Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 lutego 2020 r.


Protokół został przyjęty na XXII sesji w dniu 16.04.2020 r.


Protokół Nr XX/2020
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)- Przewodniczący Rady po godz. 15-05  dokonał otwarcia XX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13  radnych,  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (brak radnego K.Chrzanowskiego i J.Bożko-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu), a w szczególności rodziców dzieci uczących się w szkole w Gąskach.
Prowadzący oświadczył, że przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów sesji wraz z Burmistrzem dokonają wręczenia podziękowań dla kilku osób: -pana Karola Posadzego – Policjanta gniewkowskiego Komisariatu, który wziął udział w akcji ratowania życia ludzkiego w budynku przy ul.Paderewskiego w Gniewkowie;
-obok pana Karola Posadzego w akcji tej uczestniczył również pan A.F., który niestety nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję z przyczyn zawodowych, niezależnych od niego. Specjalne podziękowania przekazane zostaną również panu Edmundowi Głuszakowi – Prezesowi OSP w Gniewkowie, który z uwagi na przekroczenie określonego przepisami wieku – zakończył okres bezpośredniego, czynnego udziału w akcjach ratowniczych jednostki oraz pani Grażynie Iglewskiej- ustępującemu Sołtysowi Sołectwa Bąbolin, która tę funkcję pełniła  blisko 13 lat. Burmistrz zaznaczył, że pani Iglewska otrzymała już podziękowania na spotkaniu z sołtysami, ale z wielkiego szacunku dla pani Sołtys zostanie to powtórzone „na forum naszej, dzisiejszej sesji”. Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem (który odczytywał treść listów gratulacyjnych) wręczyli okolicznościowe adresy wraz z medalami  wydanymi przez Gminę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, a zebrani nagradzali wyróżnione osoby oklaskami. Pani Iglewska otrzymała też podziękowania od delegacji sołtysów z terenu Gminy- pani Zdrojewskiej, pani Stochmal i pana Górki, z którą na koniec zrobiła sobie okolicznościowe zdjęcie.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

6.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2019:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2019-2021 za rok 2019:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
9. Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2019:

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem informacji.

10. Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

11.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
15.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej um. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
16. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Gąskach, z siedzibą w Gąskach 19 i nadania statutu:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020r.:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Wolne głosy, wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komisji chciałby zgłosić  2 wnioski formalne i proponuje do tego porządku wprowadzić 2 poprawki. Pierwsza- dotyczyła będzie wprowadzenia w punkcie 7 - „Informacji  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny” oraz pozycji – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Przewodniczący Rady nadmienił, że skarga została radnym wczoraj przesłana i udostępniona w BIP.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś inne wnioski formalne, ale nie było zgłoszeń. 
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia pierwszej zmiany. W głosowaniu imiennym za przyjęciem  zmiany polegającej na wprowadzeniu w punkcie 7 „Informacji  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny” opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. W trakcie głosowania o wsparcie techniczne poprosił Przewodniczący Rady, po czym zakończono głosowanie. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Następnie głosowane było przyjęcie do porządku obrad w punkcie 21 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa, w wyniku którego 13 radnych opowiedziała się za tą zmianą. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejno  przystąpiono do głosowania w sprawie  przyjęcia całego porządku obrad, za czym opowiedziało się 13 radnych, a imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Prowadzący obrady podsumował, że w wyniku wprowadzonych zmian- w punkcie 7 pojawiła się „Informacji  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny”, zaś w punkcie 21 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa i tym samym zmianie uległa część numeracji porządku obrad.
Przyjęty porządek obrad:    

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

6.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

7.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2019:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2019-2021 za rok 2019:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
10. Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2019:

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem informacji.

11. Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:

-przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

12.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
16.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej um. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Gąskach, z siedzibą w Gąskach 19 i nadania statutu:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020r.:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
20. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
21. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
22. Interpelacje i zapytania  radnych.
23. Wolne głosy, wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji .
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XVI sesji, która odbyła się w dniu  18 grudnia 2019 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XVI sesji.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Po rozpoczęciu elektronicznego głosowania  pojawiły się ponownie problemy techniczne (głosu oddać nie mógł radny Rychłowski). Próba usunięcia przeszkód technicznych nie powiodła się i prowadzący obrady podjął decyzję  o  reasumpcji tego głosowania – przeprowadzenie go  ”ręcznie” z zastosowaniem  podręcznych arkuszy głosowań.  Wyczytując radnych z imienia i nazwiska prosił ich kolejno o oddanie głosu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XVII sesji .

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XVII sesji, która odbyła się w dniu  30 grudnia 2019 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XVII sesji (głosowanie bez użycia systemu). 
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.5 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji .

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XVIII sesji, która odbyła się w dniu  17 stycznia 2020 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XVIII sesji (głosowanie bez użycia systemu). 
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.6 Przyjęcie protokołu z XIX sesji .

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XIX sesji, która odbyła się w dniu  28 stycznia 2020 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XIX sesji (głosowanie bez użycia systemu). 
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.7 Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu.  Pan Straszyński nadmienił, że od ostatniego spotkania (od sesji zwyczajnej) minęły prawie 2 miesiące i wiele się w tym czasie wydarzyło i „dużo rzeczy się zadziało”.  Z nowym rokiem, Burmistrz powitał wszystkich w „nowej” sali, która została wyremontowana, aby podczas posiedzeń się tu nie męczyć, ponieważ pewne urządzenia nie działały. Burmistrz przyznał, że dziś też pewne sprzęty nie zadziałały, ale ostatnio przeprowadzono konserwację i może tak to zrobiono, że coś zepsuto, ale to zostanie jeszcze sprawdzone. Za powstałe w trakcie obrad utrudnienia- Burmistrz przeprosił.
Pan Straszyński podkreślił, że najważniejszym wydarzeniem w okresie międzysesyjnym był początek obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości miasta i Gminy Gniewkowa – 10 stycznia 2020 r. Obchody rozpoczął Urząd Marszałkowski, który zaprosił wszystkich samorządowców również do włączenia się w te obchody. Burmistrz nadmienił, że brał udział w nadzwyczajnej sesji uroczystej w Urzędzie Marszałkowskim, na którą zaproszono też Marszałka Województwa Pomorskiego. Od tego dnia całe województwo kujawsko-pomorskie włączyło się w obchody tego jubileuszu. Zrobiła to również nasza Gmina w dniu 17 stycznia 2020 r. , kiedy wraz z harcerzami z Murzynna złożono kwiaty na pomniku Gerharda Pająkowskiego – lokalnego bohatera, który na przedpolach Lipia 100 lat temu oddał swoje życie i dziś jest patronem tych wydarzeń. W Gminie świętowano od 17 do 19 stycznia 2020 r. To był początek, albowiem wszystkie wydarzenia , które są prowadzone i będą się odbywały w ciągu roku nawiązywać będą do tej rocznicy. Burmistrz podziękował za pierwsze takie wydarzenie – „100 litrów krwi na 100-lecie” (miasto, Sołectwo Kijewo). Dzięki tej akcji już zebrano 30 litrów krwi, która oddana została do  „Regionalnego Krwiodawstwa”.
Burmistrz poinformował o spotkaniu z panią Starostą, z którą rozmawiał o sprawach bieżących, o tych z roku 2019 i tych, które zaczną się w roku 2020.
Pan Straszyński powiedział też o udziale w konwencie burmistrzów, wójtów i prezydentów, w czasie którego rozmawiano o problemie z odpadami i wypracowano uchwałę, jaka przekazana została na ręce pana Ministra w celu zmiany ustawy, ponieważ jeśli tak dalej będzie, to „podatek śmieciowy” wzrastał będzie z roku na rok.
W Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz rozmawiał z Dyrektorem Departamentu Sportu na temat kolejnych akcesów Gminy o fundusze na sport. Pan Straszyński nadmienił, że planuje się dokończyć zadanie rozpoczęte w roku 2019- tj. boisko w Wielowsi. Do końca marca planuje się złożyć duży projekt do Ministerstwa Sportu na zadaszenie trybun na UNII i wybudowanie bieżni.
Burmistrz przekazał, że brał udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Europa Pomorza i Kujaw, podczas którego podsumowano rok 2019 i podejmowano tematy, które Stowarzyszenie planuje w tym roku „kreować” . Pan Straszyński przekazał, że będzie „duża pomoc dla rolników, będziemy mogli odwiedzić kraje UE i zobaczyć, jak funkcjonuje sektor w tych krajach”.
Burmistrz oświadczył,  że w UM podpisano umowę na rozbudowę Przedszkola w Gniewkowie , na co rozstrzygnięto już przetarg i „prace zaczęły się już tam dziać”.  Pan Straszyński wyraził nadzieję, że od 1 września Przedszkole będzie rozbudowane i „wszystko zgodnie z planem pójdzie i te wszystkie kwestie związane z tą inwestycją zakończą się pozytywnie”. 
W dniu wczorajszym Burmistrz odbył spotkanie w III LO w Inowrocławiu na temat nowej perspektywy finansowania 2021-2027, a nawet 2030. Na zaproszenie pani Starosty w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy UM, którzy tę perspektywę przedstawiali. Nie ma jednak dobrych wiadomości, bo „UE chce nam zabrać (tak, jak oni to przekazali), albo może dać mniej kwot, które teraz Polska, Urząd, czy woj. kujawsko-pomorskie otrzymało”. Zmniejszy się dofinansowanie w niektórych projektach z 85 %  do 70%. Wówczas trzeba szukać wyższych środków w naszych budżetach, by móc realizować inwestycje ze środkami europejskimi.  Nowa perspektywa ma się zacząć w roku 2021, ale z pozyskanej na spotkaniu informacji wynika, że samorządy będą mogły aplikować o pierwsze środki na koniec tego roku, jeśli nie na początku 2022.
Burmistrz poinformował, że przystąpiono z akcesem do Programu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  „Opaski życia”.  W tym temacie Burmistrz zapowiedział spotkania z mieszkańcami Gniewkowa i omówienie go na kolejnym spotkaniu z sołtysami. „Opaski życia” przeznaczone są dla osób wymagających stałej opieki i służy do ich „nadzorowania” przez całą dobę. Program jest ciekawy i Gmina chciałaby się do niego włączyć.
Dziś włączono się do ogólnopolskiego  programu „Kooperacja efektywna i skuteczna”  służącemu temu, aby wszystkie osoby uczestniczące w pomaganiu najuboższym włączały się w ten program. Program realizowany jest również przez ROPS.
Burmistrz poinformował o Gali Sportu, w której uczestniczył i jeszcze raz wszystkim sportowcom, podmiotom, działaczom i sponsorom złożył podziękowania i gratulacje, przede wszystkim dla tych wyróżnionych za rok 2019. Dziś natomiast miał przyjemność wręczyć nagrodę Burmistrza – M.K. – „karateczce” z Suchatówki, która reprezentowała naszą Gminę, nasze Państwo w międzynarodowych zawodach. „Za to i za całokształt”, otrzymała tę nagrodę Burmistrza.
Burmistrz przekazał, że jak już wspomniał, brał udział w kolejnej akcji poboru krwi w Kijewie. Odbył też comiesięczne spotkanie z sołtysami- tym razem w Murzynnie. Podziękował pani Sołtys za przyjęcie i za ugoszczenie.
Poinformował o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Kaczkowie, ale w ich trakcie nie wpłynęły żadne uwagi. Konsultowana była również „rewitalizacja Szadłowic, Markowa oraz Parku Wolności” , co do której zgłoszono 2 zapytania, na które udzielono odpowiedzi. Pytano o to, czy Centrum Integracji Międzypokoleniowej  nie będzie dublowało działalności Klubu Seniora przy ul.700-lecia w Gniewkowie. Raport z konsultacji przekazano do UM.
Burmistrz oświadczył, że chciałby również przekazać kilka informacji na temat tego , co dzieje się na terenie Gminy.  Wskazał na trwającą budowę 3 dróg: w Gąskach, w Kawęczynie i w Buczkowie i przeprosił za związane z tym utrudnienia. Podpisano już umowę na rozbudowę  Przedszkola w Gniewkowie i w związku z tym projektem złożono do UM również projekt na ponad 1 mln zł na jego wyposażenie i budowę nowego placu zabaw.  Wszystkie kwestie związane z zapytaniami i ofertami  są w BIP i Burmistrz zachęcił do śledzenia tego.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski zapytał o szacunkowy koszt utrzymania basenu wodnego w Parku. Burmistrz odpowiedział, że przed sesją otrzymał wizualizację Parku i na kolejnej sesji będzie krótka prezentacja  w tym zakresie.  Jednocześnie na ekranie umieszczonym na ścianie sali sesyjnej zaprezentowana została wizualizacja obiektu, jaki powstanie w Gniewkowie na Rynku przy sklepie BIEDRONKA. Trwają prace przygotowawcze do rozbioru budynku, jaki w tym miejscu jest zlokalizowany.  Burmistrz zaprosił na gniewkowski Rynek w dniu 2 marca 2020 r. , gdzie przyjedzie telewizja TVN TURBO i będzie kręcony program „Wyburzacze” i można będzie zobaczyć, jak ten obiekt będzie niszczony.  Pan Straszyński zaznaczył, że nie jest to inwestycja prowadzona przez Gminę, bo robi to inwestor prywatny, a koszt inwestycji wynosić ma ponad 10 mln zł. Powstać ma centrum handlowe, a na ostatnim piętrze – „mieszkania do kupienia” i zakończyć się to ma do końca roku.
Radny Stefański podziękował za „to urządzenie u góry” (klimatyzator), zaznaczając, że jest „zimnego chowu”  i za rolety, co zapewne poprawi komfort obrad. Wskazując na galerię zasłużonych i honorowych obywateli Gminy- radny zwrócił uwagę, że można tam zamieścić jeszcze tylko 5, albo 6 nowych i zapytał o to, czy jest koncepcja, jak dalej ta galeria będzie wyglądała.  Pan Stefański przyznał, że cenną inicjatywa było docenienie „karateczki” zwłaszcza, że  ta osoba nie otrzymała żadnego tytułu  w ramach wyróżnień na tegorocznej Gali Sportu.
Pan Stefański nawiązał też do tego, co wcześniej już zgłaszał na wspólnym posiedzeniu Komisji, aby rozważyć kwestię kamery i mikrofonu i nie jest to tylko jego zdanie. Przewodniczący Rady zwrócił radnemu uwagę, że jeśli będzie mówił trochę dalej od mikrofonu, to będzie go lepiej słychać. Pan Stefański przekazał, że nie jest to tylko jego opinia, bo zgłaszał mu to redaktor Nawrocki, mieszkańcy też zwracają na to uwagę.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o panią M.K., która otrzymała to wyróżnienie- to nie mogła go odebrać na Gali Sportu, ponieważ była na zawodach. Odnosząc się do „spraw technicznych”- pan Straszyński zapewnił, że jeśli tylko się da zrobić to, o co radny prosi, to żadnego problemu nie będzie.  Dziś sala po remoncie jest używana pierwszy raz i należy poczekać za oceną funkcjonowania tego nagłośnienia po dzisiejszej sesji. Jeśli ta transmisja się nie zmieniła, to Burmistrz zapewnił, że czynione będą starania, aby to poprawić. Co do galerii zasłużonych- Burmistrz powiedział, że po zapełnieniu górnego filaru „wspólnie będziemy się zastanawiać” , gdzie pozostałych wyróżnionych umieścić.
Radny Gremplewski nawiązał do tego, iż Burmistrz zwrócił uwagę na odpowiedzi, jakich udzielono na pytania w ramach konsultacji LPR i przyznał, że były to pytania jego i radnego Tomasika. W sprawie analizy kosztów „wodnego placu zabaw” udzielona odpowiedź tego nie dotyczy, dlatego radny poprosił, by na następnej sesji, gdy będzie zapowiadana przez pana Burmistrza wizualizacja- te koszty jednak przedstawić.  Burmistrz zapewnił, że jak najbardziej, przygotuje się do tego, aby to radnym przekazać. Wyraził opinię, że sama wizualizacja winna wyjaśnić wiele wątpliwości.
Radny Tomasik stwierdził natomiast, że przyglądając się temu nowemu budynkowi, jaki ma powstać na Rynku – należałoby dołożyć starań, aby te komunalne kamienice podobnie wyglądały.  Burmistrz powiedział, że prośba radnego została „jakby wyprzedzona”, ponieważ na spotkaniu z Prezesem PK  rozmawiano o rewitalizacji budynków komunalnych, „aby nabrały nowego wyglądu”.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz przekazała, że w wystąpieniu Burmistrza zabrakło jej informacji o obecności na  urodzinach BZIKA.  Burmistrz powiedział, że uczestniczył w tej imprezie, na co radna zaznaczyła, że jednak o tym nie wspomniał. Pani Wodniak-Kuraszkiewcz przypomniała zebranym , że BZIK- to bezinteresowne zrzeszenie inicjatyw kreatywnych, które od wielu lat prowadzi swoją działalność polegającą głównie na pomaganiu osobom z terenu Gminy (przeprowadziło bardzo wiele akcji charytatywnych). W lutym ta organizacja miała swoje urodziny, wzbogacone o koncert zespołów rockowych. Burmistrz jeszcze raz zaznaczył, że był na tych urodzinach i uczestniczył w nich już drugi raz, a wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że stowarzyszenie działa już od wielu lat. Pan Straszyński zaprosił wszystkich do zakładania takich stowarzyszeń. Dodał, że na naszym terenie jest wiele takich stowarzyszeń, które niosą pomoc potrzebującym. Zapewnił, iż nie wstydzi się tego, że tam był i wszystkie takie inicjatywy zawsze będzie wspierał. To, że o tym nie powiedział to może jego faux  pas.
Nawiązując do tematu zmiany wizualizacji Rynku- radny Pułaczewski  zapytał o progi zwalniające. Pan Burmistrz odpowiedział, iż w następnym tygodniu zamierza rozmawiać z Kierownikiem ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, który będzie opiniował nasze wnioski. Burmistrz przypomniał, że jest to skomplikowana procedura i na próg przy ul.Kątnej czekano 7 miesięcy. Jeśli nie będzie problemu, aby takie progi powstały w centrum miasta, to złożony zostanie wniosek.  Pan Pułaczewski zapytał o możliwość otrzymania takiej informacji na piśmie, co pan Straszyński potwierdził.
Przewodniczący Rady zauważył, że pan Burmistrz nie mówił nic na temat gazyfikacji. Burmistrz oświadczył, że będzie spotkanie z „kierownictwem gazownictwa z Bydgoszczy” dla wszystkich mieszkańców, bo wiele ludzi pyta o możliwość podłączenia gazu do swojej posesji. Odbędzie się o ono 13.03.2020 r. na jednej z sal gimnastycznych w Gniewkowie. Pan Straszyński zaznaczył, że na stronie „gazownictwa” są gotowe wzory wniosków, a spotkanie ma na celu przybliżenie tego tematu  i pokazania aktualnego stanu zgazyfikowania Gminy na mapie.
Burmistrz dodał też, że wcześniej nie przekazał informacji o spotkaniach przeprowadzonych w styczniu i lutym w każdym z sołectw na temat śmieci. Wyjaśniano m.in. skąd wzięła się opłata w wysokości 18 zł i dlaczego był wzrost opłaty. Frekwencja na tych spotkaniach  w sołectwach była większa, aniżeli w Gniewkowie. Burmistrz zaznaczył, że konsultacje w takich trudnych tematach jak śmieci będą kontynuowane, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze i podwyżki.
Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji (bez zastosowania elektronicznego systemu).
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem informacji  głosowało 13 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.8 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2019.
Przewodniczący Rady poprosił panią Aleksandrę Marczak o omówienie sprawozdania (stanowi ono załącznik nr 12 do protokołu).
 Po wystąpieniu pani Marczak prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za jego przyjęciem opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym sprawozdanie zostało  przyjęte. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2019-2021 za rok 2019.

Przewodniczący Rady poprosił ponownie Kierownika MGOPS w Gniewkowie o omówienie sprawozdania (stanowi ono załącznik nr 14 do protokołu) i zaznaczył , że to sprawozdanie również szczegółowo omawiane było na posiedzeniu Komisji.
 Po wystąpieniu pani Kierownik prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za jego przyjęciem opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym sprawozdanie zostało  przyjęte. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Ad.10 Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2019.

W celu omówienia informacji Przewodniczący oddał głos pani Monice Karczewskiej (informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 
Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Stefański zwrócił uwagę, że odebrano już 82 tony azbestu , ale pozostało go  jeszcze bardzo dużo  i zapytał, czy Gmina da radę wywiązać się z terminów, czy będzie jakaś „amnestia”, bo to jest raczej nierealne. Burmistrz powiedział, że dlatego też będzie rozmawiał z Prezesem WFOŚ – panem Stachowiakiem „o możliwości większej kwoty alokacji na te potrzeby”. Kwestia dotyczy jednak samych mieszkańców i ich potrzeb, bo Gmina może jedynie pomóc w zagospodarowaniu, w odbiorze, a to mieszkańcy muszą znaleźć pieniądze na nowe dachy i z tym jest problem. Termin na likwidację azbestu wyznaczono do 2032 roku. Jest to też kwestia podejścia „od góry”- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który przeznacza na to pieniądze. 
Nie  było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji. Za jej przyjęciem opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 Ad.11 Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Kierownika SZEAS w Gniewkowie (sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu).
Po wystąpieniu pani Kierownik prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za jego przyjęciem opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym sprawozdanie zostało  przyjęte. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.12  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy i poprosił o przedstawienie zmian proponowanych w budżecie Gminy na rok 2020. Pani Kucharska omówiła projekt zmian wraz z autopoprawką, jaką radni otrzymali przed sesją (autopoprawka stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański zapytał o projekt „Moje miejsce na ziemi”, o to kto go realizuje. Pani Skarbnik wyjaśniła, że to grant dla ŚDS w Gniewkowie od PK ORKEN.
Pan Stefański zwrócił uwagę na znaczne „oszczędności z dróg”, aniżeli planowano i zapytał, czy te pieniądze trzeba oddać. Pani Skarbnik odpowiedziała, że pozyskano mniejsze środki, aniżeli planowano, bo dotacje przyznawane z FDS liczone były zgodnie z ofertami.
Radny Stefański zapytał także o kwotę 4.000 zł – rekompensatę utraconego wynagrodzenia  żołnierza rezerwy.  Pani Kucharska wyjaśniła, że chodzi o środki dla mężczyzn powołanych do rezerwy, którym zakłady pracy nie wypłacają wynagrodzeń, a obowiązkiem Gminy jest wypłacić to wynagrodzenie, które następnie refundowane jest z „wojska”.
Pan Stefański nawiązał też do informacji o zmianie kwoty „na Szadłowice” i poprosił o wyjaśnienie, czy tych pieniędzy jest więcej, czy mniej. Pani Kucharska odpowiedziała, że więcej, na co radny powiedział , że nie dosłyszał o ile. Pani Skarbnik podała , że chodzi o kwotę 1230 zł na dokumentację.
Na tym dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem omówionych zmian.
Za przyjęciem  uchwały Nr XX/131/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020 opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 22.

Ad.13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

O przedstawienie projektu uchwały prowadzący obrady poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie.
Po tym wystąpieniu otworzona została dyskusja. Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt omawiany był szczegółowo na posiedzeniu Komisji. Do projektu nie zgłoszono uwag, ani zapytań  i dyskusja została zamknięta. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem  uchwały Nr XX/132/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w głosowaniu jawnym  opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 24.

Ad.14 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie projektu uchwały. Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję, zaznaczając, że uzasadnienie uchwały było przez Radę szczegółowo omawiane. Nie było pytań , ani uwag do projektu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/133/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 26.

Ad.15 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”.
O przedstawienie projektu uchwały prowadzący obrady poprosił Prezesa PK – pana Pawła Krawańskiego. Prezes podał przyczyny wywołania niniejszej uchwały , a następnie omówił proponowane zmiany w tym dokumencie strategicznym, jaki niezbędny jest przy składaniu wniosku do RPO.
Po wystąpieniu Prezesa- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański   zapytał, czy znane są już koszty planowanych zadań. Radny wskazał też na zadanie „budowa infrastruktury technicznej- sieć wodociągowa Wierzchosławice-Szadłowice”    i zapytał, czy ta inwestycja zakończy się na „Kolonii” , czy też obejmie centrum Szadłowic. Odpowiadając na pierwsze pytanie- pan Krawański powiedział, że dokładne koszty nie są jeszcze znane, ponieważ   zadanie określone jest jako zaprojektowanie i wybudowanie. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 4 mln zł, zaś kwota uzyskanej już decyzji ok. 1,9 mln zł. Odnośnie przebiegu- pan Prezes powiedział, że z centrum Szadłowic poprowadzony jest rurociąg w stronę wschodnią , w stronę Wielowsi, gdzie planuje się przypiąć rurociągiem, jaki poprowadzony zostanie ze wschodu na zachód (skrzyżowanie Wierzchosławic na Ostrowo) i tam odwrócony zostanie kierunek zasilania. Do istniejącego „pajączka”, który rozprowadza wodę z istniejących stacji podnoszenia ciśnienia, zasilającej Szadłowice z magistrali podłączenie nastąpi od strony wschodniej z nową nitką, która idzie wzdłuż krajowej „15”. Jest tam odcinek wyłączony z aglomeracji i można to tamtędy poprowadzić. Pan Stefański zapytał, czy chodzi o dawną stację piętrzenia wody, czy to oznacza, że Więcławice będą miały wodę „z naszej stacji uzdatniania”, bo dalej biegnie to do tej miejscowości. Pan Krawański to potwierdził , dodając, iż planuje się całkowite uniezależnienie Gminy od dostaw zewnętrznych wody tj. Szadłowic i Więcławic od dostaw z magistrali z Inowrocławia, obszaru Gąsek z Dąbrowy Biskupiej . Pozostanie tylko małe spięcie w Kruszliwcu , ale tam inwestycja nie jest uzasadniona z punktu widzenia tego poboru. Radny podziękował za te wyjaśnienia i dodał, że cieszy się, iż źle zrozumiał Prezesa na posiedzeniu Komisji, kiedy o to pytał. Pan Krawański powiedział, że może źle zinterpretował pytanie radnego.
Pan Pułaczewski zapytał o „nasze pokłady wody”, czy prowadzona jest analiza wielkości, czy to uniezależnienie się od dostaw z zewnątrz nie obciąży zbytnio naszego ujęcia, gdzie korzysta się już podobno z poziomu, jaki powinien temu służyć w późniejszym okresie. Pan Prezes powiedział, że jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody to „według naszych oszacowań, jak najbardziej  mocy wystarczy, ona w tej chwili nie pracuje na maksymalnym, swoim poziomie”. Ujęcia są dwa, bo jest jeszcze w Murzynnie, gdzie woda jest też bardzo dobra i z ostatnich obserwacji wynika, że pomimo suszy- w „naszych głębokich ujęciach poziom lustra wody nie obniżył się”. Dlatego też podłączenie się dodatkowych odbiorców nie stanowi dla tych ujęć zagrożenia.               
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/134/2020 w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2014-2020”opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 28.

Ad.16 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej um. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach.

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej um. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach przedstawiła pani Bogumiła Pęczkowska. Pani Kierownik omówiła również opinię związków zawodowych na temat tego projektu. 
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Gremplewski oświadczył, że chciał tylko przekazać, zwłaszcza osobom z obwodu Szkoły w Gąskach, rodziców dzieci z tej placówki  (bo panie były zaniepokojone brakiem dyskusji na posiedzeniu Komisji w tej sprawie)- taka dyskusja odbyła się w zeszły wtorek i wówczas było to szeroko omawiane. Dlatego to nie tak, że nie było to przedmiotem troski radnych. Najbardziej do radnego trafiła argumentacja pani, która była na posiedzeniu Komisji i na pewno nie będzie przeciwny powołaniu tej Szkoły.   Wszystkie dane, jakie radnym przedstawione są zdaniem pana Gremplewskiego daleko niepełne. Radny wyraził też opinię, że mimo, iż jest sprawa bardzo ważna dla społeczności w Gąskach i nie tylko – to Komisja Oświaty(…) w tej sprawie w ogóle się nie zebrała. Aby uspokoić zainteresowane osoby- radny podkreślił, że ten temat był przez Radę omawiany i będzie to miało odzwierciedlenie w głosowaniu.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/135/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej um. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała  została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 30.

Ad.17 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Gąskach, z siedzibą w Gąskach 19 i nadania statutu.

Projekt uchwały przedstawiła również pani Bogumiła Pęczkowska.  Na koniec swojego wystąpienia- pani Kierownik zgłosiła autopoprawkę odnośnie tego, na co uwagę zwrócił Przewodniczący Rady na posiedzeniu Komisji. Pani Pęczkowska przekazała, że w § 19 ust. 3 pkt 3 zapis ma pozostać, bo to będzie później dostosowane , zaś w § 20 pkt 14 ppkt 1 należy wykreślić słowo „znacznie” .
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Żmudziński zaznaczył, że w związku z tym, że to głosowanie dotyczy nie tylko Szkoły, ale też całej społeczności, w której przyszło mu mieszkać  i sam też uczęszczał do tej Szkoły , dlatego jest z  nią emocjonalnie związany. W tym momencie raczej nikogo już nie przekona, ale na jednym z posiedzeń dotyczących Szkoły, radny Stefański mówił o tym, że gdyby był na jego miejscu – „drapałby pazurami i wcale się nie dziwi, że robię wszystko, by ta szkoła istniała”. Radny stwierdził, że „drapać już dziś nie będzie” , ale poprosił o przychylność.
Radny Stefański przyznał, że tak powiedział, ale na temat jego „decyzji oświatowych” powiedziano już tyle, że  kiedyś powiedział również na nieformalnym spotkaniu radnych, że jeśli będzie jakakolwiek „decyzyjność w sprawie oświaty”- to już zawsze się wstrzyma. To powiedział dużo wcześniej, bo każdy głos zabrany w sprawie oświaty budzi przeogromne emocje i przekłada się to personalnie – „trumienki itd., już były różne rzeczy wcześniej, nie w sprawie Gąsek”.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz chciała natomiast tylko potwierdzić słowa pana Gremplewskiego, że przygotowanie materiałów finansowych, dotyczących utrzymania i kosztów , jakie będzie ponosiła Gmina, jako organ założycielski w przypadku powołania do życia Szkoły w Gąsek-„nie do końca ciągle mieliśmy te informacje, o które prosiliśmy”. Na posiedzeniu Komisji proszono o przedstawienie protokołu z kontroli, jaka odbyła się w Szkole i on dotarł dopiero dziś o godz. 1000 na maila.  Radna oświadczyła, że ona będzie głosowała za powołaniem tej Szkoły, ponieważ ma wielki szacunek dla organizacji pozarządowej, jaką było Stowarzyszenie i prowadziło tę Szkołę przez 15 lat, jako organizacja non profit. Radna odwołała się do opinii jednej z mieszkanek Gąsek, która zwróciła uwagę, że Szkoła – to nie tylko miejsce edukacji, nauki, ale to też miejsce kultury, integracji społecznej, wielopokoleniowej. Zazwyczaj społeczności wiejskie skupiają się wokół szkoły i wokół kościoła. Pani Wodniak-Kuraszkiewicz ponownie zaznaczyła, iż będzie głosowała za powołaniem tej Szkoły, chociaż nie będzie powoływała się na słowa pana Burmistrza, „bo tak , jak Golce śpiewają – pieniądze to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat”, ponieważ to rzeczywiście będzie kosztowało, ale oświata nigdy nie była dochodowa.  Radna położyła nacisk na to, że domagano się równych wyliczeń, różnych danych, które nie do końca, do dziś radni otrzymali.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/136/2020 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Gąskach, z siedzibą w Gąskach 19 i nadania statutu opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała  została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 32.
Decyzję Rady zgromadzeni w sali mieszkańcy „skomentowali” oklaskami.
Po tym głosowaniu, o godz. 1650  obrady opuścił radny Stefański.
O głos poprosił pan Burmistrz, który oświadczył, że jako autor uchwały, chciał powiedzieć że „bardzo staraliśmy się, aby wszystkie materiały były takie, jakie radni sobie tutaj życzyli, natomiast nie ukrywam, również jako ekonomista, że to była trudna sprawa mówić o czymś, czego nie ma i o czymś, co dopiero będzie funkcjonowało”.  Zwracając się do Przewodniczącego i do Rady- Burmistrz podziękował za zaufanie i decyzję o powstaniu kolejnej szkoły w Gminie, bo jest to już druga szkoła,  jaka powstaje dodatkowo. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości – „tworzymy coś pięknego”  i nie każdą inwestycję da się przeliczyć na pieniądze. Pan Straszyński zaznaczył, że nie chodzi mu o to, że pewnych rzeczy nie da się przeliczyć, bo tutaj da się to przeliczyć, „bo przeliczamy to w edukację naszych dzieci”. Tak, jak inwestuje się w wodociągi, czy kanalizację - tego nigdy się nie odzyska, ale jest to potrzebne. Podejmując tę uchwałę- Radę zadecydowała o tym, że następne pokolenia mieszkańców Gąsek, Szpitala będą mogły chodzić do tej Szkoły i dalej z niej korzystać, edukować się. Wystąpienie pana Burmistrza również zakończyły oklaski zebranych mieszkańców.

Ad.18 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020r.

Przewodniczący Rady kolejny raz poprosił panią Pęczkowską o przedstawienie projektu uchwały.
W trakcie wystąpienia pani Kierownik - jedna z obecnych na sesji pań zgłosiła protokolantowi  wniosek o uruchomienie w Gniewkowie toalet i prosiła o jego przekazanie.
Pani Pęczkowska poprosiła radnych o dokonanie  w załączniku nr 1 (w tabeli), w nagłówku poprawki polegającej na wykreśleniu w 4 kolumnie  słowa „projekt”.
Radni nie mieli uwag, ani pytań do projektu uchwały i Przewodniczący Rady zamknął otworzoną wcześniej dyskusję, a następnie zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/137/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020r. opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych. Tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 34.

Ad.19 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020.

Projekt uchwały omówiła pani Beata Jaworska, po czym  prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/138/2020 zmieniającej uchwałę nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020 opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała  została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 36.

Ad.20 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023.

Projekt uchwały oraz wyniki konsultacji  omówiła pani Anna Nawrocka. Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/139/2020 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała  została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 38.

Ad.21 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa.

O przedstawienie projektu uchwały poproszona została Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącej Komisji  i wskazał na pkt b uzasadnienia do uchwały odczytując ten fragment. Komisja nie stwierdziła jednoznaczne, czy przytoczone słowa zostały wypowiedziane i radny zapytał, czy w związku z tym podjęte zostaną jakieś kroki, aby to wyjaśnić, czy to wyczerpuje materiał. Odpowiedzi udzieliła pani Pokorska, która zwróciła uwagę, że Komisja jest tylko ciałem doradczym dla Rady, a Komisja już zakończyła swoje prace poprzez przedstawienie stanowiska.
Pan Pułaczewski powiedział, że gdy Rada rozpatrywała jedną z poprzednich skarg, to Komisja sugerowała, aby zwrócić się do GIODO o informację, dlatego radnemu czegoś podobnego zabrakło w tym przypadku. Radny zapytał Przewodniczącą Komisji, czy jest jakiś organ, który byłby w stanie to rozstrzygnąć. Pani Myśliwy o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana Pułaczewskiego poprosiła panią Mecenas, która oświadczyła, że  Komisja jest ciałem kolegialnym i podjęła decyzję w formie uchwały przedstawiając swoje stanowisko.
Radny Gremplewski  zaznaczył, że również chciał się odnieść do tego samego punktu, ale pan Pułaczewski „zbił go trochę z pantałyku”. Następnie zapytał, o to, kto zdaniem Komisji jest w stanie ustalić, czy takie słowa padły, czy nie, bo dwie osoby to potwierdziły, a pan Burmistrz się na sesji do tego nie odniósł.  Radny nie wie, jakie były ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i dlaczego „nie może jednoznacznie stwierdzić, że takie słowa nie padły”.  Wiceprzewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że skarga wpłynęła od dwóch pań, które „były razem z Burmistrzem i nie było innych świadków, one są świadkami jedna- drugiej i nie jest możliwością stwierdzić, czy te słowa padły, dlatego że zostały te panie zaproszone na rozmowę i nie przyszły”.  Obecnie panie (…) i Komisja nie może stwierdzić, czy takie słowa padły. Pan Gremplewski zapytał, czy te panie wezwane zostały na posiedzenie Komisji, czy odpowiadały. Pan Orent powiedział, że były wezwane, ale nie odpowiadały, bo nie przyszły.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz oświadczyła, że te panie wyraźnie na sesji wypowiedziały się, że Burmistrz nakłaniał je do wzięcia zwolnienia lekarskiego, dlatego należy zadać pytanie Burmistrzowi, czy to prawda, czy sobie nie przypomina.
Burmistrz powiedział, że jest to dla niego nauczka na całe życie, że jak będzie zapraszał „więcej niż jedną osobę do gabinetu, żeby mieć kogoś przy sobie, bo moje słowa mogą być odbierane w różny sposób i takie skargi w takich sytuacjach mogą się pojawiać często”.  Pan Straszyński zapewnił, że teraz będzie już ostrożny i gdy będzie zapraszał na takie ważne rozmowy mieszkańców, by ktoś z nim był, aby „te siły były wyrównane”.  Burmistrz stwierdził, że można byłoby mu zarzucić też inne czyny, czy komukolwiek z Rady i powiedzieć, „czy tak było, czy tak nie było”.  Oświadczył, że nie mógł nikogo namawiać na pójście na zwolnienie, bo nie jest lekarzem. Radna wtrąciła, że pan Straszyński nie mógł takiego zwolnienia wystawić, ale namawiać mógł.  Pan Burmistrz uznał, że to nie jest namawianie, bo „co to daje” , a te panie dziś (…). Dyskusję na temat rozwiązań w ich sytuacji- panie odebrać mogły jako nakłanianie „do  tego, czy tamtego”. Rozmowa miała miejsce w jego gabinecie i jej temat był zupełnie inny, on nie zaczynał się od tego, że „panie mają iść na zwolnienie lekarskie, tylko co panie mogą zrobić, aby dalej móc pracować w tej szkole i od czego to będzie zależało”.  Pan Straszyński zaznaczył, że pracodawcą dla tych pań jest Dyrektor tej Szkoły, a skoro Dyrektor „nie potrafił zagospodarować tych pań, lub przedłużyć tym paniom  w odpowiednim czasie umów o pracę”- to tego nie chciałby komentować.  Burmistrz zaznaczył, że proceder polegający na przedłużaniu umów tym pracownikom trwał 10 lat i dziwi się, jak to było możliwe pod względem Kodeksu Pracy. Nie można się dziwić, że w takiej sytuacji mieszkańcy się denerwują, czy wręcz tracą pracę.  Pan Pułaczewski powiedział, że z tego co wie, w SP Nr 1 była kontrola PIP  i protokół sporządzony na tę okoliczność nie wykazał żadnych uchybień w tej sprawie. Burmistrz zaznaczył, iż nie odnosi się teraz do protokołu PIP, tylko chodzi mu o traktowanie pracowników przez pracodawców- „dziwię się, że tak mogło się dziać” . Jeśli to było zgodne z przepisami- „to w porządku, tylko nie miejmy wtedy pretensji do tego, że tacy pracownicy później tracą pracę”.
Radny Pułaczewski zauważył, że „Dyrektor dysponuje tylko takimi środkami, jakie dostaje od nas, a jeśli dostaje takie środki, a nie inne, choćby nie wiem co zrobił nie jest w stanie zatrudnić większej ilości pracowników”.
Pan Gremplewski odniósł się do internetowej  informacji o tym, że Gmina wzięła na siebie ciężar zatrudnienia pań, które opiekują się dowożonymi dziećmi i zapytał, czy jest możliwość, albo czy podjęto już może kroki , żeby ewentualnie te panie zostały zatrudnione. O udzielnie odpowiedzi Burmistrz poprosił pana Wiceburmistrza, który oświadczył, że zgodnie z sugestią pani Dyrektor była informacja , że dowozem i opieką dzieci zajmuje się organ. Po zakończeniu wszystkich umów, które obecnie trwają- „wszystkie te osoby przejdą pod Burmistrza, Burmistrz będzie zatrudniał te osoby”.  Pan Tomczyk powiedział, że dziś sprawdził w Urzędzie Pracy czy te panie są zarejestrowane, bo to jest warunek zatrudnienia na pracowników na prace interwencyjne (w celu otrzymania refundacji) i okazało się, iż (…). 
Pan Pułaczewski zapytał, czy to oznacza, iż tylko Urząd będzie zatrudniał panie w ramach dowozu, co Z-ca Burmistrza potwierdził.  Na kolejne pytanie radnego o ilość tych osób- pan Tomczyk podał, iż 2, bo są 2 autobusy.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta i zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
W głosowaniu jawnym, za przyjęciem  uchwały Nr XX/140/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa opowiedziało się 9 obecnych na sesji radnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała  została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 39 do protokołu, a przyjęta uchwała załącznik nr 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Ad.22 Interpelacje i zapytania  radnych.
                                        Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie i przypomniał, że należy to robić na piśmie.
Nie było chętnych do zabrania głosu w tym punkcie i prowadzący obrady zapowiedział przejście do punktu następnego.

Ad.23 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
                                           Radna Wodniak-Kuraszkiewicz  zapytała o decyzję  o warunkach środowiskowych w sprawie 2 kurników w Wielowsi.
W trakcie sesji, o godz. 1715 – obrady opuścił radny Michał Otremba         
Burmistrz poprosił Z-cę Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnej. Pan Tomczyk przekazał , że sprawa jest w RDOŚ, który zobowiązał inwestora do przekazania informacji, uzupełnienia wniosku, ale nie podał na to terminu. Instytucja ta ma podobno poczekać z tym do maja, w maju ponownie wystąpi do inwestora narzucając już tym razem termin. Jeśli ten termin nie zostanie zachowany, wówczas „decyzja będzie taka, a nie inna”.
                                             Radny Żmudziński nawiązał do decyzji o utworzeniu Szkoły w Gąskach stwierdzając, że za tą decyzją pojawi się mnóstwo pracy, choć już może nie przed Radą, a np. panem Burmistrzem. Na tę chwilę – radny podziękował wszystkim radnym, którzy wsparli te działania, by ta Szkoła powstała, panu Burmistrzowi za tę inicjatywę, panu Wiceburmistrzowi, pani Sekretarz, pani Kierownik Pęczkowskiej i wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tych dokumentów. Podziękował za poświęcony temu czas, za wyjazdy do Kuratorium. Za pomoc w tworzeniu tej placówki radny podziękowania skierował też do Kuratora Oświaty- pana Marka Gralika.
                                            Radny Orent zauważył, że „droga w Buczkowie już się robi”, za co podziękował  i zapytał o drogę z Buczkowa do Lipia, gdzie teraz zrobił się „trochę taki kocioł”.  Radny zasugerował, że może do wyrównania tego odcinka  wykorzystać zbieraną z robionej drogi szlakę. Burmistrz zwrócił uwagę, że obecnie pogoda płata figle, pada deszcz zalewając dziury i aby nie robić jeszcze większego błota oczekuje się na wysuszenie miejsc przeznaczonych do modernizacji.  Zlecenia na poprawy nawierzchni dróg już „wyszły z Urzędu” i te firmy, które mają umowy na równanie czekają tylko na sygnał, aby to robić. Pan Straszyński podkreślił, że mamy miesiąc luty, a więc jest to jeszcze okres zimowy i stan dróg nie cieszy mieszkańców.  Burmistrz przekazał , że w marcu planowane jest odwiedzenie jednego z samorządów, który sam poradził sobie z tym problemem i odcinki do km naprawia swoim sprzętem.  Dlatego planuje się zobaczyć jak to wygląda, ile to kosztuje, jakie są możliwości formalno-prawne i techniczne. Może okazać się, że lepiej będzie zainwestować w taki sprzęt, by te mniejsze, krótsze odcinki  na terenie Gminy naprawiać. Duże odcinki ulic robione będą według planu inwestycyjnego.
                                         Radny Tomasik powiedział, że z tego co wie, to swego czasu Burmistrza odwiedziła grupa młodych ludzi w sprawie skate-parku w Gniewkowie i pan Burmistrz obietnicę powstania czegoś takiego im złożył. Teraz rozmawiają z radnym i cały czas o ten skate-park dopytują, czy on powstanie w najbliższym czasie.  Burmistrz poprosił radnego, aby przekazał tym chłopakom, aby przyszli na kolejną sesję, na której będzie prezentowane zagospodarowanie Parku Wolności. Jest tam wydzielona strefa do uprawiania tego typu sportów.
                                         Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady o to, czy na przyszłej sesji będzie rozpatrywana kwestia utworzenia nowego Sołectwa Chrząstowo.  Przewodniczący Rady zapewnił, że ten temat będzie rozpatrywany.
                                          Radny Pułaczewski zapytał, czy znany jest może jakiś realny termin uruchomienia Astro-Bazy w Gniewkowie. Burmistrz powiedział, że cały czas ten obiekt „jest pod opieką Urzędu Marszałkowskiego” . Pan Straszyński dodał, że jutro będzie w UM właśnie w tym Departamencie, który się tym zajmuje i będzie rozmawiał z Dyrektorem o tych pracach.  Zgodnie z wiedzą Burmistrza- ekipa techniczna już była w Astro-Bazie i ma wypracowany plan. Niestety – niedyspozycyjny jest aktualnie pan Janusz Bożko, który był koordynatorem tego. Burmistrz zobowiązał się do przygotowania się w tym temacie na następną sesję i przedstawienia stosownej informacji.
                                       Radny Gremplewski powiedział, że na posiedzeniu Komisji pytał o zagospodarowanie stawku na osiedlu i parkingu przed MILĄ i na to uzyskał odpowiedzi. Nie zapytał natomiast o parkingi przy ul.700-lecia i ul.Dreckiego, o których rozmawiano z panem Kierownikiem- Markiem Pietrasikiem. KSM miał w tym roku zrobić dokumentację i radny zapytał, czy coś wiadomo na ten temat.  Burmistrz odpowiedział, że o parkingach nic nie wie, ale się dowie. Wystąpiono do Prezesa KSM z zapytaniem o możliwość przeznaczenia środków na poprawę infrastruktury – placów zabaw. Jeżeli jest takie oczekiwanie i tej odpowiedzi nie będzie  w krótkim czasie, to pan Straszyński pojedzie do KSM i będzie o tym rozmawiał.  Odnośnie prac przy stawku- pan Starszyński podał, że zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami- do końca marca należy przeprowadzić zaplanowane tam prace.
                                        Pan Orent zapytał, czy w najbliższym czasie  można byłoby naprawić chodnik w Suchatówce- od przystanku do drogi prowadzącej do świetlicy. Burmistrz przekazał, że z panem Nakoniecznym już o  tym rozmawiał i do czasu kolejnej sesji, o ile pogoda pozwoli- PK „Gniewkowo” to wykona.
                                          Jedna z mieszkanek Gminy- Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły w Gąskach wystąpiła z podziękowaniami za pomyśle rozpatrzenie ich sprawy. Dzieci będą przeszczęśliwe, bo one tę Szkołę bardzo kochają. Mieszkanka zaznaczyła, że radni podjęli bardzo dobrą decyzję, a zwracając się do pana Żmudzińskiego- podziękowała za walkę o tę Szkołę. Zebrani nagrodzili to wystąpienie brawami.
                                          Głos zabrał też obecnie „urzędujący Dyrektor”- pan Mirosław Kowalkowski, przyłączył się do wcześniejszych podziękowań i podziękował wszystkim pracownikom Urzędu za wspieranie ich działań, jego działań i cierpliwość do jego osoby, bo różnie bywa z jego poczynaniami, a cały czas odczuwał wsparcie. To wystąpienie również zakończyło się oklaskami uczestników sesji.
                                           Pan M.R. powiedział, że 15 lat temu, sam był w komitecie obrony Szkoły w Szadłowicach  i ona wówczas została obroniona, dlatego bardzo go cieszy to, czego był tu świadkiem, choć przyjechał na sesję w innej sprawie. „Żeby nie było tak pięknie”- pan M.R. oświadczył, że w Szadłowicach jest taka sytuacja, że tam do dziś nie ma świetlicy –„takiej świetlicy  trochę większej, takiej z prawdziwego zdarzenia”. Zaznaczył, że jest Prezesem Kółka Rolniczego, które przeznaczyło kwotę 200.000 zł „wspomożenia”  tego zdania, ale chyba potrzeba drugiej takiej kwoty, aby powstała świetlica w granicach 100-120 m2. Pan M.R. podkreślił, że nie ma ograniczeń jeśli chodzi o teren, ale on jest „człowiekiem trochę szybszego  działania” , dlatego przyszedł poprosić pana Przewodniczącego, pana Burmistrza i Wiceburmistrza (który jest mieszkańcem Szadłowic) o „działania bardziej intensyfikujące”.  Zapytał też, czy na drodze do budowy tej świetlicy „jest jakiś hamulcowy”. Mieszkaniec wyraził nadzieję, że ten obiekt uda się pobudować, bo pieniądze z KR są na to zagwarantowane i „na dodatek przelew w torbie wozi”.  To wystąpienie goście zgromadzeni w sali również nagrodzili brawami.
Burmistrz powiedział, że tak jak rozmawiali w ubiegłym tygodniu- wykonał to, o co był proszony tj. aby podać jaka świetlica może powstać za kwotę 200.000 zł. To zostało skosztorysowane, ale świetlica o pow. 50 m2 nie spełnia oczekiwań społeczeństwa (tym bardziej Szadłowic), dlatego tych pieniędzy brakuje. Pan Straszyński zapewnił, że te pieniądze będą szukane, począwszy od budżetu gminnego. Tak, jak powiedział już radnemu Stefańskiemu- w tej sprawie będzie rozmawiał z Urzędem Marszałkowskim i prosił, aby jeszcze raz ogłoszono konkurs na świetlice. Wówczas byłoby dużo łatwiej, gdyby ten wkład „był od was”, a reszta z UE.  Pan Burmistrz przypomniał jednak, że upływa czas „pespektywy”, więc nie wiadomo, czy UM się na to zgodzi. Jest jeszcze wiele innych możliwości. Burmistrz ponownie zapewnił, że będzie robił wszystko, aby te brakujące środki znaleźć.
                                              O głos poprosił pan Edmund Głuszak, który oświadczył, iż chciałby podziękować za to, że „jego sylwetka została z tłumu wyłapana”  i te podziękowania do niego dotarły, z czego jest zadowolony, bo przez tyle lat służył społeczeństwu. Wyraził ubolewanie z faktu, iż nie może brać już udziału w akcjach, choć czuje się w dyspozycji.  Pan Głuszak powrócił jeszcze do ostatniego zdarzenia przy ul.Paderewskiego. Wskazał na odcinek ulic od Mikołaja do Sobieskiego, który zastawiony jest samochodami, co utrudnia nie tylko ruch pojazdów specjalnych, ale też mieszkańców. Prezes zgłosił wniosek, aby zająć się tym tematem i zaproponował wprowadzenie ograniczeń- zakazu zatrzymywania się i postoju. Nie pierwszy raz był problem z dojechaniem do tej ulicy, a czas dojazdu w takich sytuacjach jest bardzo ważny. Na koniec jeszcze raz serdecznie podziękował za to wyróżnienie, a uczestniczy sesji nagrodzili go brawami.  Podziękowania  pana Głuszaka Przewodniczący Rady podsumował natomiast  stwierdzeniem „należało się”.                        

                                   Przewodniczący Rady podał, że kolejna sesja planowana jest w dniu 25 marca  2020 r. i  zgodnie z przyjętym dziś planem pracy jej tematem będzie:
1.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2019.

2.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy za rok 2019.
Prowadzący obrady dodał, że na sesji tej pojawi się też „kwestia Sołectwa Chrząstowo”.

Korzystając z okazji- w imieniu swoim i radnych – zwrócił się do „tej piękniejszej części” z  życzeniami wszystkiego dobrego, aby Dzień Kobiet trwał cały rok, by mężczyźni pamiętali o paniach i sprawiali i drobne przyjemności.

Ad.24  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godz. 1745  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XX obrad .   

 

 

 


                                                               

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2020 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 95
04 maja 2020 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
27 marca 2020 09:52 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [xx_sesjazalaczniki_iv_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2020 09:51 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [xx_sesjazalaczniki_iii_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)