Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 13 marca 2020 r.

Protokół został przyjęty na XXII sesji w dniu 16.04.2020 r.


Protokół Nr XXI/2020
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 13 marca 2020 r.
w sali  nr 20  Urzędu Miejskiego  w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)- Przewodniczący Rady o ok. godz. 830  dokonał otwarcia XXI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14  radnych (nieobecny radny J.Bożko),  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych  decyzji-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
                                          Kolejno,  Przewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych na obrady: radnych, Radcę Prawnego, Burmistrza wraz z przedstawicielami Urzędu– (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Następnie Przewodniczący przekazał, że dzisiejsze spotkanie – to pokłosie posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej, gdzie wspólnie z panem Burmistrzem i Z-cą postanowiono, aby przeznaczyć środki z budżetu Gminy na dodatkowe patrole Policji.
 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
     -przedstawienia projektu uchwały;
        -dyskusja,
        -głosowanie nad projektem uchwały.
  4. Zamknięcie  obrad sesji.

                          

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski formalne, ale nie było zgłoszeń i zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, które ze względów technicznych odbyło się „ręczne” (imienne wyczytywanie radnych).
W wyniku tego głosowania - 14 obecnych na sesji radnych opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przyjęty porządek obrad:    j.w.

Ad. 3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Wiolettę Kucharską  o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik podała propozycję zmiany polegającą na zaplanowaniu wydatku w kwocie 40.000 zł na dodatkowe patrole Policji na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Pani Kucharska zwróciła uwagę, że proponowana zmiana nie wpływa na wynik budżetu, gdyż nie zmienia ogólnej kwoty dochodów, ani wydatków.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję zaznaczając jednocześnie, że wcześniej- szeroko ta zmiana omówiona została na posiedzeniu Komisji.
Kolejno,  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały Podczas imiennego głosowania jawnego-14 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XX/141/2020  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok - załącznik nr 5.
O głos poprosił pan Burmistrz, który podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie tej uchwały. Uchwała jest ważna, bo dotyczy zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w mieście, jak i na terenie Gminy, w tym trudnym dla wszystkich okresie.  Pan Straszyński zaznaczył, że te wszystkie kwestie związane z koronawirusem są na tyle ważne, aby je respektować w 100%.  Burmistrz wystąpił do mieszkańców z apelem, aby pozostali w tym czasie w domu i nie wychodzili, jeśli nie muszą. Trzeba zrobić wszystko, aby ograniczyć skutki tego wirusa, dlatego tak ważne jest, aby pozostawać w domu.  Poprosił też o zalogowanie się do aplikacji „Bliska” , poprzez którą przekazywane są na bieżąco informacje o aktualnej sytuacji, a ta jest dynamiczna, zmienia się z godziny na godzinę. Dlatego też tak ważne jest docieranie do mieszkańców z tą informacją. Burmistrz poprosił, aby obserwować też portale społecznościowe UM, stronę UM i inne strony, stanowiące dostępne drogi komunikacji.  Przewodniczący Rady powiedział, aby czas ten był lekcją odpowiedzialności, bo „to nie są ferie, to nie są wakacje- to jest kwarantanna, to jest minimalizowanie ryzyka”.
Ad.4  Zamknięcie  obrad sesji.

Wobec wyczerpania się przyjętego porządku obrad- o  godz. 843  Przewodniczący Rady dokonał ich zamknięcia.   

 

 


                                                           

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2020 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 115
04 maja 2020 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
27 marca 2020 09:27 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [xxi_sesja_zalaczniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2020 09:23 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana tytułu (Dokument opublikowany)