Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 16 kwietnia 2020 r.


Protokół został przyjęty podczas XXIII zdalnej sesji Rady Miejskiej  w dniu 21 maja 2020 r.Protokół Nr XXII/2020
z  sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 16 kwietnia 2020 r.  – zdalnie na platformie Microsoft Teams
 

 


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 15 zzx ust.  1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) w zw. z art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 1700  dokonał otwarcia XXII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że  zalogowanych na platformie jest 14  radnych,  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (udziału w sesji nie brał  J.Bożko-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                         Przewodniczący powitał wszystkich uczestników sesji on-line - radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, obsługę informatyczną  oraz mieszkańców Gminy obserwujących transmisję z obrad.
Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów sesji -prowadzący obrady oświadczył, że w dniu dzisiejszym  radni nie będą głosowali elektroniczne – rozstrzygnięcia podejmowane będą  w głosowaniu jawnym, imiennym po wyczytaniu poszczególnych radnych z listy, którzy będą prezentować swoje stanowisko w danej sprawie.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XX sesji.

4.Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

5. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem informacji.

6. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2019.:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy za rok 2019:

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem informacji.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

9. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja IV:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
11.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata  2020-2027:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Godzięba i utworzenia Sołectwa Chrząstowo i Sołectwa Godzięba:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie nadania statutu Sołectwa Chrząstowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Godzięba:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
15.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
16. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2020 roku”:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo: 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo: 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
20. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/138/220 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok 2019/2020: 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
21. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020: : 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
22. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
23. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
24. Interpelacje i zapytania  radnych.
25. Wolne głosy, wnioski.
26.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komisji chciałby zgłosić   wniosek formalny dotyczący  wprowadzenia w punkcie 3 tematu p.n. „Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2020”. Tym samym zmianie ulegnie numeracja dalszych punktów porządku obrad.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia tego wniosku formalnego. W głosowaniu imiennym za przyjęciem  zmiany polegającej na wprowadzeniu w punkcie „Zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2020”opowiedziało się 13 uczestniczących w sesji radnych( radny K.Tomasik w trakcie głosowania utracił połączenie). Imienny, odręczny  wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Kolejno  przystąpiono do głosowania w sprawie  przyjęcia całego porządku obrad, za czym opowiedziało się 13 radnych (radny K.Tomasik- brak zalogowania) , a imienny, odręczny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Prowadzący obrady podsumował, że w wyniku przyjętej zmiany- w punkcie 3 wprowadzony został temat - „Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2020” i tym samym zmianie uległa dalsza część numeracji porządku obrad.


Przyjęty porządek obrad:    

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3. Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2020:
-przedstawienie proponowanych zmian;

-dyskusja;

-głosowanie nad przyjęciem zmiany planu pracy.

4.Przyjęcie protokołu z XX sesji.

5.Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

6. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem informacji.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2019.:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy za rok 2019:

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem informacji.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

10. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja IV:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

11.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
12.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata  2020-2027:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Godzięba i utworzenia Sołectwa Chrząstowo i Sołectwa Godzięba:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
14 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie nadania statutu Sołectwa Chrząstowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Godzięba:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
16.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2020 roku”:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo: 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
20. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo: 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
21. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/138/220 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok 2019/2020: 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
22. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020: : 
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
23. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
24. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Wolne głosy, wnioski.
27. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali propozycję zmiany planu i został on omówiony na posiedzeniu Komisji.  Zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi do tej zmiany, ale nikt się nie zgłosił i Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany planu Rady.

W imiennym, zdalnym głosowaniu za zmianą opowiedziało się 13 radnych (radny K.Tomasik- brak zalogowania), a odręczny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z XX sesji .


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XX sesji, która odbyła się w dniu  27 lutego 2020 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XX sesji.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Wyczytując radnych z imienia i nazwiska prosił ich kolejno o oddanie głosu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych (radny K.Tomasik- brak zalogowania) i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z XXI sesji .

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XXI nadzwyczajnej  sesji, która odbyła się w dniu  13 marca 2020 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XXI sesji.
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 (radny K.Tomasik- brak zalogowania) radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.


Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji, a pozostałych uczestników- o wyciszenie mikrofonów.
Burmistrz rozpoczął od informacji na temat walki z pandemią. Od ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii- w Gminie w kwarantannie przebywało łącznie 145 osób. Obecnie są to 43 osoby (stan na godz. 1600).  Na  te 145  osób- SANEPiD przeprowadził 10 testów z wynikiem ujemnym. Testy te SANEPiD przeprowadza według własnego rozeznania. O ilości osób w kwarantannie od początku informowani są radni. Cały czas wspierana jest  Straż Pożarna, Policja i służba zdrowia, pracownicy socjalni. Jednostki te zaopatrywane są w środki ochrony indywidualnej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, kombinezony, rękawiczki).  Burmistrz przekazał, iż podjął decyzję o zakupie 15 tys. maseczek dla każdego mieszkańca.  Poprosił o cierpliwość, gdyż wie, iż nie wszyscy jeszcze je otrzymali. Na bieżąco w sprzęt zaopatrywane są służby- OSP. Zakupiono łącznie 900 litrów płynów dezynfekujących, które zużywane są przez te służby i inne, wcześniej wspomniane jednostki. PK „Gniewkowo” wyposażone zostało w 100 litrów płynów do odkażania powierzchni. PK codziennie dokonuje dezynfekcji przystanków, ławek – w mieście , jak i na wsi. Zakupiono też rękawiczki (3 tys. par, oczekuje się na dostawę 2 tys. par), choć dziś jest z tym bardzo ciężko. Oczekuje się też jeszcze na 300 litrów płynów z koncernu ORLEN. Udzielono wsparcia  Domu Dziecka w Gniewkowie, zaś jutro planuje się przekazać pomoc dla DPS w Warzynie.
W zakresie spraw bieżących i realizacji inwestycji pan Straszyński przekazał, że dokończane jest rozliczenie inwestycji dwóch kotłów: gazowego w świetlicy w Murzynnie (dotacja z WFOŚ, środki sołeckie, środki z budżetu Gminy), na eko-groszek w świetlicy wiejskiej w Żyrosławicach. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Kaczkowie został złożony do LGD, gdzie podlega ocenie i oczekuje się na decyzję w tej sprawie. W następnym tygodniu zapadnie w tej sprawie decyzja.  Odnośnie boiska w Wielowsi- prowadzone są rozmowy  z mieszkańcem, który ma pole sąsiadujące z tym boiskiem i istnieje możliwość poszerzenia działki. Stosowny wniosek niedługo trafi do Urzędu Marszałkowskiego do Departamentu Sportu o wsparcie tej inwestycji.  W kwestii budowy ścieżek rowerowych- przeprowadzono przetarg , ale niestety zaoferowana kwota okazała się za wysoka, dlatego zmieniona będzie  specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ogłoszony zostanie kolejny przetarg. Odnośnie inwestycji drogowych – Gąskach, Kawęczynie i Buczkowie - pan Straszyński zaznaczył, iż ta ostatnia jest już prawie na ukończeniu. Inwestycja w Kawęczynie i w Gąskach- tam prace trwają i obie firmy złożyły  wnioski o przedłużenie terminu realizacji z powodu pandemii. Trwają prace nad odpowiedzią do tych firm i ta odpowiedź będzie taka , iż termin będzie przedłużany, o czym Burmistrz poinformuje na bieżąco.  Pan Burmistrz przekazał, że trwa modernizacja Przedszkola w Gniewkowie (termin zakończenia 31.08.2020 r.) oraz  odbył się przetarg na zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie, który również będzie powtórzony z uwagi na wysoką kwotę zaoferowaną przez wykonawców. Rozstrzygnięty został natomiast przetarg na rewitalizację Markowa za kwotę założoną w budżecie.  W przypadku rewitalizacji planowanej w Szadłowicach – tam przetarg trzeba będzie powtórzyć ze względu na wysokość oferty. Pozyskano  dotację w wysokości 150 tys. zł na „Klub Seniora” i będzie ogłoszony przetarg na to zadanie (II etap). Złożony został do UM projekt na 2 mln zł na Dzienny Dom Pobytu i Gmina jest w partnerstwie we wniosku w „Lawendzie” w Wierzchosławicach. Pan Straszyński przekazał, iż budżety obywatelskie są realizowane na bieżąco i zapowiedział więcej informacji na ten temat na przyszłą sesję. Przekazał też, iż złożony został wniosek na zadaszenie stadionu miejskiego w Gniewkowie do fundacji LOTTO. Do 30.04.2020 r. będzie natomiast składany wniosek do Ministerstwa Sportu na modernizację boiska przy SP Nr 2 w Gniewkowie. Opracowana jest koncepcja montażu placu zabaw i małej architektury przy obecnej Szkole Branżowej. Na ten rok zaplanowane zostały też prace modernizacyjne w celu zakończenia remontu OSP w Murzynku i remont świetlic wiejskich: w Wierzchosławicach, w Suchatówce, w Szpitalu. W poszczególnych świetlicach te remonty już trwają, albo już się zakończyły, ale temat ten Burmistrz chciałby omówić na kolejnej sesji. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę parkingu w Wierzchosławicach i „na dniach” ta inwestycja będzie realizowana. Pozyskano 70 tys. zł na zakup laptopów dla szkół z terenu Gminy.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Orent zapytał o termin , na jaki przedłużone będą  umowy na drogi w: Kawęczynie i Gąskach. Burmistrz odpowiedział, że inwestycje mają się zakończyć do 15.05.2020 r.  Radny zapytał też, czy będzie to ostateczny termin , w którym te zdania zostaną zakończone.  Pan Straszyński powiedział, że zgodnie z zapewnieniem „Inspektora Nadzoru Budowlanego”- jest to termin wystarczający. Pan Orent przekazał, że jechał dzisiaj przez Buczkowo i widział, że prace praktycznie są tam zakończone.  Radny zapytał też o koszt planowanego zadaszenia stadionu. Pan Straszyński podał, że to kwota 352 tys. zł. Pan Orent zapytał, czy na to zadanie będzie jakaś dotacja, na co Burmistrz odpowiedział, iż na razie jeszcze nie wiadomo.
Radny Żmudziński zapytał o planowane zmiany w SIWZ dotyczących ścieżek rowerowych, bo złożone oferty przekraczały niemal 100 %  planowane wydatki na ten cel - „ z czego, mówiąc kolokwialnie- chcemy te ścieżki oskubać”.  Burmistrz uznał, że nie do końca jest to 100% , ponieważ przyznane dofinansowanie to 1.000.800 zł, a 1.000.100 zł brakowało, aby to zrealizować. Zdaniem Burmistrza zastanowić należy się nad terminem wykonania tej inwestycji, podzielić ją na etapy ( ścieżki pojedynczo), pomysłów jest wiele i po przeanalizowaniu wszystkich aspektów-zarówno finansowych, jak i technologicznych- ten przetarg będzie można powtórzyć.  W ramach tego zadania przy ścieżkach zaplanowano obrzeża, które stanowią największy koszt tego zdania i należy się zastanowić, czy to zachować, czy też zrobić to w technologii, w jakiej budowane są drogi. Pan Żmudziński zapytał, czy chodzi zatem o obrzeża i masę asfaltową, co pan Burmistrz potwierdził. Radny zapytał, czy oznacza to, iż planuje się zrobić nawierzchnię asfaltową i pominąć obrzeża. Pan Straszyński odpowiedział, że teraz nie chciałby się określić, czy tak zostanie to zrobione, ale należy się nad tym zastanowić. Pan Żmudziński zaznaczył natomiast, iż nie twierdzi, że jest to złe rozwiązanie.
Radny Stefański  zadał pytanie o poszerzenie boiska w Wielowsi, jak to będzie realizowane (wykup nieruchomości, partnerstwo publiczno-prywatne, czy zamiana). Radny zapytał też o planowaną już 3 rok „rewitalizację Szadłowic” , jak to będzie dalej wyglądało jeśli chodzi o istotne warunki zamówienia w związku z brakującymi środkami, czy będzie to zwiększone, jak wygląda kwestia tych 200 tys. zł przekazanych na to zadanie przez Kółko Rolnicze i dobudówki do rewitalizowanej części, czy jest zrobiony projekt i na jakim jest to etapie.  Burmistrz powiedział, że był w Ministerstwie w Kancelarii Premiera złożyć wniosek o dotację na realizację tej inwestycji, jeśli chodzi o rezerwę budżetową. Dzwonił też do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem o możliwość ubiegania się o zwiększenie dofinansowania, ale również nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.  Burmistrz zapewnił, iż stara się, aby tę inwestycję zrealizować i będzie ogłoszony drugi konkurs na to zadanie, a jeśli i wówczas „nie zmieścimy się w budżecie i wtedy będziemy się zastanawiać, co będziemy mogli dalej zrobić, bo tego nie wiemy”. Pan Straszyński przekazał, że motywujące są zapytania telefoniczne w sprawie tego działania, od kilku firm, które wcześniej nie wiedziały o tym konkursie. Wyraził nadzieję, że w takiej sytuacji powtórzenie tego przetargu będzie pozytywne.  Odpowiadając na pytanie o poszerzenie boiska w Wielowsi- Burmistrz wyjaśnił, że właściciel działki zamierza przekazać grunt jako darowiznę.
Pan Stefański zapytał, czy zrobiony jest już projekt dobudówki i jaka jest jej wielkość, skoro Burmistrz zawoził już wniosek do Ministerstwa. Pan Straszyński wyjaśnił, iż nie ma projektu, ale jest zrobiona koncepcja i to ma być świetlica na 100, albo 120 m2.  Będzie to obiekt porównywalny do tego, jaki zaplanowany został w miejscowości Kaczkowo, a koszt brutto tej świetlicy to 385 tys. zł, dlatego ta dotacja od KR stanowi tylko połowę inwestycji i drugą połowę trzeba znaleźć.
Pan Stefański stwierdził, że „nadzieja umiera ostatnia” i wolałby, aby to było 120 m2 , a nie 100 m2.  Zapytał też, czy to oznacza, iż będzie mniejsza o tego typu obiektów w Suchatówce, czy w Wierzbiczanach, czy w Kawęczynie. Burmistrz zobowiązał się to sprawdzić i wówczas odpowiedzieć radnemu.
Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o planowaną siedzibę Domu Dziennego Pobytu, na którą przewiduje się 2 mln zł dotacji, czy miałoby to być tam, gdzie Klub Seniora, na co pan Burmistrz odpowiedział, że „dokładnie tak”.  Radna zapytała jeszcze, czy to oznacza, że powstanie nowa „jednostka organizacyjna (…) podległa Urzędowi”, bo jest to finansowane na innych zasadach niż Środowiskowy Dom Samopomocy. Pan Straszyński potwierdził, że jest tak, jak mówi pani Wodniak-Kuraszkiewicz, że jest to w 100% finansowane przez Urząd Marszałkowski i zakłada się czas realizacji projektu- 2 lata.  Radna  oświadczyła też, że jest jej przykro, że 2 głównie inwestycje z jej okręgu- świetlica w Kaczkowie i ścieżka rowerowa cały czas stoją pod znakiem zapytania.  Nawiązując do słów radnego Stefańskiego o tym, że „nadzieja umiera ostatnia” – wyraziła nadzieję, że w końcu będzie to zrealizowane.
Ustosunkowując się do słów pani radnej- Burmistrz stwierdził, że „wszystko jest na dobrej drodze” . Świetlica w Kaczkowie jest obecnie w ocenie LGD i jeśli przejdzie to pozytywnie , to trafi do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jest to już „formalność”, bo środki zgodnie z decyzją wójtów i burmistrzów zostały „nam przydzielone” i pozostanie tylko kwestia ogłoszenia przetargu.  W kwestii ścieżek rowerowych, Burmistrz podjął decyzję, aby je robić zgodnie z planem tj. „w całości”, żeby nie skłócać mieszkańców, bo jedna i druga ścieżka jest na tyle ważna, by zrealizować to w całości. Radna przyznała, że bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. 
Radny Pułaczewski wstąpił z zapytaniem o to, czy zakupione laptopy dla szkól mają też oprogramowanie i jaka jest ewentualnie możliwość pomocy ludziom, którzy je otrzymają, bo nie każdy ma dostęp do internetu, czy może w indywidulanych przypadkach taki dostęp można byłoby umożliwić.  Pan Straszyński powiedział, że przy przekazywaniu komputerów dyrekcji przekazał informację, że potrzebne oprogramowanie leży po stronie szkół, „nam zależało przede wszystkim na tym, aby tego sprzętu kupić jak najwięcej, natomiast potrzebne oprogramowanie musi być już teraz po stronie szkół”.  Koszt takiego oprogramowania to ok. 300 zł brutto. Pan Pułaczewski zapytał, czy to oznacza, że szkoły mają zakupić takie oprogramowanie dla osób, które będą tego potrzebowały. Pan Straszyński wyjaśnił, że szkoły są właścicielem tego sprzętu i teraz wyposażają w niezbędnie oprogramowanie.
Radny Żmudziński przekazał, że jest coś takiego , jak „office internetowy” i on dla szkół jest nieodpłatny pod warunkiem, że jest pobierany bezpośrednio z internetu  i szkoła musi mieć założoną swoja stronę. Dlatego w tym przypadku nie ma potrzeby wydawania pieniędzy.
Pan Tomasik zapytał o „Lawendę” w Wierzchosławicach, co tam ma się znajdować i termin, na  jaki to partnerstwo ma być nawiązane.  Radny zadał też pytanie o zadaszenie trybun na stadionie, czy złożony projekt  „opiera się na tych filarach, które już tam istnieją”, czy też ma to być inne zadaszenie – zgodnie z innym projektem. Odpowiadając na temat projektu DDP „Lawenda” w Wierzchosławicach- Burmistrz wyjaśnił, iż Gmina jest partnerem, który realizuje działania z dotacji, jaką otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego i nie wiąże się to z angażowaniem żadnych środków z budżetu Gminy. Zadaszenie- to inwestycja, przed przystąpieniem do której będzie opinia Inspektora Nadzoru Budowlanego , aby stwierdzić, czy te filary nadają się do tego.
Radny Otremba zapytał, czy przesunięcie terminu wykonania prac dotyczy obydwu dróg: Kawęczyn i Gąski. Pan Straszyński  odpowiedział, „iż tak naprawdę – to na wszystkie trzy”, zgodnie z argumentacją zawartą w pismach, a przede wszystkim z tego co, wynika z ustawy o koronawirusie terminy dla tych wykonawców zostały przedłużone do 15 maja 2020 r.  Radny powiedział, że o drogę w Kawęczynie się nie martwi, ponieważ tam prace są zaawansowane, ale chodzi mu o Gąski.  Pan Burmistrz powiedział, że również widział te prace w tym tygodniu i wie, jak to wygląda i teraz „wszystko zależy od wykonawcy, jak rzetelnie podjedzie do tego tematu, żeby skończyć ten temat w wyznaczonym, przedłużonym terminie”.
Radny Gremplewski nawiązał do zapytania pana Tomasika o zadaszenie na stadionie i zgłosił uwagę, by jednak wykorzystać filary, które już tam stoją, by pieniądze, które w to zainwestowano nie poszły na marne. Dlatego należałoby tak skonfigurować ten projekt, aby te filary zostały jednak wykorzystane. Burmistrz  powiedział, że „my opieramy się o tą dokumentację, którą posiadamy, my nie tworzymy nowej dokumentacji i nowego projektu zadaszania tego boiska”. Przed podjęciem tych decyzji sprawdzone zostanie, czy wszystko jest zgodne z projektem.  Pan Gremplewski zaznaczył, że powiedział o tym tylko dlatego, że z wypowiedzi Burmistrza wynikało, iż te filary niekoniecznie zostaną wykorzystane.
Radny Chrzanowski zapytał o rewitalizację Parku Wolności, ile środków brakowało i jakie kroki podjęto, by znaleźć  na to wykonawcę.  Pan Straszyński powiedział, że zostanie ogłoszony przetarg i wówczas podejmowana będzie decyzja, czy coś trzeba będzie zmienić, jeśli chodzi o koncepcję zagospodarowania, czy „może uda się ten wniosek doprowadzić do końca”.
Radny Bajerowski zapytał o prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Wielowsi, czy już zostało to rozstrzygnięte i kto będzie to robił.  Burmistrz odpowiedział, że to będzie od razu po remoncie w Wierzchosławicach i maj- to będzie ten miesiąc, kiedy te prace się rozpoczną.
Radny Żmudziński  poruszył temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok , czy „jakieś ruchy już są wykonywane”, w szczególności jeśli chodzi o Wierzbiczany.  Pan Straszyński przekazał, iż wpłynęła informacja ze Starostwa Powiatowego, która była potrzebna  do dokumentacji i teraz rozpocznie się II etap realizacji tej inwestycji. Na temat pozostałych zadań Burmistrz zobowiązał się przekazać dane na sesji majowej. Radny zapytał, czy to oznacza, że w tym roku uda się te inwestycje domknąć, co pan Straszyński potwierdził.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji, ale pan Straszyński poprosił jeszcze o głos i przekazał informację dla rolników o pozyskanych środkach z NFOŚ na odbiór sznurków, worków. W najbliższym czasie sołtysi poinformowani zostaną o tym, jak będzie to wyglądało, jak wyłoniony zostanie wykonawca na to zadanie. 
Przewodniczący Rady ponownie zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji (bez zastosowania elektronicznego systemu).
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem informacji  głosowało 14 uczestniczących w sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7 Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2019.


Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali to sprawozdanie, było ono omawiane na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczono je w BIP Urzędu (stanowi ono załącznik nr 8 do protokołu). Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję.  O głos poprosiła pani Justyna Krawiec, która udzieliła odpowiedzi na pytanie zadane przez radną Ilonę Wodniak-Kuraszkiewicz podczas posiedzenia Komisji o ilość porad udzielonych w 2019 roku podając, że było ich 117.
Radny Bajerowski zgłosił natomiast uwagę, by zająć się w przyszłości kwestią dopalaczy, bo jak już wspominał podczas Komisji- jest to większy problem od narkotyków.  Pani Krawiec zapewniła, że działania w tym kierunku podjęte zostaną od września.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za jego przyjęciem opowiedziało się 14 uczestniczących w  sesji radnych. Tym samym sprawozdanie zostało  przyjęte. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.8 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy za rok 2019.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali tę informację i omówili ją na posiedzeniu Komisji, została ona również umieszczona w BIP (stanowią one załącznik nr 10 i 11 do protokołu). Informację przedstawił przedstawiciel Komisariatu Policji- asp.sztab. Karol Posadzy i Komendant Gminny OSP- druh Sławomir Kościński.   Prowadzący obrady zaproponował przystąpienie do głosowania w sprawie przyjęcia informacji. Za jej przyjęciem opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali to sprawozdanie, było ono omawiane na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczono je w BIP Urzędu (stanowi ono załącznik nr 13 do protokołu). Zapytał, czy radni mają do tego sprawozdania jakieś uwagi, a  że ich nie zgłoszono- przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.
Za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych, tym samym zostało ono przyjęte. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 Ad.10 Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja IV.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali to sprawozdanie, było ono omawiane na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczono je w BIP Urzędu (stanowi ono załącznik nr 15 do protokołu). Zapytał, czy radni mają do tego sprawozdania jakieś uwagi. Radny Krzysztof Tomasik podziękował pani Justynie Mickiewicz-Paradowskiej za wyczerpujące odpowiedzi podczas zdalnego posiedzenia Komisji. Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i  przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Za jego przyjęciem opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych, tym samym zostało ono przyjęte. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.11  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu. Dodatkowo , w dniu dzisiejszym radni otrzymali pocztą elektroniczną autopoprawkę sporządzaną w związku z prośbą SZEAS o jej uwzględnienie (stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu). Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań do projektu uchwały, dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/142/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020 opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 19.

Ad.12 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata  2020-2027.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały i omówili go na posiedzeniu Komisji. Projekt był  zamieszczony w BIP Urzędu. Prowadzący obrady przekazał, że proponuje odstąpienie od jego przedstawienia i następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/143/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata  2020-2027 w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 21.

Ad.13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie podziału Sołectwa Godzięba i utworzenia Sołectwa Chrząstowo i Sołectwa Godzięba.


Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji, a mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem, który był  zamieszczony w BIP Urzędu. Następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/144/2020 w sprawie podziału Sołectwa Godzięba i utworzenia Sołectwa Chrząstowo i Sołectwa Godzięba w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych ( w trakcie głosowania problem z łącznością miał radny Orent, ale ostatecznie wziął udział w głosowaniu). Tym samym została ona przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący Rady  pogratulował mieszkańcom Sołectwa  tej decyzji.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 23.

Ad.14 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Chrząstowo.


Przewodniczący Rady przekazał ponownie, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/145/2020 w sprawie nadania statutu Sołectwa Chrząstowo w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych (radny Orent ponownie miał problem z mikrofonem, ale ostatecznie zagłosował). Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 25.

Ad.15 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Godzięba.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/146/2020 w sprawie nadania statutu Sołectwa Chrząstowo w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 27.

Ad.16 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji, a mieszkańcy mogli się zapoznać z uchwałą   zamieszczoną w BIP Urzędu, dlatego odstąpił od przedstawiania projektu i od razu  otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/147/2020 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 29.

Ad.17 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2020 roku”.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/148/2020 w  sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2020 roku” w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 31.

Ad.18 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/149/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją” w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 33.


Ad.19 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo.

Przewodniczący Rady przekazał, że podobnie, jak w poprzednich przypadkach-  radni otrzymali projekt uchwały i była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  oraz  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/150/2020 w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 35.

Ad.20 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/151/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo  opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 37.

Ad.21 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie uchylenia uchwały nr XX/138/220 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok 2019/2020.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/152/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/138/220 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok 2019/2020 opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 39.

Ad.22 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/153/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020 opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 40 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 41.

Ad.23 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchylającej uchwałę nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/154/2020 uchylającej uchwałę nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 42 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 43.

Ad.24 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały, była ona omawiana na posiedzeniu Komisji  i  zamieszczona w BIP Urzędu, a następnie otworzył dyskusję.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XXII/155/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opowiedziało się 14 uczestniczących w sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 44 do protokołu, a przyjęta uchwała- załącznik nr 45.

Ad.25 Interpelacje i zapytania  radnych.


                                        Przewodniczący Rady  oświadczył, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęło do niego żadne zapytanie pisemne, dlatego zapowiedział przejście do punktu następnego.

 

Ad.26 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.


                                           Radny Stefański powiedział, że „słońce tej sesji już tonie w morzu” i pogratulował Przewodniczącemu poprowadzenia bezprecedensowej, pierwszej sesji zdalnej.  Radny zaznaczył jednocześnie, że osobiście tęskni za radnymi i wołałby teraz z nimi siedzieć na sali. Następnie radny zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza o to, czy coś dzieje się na oczyszczalni ścieków ( zrzut ścieków), ponieważ jeden  mieszkaniec pytał go o to. W jeziorze w Suchatówce na brzegu są śnięte ryby i „kanałem  płynie woda, która Cisowianki nie przypomina”. Pan Stefański poprosił o sprawdzenie tej kwestii.  Burmistrz odpowiedział, że do dnia dzisiejszego nie miał żadnej informacji na ten temat i zgłosi to do Prezesa PK.
                                            Radna Wodniak-Kuraszkiewicz oświadczyła, że również tęskni za radnymi i podziękowała radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały dotyczącej podziału Sołectwa Godzięba i miała nadzieję, że tak się stanie, mimo pojawiających się wątpliwości. Zapewniła też wszystkich, iż jest pewna, że nowe sołectwa będą w dalszym ciągu współpracowały, tak jak do tej pory układało się to z panem Dariuszem Górką.  Ta współpraca układała się bardzo dobrze nawet w okresie realizacji tego pomysłu z podziałem Sołectwa Godzięba. Z uwagi na odległości dzielące mieszkańców Sołectwa w dotychczasowych granicach- wyraziła nadzieję, że ten podział zostanie pozytywnie odebrany przez mieszkańców.
                                          Radny Pułaczewski powiedział, że ostatnio rozmawiali z nim mieszkańcy na zebraniu w SP Nr 1, w trakcie którego Burmistrz zadeklarował użyczenie budynku przy ulicy Dworcowej i teraz pytają o formalne potwierdzenie tej deklaracji.                                   Pan Pułaczewski zapytał też o stopień realizacji przygotowań klas przedmiotowych (SP w Gąskach i SP Nr 1 – gdyby nie było użyczenia).  Burmistrz oświadczył, iż nie wie kto, jak go zrozumiał na spotkaniu w sali gimnastycznej SP Nr 1, bo nic tam nie deklarował, tylko informował, że na bieżąco przekazywał będzie mieszkańcom dane o naborze i rekrutacji do SP Nr 2. Po tej rekrutacji dopiero podejmowana będzie decyzja co do użyczenia pomieszczeń w budynku tej Szkoły. 27.03.2020 r. na stronach Urzędu poinformował  wszystkich, że użyczeń klas nie będzie. Ta decyzja została już podjęta, ponieważ część uczniów przeszła do SP Nr 2. Teraz oczekuje się na komplet wszystkich arkuszy  organizacyjnych, które przekazane zostaną do Pana Kuratora, a jak zostaną zatwierdzone, to od września 2020 roku nauka rozpocznie się w osobnych, dwóch budynkach: SP Nr 1 i SP Nr 2.
Pan Pułaczewski przypomniał jeszcze drugie pytanie o dostosowanie sal przedmiotowych.  Burmistrz zapewnił, że to będzie robione „na zasadach potrzeb, które będą dyrektorzy składać jeżeli chodzi o wyposażenie tych klas potrzebnych do przeprowadzenia tych zajęć”.
                                           Pan Pułaczewski oświadczył, że mieszkańcy chcieli przyjść na sesję, ale nie było to możliwe z uwagi na obecną sytuację. Radny zapytał, czy na następnej sesji będą mogli się np. włączyć w tę relację, zadawać pytania, czy będą o tym poinformowani.  Przewodniczący Rady powiedział, że majowa sesja przewiduje m.in. absolutorium dla Burmistrza i raport o stanie Gminy, w trakcie której przewidziana jest debata z udziałem mieszkańców . Jest to sformalizowane i jeżeli mieszkańcy się zgłoszą , to taka możliwość będzie. Pan Pułaczewski zapytał, czy to oznacza, że najpierw winni zadeklarować chęć zabrania głosu, co pan Krzysztofiak potwierdził (jeżeli chodzi o raport). 
                                           Radny Stefański stwierdził, że panu Pułaczewskiemu chodziło nie tylko o możliwość zadawania pytań w kwestii raportu, ale też innych- w czasie wolnych głosów i wniosków. Przewodniczący Rady odpowiedział, iż myśli, że będzie taka możliwość i nie będzie blokował takiego udziału w sesji przez mieszkańców , o ile będzie się ona odbywała tak, jak teraz, bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w maju.
                                            Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała, czy ustalony jest termin spotkania komisji, która miła rozpatrywać wnioski w ramach  inicjatywy lokalnej. Burmistrz odpowiedział, że ta komisja zbierze się w następnym tygodniu i rozpatrzy te wnioski, a wpłynęły 3.
                                            Radny Gremplewski nawiązał do tego, o czym mówił pan Pułaczewski na temat użyczenia pomieszczeń dla SP Nr 1 i zaznaczył, że pan Burmistrz został właśnie w ten sposób zrozumiany, dlatego rodzice będą rozczarowani, gdyż SP Nr 1 nie ma obecnie klas przygotowanych do zajęć np. z fizyki, chemii. Rodzice dzieci z klas od VI do VIII- będą rozczarowani, a brak jasnych deklaracji ze strony pana Burmistrza (radny nie słyszał, aby Burmistrz mówił, iż takiego użyczenia nie będzie), takie przeciąganie- odebrali wręcz jako szantaż, aby te dzieci przenosić do SP Nr 2.  Zdaniem radnego pan Burmistrz właśnie dlatego mógłby jeszcze przemyśleć tę decyzję w sprawie użyczenia, co do tej pory funkcjonowało „dosyć rozsądnie” .  Pan Gremplewski  nie zauważył też, aby w budżecie były zabezpieczone środki na wyposażenie pracowni przedmiotowych, a to będzie trochę kosztować. Burmistrz oświadczył, że ideą powstania SP Nr 2 było to, aby dać szansę rodzicom, by mogli posłać do niej swojej dzieci. Nie można było tego zrobić na samym początku jej powstania, dlatego też nabór odbył się w tym roku. Rodzice z tego skorzystali, co potwierdziło, iż była to dobra decyzja i dobrze , że ta Szkoła powstała. Co do tego, jak pan Burmistrz został zrozumiany przez rodziców- „to jest już kwestia tych rodziców, którzy to w ten sposób odebrali, natomiast ja wyraźnie mówiłem na sali gimnastycznej, że takie decyzje będę podejmował i nie mogę podjąć  ich w tym miejscu”.  Pan Straszyński przypomniał też, iż na tym spotkaniu był jako rodzic, bo nie był zaproszony przez panią Dyrektor  i Przewodniczącego Rady Rodziców. Zabrał głos, ponieważ bardzo chciał to zrobić – jeśli chodzi o użyczenie pomieszczeń przez SP Nr 2. Wyraźnie powiedział wtedy, że jeśli po naborze okaże się, że ta Szkoła zapełni się uczniami („a w moim przekonaniu tak się stało”) , będzie tworzona  SP Nr 2 w jednym budynku i SP Nr 1 – w drugim. Taka informacja podana została w dniu 27 marca 2020 r. na stronie Urzędu. Wyposażenie klas jest obowiązkiem „organu prowadzącego, czyli – moim” , by jedna i druga Szkołą  miała pod tym względem takie same warunki i do tego Burmistrz będzie dążył. Burmistrz zapewnił, iż będzie wystąpienie do Ministerstwa o wsparcie tej Szkoły, aby „te wszystkie rzeczy się tam znalazły”, by od 1 września te klasy były wyposażone – „i tak się stanie”. Pan Grempelwski wyraził nadzieję, że te warunki „równego traktowania i wyposażenia klas w SP Nr 1 zostaną spełnione”.  Radny nawiązał do postanowienia Kuratora Oświaty  w sprawie powstania SP Nr 2, w którym mowa jest o tym, że jej  uruchomienie nie może spowodować pogorszenia warunków dla wszystkich uczniów (obu Szkół). Pan Gremplewski powiedział, że chętnie usłyszałby opinie obu pań Dyrektor. W SP Nr 2 takie pracownie są, ale radny chciałby poznać jeszcze opinię pani Dyrektor Gliwińskiej w tej sprawie. Pan Gremplewski jeszcze raz wyraził nadzieję, że warunki nauki w obu Szkołach będą równe i nie nastąpi ich pogorszenie. Zdaniem radnego, Burmistrz widocznie nie dość wyraźnie podkreślał to, o czym mówił przed chwilą, skoro rodzice zrozumieli go tak, jak go zrozumieli i będą chcieli jeszcze rozmawiać o tym na następnej sesji.
                                           Pan Gremplewski poruszył też temat pism do GDDKiA w sprawie dodatkowego  przejścia na DK15 i zapytał, czy jest już może jakaś odpowiedź. Burmistrz powiedział, że starał się tę sprawę wyjaśnić, ale niestety –nie dodzwonił się tam, a kontakt bezpośredni jest utrudniony, ale do następnej sesji – może być to wyjaśnione.  Pan Straszyński zwrócił uwagę, że radny otrzymał już komplet dokumentów dotyczących prowadzonej korespondencji w tej sprawie. Pan Gremplewski przyznał, że to otrzymał, ale rozmawiano o tym  podczas „ostatnich rozmów on-line” i radny zrozumiał, że wysyłane miało być kolejne pismo i rozmawiano o innym zagospodarowaniu tego terenu oraz o tym, że w ramach partycypacji w kosztach- zostałoby to wykonane przez Gminę. Burmistrz powiedział, że jego zdaniem Dyrekcja była o tym informowana, ale wycofała się z udzielenia zgody na to, byśmy partycypowali w ułożeniu chodnika od tej pierwszej posesji. Radny zapytał o to, jakie dokumenty przekazane zostały do GDDKiA, na co pan Straszyński odpowiedział, że teraz nie ma ich przed sobą i zaprosił pana Gremplewskiego, aby przeanalizować je na miejscu i podsumować „ten cały proces”.  Radny zapowiedział, że w takim razie „będzie na łączach z panem Burmistrzem”.
                                          Pan Gremplewski przekazał, że martwi go „ iż nie ma zdania w tej chwili na temat tego wjazdu od ulicy Piasta i tego całego terenu przy MILO”, o czym wcześniej rozmawiano i  było to tematem interpelacji radnego i otrzymał odpowiedź, że będzie to realizowane w tym roku. Radny zapytał, czy wiadomo, że Spółdzielnia i właściciel sklepu  podtrzymują swoje stanowisko w sprawie tej inwestycji oraz, czy będzie ona realizowana w tym roku. Burmistrz powiedział, że zapowiedziane wsparcie ze strony KSM „cały czas jest”, a jeśli chodzi o właściciela MILI- tego nie wie.  Trudno jest też powiedzieć, czy inwestycja ta będzie realizowana.
                                          Pan Gremplewski zapytał, czy Klub Seniora i Dom Dziennego Pobytu- będą funkcjonowały razem, w tym samym miejscu, co pan Straszyński potwierdził.
                                          Radny Pułaczewski przypomniał, że na Komisji pytał o ruchy kadrowe nauczycieli, ale wobec tego, co pan Burmistrz powiedział dziś jednoznacznie- zapytał, czy te przeniesienia, ruchy kadrowe są już znane, ilu nauczycieli straci pracę . Częściowo uczniowie będą mieli na pewno nowych nauczycieli, nowych wychowawców i radny zapytał o to, „jak  się będzie rozkładał ruch kadrowy, czy mamy nauczycieli z niepełnymi etatami, jak to będzie wyglądało na przyszłość”.  Burmistrz przekazał, że 18 nauczycieli złożyło akces o przeniesienie do SP Nr 2, a co do etatów- będzie rozmawiał z radnymi po zaopiniowaniu arkuszy organizacyjnych przez KO. Pan Pułaczewski stwierdził, że „pewne przymiarki my już mamy, pani Pęczkowska być może byłaby w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie”. Pan Straszyński powiedział, iż nie zna informacji, z którymi mógłby się teraz dzielić z radnymi na temat nauczycieli , bo kwestia etatów- to skomplikowany proces, jest 7 szkół i mówienie teraz o tym jest niemożliwe bez tych arkuszy. Pan Pułaczewski zapytał o to, kiedy będzie wiadomo, kto będzie uczył , kiedy Dyrektorzy poznają kadrę osobową. Burmistrz ponownie zaznaczył, iż potrzebne są do tego arkusze organizacyjne zaopiniowane przez Kuratora.
                                          Radny Stefański zapytał, czy wcześniejsze deklaracje z zapewnieniem, że nikt z nauczycieli nie straci pracy są nadal aktualne.  Burmistrz kolejny raz powiedział, iż na tę chwilę nie jest w stanie o tym mówić, bo nie zna tego, co znajdzie się w zaopiniowanych arkuszach organizacyjnych. W kwestii utraty i zabezpieczenia pracy dla nauczycieli, to deklaracje składane były w ubiegłym roku, przy tworzeniu Szkoły, a nie , kiedy jest kontynuacja nowego roku szkolnego. Radny zapytał jeszcze, czy ma rozumieć, że deklaracje z ubiegłego roku są  nieobowiązujące, na co pan Straszyński odpowiedział, iż „dokładnie tak”.
                                           Radny Orent zapytał o  „nieszczęsną ścieżkę rowerową w Suchatówce i czy będzie poprawiany chodnik wzdłuż 15stki”.  Odnośnie chodnika w dniu wczorajszym pracownicy PK robili rozeznanie, a kwestia ścieżki jest procedowana i na następną sesję – wszystkie kwestie pod względem formalno-prawnym będą doprecyzowane.  Radny zapytał też, czy ENEA wypowiedziała się odnośnie lamp, na co pan Burmistrz przekazał, że nie ma takich informacji.

Ad.27  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godz. 1855  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XXII obrad i nadmienił, iż termin kolejnej sesji ustalony zostanie później z uwagi na obecną sytuację epidemiczną. Dodał, że  zgodnie z przyjętym dziś planem pracy Rady Miejskiej tematem sesji będą:
1.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2019.

2.Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2019.

3.Raport o stanie gminy za rok 2019 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

4.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2020 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 80
02 czerwca 2020 12:15 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_przyjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2020 09:38 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
21 maja 2020 08:05 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. poprawienie literówki w pkt. 8 (Dokument opublikowany)