Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 30 grudnia 2019 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 30 grudnia 2019 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności. Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak.
Na wstępie Przewodniczący Rady zarządził kilka minut dla radnych na zapoznanie się z materiałami, jakie rozdane zostały przed posiedzeniem, a  które do porządku obrad Rady zgłoszone zostaną wnioskiem formalnym (projekty 3 uchwał).
Kolejno, przekazał radnym informacje z okresu międzysesyjnego:
-interpelacje radnych: Przemysława Stefańskiego i Tomasza Gremplewskiego przekazane zostały do Pana Burmistrza;
-udzielono odpowiedzi do NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty i Wychowania w Inowrocławiu na wniosek w sprawie zrównania dodatku funkcyjnego za sprawowanie opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych z dodatkiem przyznanym nauczycielom w szkołach.
                                      Omawianie materiałów na sesję rozpoczęto od sprawozdań z pracy za rok 2019.  Przewodniczący Rady przekazał, że na sesji zaproponuje odstąpienie od czytania sprawozdań i jeśli radni się  zgodzą, będą od razu poddane dyskusji.  Jako pierwszy wystąpił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  i przedstawił sprawozdanie z jej pracy, do którego nie było uwag. Następnie radny Orent przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej. Do tego sprawozdania także nie było pytań i kolejno wystąpił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.  Radny Stefański zwrócił uwagę na ujęte w sprawozdaniu sformułowanie „Spółka Wody Polskie”, a według wiedzy radnego- to nie jest Spółka. Wskazał też na literówkę w słowie „socjalnych”. Ustalono, że to zostanie poprawione. Pan Otremba zaznaczył, że w stosunku do przedłożonych materiałów wnosi też autopoprawkę polegającą na zmianie  pojęcia „mieszkania komunalne i socjalne” na  „lokale zasobów mieszkaniowych gminy”.  Radny Janusz Bożko przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej. Do sprawozdania nie było uwag i o przedstawienie raportu z pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji poproszona została Przewodnicząca- pani Genowefa Myśliwy. Przewodniczący Rady przedstawiał sprawozdanie z pracy Rady w okresie od stycznia do grudnia i zaznaczył, że w tekście jest kilka literówek (w trzecim akapicie, kolejnym i na str. 17 drugi akapit od dołu). W trakcie tego wystąpienia radny Stefański zasugerował, aby Przewodniczący nie czytał całej treści, bo radni mają to sprawozdanie.  Do tego sprawozdania radni nie mieli uwag.
                                              Następnie omawiano plany pracy na rok 2020 w następującej kolejności:
- propozycja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów;

-propozycja planu pracy Komisji Rewizyjnej;

- propozycja planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska;

- propozycja planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

- propozycja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

- propozycja planu Rady Miejskiej.
Do przedstawionych propozycji nie zgłoszono pytań, ani uwag. Radny Stefański nadmienił tylko, że choć plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest krótki, to jest to „najprężniejsza”  Komisja.
                                        Pani Skarbnik omówiła propozycje zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy na rok 2019. Zaznaczyła, że większość zmian ma charakter „czysto porządkowy”. Wystąpiła tez z prośbą o wprowadzenie zmian dodatkowych (MGOPS-ZFŚS, świetlice wiejskie-  dział 92109  4260). Do przedstawionych zmian nie było pytań.
                                      Pani Pęczkowska przedstawiła dostarczony przed posiedzeniem  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo. Pani Kierownik oświadczyła, że projekt zakłada zwiększenie miesięcznej dotacji dla placówki do kwoty 48.309,10 zł i podała przyczyny zmian w stosunku do wcześniejszych wyliczeń (wzrost dotacji na 1 ucznia kl. I-III o kwotę 514,28 zł, a kl. IV-VIII o 545,99 zł). W trakcie dyskusji radna Wodniak-Kuraszkiewicz odniosła się do uzasadnienia uchwały.  Odczytując jego treść wskazała na błędne jej zdaniem sformułowanie, a Przewodniczący Rady zaproponował zmianę kwestionowanego zapisu na: „ z realizacją zajęć do końca roku szkolnego”. Radna uznała, że jest to już lepszy zapis. Pani Kierownik powiedziała, że zastanawiała się wcześniej jak to zmienić, ale nie miała pomysłu. Poprosiła
panią Wodniak-Kuraszkiewicz, aby jeszcze raz powtórzyła proponowaną zmianę i radna  podała :„i realizacją zadań oświatowych do końca roku szkolnego 2019/2020”. Radny Stefański nawiązał natomiast do wniosku Stowarzyszenia z dnia 11.12.2019 r. i wystąpienia do RIO z dnia 09.12.2019 r. , jakie  radni dziś otrzymali  i zapytał, czy ta uchwała musi dotyczyć tak długiego okresu (choć, nie oznacza to, że nie do końca roku szkolnego).  Pan Stefański zapytał też o kwotę zwrotu dotacji, jaką przypisano Stowarzyszeniu- 66 tys. zł , z jakich środków to będzie realizowane, czy może być to dokonane ze środków publicznych. Burmistrz wyjaśnił, że to nie ma nic wspólnego z tym, co ma być dziś na sesji, czyli kwestią podwyższenia kwoty dotacji. Jeśli chodzi natomiast o zwrot- Stowarzyszenie rozliczyć musi się do stycznia i „niestety będziemy patrzeć i oceniać , czy jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości, o czym będziecie państwo informowani na bieżąco”.  Nie było więcej pytań do projektu uchwały.
                                      Następnie omawiano projekt grupy radnych w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo. W imieniu grupy radnych- projekt przedstawił radny Pułaczewski. Pani Mecenas Pokorska zwrócił uwagę, że w § 5  jako ta, która traci moc winna być podana tylko ta ostatnia uchwała. W trakcie dyskusji nad projektem radny Stefański wyraził zdziwienie faktem, że projekt wprowadzony ma być do porządku obrad wnioskiem formalnym, bo radni dochowali wszystkich procedur wynikających ze statutu. Ponadto radni prosili, aby tak zostało to uczynione, a projekt miał być jedynie zaopiniowany przez pana Burmistrza.  Takie też były wcześniejsze ustalenia z panem Przewodniczącym. Odnosząc się do wyniku głosowania wniosku formalnego na sesji- radny stwierdził, iż  „nie trzeba być gejzerem intelektu, żeby wiedzieć, że jest przesądzony”. Przewodniczący Rady  odwołał się do spotkania, kiedy omawiane były 2 projekty uchwały i „nie miałem ostatecznego zdania z jednej i drugiej strony, co do procedowania tych projektów”. Na moment sporządzania porządku obrad tych ostatecznych ustaleń nie było, dlatego by było sprawiedliwie – te 2 projekty będą wprowadzane dodatkowo.  Radny Stefański powiedział, że wniosek radnych był pierwszy i grupa się z niego nie wycofała, to jego zdaniem ustalenia z panem Przewodniczącym – były wiążące i tak to odebrał.  Przewodniczący Radny stwierdził, że może to rzeczywiście był jego błąd, za co przeprosił.  Pan Burmistrz oświadczył, że on ten projekt opiniuje negatywnie. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego, o czym rozmawiano już wielokrotnie uważa, że winno pozostać to, co radni uchwalili w listopadzie tj. stały ryczałt dla sołtysów bez względu na to, czy są na sesji, czy nie, a jego projekt wnosi podwyższenie tego ryczałtu o 50 zł.  Pan Stefański ponownie odwołał się do wcześniejszych ustaleń, zgodnie z którymi zapowiadano, że jeśli sołtysi nie będą się zjawiać na sesjach, to do kwestii zwrotu kosztów przyjazdu się powróci.  
                                        Przewodniczący Rady oświadczył, że do omówienia został ostatni, dodatkowy projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo, z którym wystąpił pan Burmistrz. Ustalono, że swoje stanowisko Burmistrz przedstawił przed chwilą odnosząc się do projektu grupy radnych. Przewodniczący Rady zaznaczył, że w momencie, gdy dodatkowe projekty zostaną wprowadzone do porządku obrad i w wyniku głosowania- projekt uchwały grupy radnych zostanie przyjęty, wówczas głosowanie w sprawie przyjęcia projektu tej uchwały będzie bezprzedmiotowe.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

 

 

 

                                                                        

Protokołowała: J.Stefańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2020 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 103
25 marca 2020 13:16 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2020 09:00 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)