Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 17 stycznia 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 17 stycznia 2020 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak, który powitał wszystkich, a następnie oddał głos pani Mecenas. Pani Pokorska odniosła się do kwestii prowadzenia dzisiejszej sesji przez pana Przewodniczącego. Wspomniała o statusie Przewodniczącego Rady, któremu przysługują takie same uprawnienia, jak pozostałym radnym, którzy nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu w sytuacji, gdy dotyczy ono ich interesu prawnego. Dlatego też, na czas omawiania punktu 3 – Przewodniczący przekaże techniczne prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.
                                          Kolejno, Przewodniczący Rady wskazał na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które wpłynęło do Rady w dniu 16 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o możliwości naruszenia przez Przewodniczącego Rady ustawowego zakazu, mogącego skutkować wygaśnięciem mandatu. W ramach działań  techniczno-organizacyjnych ( § 33  statutu Gminy)-pismo skierowane zostało do obsługi prawnej w celu ustalenia trybu procedowania w zgłoszonej sprawie. Niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska Radcy Prawnego– sprawa przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2020 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające z udziałem Przewodniczącego Rady. Komisja spotkała się również w dniu 15 stycznia 2020 r. , na którym to spotkaniu Przewodniczący Rady złożył dodatkowe wyjaśnienia, po czym Komisja ustaliła stanowisko podejmując  uchwałę Nr 1/1/2020.
Komisja przedłożyła też projekt uchwały  do podjęcia przez Radę Miejską w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego. Z uwagi na wskazany przez Wojewodę termin do udzielenia odpowiedzi w formie uchwały przypadający na dzień 20 stycznia 2020 r.  – na wniosek grupy radnych  Wiceprzewodniczący Rady podjął decyzję o zwołaniu dzisiejszej sesji.   Przewodniczący Rady w celu omówienia projektu uchwały i stanowiska Komisji oddał głos Przewodniczącej- pani Myśliwy. Przewodnicząca Komisji odczytała treść projektu uchwały zaproponowanej do podjęcia przez Radę oraz stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Stefański przyznając, że to on był radnym, który poruszył kwestię sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego- zapytał o wpłatę na kwotę 532 zł, czy dokonała jej również małżonka Przewodniczącego, co pan Krzysztofiak potwierdził.
W kwestii organizacyjnej- radny Stefański zapytał też, czy dziś na sesji nie będzie głosowania elektronicznego, co Przewodniczący Rady również potwierdził.
Nie było więcej pytań, wobec czego  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję oraz zakończył posiedzenie Komisji.

 

 

 

                                               

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

                                  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2020 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 108
25 marca 2020 13:41 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2020 09:00 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)