Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 2 czerwca 2020 r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XXV sesji w dniu 24 czerwca 2020 r.


Protokół Nr XXIV/2020
z  sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 2 czerwca 2020 r.  – zdalnie na platformie Microsoft Teams
 

 


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 15 zzx ust.  1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) w zw. z art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)- Przewodniczący Rady po sprawdzeniu obecności radnych- o godz. 1302  dokonał otwarcia XXIV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że  zalogowanych na platformie jest 14  radnych,  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (udziału w sesji nie brał  J.Bożko-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                         Przewodniczący powitał wszystkich „zdalnych” uczestników sesji on-line - radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, obsługę informatyczną  oraz mieszkańców Gminy obserwujących transmisję obrad.
Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów sesji -prowadzący obrady oświadczył, że  podobnie, jak poprzednio-radni nie będą głosowali elektroniczne, a imiennie.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.        Przyjęcie  porządku obrad.

3.        Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

4.        Raport o stanie Gminy  za rok 2019 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania:

-przedstawienie raportu,
-debata nad raportem,

-głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania.

5.        Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019 :
 -przedstawienie sprawozdania;
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2019;

-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2019;

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019;

-dyskusja;                                                                                                                                      
-przyjęcie uchwały.

6.Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2019 rok;
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
-dyskusja;
-przyjęcie uchwały.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2020:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
10.Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 usg).
11.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
12.Zamknięcie  obrad sesji.

           Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś propozycje zmian porządku obrad. Radny Stefański pod rozwagę Przewodniczącego podał propozycje uczczenia minutą ciszy pamięć zmarłego prof. Mariana Filara- mieszkańca naszej Gminy. Prowadzący obrady przystał na tą propozycję i zapowiedział minutę ciszy dla uczczenia pamięci mieszkańca Suchatówki- prof. Mariana Filara.
Kolejno  przystąpiono do głosowania w sprawie  przyjęcia  porządku obrad. W trakcie tego głosowania – radny Pułaczewski wystąpił z uwagą odnośnie zgłoszonych przez grupę radnych projektów uchwał przedsiębiorców z Gniewkowa i zapytał, czy one będą włączone do porządku obrad. Przewodniczący Rady zaprzeczył i dodał, że projekty te przekazane zostały do Radcy Prawnego, który zgłosił uwagi do tych 2 projektów. Uwagi te zostaną przekazane grupie radnych, bądź  już zostały przekazane przed sesją, Oczekuje się również na opinię Burmistrza w tej sprawie. Pan Pułaczewski zaznaczył, że radni są tylko „pośrednikami” i te informacje przekaże zainteresowanym osobom. Po tych wyjaśnieniach wznowiono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Za jego przyjęciem  głosowało 14 radnych, a imienny, odręczny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przyjęty porządek obrad: j.w.    

Ad.3 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji.
Na wstępie Burmistrz stwierdził, że z uwagi na niedawną odbytą sesję- jego wystąpienie będzie krótkie i treściwe, odniesie się do spraw na bieżąco teraz realizowanych. Burmistrz nawiązał do inwestycji, informując , że 05.06.2020 r. nastąpi otwarcie ofert na rewitalizację Parku Wolności w Gniewkowie. Będzie to drugi przetarg, a zainteresowanie jest duże, dlatego ciekawi wartość finalna tej inwestycji. 15.06.2020 r. otwierane będą natomiast oferty na realizację świetlicy wiejskiej w Kaczkowie. Przekazano 2 place budowy- jeden w Markowie (rewitalizacja) i w Szadłowicach, gdzie prace już się zaczęły. Odbył się przetarg na ścieżki rowerowe – najniższa oferta to 2 mln 200 tys. zł i jest to kwota „zbliżona do kwoty, jaką mieliśmy zarezerwowaną w budżecie”- 1 mln 870 tys. zł.   Teraz wykonawca wzywany jest do złożenia dokumentów, z których będzie wynikało, że jest gotowy do realizacji  tej inwestycji. I etap inwestycji  - odcinek Kaczkowo-Gniewkowo ma zostać zrobiony jeszcze w tym roku, a Lipie-Murzynko do końca czerwca 2021 r. W czwartek o godz. 9:00 będzie uroczyste podpisanie umowy na rewitalizacje Markowa.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
                                              Radny Orent zapytał o inwestycję naprzeciwko BIEDRONKI, gdzie pojawiła się tablica „Wynajmę”, czy nie będzie tam budowy. Pan Burmistrz zaznaczył, że mowa o inwestycji podmiotu prywatnego, który według jego wiedzy zdobył już środki finansowe na tę inwestycję, a wspomniana tablica ma charakter informacyjny.
Pan Orent zapytał również o termin pogrzebu prof. Filara.
                                   Zaznaczając, iż ma problemy ze sprzętem-radny Stefański przyznał, że rzeczywiście „w Szadłowicach już się dzieje”, za co podziękował.  Pan Stefański przekazał, że „wpadła mu w ręce” jedna z gazet samorządowych, w której na pierwszej stronie znalazł się nagłówek „gwałtowny spadek wpływów do budżetu – CIT, PIT” i zapytał, jak to wygląda u nas.  Radny przypomniał, że swego czasu Burmistrz zapowiadał, że Turyn będzie naszym miastem partnerskim i zapytał, czy w tej sprawie coś się dzieje.  Przypomniał również, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji prosił o protokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska. W jednym z nich mowa jest o niedostatecznym nadzorze w inwestycjach  ze strony Gminy. Komisja uważa , że przedłużenie terminu wykonania prac o tak duży okres było nieuzasadnione i spowodowało tylko spowolnienie inwestycji drogowych. Radny poprosił o wyjaśnienie tego zagadnienia.
Burmistrz rozpoczął od tematu gminy partnerskiej i stwierdził, że w związku z pandemią Włochy były bardzo mocno dotknięte tym problemem, w całym tym regionie sytuacja była trudna i wysłany tam list się cofnął. Dlatego temat ten na razie jest zawieszony.
Odnosząc się do kwestii dochodów Gminy- pan Straszyński wskazał na wydłużenie okresu rozliczeń rocznych i w kwietniu rzeczywiście dochody wszystkich samorządów spadły. Ministerstwo tłumaczy to tym, że jest to spowodowane  brakiem  wpływów do budżetu z zeznań. To zostanie wyrównane i „nie mamy się tym martwić”. 
Odpowiadając na pytanie związane z Komisją, która była kilkakrotnie  na inwestycjach dwóch dróg, a nawet trzech i ma swoje zdanie na ten temat. Podjęta została taka, a nie inna decyzja o przedłużeniu terminu wykonania tych trzech prac. Dwie drogi wykonuje jeden przedsiębiorca i robi to dłużej o miesiąc z powodu koronawirusa , wynika to również z tarczy antykryzysowej, która takie rozwiązania zaleca. Jedna z tych dróg jest już zakończona, a pozostałe dwie- tam prace  też już praktycznie  dobiegają końca.  Radny stwierdził, że z wyjaśnień Burmistrza (za które podziękował)- wynika, że te zadnia nie są „zagrożone”, co pan Straszyński jeszcze potwierdził. 
                                               Nawiązując do kwestii rewitalizacji Parku-radny Pułaczewski  zapytał, czy znane są już jakieś terminy związane z tymi pracami,  harmonogram prac. Pan Burmistrz podkreślił, że nieznane są oferty dotyczące tych prac i nie wiadomo, czy zmieszczą się w planie finansowym –jeśli tak, to będzie to realizowane zgodnie z formułą „zaprojektuj-wybuduj”. Najpierw będzie robiony projekt, a następnie – realizowana inwestycja. Jej harmonogram będzie więc znany, po wykonaniu projektu, a zakończyć musi się do końca grudnia 2021 roku.
Nie było więcej pytań i Przewodniczący Rady zamknął dyskusję  zapowiadając głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza  (bez zastosowania elektronicznego systemu).
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem informacji  głosowało 14 uczestniczących w sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4 Raport o stanie Gminy  za rok 2019 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania.

Przewodniczący Rady przekazał, że raport podany został do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP wraz z informacją o możliwości udziału przez mieszkańców w debacie nad tym raportem. Do dnia wczorajszego  nie wpłynęło żadne zgłoszenie do tej debaty, dlatego wezmą w niej udział tylko radni, bez czasowych ograniczeń. Kolejno, Przewodniczący Rady oddał głos Z-cy Burmistrza, który przybliżył proces tworzenia raportu i rodzaj informacji w nim zawartych (raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Pan Tomczyk przekazał, że zgodnie z wczorajszymi sugestiami radnego Stefańskiego (podczas posiedzenia Komisji) – sprawdzono  dane dotyczące osób bezrobotnych i ustalono, że na dzień 31 grudnia 2019 r. było to 615 osób.  Z-ca Burmistrza poprosił, aby zamiast podanego procentu – wpisać tą liczbę. Z-ca Burmistrza odniósł się też do pytań radnych: Pułaczewskiego i Stefańskiego odnośnie „synagogi” i „oczywiście- potwierdził wątek warszawski, gdzie Gmina Żydowska dogadała się z Gminą Gniewkowo, ale to chodziło o budynek”. Cały czas toczy się natomiast postępowanie spadkowe dotyczące nieruchomości gruntowej, w którym udział biorą właściciele, począwszy od sióstr R.  Następnie Z-ca Burmistrza zadeklarował udzielenie  wyjaśnień, jeśli radni będą mieli jeszcze jakieś pytania. Przewodniczący Rady  zachęcił do dyskusji. 
                                               Skarżąc się na jakość dzisiejszego połączenia- radny Stefański wyraził zadowolenie z potwierdzenia „wątku warszawskiego” , co ma znaczenie przy zarzucie w raporcie o inwestycje na nieswoim obiekcie. Pan Tomczyk podkreślił, że Gmina nadal nie jest właścicielem nieruchomości, na której stoi budynek. Pan Stefański przyznał, że tematycznie raport został skonstruowany podobnie do tego z ubiegłego roku i wskazał na zdanie ze str. 12 mówiące o  inwestycjach drogowych. Radny przyznał, że rzeczywiście radni omawiali na jednej z sesji mapę drogową, jednak o planowanych inwestycjach drogowych- dowiedzieli się przy okazji obligacji, które nie były jednak omawiane ze wszystkimi radnymi, a zapis w raporcie świadczy o czymś innym.  Pan Stefański podał, iż w raporcie za rok ubiegły był punkt dotyczący ochrony zabytków, gdzie podkreślono, że mimo wielu programów pomocowych- Gmina Gniewkowo z nich nie korzystała, co uznano za zjawisko niepokojące.  W omawianym teraz raporcie nie ma takiego punktu i nie wiadomo, czy  z takich programów korzystano.  Radny wskazał też na str. 34 raportu, na informacje dotyczące stowarzyszeń i powiedział, że „brakuje mu naszych jednostek osp”, których nie ma również w „bezpieczeństwie”.  Odnosząc się ponownie  do ubiegłorocznego raportu- pan Stefański przypomniał obszerny punkt dotyczący ubezpieczeń mienia i osób. Punktu takiego nie ma w tegorocznym dokumencie, choć dokonano w tym zakresie poważnych zmian (jeden broker) i należałoby podać „na ile sytuacja się poprawiła”.  Pan Stefański przypomniał, że bardzo dokładnie omówiono w zeszłym roku wydatki na promocję (z rozbiciem na poszczególne rodzaje), zaś obecnie podano tylko ogólna kwotę. Bardzo szeroko omówiono też wcześniej „zakupy informatyczne” oraz „ekskluzywny zakup torby” . Dla porównania – wskazał na 9 wersów  w raporcie, w których zawarto informację na temat ubiegłorocznych wydatków na remonty, w tym  remont pokoju Burmistrza. Pan Stefański zwrócił uwagę na to, że przyjęcie raportu o stanie gminy ustawodawca połączył z kwestią absolutorium  poprzez „votum zaufania”. Radny uznał , że słowo „zaufanie” jest tu kluczowe i wyraził żal, że omawiany raport nie jest na tym samym poziomie szczegółowości, co ubiegłoroczny.
Z-ca Burmistrza przyznał, że jeśli chodzi o stowarzyszenia, to te uwagi zostaną uwzględnione w raporcie przyszłorocznym. Wyjaśnił ponadto, iż brak „ubezpieczeń” – to kwestia tego, że broker zmienił się dopiero w tym roku, a nie w ubiegłym.  Zabytki w zeszłym roku były natomiast tylko dlatego, że w 2018 roku było sprawozdanie z ochrony zabytków, a w 2019r. nie było  wydatków na zabytki. Teraz zatwierdzone zostały zmiany do budżetu, w którym takie wydatki zostały przyjęte. Na jednej z przyszłych sesji planuje się jeszcze zmianę uchwały dotyczącej dotowania zabytków. Z-ca Burmistrza wyjaśnił też, że wydatki na promocję zostały krótko opisane w raporcie, ponieważ szczegółowo przedstawione zostało to w sprawozdaniu z wykonania budżetu podobnie, jak wydatki na remonty pomieszczeń i zakupy sprzętu i mebli. Co do „rarytasów”- pan Tomczyk stwierdził, że jest nim jego prywatne pióro i  prywatny telefon, z których korzysta („nawet naboje sam kupuję”), co do komputerów – to zarówno on, jak i Burmistrz – korzystają z urządzeń po poprzednikach. 
Odpowiadając ad vocem- radny Stefański uznał, że Z-ca Burmistrza „niepotrzebnie się kryguje z tymi osp, bo nie myli się tylko ten, kto nie pracuje”.  Podkreślając kwestię „votum zaufania” – pan Stefański powiedział, że jeśli chodzi o zakupy, to poprzednio były one bardzo szczegółowo określone, dookreślone, jako ekskluzywne  i skoro coś zostało tak wprowadzone, to należałoby to kontynuować. Z-ca Burmistrza powiedział, że komputery zakupiono dla pracowników, a w ubiegłorocznym raporcie był taki zapis o zakupach dlatego, że one były wykazywane w protokołach kontroli.  Izba Skarbowa przyjechała z niezapowiedzianą kontrolą, która trwała od sierpnia do listopada i „ten sprzęt został również wychwycony, dlaczego- dlatego, że niby były protokoły kasacyjne, ale ten sprzęt gdzieś, nie wiadomo gdzie poszedł”.
Burmistrz zaznaczył, iż wielokrotnie mówił już o tym , że nie ma nic do ukrycia i jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda jego gabinet, to zaprasza. W raporcie starano się natomiast uwzględnić wszystkie uwagi, które były zgłaszane w zeszłym roku. Zdaniem pana Straszyńskiego- raport, to taki dokument, na którym „uczymy się co roku i jeżeli czegoś teraz brakuje, to na pewno zostanie uzupełnione”.  Został on stworzony przez pracowników Urzędu, a koordynatorem prac na raportem był Wiceburmistrz i pani Sekretarz, choć jest wiele firm, które robi to za pieniądze (koszt. 15.000-50.000 zł). Zdaniem Burmistrza ten raport, na potrzeby naszego samorządu jest dokumentem dobrym, a jeśli czegoś w nim brakuje, to ta sesja „jest taką drogą, aby ten raport doszlifować, żeby w następnym roku pojawiły się te informacje, których dzisiaj nie ma”.
                                               Radny Gremplewski podkreślił, że cały czas „siedzi w nim sytuacja” związana z kwestią obligacji, że boli go , iż radni nie zostali zaproszeni na te dwa spotkania. Kwestia „votum zaufania” jest dla niego ważna też w kontekście tego tematu.
„W ramach testu”- radny Stefański zapytał, czy jest słyszalny, co prowadzący obrady potwierdził.
Nie było więcej chętnych do udziału w debacie nad raportem i Przewodniczący Rady zapowiedział jej zakończenie, ale okazało się, że o głos poprosił jeszcze radny Pułaczewski.  Pan Pułaczewski powiedział, że o ile się nie myli, to był jeden , albo dwa audyty dotyczące oświaty i zapytał, kiedy radni poznają ten drugi , „bo było powiedziane, że pod koniec czerwca”. Zapytał, czy nie  dałoby się tego przyspieszyć, ponieważ te dokumenty są istotne dla działania Gminy, dla  finansów. Burmistrz oświadczył, że na temat tego audytu chciałby porozmawiać z radnymi na sesji pod koniec czerwca.  
Przewodniczący Rady zapytał o to, czy radni mają jeszcze jakieś pytania do raportu, ale nie było chętnych do zabrania głosu i debata została zakończona , a następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania. W trakcie głosowania problemy techniczne miał radny Stefański, do którego prowadzący obrady zwracał się dwukrotnie- ostatecznie radny nawiązał łączność i zagłosował.  Podsumowując wyniki głosowania Przewodniczący Rady podał, że w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 10- było „za”,  4 radnych było „przeciw”, tym samym uchwała została przyjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a przyjęta uchwała  Nr XXIV/160/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania- załącznik  nr 6.

Ad.5
Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019.

Przewodniczący Rady na wstępie oddał głos pani Skarbnik, która omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy w roku 2019 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałby przedstawić opinię Komisji, ale radny Orent w tym momencie nie miał połączenia. Prowadzący obrady podkreślił, że zarówno opinię Komisji, jak i opinię RIO- radni otrzymali w materiałach i obie są pozytywne (opinie stanowią załącznik nr 8, 9 ) do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych  do zabrania głosu. Dyskusja została zamknięta i przeprowadzono głosowanie w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. W trakcie głosowania okazało się, iż radny Orent nie ma połączenia na platformie.  Imienny wykaz z tego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a przyjęta

uchwała Nr XXIV/161/2020  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019- załącznik nr 11.

Ad.6 Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

Przewodniczący Rady powiedział, że w tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej miał przedstawić wniosek, ale w dalszym ciągu nie nawiązał połączenia (wniosek Komisji Rewizyjnej zawarty jest w załączniku nr 8,a uchwała RIO stanowi załącznik nr 12  do protokołu).   Wobec zaistniałej sytuacji- radny Krzysztofiak przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.  W kwestii związanej z udzieleniem Burmistrzowi absolutorium radni nie mieli pytań i rozpoczęto głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. 
Imienny wykaz z tego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XXIV/162/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa - załącznik nr 14. W trakcie głosowania- radna Myśliwy poinformowała, że radny Orent nie ma połączenia z uwagi na przerwę w dostawie prądu.  Podsumowując wyniki głosowania- Przewodniczący Rady podał, że udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, 10 było „za”, 2 było „przeciw” i 1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi absolutorium. Burmistrz podziękował Przewodniczącemu oraz wszystkim radnym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Podziękowania skierował też do współpracowników: do swojego Zastępcy-  pana Jarosława Tomczyka, pani Sekretarz- Alicji Magdowskiej. Podziękował również wszystkim kierownikom Urzędu i pracownikom  za ten pierwszy rok, kiedy był Burmistrzem. Pan Straszyński przeprosił za niedociągnięcia oraz wszystkie kwestie, będące podstawą niezadowolenia i zapewnił, że codziennie się uczy i idzie mu to całkiem nieźle. Wyraził nadzieję, że „rok 2020 pokaże duży progres w tym, co było w roku 2019”. Ponownie dziękując, pan Straszyński zaznaczył, iż „należy się poprawiać z dnia na dzień i wyciągać wnioski i iść do przodu”.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że tak, jak zostało dziś już powiedziane- „ten się nie myli, kto nic nie robi”.

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2020.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu. Proponując odstąpienie od przedstawiania projektu uchwały- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Pani Skarbnik zaznaczyła, iż wczoraj zapomniała poprosić o dokonanie dwóch, małych poprawek w uzasadnieniu zmian do funduszy sołeckich: w pkt 7-Sołectwo Perkowo w rozdz. 92601 jest  § 4300, a winien być § 6050, a w pkt 8- Sołectwo Suchatówka w rozdz.  90004  § 421, gdzie winno być „zmienia się kwotę przeznaczona na zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych”- poprosiła o wykreślenie swojego nazwiska, które się tam  wkradło.
Nie było pytań do projektu uchwały i otworzona przez Przewodniczącego Rady  dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem  uchwały Nr XXIV/163/2020  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2020 opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 16.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”.
Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały i omówili go na posiedzeniu Komisji. Z projektem zapoznać mogli się również mieszkańcy, ponieważ  był on zamieszczony w BIP Urzędu. Prowadzący obrady zaproponował zatem odstąpienie od jego przedstawienia i od razu otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXIV/164/2020 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 18.

Ad.9 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”.
Przewodniczący Rady przekazał, że podobnie, jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały- radni  go otrzymali i był on omawiany na posiedzeniu Komisji, a mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem, który był  zamieszczony w BIP Urzędu. Następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXIV/165/2020 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym uchwała  została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 20.

Ad.10 Interpelacje i zapytania  radnych.

                                        Przewodniczący Rady  oświadczył, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęła do niego żadna pisemna interpelacja, dlatego zapowiedział przejście do punktu następnego.

Ad.11 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.

                                            Radny  Pułaczewski zgłosił uwagę, że autorzy projektów uchwał, które zgłosili radni cały czas monitują, że sesje Rady są niesłyszalne.  Podał też, że transmisję obserwują chyba 2 osoby, które się wyłączają, bo jakość jest zła, dlatego zasugerował rozważenie normalnej sesji , by zainteresowane osoby mogły spotkać się z radnymi bądź na Komisji, bądź na sesji.
Przewodniczący Rady powiedział, że na jakość transmisji ma wpływ wiele zmiennych, a niestety – nie ma podglądu i nie może powiedzieć , jak to wygląda.  Przekazał również, iż nie podjął decyzji co do formy kolejnej sesji, choć wszystko wskazuje na to, że są szanse na tradycyjne obrady. Otwiera się gospodarka , następują pewne zmiany i możliwe, iż pod koniec czerwca sesja odbędzie się już normalnie – „face to face”. 
                                   Radny Stefański, który wcześniej zgłosił chęć zabrania głosu oświadczył, że radny Pułaczewski go uprzedził, bo również chciał zapytać o sesję.  Z uwagi na zakłócenia w połączeniu- Przewodniczący Rady poprosił, aby radni, którzy nie biorą udziału w dyskusji wyłączyli w tym czasie mikrofony. Radny Stefański jeszcze raz wyraził nadzieję, że kolejna sesja będzie już normalna, ponieważ  ma problemy ze sprzętem oraz internetem i na koniec dzisiejszych obrad korzystał już z telefonu.
                                   Radny Gremplewski przypomniał, że na ostatniej sesji Burmistrz powołała się na stanowisko Komisji Rewizyjnej, o czym już rozmawiał wcześniej z Burmistrzem. Jako, że wówczas powiedział , iż rok 2018 zakończony  był nadwyżką i jeśli jest w błędzie – to przeprosi i sprostuje swoją wypowiedź.  Aby przypomnieć te ustalenia -radny odczytał wnioski końcowe z wspomnianego stanowiska Komisji, a potem powiedział, iż zastanawiał się skąd „zakodowała” mu się informacja o nadwyżce budżetowej i znalazł na to wytłumaczenie. W jednym z zapytań o dostęp do informacji publicznej znalazł odpowiedź o wysokość kwoty wolnych środków w budżecie Gminy w roku 2019, a wypracowanych w roku 2018 – 1.369. 844,76 zł . Według pana Gremplewskiego- stąd są te rozbieżności pomiędzy tym, co ustaliła Komisja Rewizyjna, bo pracowała m.in. na sprawozdaniu do 30.11.2018 r. , a na początku roku ta kwota była już taka, jak przed chwilą podał.  Burmistrz zwrócił uwagę, że czymś innym jest deficyt, a czymś innym są wolne środki.
                                               Radny Tomasik zaapelował ponownie o progi zwalniające, co już czynił, ale spotkał się ze słowami krytyki pod swoim adresem, że ta sprawa nie jest „ruszona”, dlatego będzie to robił przy każdej sposobności. Poprosił o nadanie priorytetu tej sprawie. 
Radny przekazał też pismo od mieszkańca, jakie otrzymał na maila, a konkretnie od pana M.N. o plan udowy mieszkań w Gniewkowie, z którymi jest tu duży problem, a ceny sięgają tych, jakie obowiązują w Inowrocławiu, lub w Bydgoszczy.
W kwestii progów zwalniających- Burmistrz powiedział, że w tamtym tygodniu „pracownik od dróg” rozmawiał ze specjalistami. Teraz oczekuje się na wnioski i jak tylko one będą, to radni je otrzymają.  W kwestii budowy mieszkań- pan Straszyński przypomniał, że w tamtym tygodniu radni podjęli uchwałę o WPF, gdzie jest wpisany budynek mieszkalny i wniosek aplikacyjny w tej sprawie złożony został do BGK. „Jeśli wszystko będzie szło dobrym torem, to taki budynek na ul.Cmentarnej powstanie”. Radny zapytał, czy chodzi o budynek komunalny, czy socjalny, na co Burmistrz wyjaśnił, że teraz nie ma już czegoś takiego, jak „budynek socjalny”, są tylko komunalne.
                                               Radny Gremplewski powiedział, że od radnego Chrzanowskiego wie że Burmistrz dzwonił do KSM i zapytał o poczynione ustalenia, czy udało się przesunąć środki, a następnie przypomniał sobie, że była o tym mowa na początku sesji  i przeprosił, że ponownie do tego wrócił.
                                               Radny Chrzanowski na wstępie zaznaczył, że popiera stanowisko kolegów: Pułaczewskiego i Stefańskiego, że dobrze byłoby się spotkać już w Urzędzie, na żywo i w miarę możliwości wskazane byłoby też uczestnictwo mieszkańców w sesjach. Radny przypomniał Burmistrzowi o obrzeżu na wjeździe do garaży przy ul.Inowrocławskiej. Tam zamontowana została rynienka betonowa, która bardzo dobrze zdaje swoją funkcję, ale chodnik się obsuwa i jest to nie tyle nieestetyczne co niebezpieczne, można się potknąć. 
Dziś jedna z mieszkanek, rodzic ucznia szkoły ponadpodstawowej przekazała radnemu pytanie o możliwość ustanowienia stypendiów dla dzieci mieszkających w naszej Gminie, ale uczących się poza nią.  Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o stypendia –to radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą przysługują one  uczniom uczącym się w naszych szkołach.  Jeśli zainteresowana osoba, to ktoś, kto uczy się w Toruniu- to o  takie stypendium może zbiegać  u pana Prezydenta, lub w Urzędzie Marszałkowskim.  Pan Chrzanowski podziękował za informacje i zapewnił, że tak też wstępnie tej osobie odpowiedział , ale jeszcze jej to potwierdzi.  Pan Straszyński przekazał  też, że temat rynienek zostanie załatwiony w tym tygodniu.  Przewodniczący Rady dodał jeszcze  zdanie w kwestii sesji, że oprócz transmisji na żywo- są jeszcze potem umieszczane nagrania w internecie.
                                               Radny Pułaczewski stwierdził, że skoro jest mowa o mieszkaniach komunalnych, to może wreszcie pani R. doczeka się lokalu dla siebie, bo jej sytuacja jest nadal krytyczna. Pan Pułaczewski nawiązał też do tego, co mówił pan Gremplewski o ustaleniach Komisji Rewizyjnej i zapytał, czy można byłoby sprawdzić, kto podpisał aneksy z  Urzędem Marszałkowskim na zwrot środków. Burmistrz zapytał o jakie aneksy radnemu chodzi.  Pan Pułaczewski powiedział, że chodzi o zwrot środków za inwestycje od Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz jeszcze raz zapytał, czego to ma dotyczyć. Radny wskazał dla przykładu ul.Piasta, na co pan Straszyński powiedział, że tam nie było żadnego zwrotu, bo ta inwestycja była rozliczona i zamknięta. Pan Pułaczewski oświadczył, iż uszczegółowi to pytanie później  i poprosi o odpowiedź.
                                               Radna Wodniak-Kuraszkiewicz nawiązała do dzisiejszej rozmowy na temat prac równiarki i zapytała, czy dobrze pamięta , że do 10 czerwca tam będzie utwardzona część drogi i czy do 3 czerwca – ta równiarka przejedzie, bo ostatnio znów zakopały się tam 2 samochody. Burmistrz podał, że termin wykonania wszystkich 6 zleceń ustalono na 10 czerwca.  Radna zapytała, czy to oznacza, że tej równiarki jednak nie będzie, aby można tam było dojechać. Pan Straszyński odpowiedział, że wszystko zależy od tego, jak wykonawca rozłoży sobie te prace, ponieważ ich kolejność  nie była wskazana.
                                               Radny Gołaś zgłosił, że ma 2 pytania. Pana Burmistrza zapytał o firmę , która ma dostarczyć lampy solarne oraz o to, kiedy spodziewać można się tych lamp na terenach wiejskich. Pan Straszyński odpowiedział  że to się rozpocznie, jak tylko podpisana zostanie umowa z tą firmą, a tych lamp jest chyba 17. Do pani Kierownik Kłosowskiej radny zwrócił się w sprawie  odbioru odpadów rolniczych. Przypomniał, że rozmawiali już o tym, że są na to środki, ale jest problem z firmą, która by to robiła. Zapytał, czy od poniedziałku zmieniło się coś w tym temacie. Pani Kierownik przyznała, że rzeczywiście wystąpił problem, bo tak, jak w zeszłym roku tego typu firmy wykazywały zainteresowanie pracami, jedna nawet deklarowała nieodpłatny odbiór tych odpadów (opłata tylko za transport) – to teraz ta sytuacja się zmieniła z uwagi na wprowadzenie kart BDO.  Przez 4 zapytania ofertowe wystąpiono do ok. 25 firm i tylko jedna złożyła ofertę , ale się z niej wycofała.  Do końca tygodnia planuje się jednak poczynić jeszcze pewne ustalenia, by zrobić to szybko, bo kończy się pomoc de minimis (wykorzystano 93 %). Pani Kierownik zapewniła, że czynione jest wszystko, aby do odbioru tych odpadów doszło i do realizacji mowy z NFOŚ.
                                               Wskazując na porę roku- radny Stefański powiedział, że to czas nasadzeń i odwołał się do dyskusji w „przestrzeni publicznej” na temat donic i zapewnień, że zostaną naprawione. Radny przypomniał, że swego czasu zakupiono kamienne, granitowe donice i zapytał, czy one jeszcze „funkcjonują”.  Pani Kierownik zapewniła, że donice są i znajdują się przy ratuszu (3), na skwerze przy tym budynku (3), przy ul. Dworcowej i przy wejściu do Banku Spółdzielczego (1). Donice granitowe obsadzone są świeżymi, wieloletnimi roślinami. Na stanie jest aktualnie 30 donic i one są z tworzyw sztucznych, bo drewniane próchnieją. Wszystkie zostały umyte i podczas tego czyszczenia ustalono, że niektóre są zniszczone, bądź zarysowane i ustalono, że będą odrestaurowane. Pani Kłosowska przekazała też, że dziś dokonano kolejnych nasadzeń, ponieważ te rośliny są kradzione (np. na ul.Sobieskiego).  Wyraziła też zadowolenie z tego, że są i takie osoby, którym się to podoba, które o to dbają i zgłaszają, jeśli coś się stanie.
                                               Radny Orent nawiązał do tematu progów zwalniających, do wizji „parkowania naprzeciw”, aby spowolnić ruch i zwrócił uwagę na to, by to nie powodowało ograniczeń w przypadku pożarów,  kłopotów z dotarciem wozu strażackiego, czy karetki pogotowia, bo tam jest ciasno. Burmistrz powiedział, iż czeka na opinię specjalistów i potem dopiero będą podejmowane decyzje.
                                               Radny Pułaczewski uszczegółowił swoje wcześniejsze pytanie i zapytał o kwotę w aneksie na termomodernizację SP Nr 1 oraz o to, kto go podpisał. Burmistrz zobowiązał się do sprawdzenia tych dokumentów, bo „nie jest w temacie”.
                                               Radny Tomasik nawiązał natomiast do tego, co mówiła pani Kłosowska i stwierdził, że świadczy to m.in. o tym, że gniewkowski monitoring kuleje, bo te kwiaty zapewne kradną  nasi mieszkańcy. Należałoby zatem poprawić ten monitoring , a także zmobilizować policjantów , którym Gmina przekazała dodatkowe środki na patrole, a często widać ich na stacji ORLEN i niekoniecznie patrolują ulice , tylko wykonują tam jakieś inne czynności, niezwiązane z ich pracą.
                                   Radny Bajerowski podziękował za wyrównanie dróg i poprosił, aby w przyszłości sypano na nich więcej kamienia. Pan Bajerowski zapytał też o właściciela budynku na skrzyżowaniu drogi krajowej i drogi Ostrowo-Wierzchosławice. Podziękował także za to, że w tym roku wybudowana zostanie wreszcie ścieżka rowerowa z Kaczkowa do Gniewkowa. Burmistrz oświadczył, iż też ma taką nadzieję, że ta ścieżka w tym roku powstanie, zaś wspomniany przez radnego budynek nalży do wspólnoty mieszkaniowej, która decyduje o jego remontach.
                                   Pan Pułaczewski przypomniał, że na Komisji mówił o kwestii koszenia trawy, a taką drugą, również nie gminną ulicą jest ul.Kilińskiego (skrzyżowanie z ul.Sobieskiego). To ulica powiatowa i można zwracać się o wykoszenie do zarządcy, ale raczej nie będzie to wykonane , dlatego pan Pułaczewski zasugerował, by jednak zrobić to we własnym zakresie. Burmistrz powiedział, że problem przekazał Prezesowi PK i zostanie on zapewne wyjaśniony. 
                                   Pan Chrzanowski zapytał, czy w czasie rozmów z KSM Burmistrz poruszył temat placu zabaw, jaki ma powstać na osiedlu. Burmistrz powiedział, że przekazano propozycję umowy dzierżawy i oczekuje się na ruch prawników KSM.
                                   Pan Pułaczewski przekazał pytanie od autorów uchwał, jakie radni złożyli , o uwagi pani prawnik. Przewodniczący Rady podkreślił, że te uwagi są i jeśli radni ich jeszcze nie otrzymali, to zostaną one przekazane. Pani Mecenas dodała, że te uchwały otrzymała w wersji nieedytowalnej , więc naniosła je w wersji opisowej, a jeśli byłyby jakieś problemy ze zrozumieniem- to zaprosiła do konsultacji. Pani Pokorska powiedziała, że część uwag jest „kosmetycznych”, ale część- takich zasadniczych. Zapewniła , że jest do dyspozycji i poprosiła o kontakt. Pan Pułaczewski powiedział, że postara się o przekazanie do pani Mecenas wersji edytowalnej uchwał  i dalsza korespondencja będzie między panią Pokorską , a autorami uchwał. Pani Mecenas zaaprobowała takie rozwiązanie i zachęciła do zapoznania się z jej uwagami, aby rozmowa była prostsza. 
                                    Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja zdalna, albo tradycyjna planowana jest na dzień 24 czerwca 2020 r. Tematami sesji będą:

  1. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy.
  2. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
  3. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.

Ad.12  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godz. 1430  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XXIV obrad

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 53
20 lipca 2020 10:51 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2020 12:17 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_przyjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2020 12:17 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20200622_115036.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)