Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 stycznia 2020 r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 27 lutego 2020 r.


Protokół Nr XIX/2020
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2020 r.
w sali  ślubów Urzędu Stanu Cywilnego  w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)- Przewodniczący Rady o godz. 830  dokonał otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 11  radnych (nieobecni radni: P.Rychłowski, G.Gołaś, M.Otremba, J.Bożko),  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych  decyzji-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
                                          Kolejno,  Przewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych na obrady: radnych, Radcę Prawnego, Burmistrza wraz z przedstawicielami Urzędu, dyrektorów Szkół w: Gąskach i Wierzchosławicach, sołtysów i  mieszkańców– (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Następnie Przewodniczący zapowiedział uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno wieloletniego samorządowca- Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego- śp. Andrzeja Cieśli, co też gremialnie uczyniono.

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach:
     -przedstawienia projektu uchwały;
     -dyskusja,
     -głosowanie nad projektem uchwały.
  4. Zamknięcie  obrad sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski formalne, ale nie było zgłoszeń i zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, które ze względów technicznych odbyło się „ręczne” (kolejne, imienne wyczytywanie radnych).
W wyniku tego głosowania - 11 obecnych na sesji radnych opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przyjęty porządek obrad:    j.w.

Ad. 3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach.

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy- panią Alicję Magdowską o skrótowe przedstawienie projektu uchwały. Pani Sekretarz odczytała treść uchwały i zaznaczyła, iż uzasadnienie omówione było wcześniej, na posiedzeniu Komisji. Pani Magdowska podkreśliła, że uchwała ma charakter czysto porządkowy- likwiduje filię w Gąskach, która faktycznie nigdy nie funkcjonowała.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
                                          Radny Pułaczewski nawiązał do wątku informacji (poruszanego na posiedzeniu Komisji) i zwrócił uwagę, że Rada ma procedować nad uchwałą kiedy raport dotyczący oświaty jest nieznany. Radny uznał, że nie jest chyba tajemnicą, iż jest to wstęp do powołania Szkoły Podstawowej w Gąskach i chciałby znać obwód tej Szkoły, czy są już może jakieś wstępne przemyślenia w tej sprawie, jakie wsie będzie on obejmował. Z-ca Burmistrza powiedział, że tak, jak było do tej pory- do obwodu ujęte będą miejscowości: Gąski i Szpital. Pan Pułaczewski ponownie zapytał o to, dlaczego tak wcześnie jest to procedowane, skoro nie ma jeszcze raportu. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, iż jest to uchwała o zamiarze i jest cały miesiąc na to, by dyskutować nad utworzeniem szkoły i jest to robione teraz z uwagi na obligujące terminy, bo trzeba wystąpić w tej sprawie i do Kuratora i do związków zawodowych. Pan Pułaczewski zapytał o następne kroki w tej sprawie, na co otrzymał odpowiedź, iż to będzie już zależało od radnych, którym Burmistrz przedstawi

opinie i projekt uchwały. Przewodniczący Rady zaznaczył, iż jest to uchwała „intencyjna, jeszcze nie ma skutku”. Radny Pułaczewski powiedział, że bez tej uchwały nie można rozpocząć dalszego procedowania, ona rozpoczyna pewien proces i trzeba mieć tego świadomość.  Z-ca Burmistrza stwierdził, iż „od czegoś trzeba zacząć”, a nie musi mieć to kontynuacji. W 2005 roku nikt nie zadbał o to, żeby wymusić na Burmistrzu, czy Dyrektorze Szkoły , by zmienić statut Szkoły w Wierzchosławicach. Nikt tego nie zrobił i dlatego nie było naboru do tej placówki. Pan Pułaczewski wyraził zdziwienie tym, że miałby się zmieniać statut Szkoły w Gąskach, na co pan Tomczyk sprostował, wskazując, że chodzi o Szkołę w Wierzchosławicach. Radni podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły w Gąskach, ale zrobili ją filią SP w Wierzchosławicach. Miało to dać rodzicom wybór, mogli posłać dzieci do filii , albo do szkoły niepublicznej w Gąskach. Wybrali placówkę niepubliczną i ta filia nigdy tam nie funkcjonowała. Radny Orent zauważył, że  wygląda na to, że w statucie SP w Wierzchosławicach nie dopisano tej filii, tak jakby jej nie było. Pan Tomczyk to potwierdził i dodał: „podjęta była uchwała i przepis był martwy”.
                                           Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania, na co pan Stefański żartując zasugerował „oszczędzanie” Z-cy Burmistrza z uwagi na jego niedyspozycję głosową.  O głos poprosił jednak pan Burmistrz, który oświadczył, iż chciałby radnym przekazać informację, że Stowarzyszenie z Gąsek złożyło pismo o rezygnacji z dalszej działalności z dniem 31 sierpnia 2020 r. Dlatego też wszczęte zostały te procedury po wizycie u pana Kuratora, by uporządkować istniejący stan, coś, co tak naprawdę nie działa. Dlatego ta nadzwyczajna sesja, by wywołać uchwałę. Jak mówił wcześniej na posiedzeniu Komisji- na temat utworzenia Szkoły w Gąskach będzie można rozmawiać przez miesiąc „ze wszystkimi kwotami, ze wszystkimi wyliczeniami w stosunku do innych, funkcjonujących szkół na terenie miasta i Gminy Gniewkowo”.  
                                          Radna Wodniak-Kuraszkiewicz uznała, że to co powiedział teraz Burmistrz- to bardzo ważna informacja, „właściwie najważniejsza informacja”, która wytycza dalsze kroki.  Z-ca Burmistrza przypomniał, że już rozmawiano o tym, „co by było, gdyby”, a pismo o rozwiązaniu Stowarzyszenia wpłynęło dopiero w poniedziałek, w ubiegłym tygodniu, a we wtorek już było spotkanie z Kuratorem Oświaty. Radna jeszcze raz zaznaczyła, że jest to najważniejsza informacja, mówiąca o tym, że nie ma kto zająć się tam dziećmi. Nawiązując do uchwały z 2005 roku, pani Wodniak-Kuraszkiewicz wyraziła przypuszczenie, że prawdopodobnie była ona konieczna , jakoś ten obowiązek dydaktyczny należało wówczas zorganizować, podobnie, jak i teraz.  Zdaniem Z-cy Burmistrza, była to „furtka” dla rodziców, którzy mogli dzieci zapisać do szkoły publicznej, albo niepublicznej.  Zwrócił też uwagę, że uchwała z 2005 roku mówi o dzieciach z klas I-III i IV-VI, a nie mówi nic o klasie „0” oraz o tym, że aktualnie jest jeszcze klasa VII i VIII, więc i tak musiałaby być zmieniona.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz przypomniała też , że jak radni rozmawiali kiedyś na temat dotacji dla Niepublicznej SP w Gąskach, wówczas pytała o dzieci spoza obwodu Gąsek i teraz pytanie to ponowiła. Pani Sekretarz odpowiedziała, że spoza obwodu jest 38 uczniów i 19 spoza Gminy Gniewkowo. Łącznie, Szkoła liczy 109 uczniów. Pani Magdowska dodała, że nigdy formalnie nie był przydzielony żaden majątek. Bardzo ogólnikowo określono, że przeznacza się dla niej część pomieszczeń, cały majątek był przydzielony dla szkół niepublicznych, a w razie potrzeby – niepubliczna placówka miała przekazać część pomieszczeń SP w Wierzchosławicach.
                                           Pani Wodniak-Kurzaszkiewicz poruszyła też kwestię rozliczania dotacji przyznawanej Niepublicznej Szkole w Gąskach na dzieci niepełnosprawne, o problemie zgłaszanym kiedyś przez Burmistrza powstałym po zmianie przepisów związanych ze sposobem tego rozliczania. Stowarzyszenie po likwidacji zostanie wykreślone z rejestru i radna zapytała o  ewentualne „wyprostowanie tej kwestii” . Pan Burmistrz oświadczył, że to Stowarzyszenie bierze całą odpowiedzialność za dysponowanie środkami publicznymi i to ono będzie musiało się z tego „w taki, czy inny sposób rozliczyć, bo nie wiemy jakie będą wyniki kontroli”.  Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o to, do kiedy Stowarzyszenie funkcjonuje, na co pan Straszyński podał, że do 31 sierpnia 2020 r.

Kolejno,  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach poprzez likwidację filii w Gąskach. Podczas imiennego głosowania 7 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, a 4 wstrzymało się od głosu i tym samym została ona podjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XIX/130/2020 - załącznik nr 5.

Ad.4  Zamknięcie  obrad sesji.

Wobec wyczerpania się przyjętego porządku obrad- o  godz. 848  Przewodniczący Rady dokonał ich zamknięcia.   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2020 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 123
16 marca 2020 11:24 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
27 lutego 2020 10:24 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Literówki w pkt 1 (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 14:57 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)