Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 grudnia 2018r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2018r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności.
Spotkanie rozpoczął i poprowadził Przewodniczący Rady- pan Szymon Krzysztofiak.
Przewodniczący Rady rozpoczął od przedstawienia informacji za okres międzysesyjny:
-o otrzymaniu odpowiedzi przez radnego Stefańskiego na interpelację w sprawie barier ochronnych wzdłuż fragmentu  ścieżki rowerowej w Szadłowicach;
- otrzymaniu przez radnego Orenta odpowiedzi na petycję w sprawie naprawy drogi w Suchatówce;
-o przekazaniu Komisji Rewizyjnej  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego przy ul.Pająkowskiego w Gniewkowie;
-o otrzymaniu informacji o zmianie godzin odbycia zebrania w Kleparach i w Gąskach;
-o poinformowaniu Rady o wystąpieniu Zarządu Gminnego Związku OSP w Gniewkowie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na potrzeby OSP.
                                           Przewodniczący Rady oświadczył też, iż w związku z wystąpieniem grupy radnych w sprawie wyjaśnienia sprawy braku w budżecie Gminy kwoty ok. 2 mln zł. – poprosi radnych o wypowiedzenie się w kwestii zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w tym zakresie. Radni jednomyślnie opowiedzieli za zleceniem tej kontroli Komisji Rewizyjnej.
                                           Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania materiałów i na sesję i zaproponował, by propozycji planów pracy nie czytać na sesji, tylko od razu przejść do dyskusji. Radni na to przystali. Kolejno rozpoczęto omawianie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Nie było chętnych do zabrania głosu i  Przewodniczący Rady wskazał na Komisję Budżetów i Finansów, a następnie na plan pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolną i Ochrony Środowiska, do których również nie było uwag. Następnie radny Krzysztofiak zapytał o ewentualne uwagi do propozycji planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej. Radny Pułaczewski  zgłosił, że ma jeden wniosek, który podda pod głosowanie. Radni nie mieli uwag ani do planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ani też do planu pracy Rady Miejskiej. Radny Stefański wskazał na sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego, jakie zaplanowane zostało na miesiąc maj i zapytał, czy to oznacza, że inwestycje, jakie w ramach tego budżetu są zaplanowane- zostaną wykonane do tego czasu, na co wyjaśniono radnemu, że chodzi budżet obywatelski z poprzedniego roku.
                                           Kolejno, omawiano projekt uchwały zmieniającej budżet, który przedstawiła pani Skarbnik. Pani Kucharska podkreśliła, że są to zmiany głównie ”czysto porządkowe”, nie powodujące zmiany wysokości dochodów, ani wydatków.
Pan Stefański wskazał na rozdział dotyczący transportu i kwotę 75 tys. zł i zapytał o to, z czego zostały one zdjęte. Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki na pokrycie I raty ugody, jaka zawarta została z firmą IBF, która była podwykonawcą na ul.Parkowej i była tam cesja wierzytelności, która przed zapłatą „nie była widoczna w księgowości” i pieniądze poszły do wykonawcy głównego z pominięciem cesji. W związku z tym toczyła się sprawa sądowa, wykonawca będzie zwracał nam te pieniądze, a na mocy podpisanej umowy z IBF- my będziemy zwracać podwykonawcy. Pan Stefański zapytał, czy zatem „te 75 tyś zł do nas wróci”. Pani Skarbnik odpowiedziała, iż na ten moment 75 tys. zł już wróciło. To były 3 raty po ok. 15 tys. zł i część kwoty potrąconej z kary umownej.  Pan Pułaczewski też zapytał, czy te pieniądze wpłynęły już do budżetu, na co pani Kucharska odpowiedziała, iż część.
                                         Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo przedstawiła pani Aleksandra Sidorowicz. Pani Sidorowicz omówiła  zmiany, jakie wynikają głównie z działań podjętych przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu, których konsekwencją było unieważnienie określonych zapisów  poprzedniego Regulaminu przez WSA.  Po przedsytawieniu zmian-radny Stefański zapytał, czy to oznacza, że „psy bez kagańca mogą biegać”, na co pani Sidorowicz stwierdziła, że „wygląda na to, że tak”.
Pani Sidorowicz przekazała, że Państwowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował przedmiotowe zmiany, ale poprosił o wpisanie w rozdz. III § 7 pkt 5 kwestii związanej z „dezynfekcją pojemników w miejscach do tego wyznaczonych”. Radny Pułaczewski zapytał o to, jak rozumieć „takie miejsce”, na co padła odpowiedź, że nie jest to doprecyzowane.  Pan Tomasik zapytał, czy posiadacze pojemników mają robić to „na własną rękę”. Pani Sidorowicz to potwierdziła. Radny Pułaczewski  zapytał, czy jak umyje taki pojemnik na podwórku, czy nie złamie prawa. Pani Sidorowicz ponownie zwróciła uwagę na to, że to zagadnienie nie jest doprecyzowane.  Pan Otremba zapytał natomiast o to, czy ma się to odbywać raz w roku, czy raz na miesiąc, na co otrzymał odpowiedź od pracownika Urzędu.
                                           Przewodniczący Rady poprosił panią Sidorowicz o przedstawienie projektu kolejnej uchwały - w sprawie przyjęcia   Programu  Ochrony  Środowiska  dla    Gminy  Gniewkowo  na  lata  2018– 2021  z  perspektywą  na  lata  2022 – 2025. Pani Sidorowicz zaznaczyła, że Program przyjmowany jest co 4 lata. Przygotowywany jest  zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, wytycznymi , z informacjami na szczeblu wojewódzkim i powiatowym , jak również ogólnokrajowym i międzynarodowym. Omówiła też cele i zadania ujęte w  Programie.  W trakcie dyskusji- radny Pułaczewski wystąpił z zapytaniem o kotłownię przy ul.Pająkowskiego, na którą swego czasu zrobiony był projekt i zapytał, czy coś w tej materii będzie robione, czy nie.  Obecna na posiedzeniu Komisji pani Alicja Konieczka przyznała, że projekt jest zrobiony, tylko nie ma przyłącza gazowego. Zawarta jest umowa, zgodnie z którą do początku sezony grzewczego w tym roku ma być zrobione. Plany były takie, że w IV kwartale miał być rozpisany przetarg na to zadanie. Radny Pułaczewski stwierdził, że pytanie jest, czy ten przetarg będzie rozpisany.  Pani Konieczka oświadczyła, że Przedsiębiorstwu kończy się teraz kredyt na kotłownię przy ul.Dreckiego, a nie ma żadnych środków do pozyskania np. z Urzędu Marszałkowskiego, więc planowano zaciągnąć kredyt na tą kotłownię, który byłby mniejszy od poprzedniego.  Radny Pułaczewski zapytał o termin ważności projektu, na co otrzymał odpowiedź, iż należałoby zacząć w przyszłym roku, by nie utracił tej ważności.  Pani Konieczka zaznaczyła, że projekt został przygotowany tak, że wiele prac Przedsiębiorstwo wykonać miało własnymi siłami, by było to jak najtaniej.  Radny Tomasik zapytał o to, czy prowadzone są jakieś badania czystości powietrza, ponieważ w centrum miasta trudno jest oddychać.  Pani Sidorowicz odpowiedziała, iż nie ma o tym mowy, co nie oznacza, że nie można takich badań przeprowadzić.  Radny Pułaczewski zapytał też o jakość powietrza , ale pod kątem promieniowania i wskazał na antenę telefonii komórkowej (na kościele NSPJ i na wieży ciśnień)  i zapytał, czy to może jest jakoś sprawdzane. Pani Sidorowicz odpowiedziała, że takie pomiary przeprowadzono raz i nie stwierdzono szkodliwości  promieniowania. Radny wskazał, że te anteny są bardzo blisko siebie i praktycznie całe stare miasto jest objęte ich polem.  Zdaniem Przewodniczącego Rady taka analiza jest przeprowadzana przed zamontowaniem. Pan Pułaczewski oświadczył, iż napisał w tej sprawie chyba z dziesiątki pism, które wciąż pozostawały bez odpowiedzi. Te pisma dostawał jeszcze Burmistrz Maza, mimo monitów- nikt się tym tematem nie zainteresował. Radny zaznaczył, że się na tym nie zna, ale jakiś wpływ na jakość powietrza to chyba ma (może być napromieniowane)  i chciałby wiedzieć jaki.
Wiceprzewodniczący Rady wskazał, że w Wielowsi znajduje się zbiornik p.poż. i zapytał o możliwość jego wyczyszczenia, bo to też chyba jest w Programie.
Radny Stefański stwierdził, że w ramach ochrony wód należałoby się przyjrzeć zasobom wód podziemnych Przedsiębiorstwo zaopatruje nas w wodę ze studni, a nie ma żadnych analiz tych wód, a studni głębinowych jest coraz więcej. W wydawanych, pozytywnych decyzjach środowiskowych stwierdza się, że to nie stanowi zagrożenia. Zdaniem radnego to stwarza zagrożenie, powoduje, że poziom wód jest obniżany, rolnicy korzystając ze swoich studni nie zastanawiają się nad tym. „Ta woda nie jest szanowana”,  o retencji mówi się od dawna, o małej retencji, ale to „się nie dzieje w ogóle” i gdyby , „nie Przedsiębiorstwo Komunalne to Suchatówka, jako tereny rekreacyjne by nie istniała”, „Truszczyzna zginęła przez podlewanie”.  Radny przypomniał też sesję, zwołaną w związku z wystąpieniem do UM o poszerzenie północnej części Lasów Balczewskich o Gąskie i Ostrowskie Błota, które są praktycznie zaorywane. Pani Sidorowicz powiedziała, że tu chyba  jest rola edukacji ekologicznej, by uświadamiać rolników, bo jeśli warunki środowiskowe są spełnione, to każda decyzja jest pozytywna.  Pan Stefański stwierdził, iż  osuszanie terenów dzieje się na naszych oczach i wskazał na przykład zasypania oczka przy krajowej „15-tce”, co zdaniem radnego świadczy o tym, że tej wody się nie szanuje, bo „łatwą ręką pozwalamy na to, że ta woda jest wydobywana spod ziemi” , co stanowi w pewnym sensie zagrożenie dla przyszłości. Pani Sidorowicz oświadczyła, iż na zasypywanie oczek praktycznie nie mamy żadnego wpływu, rolnicy mogą to robić.  Pan Otremba zaznaczył, że w miejscu, gdzie takie oczko jest zasypane, to w „mokrych latach” woda się pojawia. 
Radny Gremplewski nawiązał do zapytania pana Tomasika o pomiar czystości powietrza i zapytał o to, czy wiadomo, jakie koszty się z tym wiążą.  Pani Sidorowicz odpowiedziała, że nie były przeprowadzane, więc na dzień dzisiejszy nie może podać, ale może to sprawdzić.  Pan Gremplewski zaznaczył, że jest to istotne, zwłaszcza w okresie zimowym, nie chodzi o stały monitoring. Radny Chrzanowski poruszył natomiast temat ochrony przed hałasem, ponieważ Gniewkowo położone jest przy drodze krajowej nr 15 i zapytał, czy czynione były jakieś starania o ekrany dźwiękochłonne.  Pani Sidorowicz odpowiedziała, że do tej pory nie było takich rozmów. Pan Orent wyraził natomiast opinię, że jeśli chodzi o takie ekrany, to należałoby rozmawiać z mieszkańcami, bo stanowią one pewne ograniczenie widoczności . Pan Chrzanowski zaznaczył, że chodzi mu o rozeznanie kwestii możliwości. Przewodniczący Rady powiedział, że to musi być zapewne poparte odpowiednimi badaniami Generalnej Dyrekcji, bo są na to różne sposoby i „w luźnych rozmowach” było to poruszane.
                                        Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji   Programu  Ochrony  Środowiska  dla    Gminy  Gniewkowo  na  lata  2014– 2017  z  perspektywą  na  lata  2018 – 2021 zatwierdzonego uchwałą VI/24/2015 Rady  Miejskiej  w  Gniewkowie  z  dnia 28 stycznia 2015r.  Projekt przedstawiła również pani Sidorowicz wskazując na podstawy sporządzenia raportu  oraz jego zakres. Do projektu nie było pytań.
                                           Kolejno, pan Dariusz Litwiński przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo. Pan Litwiński przybliżył procedurę związaną z przygotowaniem najpierw projektu Regulaminu, który przyjęty został przez Radę uchwałą i przekazany do zaopiniowania do Wód Polskich. Zdaniem pana Litwińskiego błędem było zbytnie uszczegółowienie Regulaminu, który nie uzyskał pozytywnej opinii, ze względu np. na powtórzenia ustawowe.  Uwagi Wód Polskich zgłoszone do przyjętych rozwiązań zostały uwzględnione w uchwale, jaka teraz została Radzie przedłożona do uchwalenia.  Radny Orent wskazał na rozdz. VI § 13 , gdzie chyba jest błąd w numerze paragrafu w treści, powinien być chyba 12 , zamiast 13.  Pan Litwiński przyznał, że to jest rzeczywiście „literówka”.
Nie było więcej pytań i na tym, o godz. 1110 zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                       …

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2019 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 231
25 marca 2019 12:46 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)