Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 16 lipca 2020 r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Gniewkowie na XXVII sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r.


Protokół Nr XXVI/2020
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 16 lipca 2020 r.
w sali  nr 20  Urzędu Miejskiego  w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 15 zzx ust.  1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) w zw. z art. 20  ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)- Przewodniczący Rady po sprawdzeniu obecności radnych- ok. godz. 1730  dokonał otwarcia XXVI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że  zalogowanych na platformie jest 14  radnych,  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (udziału w sesji nie brał  J.Bożko-lista uczestniczących w sesji radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                         Przewodniczący powitał wszystkich „zdalnych” uczestników sesji on-line - radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, obsługę informatyczną  oraz mieszkańców Gminy obserwujących transmisję obrad i przeprosił za opóźnienie w transmisji obrad, które teraz dopiero się rozpoczęły z uwagi na przedłużenie się posiedzenia Komisji (lista uczestników stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Przewodniczący podziękował jednocześnie za merytoryczną dyskusję.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Proponowany porządek obrad:                                                                

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok :
     -przedstawienie projektu uchwały;

    -dyskusja,       
    -głosowanie nad projektem uchwały.
4.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Wierzchosławice i Wielowieś, gmina Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały;
-dyskusja,
-głosowanie nad projektem uchwały.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:
-przedstawienie projektu uchwały;
-dyskusja,
-głosowanie nad projektem uchwały.
6.Zamknięcie  obrad sesji.

                                                 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski formalne w sprawie zmiany porządku obrad, zaznaczając, że do tego potrzebna jest zgoda wnioskodawcy zwołania sesji. 
Radny Pułaczewski wskazał na odpowiedź jaką otrzymał od Przewodniczącego na wystąpienie grupy radnych w sprawie zwołania sesji, a konkretnie na zapis dotyczący dyskusji na temat audytów oświatowych. Zapytał o sens przytoczonego zdania, czy ma to rozumieć, że Rada nie może dyskutować na ten temat.  Przewodniczący Rady zapytał o formę tej dyskusji, czym ona miałaby się zakończyć, nie do końca było wiadomo o co chodzi.  Pan Pułaczewski podał przykład sprawozdania za okres międzysesyjny  i stwierdził, że tak samo można byłoby zrobić z audytami, jakie będą dalsze kroki z nimi związane.  Zdaniem radnego „być może warto przenieść to na kolejną sesję, na temat generalnie oświaty i audytów porozmawiać- taki jest mój wniosek”. O wypowiedź w kwestii „audytu”  prowadzący obrady poprosił Radcę Prawnego- panią Paulinę Pokorską. Pani Mecenas oświadczyła, że audyty zlecane są na polecenie Burmistrza, tylko wskazują kierunki naprawcze, to nie jest tak , jak w przypadku kontroli- to tylko ogólne wskazówki, w związku z czym, trudno jest nad tym dyskutować. Sprawozdanie z działalności pokazuje konkretne fakty. Pani Pokorska wyraziła przypuszczenie, że radnym może chodzi o dyskusję na temat oświaty, ale to oczywiście w zakresie kompetencji Rady.  Jeśli chodzi o dyskusję nad audytami – „to w sumie nie wiadomo, co tak naprawdę wnioskodawcy mieli na myśli”. Pan Pułaczewski zapytał, czy nie jest kompetencją Rady dyskusja nad dokumentami , które „są w obiegu”. Pani Mecenas zaznaczyła, że „to nie jest dokument w obiegu- to dokument wewnętrzny, dokument służący wskazaniu słabych punktów działalności jakieś jednostki, wskazanie kierunków poprawy co można zrobić, to nie jest kontrola, którą się przyjmuje”. Audyt był bardzo ogólny i pani Pokorskiej „nie wydaje się, żeby było tam coś takiego, co Rada mogłaby wdrożyć, to już jest kwestia Burmistrza, jak ewentualnie podejdzie i rozwiąże np. taką kwestię nadzoru nad oświatą”. Radny Pułaczewski zapewnił, że to rozumie, ale uchwały dotyczące oświaty, dotyczące zmian w budżecie,  czy finansowania oświaty, wynikają, czy też będą skorelowane z pewnymi wskazówkami z audytu, dlatego dobrze byłoby to przedyskutować.  Zdaniem radnego są to tematy, z którymi we wrześniu przyjdzie się zmierzyć, ciągle brakuje takiej dyskusji całościowej, m.in. powiązanej z audytami. Pani Pokorska zapytała o zakres takiej dyskusji, czy to musiałoby odbywać się na sesji, bo może właściwą byłaby np. Komisja Oświaty (...).  Pan Pułaczewski przyznał, że może to być również na Komisji, ale taka jest propozycja, aby w ogóle nad nimi podyskutować, bo żadna taka dyskusja się nie odbyła.  Radca Prawny podkreślił, że to oczywiście decyzja Burmistrza, czy Przewodniczącego Rady, ale może lepiej byłoby pozostawić Komisji do dyskusji te kwestie. Pan Pułaczewski zapewnił, że nie widzi żadnego problemu, jeśli takowa Komisja zostanie zwołana, na co pani Mecenas zaznaczyła, że to jest już kwestia Przewodniczącego Komisji, aby przychylił się do tego wniosku.
O głos wystąpił jeszcze pan Burmistrz, ale kiedy Przewodniczący Rady uprzedził, że wypowiedź winna dotyczyć porządku obrad- pan Straszyński zrezygnował z wystąpienia.
Radny Orent wystąpił natomiast z wnioskiem w sprawie odrzucenia projektu grupy radnych w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Radny  uzasadnił to tym, że uchwała nie wskazuje formy finansowania , „no chyba, żeby urwać środki z toczących się inwestycji, ale takich jak: rewitalizacja Szadłowic, można by zrezygnować ze ścieżki Kaczkowo-Chrząstowo, można ewentualnie urwać środki z nadgodzin nauczycieli. Jak to widzi grupa radnych rozwiązanie, w jakiej formie miałoby być zwolnienie z podatku od nieruchomości, przecież dużo firm ma biura wydzielone w domu, w jakiej części miałaby to być ulga, czy z całej nieruchomości i gruntu, czy tylko za wydzielone pomieszczenie domowe”. Radny Ornet dodał, że firmy mogły ubiegać się o  umorzenie opłaty ze składek ZUS( 3 miesiące), mogły też starać się o pożyczkę bezzwrotną-  5 tys. zł , jak również o dofinansowanie na 1 pracownika do 36 tys. zł („znam takich, co mówią, że na 3 pracowników dostali ponad 100 tys.”).  Pan Orent podkreślił, iż każdy pracodawca może, a nawet ma prawo pójść do Gminy i złożyć taki wniosek, który na pewno będzie rozpatrzony indywidualnie.  Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodę na zmianę porządku obrad musi wyrazić wnioskodawca i poprosił jeszcze o opinię Radcę Prawnego. Pani Pokorska powiedziała, że w przypadku sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek określonych podmiotów, w tym przypadku – grupy radnych, to radni musieliby wyrazić zgodę. Przewodniczący Rady sprostował, że w sprawie zwołania sesji złożone zostały 3 wnioski i uwzględniony został wniosek pana Burmistrza, który zgodził się już  na jedną zmianę- wprowadzenie właśnie tego projektu uchwały. Jeśli miałaby być wprowadzana kolejna zmiana, to w tej sytuacji również musiałaby być na to zgoda Burmistrza.  Pani Mecenas przyznała, że najpierw zgodę wyrazić winien Burmistrz, by móc potem głosować zmianę.  Burmistrz oświadczył, że tak długo rozmawiano o tym na Komisjach, dlatego proponuje aby teraz głosować jednak „nad tym wnioskiem, który już jest dzisiaj w obradach”.  Przewodniczący Rady podsumował, że tym samym wniosek formalny radnego Orenta nie zostanie uwzględniony. 
Nie było więcej zgłoszeń chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, które ze względów technicznych odbyło się „ręczne” (imienne wyczytywanie radnych).
W wyniku tego głosowania - 14 obecnych na sesji radnych opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przyjęty porządek obrad:    j.w.

Ad. 3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że radni otrzymali projekt uchwały i omówili go dosyć wnikliwie na posiedzeniu Komisji, dlatego zaproponował odstąpienie o jego przedstawienia i otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały. Podczas imiennego głosowania jawnego-14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XXVI/174/2020  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok - załącznik nr 5.

Ad.4 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Wierzchosławice i Wielowieś, gmina Gniewkowo.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że ten projekt  radni również  otrzymali, a mieszkańcy mogli się z nim zapoznać, ponieważ był umieszczony w BIP- zaproponował odstąpienie o jego przedstawienia i od razu otworzył dyskusję. Prowadzący obrady podkreślił, że temat dosyć szczegółowo omówiony był na posiedzeniu Komisji, w którym brał udział  pan Paweł Łukowicz.
Nie było chętnych do zabrania głosu i  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały. Podczas imiennego głosowania jawnego-14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, tym samym uchwała została przyjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XXVI/175/2020  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok - załącznik nr 7.

Ad.5 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że ten projekt  radni również  otrzymali i omówili go na posiedzeniu Komisji, a mieszkańcy mogli się z nim zapoznać, ponieważ był umieszczony w BIP.
Następnie, Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Pułaczewskiemu- przedstawicielowi grupy radnych, którzy złożyli ów projekt. Radny oświadczył, że projekt ten był tworzony  wspólnie z przedsiębiorcami. Pan Pułaczewski wskazał na wyjaśnienie w punkcie „i” i nawiązując do tego, o czym rozmawiano na Komisji powiedział, że kody PKD obejmują również te uprawy rolne, więc rolnicy również objęci byliby takim umorzeniem.
Radny Gremplewski dodał, że projekt tej uchwały nikogo nie wyklucza, są to mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy , łącznie z rolnikami- mogliby taki wniosek składać.  Nie jest to jednoznaczne z tym, że każdy by taką pomoc otrzymał, ponieważ przyznanie pomocy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Pan Gremplewski oświadczył, że jeżeli projekt uchwały w takim kształcie nie przejdzie, to „do tematu powrócimy i będziemy mogli wypracować jakiś inny rodzaj uchwały, który będzie być może  mógł w przyszłości poprawić sytuację przedsiębiorców”.
O zabranie głosu- Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Radny Chrzanowski powiedział, że opinia Komisji została już przedstawiona i dodał, że w projekcie uchwały brak jest kwestii otrzymania wcześniejszego wsparcia, a w formularzu zgłoszeniowym jest to uwzględnione.  W projekcie można byłoby zatem dodać punkt mówiący o firmach, które już jakieś dofinansowanie otrzymały z tarczy antykryzysowej, aby nie mogły już ubiegać się o wsparcie samorządu i takiego zapisu Przewodniczącemu Komisji najbardziej brakowało w tym projekcie.
Pani Skarbnik nawiązała jeszcze do kwestii rolników, bo projekt zakłada zwolnienie od podatku od nieruchomości, natomiast rolnicy z mocy ustawy zwolnieni są z płacenia tego podatku. W projekcie uchwały wywołany jest art. 15 p „ustawy o COVID” , który też mówi o podatku od nieruchomości, a rolnicy prowadzą działalność rolniczą i są z tego podatku zwolnieni.
Radny Stefański podsumował, że oznacza to, że rolnicy, którzy prowadzą jeszcze inną działalność pozarolniczą np. transport ciężarowy – nie są przedsiębiorcami i są zwolnieni od podatku od nieruchomości.  Radnym: Gremplewskiemu i Pułaczewskiemu podziękował za wskazanie na ten punkt „i” , ponieważ  „w przestrzeni publicznej nasz wniosek trochę był krytykowany, że dyskryminujemy przedsiębiorców, a tak naprawdę do końca to nie jest, czasami niewiedza skutkuje różnymi komentarzami”.  Pan Stefański powiedział, że jest natomiast „podbudowany” stanowiskiem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, który zawnioskował o dodanie zapisu do projektu uchwały, bo na posiedzeniu Komisji żaden wniosek nie padł.  Radny zapytał, czy dobrze zrozumiał uwagę radnego Chrzanowskiego.  Pan Chrzanowski oświadczył, że to była „sugestia” z jego strony.  Pan Stefański zapytał, czy gdyby ta sugestia została uwzględniona, to opinia Komisji byłaby inna. Przewodniczący Komisji powiedział, że  „by było to bardziej przychylne na pewno, w tej kwestii by wsparcie nie było powielane, ponieważ część firm otrzymała naprawdę, jak już Burmistrz przekazywał to na Komisji, z tarczy antykryzysowych spore dofinansowanie, które umożliwiło płynność działania firmom”.  Radny Stefański uznał, że takie stanowisko cieszy, choć szkoda, że nie zostało wyrażone na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zwracając się do Przewodniczącego Rady- pan Stefański poprosił, aby radni wcześniej otrzymywali jakiekolwiek opinie na temat projektów uchwał– „wtedy byśmy się jako grupa radnych przygotowali”. Zapewnił Przewodniczącego Chrzanowskiego, że wówczas do jego wniosku – grupa radnych by się przychyliła.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli chodzi o opinie, to opinia Burmistrza była negatywna, bez wskazania stanowiska, a co do opinii Komisji Budżetu i Finansów, to była ona znana radnej z grupy, która projekt złożyła- pani Ilonie Wodniak-Kuraszkiewicz. Przewodniczący Rady założył, że przepływ informacji pomiędzy członkami grupy jest, ale skoro to nie nastąpiło- to przeprosił.  Pan Stefański zaznaczył, że na pewno nie było przepływu informacji w tym względzie, że Komisja Budżetu i Finansów byłaby skłonna  jakieś poprawki do tego projektu wprowadzić, bo wszyscy dowiedzieli się o tym przed chwilą, ale „może do tematu jeszcze powrócimy”.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w negatywnej opinii Komisji był punkt, mówiący o tym, że pomoc może być powielana, choć rzeczywiście opinia nie została dołączona do materiałów.
Burmistrz oświadczył, że opiniuje ten projekt negatywnie, ponieważ jest odpowiedzialny za realizację budżetu jako całości. Wiadomym jest, jakie zaplanowane zostały zadania i inwestycje na rok 2020. Inwestycje realizowane są w sposób ciągły, niezagrożony, co z uwagi na COVID – jest bardzo trudne. Proces zaangażowania środków na inwestycje jest bardzo skomplikowany i w tym przypadku- plan realizacji obejmuje 100% zadań. Wszystkie, albo prawie wszystkie inwestycje mają dofinansowania ze środków zewnętrznych, a grupa radnych, który projekt złożyła nie wykazała z jakich zadań należy zrezygnować.  Pan Straszyński stwierdził, że nie wie, co ma o tym myśleć, „bo całą odpowiedzialność grupa radnych zrzuca na Burmistrza, aby zrezygnował z czegoś dla pomocy dla przedsiębiorców”. Pan Burmistrz wyraził opinię, że dzisiaj to Rząd Polski przekazuje bardzo dużą pomoc dla przedsiębiorców – 100 mld zł. „ Są to 3 pomoce, jak nie więcej, z których dzisiaj mogą przedsiębiorcy korzystać-są to tarcze antykryzysowe, są to środku z PUP, środki z ZUS oraz środki z Polskiego Funduszu Rozwoju”. Stojąc na straży realizacji budżetu Gminy- pan Straszyński podkreślił, iż nie stać jej na taką pomoc dla przedsiębiorców z uwagi na realizowany plan inwestycji.

Prowadzący obrady zapytał o „kwotę”, a Burmistrz podał, że jeśli chodzi o środki, jakie  miałyby być uruchomione na pomoc- to 1,7 mln zł.
Radny Pułaczewski powiedział, że „jeśli chodzi o szacunek kwoty, to trochę , szczerze mówiąc poddaje ją pod wątpliwość”. Nie ma wiedzy na temat tego, ile osób po taką pomoc by wystąpiło, a projekt uchwały dotyczy „możliwości czegoś takiego” , stąd niezbędne byłoby dokonanie jakiegoś audytu, przenalizowanie z przedsiębiorcami tych potrzeb. 
Radny Orent oświadczył, że on w takim razie nie rozumie ”skąd się wziął ten milion w tej uchwale, jeśli nie sprawdził, ile by to nas kosztowało- niech mi teraz grupa radnych odpowie, bo naprawdę teraz jest trochę nie tak”.
Radny Pułaczewski odpowiedział, że to są też szacunkowe, tak samo jak kwota dziś podana , „nikt z nas nie jest pewny, jaka kwota jest realna i rzeczywista, podkreślam- obie te kwoty są tylko szacunkowe”.  

Radny Orent uznał, że można było „inaczej załatwić sprawę, można było się spotkać ze wszystkimi radnymi, tak jak żeście mieli pretensje kiedyś, tak trzeba było w tej sprawie ze wszystkimi radnymi, omówić sprawę, doszlibyśmy do wniosku takiego, że trzeba by  było obliczyć ile, co i jak kosztuje i wtedy byśmy mogli pochylić się nad uchwałą, a na dzień dzisiejszy to praktycznie nie wiemy, ile, co i jak będzie kosztować”.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetu i Finansów, która wystąpiła do Urzędu o informacje, skąd je otrzymała- „co do kwoty”.
Następnie prowadzący obrady poprosił pana Burmistrza o zabranie głosu. Zwracając się do radnego Pułaczewskiego – Burmistrz powiedział, że radnemu się wydaje, a jemu nie -”ponieważ my działamy tu na zasadzie budżetu i te kwoty są oparte o wymiar podatku, dlatego jeśli pan dzisiaj mówi, że pan podważa informacje, które płyną z działu księgowości”- pozostawi to  bez komentarza.
Radny Otremba powiedział, że „zaraz zgłoszą się ci, którzy stracili pracę i też mają swoje gospodarstwa i też będą chcieli umorzenia podatków , tak , że nie wiem naprawdę , czy nas stać na to”.
Radny Stefański odniósł się do zarzutu o brak wcześniejszej dyskusji na temat projektu i powiedział, że trudno jest powiedzieć, dlaczego tak się stało, bo projekt był zgłoszony wcześniej. Przypomniał też, iż już przy dyskusji na temat obligacji nadmieniał, że nad problemami wynikającymi z Covidu- Rada będzie musiała się pochylić nad tematem ulg dla pracodawców. To było więc sygnalizowane, a rozmów rzeczywiście nie było żadnych. To przedsiębiorcy zgłosili się do radnych (a nie odwrotnie), że są samorządy, które  umorzenia w pewnej części wprowadzają. Radny wyraził zadowolenie z faktu, że nad wnioskiem radnych pochyliła się Komisja Budżetu i Finansów, która też wystąpiła z wnioskiem o sesję nadzwyczajną. Zatem procedura związana z wnioskiem została przeprowadzona, co oznacza, iż jakieś rozmowy się odbyły, również mówiono o tym na Komisjach.

Pan Pułaczewski oświadczył, że daleki jest od podważania czyiś kompetencji- „sami państwo ogłosiliście jednak tę kwotę jako szacunkową”. Po to prowadzi się rozmowy na Komisjach, czy na sesji, aby takie informacje zostały podane, aby można było podpowiedzieć, jak przedsiębiorcom pomóc. Radny zaznaczył, że to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ np. firma BONDUELLE zwróciła się do pana Burmistrza dawno temu o umorzenie w podatku. Dlatego też pomysł na taki audyt, na rozeznanie  problemu, kwestii rzeczywistych potrzeb. Pan Pułaczewski wskazał też, na załączony do projektu uchwały wniosek, w którym jest taki punkt, gdzie przedsiębiorca winien podać pomoc rządową już uzyskaną, co miałoby zapewne wpływ na decyzję  przy jego rozpatrywaniu. Zapewnił, iż szanuje i bardzo ceni sobie zdanie urzędników, „bardziej wolelibyśmy, żebyście nam państwo pewne rzeczy podpowiedzieli, projekt uchwały został złożony o wiele wcześniej, więc wystarczyło powiedzieć: słuchajcie, mamy taki szacunek, wydaje nam się, że nas nie stać, może byście jakoś zweryfikowali ten wniosek, taka propozycja przecież nie padła”. Dziś podane zostały kwoty, które mogły być podane dużo wcześniej i projekt mógłby być zweryfikowany, a teraz nie ma już na to szans. Przewodniczący Rady zauważył, że kwota była już wskazana w korespondencji pomiędzy Burmistrzem a Komisją.
Radny Orent zapytał, czy grupa radnych „chciałaby naruszyć te emisje obligacyjne, bo chyba, mam nadzieję, że nie”.
Przewodniczący Rady powiedział, iż nie widzi związku emisji obligacji z projektem uchwały. Pan Orent wyjaśnił, że chodzi o to, skąd wziąć pieniądze, „ jeśli  mamy wziąć pieniądze, no to byśmy musieli naruszyć emisję obligacji, ale to chyba nie na tym rzecz polega”. Przewodniczący zwrócił uwagę, że emisja obligacji nie służy do finansowania ulg, czy zwolnień od podatku, tylko realizacji inwestycji. Zdaniem pana Orenta, jeśli „byśmy musieli z czegoś ściągnąć, to wtedy byśmy musieli naruszyć, niestety”.
Zwracając się do radnego Pułaczewskiego, jako osoby należącej do grupy radnych, który projekt uchwały złożyła powiedział, iż nikt z tej grupy przed złożeniem projektu nie wystąpił o dane finansowe w zakresie płacenia podatków przez lokalne firmy, „dlatego proszę nie mówić, że pan tych danych nie otrzymał, bo pan tych danych nie chciał”. Przed chwilą radny powiedział, że „nie podważa kompetencji”, a użył słowa „podważam informację, którą przekazaliśmy o milion siedemset, no to tutaj, też zdanie  nijak się ma do pana wypowiedzi”. Burmistrz zapewnił, że nie chodzi o to, że jest przeciwny pomocy dla przedsiębiorców, bo każdy z nich może złożyć wniosek i one są składane i rozpatrywane na bieżąco. Pan Straszyński oświadczył ponadto, że tych wniosków jest dużo mniej, niż w roku poprzednim o tej porze, a jeśli podana została firma BONDUELLE-„to ja już  skończyłem tutaj  konwersację, jeśli chodzi o odpowiedzi na piśmie z firmą BONDUELLE i nie dostałem żadnej odpowiedzi z tej firmy, czy moja propozycja jest dla nich satysfakcjonująca, czy też nie”. Burmistrz poprosił pana Pułaczewskiego, by zapytał firmę BONDUELLE, czy pomoc z Urzędu otrzymała, czy nie, zanim twierdzi, że ta korespondencja dalej trwa. Podkreślił także, że stopień zaawansowania inwestycji, środków budżetowych na nie przeznaczonych jest dziś bardzo duży i każda z inwestycji jest dofinansowana ze środków zewnętrznych. Jeśli więc, taka uchwała zostałaby przegłosowana, to trzeba byłoby zrezygnować z czegoś, na rzecz wypłat tej pomocy. Bardzo niesprawiedliwe jest to, że grupa radnych odpowiedzialność w tej sprawie przekłada na Burmistrza.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Stefańskiemu, ale radny zrezygnował tłumacząc, że nie będzie się wypowiadał, gdyż padła już odpowiedź w kwestii powiązania projektu uchwały z emisją obligacji, a zgłosił się, gdy padła taka właśnie sugestia.
Radny Pułaczewski zaprzeczył, że nie użył słowa, iż „podważa” czyjeś kompetencje, można odsłuchać relację z sesji, bo raczej to nie padło.  Powiedział również, że ma tylko informację, że z firmą BONDUELLE była korespondencja, nie twierdził, iż została ona  zakończona, że została w jakikolwiek sposób rozstrzygnięta i nie jemu to oceniać.  Teraz dowiedział się, że Burmistrz ją zakończył i „to mi wystarczy”.
Pan Burmistrz powiedział, że jeśli zostanie to odsłuchane i pan Pułaczewski się tak nie wyraził, to wrócą do tego na następnej sesji.
Radny Bajerowski oświadczył, że „moje zdanie  na Komisji też było, że w wyjątkowych wypadkach byłbym za umorzeniem, ale wyjątkowych, jakiś szczególnych, sytuacjach losowych, nielosowych, różnie się zdarza ludziom i przedsiębiorcom.”

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały. Podczas imiennego głosowania jawnego-4 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, a 10 radnych było przeciw. Tym samym uchwała nie została przyjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a dyskutowany projekt uchwały- załącznik nr 9.


Ad.6  Zamknięcie  obrad sesji.

Wobec wyczerpania się przyjętego porządku obrad- o  godz. 1815  Przewodniczący Rady dokonał ich zamknięcia.   

 

 


                                                            

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2020 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 30
21 września 2020 12:51 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2020 14:17 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20200810_135332.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2020 13:57 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_przyjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)