najważniejsze informacje i czynione są starania, aby one się nie kopiowały z Gniewkoramą. Radny zapytał, czy zawsze jest te pół strony, na co pan Straszyński podał, że co dwa tygodnie. Burmistrz uznał, że Gmina mogła mieć tam nawet 2 strony, ale ta gazeta zmieniła swoją formułę i część samorządów całkowicie chciała się wycofać. „Padły jednak pewne deklaracje, pewne decyzje , jeżeli chodzi o redaktorów naczelnych tej Gazety” i wówczas zdecydowano się na prenumeratę tej pół strony i tak jest do dzisiaj. Pan Straszyński zaznaczył, że można się jednak nad tym zastanowić. Radny zapytał o miesięczny koszt tej prenumeraty, na co pan Burmistrz odpowiedział, iż nie pamięta i jutro to przekaże.  
                                   Radny Gołaś zapytał o organizację imprez integracyjnych w sołectwach w tym czasie, na co pan Straszyński powiedział, że „absolutnie nie ma takiej możliwości”. 
                                        Pan Gołaś zapytał też o realizację umowy na dowóz dzieci w sytuacji, kiedy szkoły są zamknięte, czy samorząd płaci za to „postojowe”, czy nie płacimy w ogóle.  Pan Straszyński przekazał, że wystąpiono do tej firmy w sprawie zaniechania opłat i oczekuje się na odpowiedź.  Radny wystąpił też z zapytaniem, czy z uwagi na epidemię pensje nauczycieli, pracowników oświaty będą takie same, czy inaczej naliczane. Burmistrz oświadczył, że pensje naliczane są „zgodnie z rozporządzeniem Ministra” , a jeśli chce wiedzieć dokładnie- to poprosił, aby radny wystąpił z pisemną interpelacją, na którą odpowiedzi udzieli wówczas pani Kierownik Pęczkowska.
                                          Pan Gołaś podziękował za utwardzenie poboczy przy drodze z Kijewa do Warzyna, za wycinkę krzaków i poprosił o naprawę nawierzchni drogi Kawęczyn-Żyrosławice. Burmistrz przekazał, że to zostało już zlecone do naprawy, tylko należy cierpliwie za tym poczekać.
                                          Radny poruszył ponadto temat Funduszu Dróg Samorządowych, z którego podobno nasze województwo otrzymało 155 mln zł i zapytał, czy Gmina też będzie ubiegała się w tym roku o te środki. Burmistrz powiedział, że w tym roku będą składane aplikacje o dwie drogi w mieście, o ile będzie ogłoszony konkurs. Podał też, że w ubiegłym roku przekazywana była informacja, że województwo otrzyma 250 mln zł, a dostało 153 mln zł i o te 97 mln zł należy pytać pana Wojewodę , albo pana Premiera.  Te 250 mnl zł  w zeszłym roku zostało przez samorządy wykorzystane, choć pojawiły się oszczędności, które powróciły do tego konkursu, dlatego informacja była taka, że w tym rozdaniu miało się pojawić więcej niż 250 mln zł, a okazuje się, że to 153 mln zł. O takie dofinansowanie będą czynione mocne starania, ale ustawa o drogach i o tych projektach mówi tu o tzw. „tunelach”, które będą przeszkodą, aby to dofinansowanie otrzymać. Padło jeszcze pytanie o to, jakie ulice będą remontowane , na co pan Straszyński podał , że ul.Kwiatowa i Walcerzewice. Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie pojęcia „tunele” . Burmistrz powiedział, że przyjęta została ustawa, „która  mówi o tunelach tzw. eksploatacyjnych do różnych kwestii związanych z internetem, związanych z infrastrukturą drogową, która może w takiej drodze być, no i to trzeba bardzo mocno opisać, bardzo mocno zinwentaryzować i praktycznie wszystkie projekty, które zostały stworzone- są nie ważne, bo one musza to mieć”. Dużo samorządów wystąpiło o likwidację tego zapisu, ale  nie ma sygnałów, aby „ten zapis był zdjęty”. Innym problem jest „koszt wykonania takiej drogi pod względem już samej pracy”.  To może spowodować wzrost kosztów budowy dróg np. o 30%.  Radny Stefański zapytał, czy jest to coś podobnego do kanałów teleinformatycznych wzdłuż  ścieżek rowerowych, czy coś szerszego, przewidującego połączenie z infrastrukturą w stosunku do innych urządzeń w pobliżu. Zdaniem Burmistrza- „to wszystko razem powiązane z tym wszystkim” . Nie zwracał na to uwagi, do czasu, jak jeden z kolegów powiedział mu, że te dokumentacje, które ma- może wyrzucić. Jeśli radni mają takie życzenie, to na sesji może to bardziej szczegółowo omówić. Przewodniczący Rady zapytał, czy dokumentacje na wspomniane wcześniej ulice przewidują już takie „tunele infrastrukturalne”, na co Burmistrz odpowiedział, że „właśnie, że nie, bo one były robione w tamtym roku” i trzeba je zmienić. Dodał, że z informacji od pana Wojewody wynika, iż pierwsze konkursy na drogi mają być ogłoszone pod koniec czerwca, a wtedy my będziemy gotowi na to , ale środki na to będą potrzebne.
                                   Nawiązując do tematu pandemii- radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o sytuację w DPS w Warzynie, czy pani Dyrektor daje sobie radę, czy nie można jej jakoś wesprzeć. Zdaniem Burmistrz sytuacja wygląda tam stabilnie i nie było żadnych sygnałów o zakażeniu. Tam była tylko kwestia dowozu jednego z pensjonariuszy na dializy do Torunia do szpitala, gdzie niestety 3 oddziały zostały zamknięte. Ten pan był w kwarantannie wraz z 10 innymi osobami z DPS, ale jego wynik był ujemny. W Urzędzie przygotowana jest paczka z tymi najbardziej potrzebnymi środkami (środki dezynfekujące, maseczki, fartuchy) i jutro rano zostanie to przekazane do DPS.
                                   Przewodniczący Rady zapytał radnych o uwagi do prowadzenia sesji, posiedzenia internetowego. Sam zgłosił, by radni wyłączali mikrofony w czasie, gdy ktoś np. przedstawia projekt, ponieważ od niektórych idzie pogłos i dźwięk się pogarsza. Jak mikrofon jest wyłączony, to ten transfer od razu się poprawia i dźwięk jest czystszy.
                                   Radna Myśliwy zapytała o ścieżkę rowerową z Ostrowa do Wierzchosławic.  Burmistrz oświadczył, że oczekuje się na odpowiedź z Powiatu, to nie jest nasza inwestycja, Gmina to tylko współfinansuje. Przygotowywana jest umowa , ale jeszcze jej nie ma.
                                   Radny Bajerowski stwierdził, iż Burmistrz dobrze zrobił, że zatrzymał chociaż te pół strony w Gazecie Powiatowej, bo to jest reklama na cały Powiat. Zdaniem radnego, jeśli nie kosztuje to dużo, to nawet można byłoby to rozszerzyć.  Radny Stefański zapytał, czy to oznacza, że pan Bajerowski poparł jego wniosek, na co pan Burmistrz zauważył, że radny Stefański pytał przecież  tylko o koszty. Pan Stefański oświadczył, że mówił  o tym, iż informacje co 2 tygodnie to za mało  i podziękował, za poparcie radnego Bajerowskiego. Pan Straszyński zwrócił natomiast uwagę, że wszystkie informacje przekazywane są radnym, mieszkańcom na facebooku, na stronach Urzędu, czy swoich prywatnych  i czynione są starania, by to były dobre wiadomości.   Burmistrz zapytał, czy radni są zadowoleni z przekazu, jaki otrzymują na telefony, na co Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady zapewnili, że tak.
                                   Następnie wywiązała się krótka dyskusja na temat sytuacji wywołanej pandemią. Burmistrz podziękował za słowa otuchy, z jakimi się spotkał podczas ostatniej choroby i zapewnił, że nie miało to nic wspólnego z koronawirusem i nie miał robionego testu.
                                   Przewodniczący Rady zapytał radnych o to, czy mają potrzebę , by udział w sesji brał przedstawiciel Policji, OSP , bo dziś wystarczająco omówione były materiały, czy są do tego jeszcze jakieś pytania. Wywołało to dyskusję na temat udziału Komendanta Komisariatu Policji w sesjach, a Burmistrz przekazał, że obecnie pan Komendant jest na urlopie.
Na tym, o godz. 1740 Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Komisji, życząc miłego popołudnia  przypomniał o sesji w dniu następnym o godz. 1700.           

 

                                                                               

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska
                                          

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2020 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 36
25 sierpnia 2020 14:10 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2020 14:37 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2020 14:36 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)