Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 17 stycznia 2020 r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 27 lutego 2020 r.


Protokół Nr XVIII/2020
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2020 r.
w sali  ślubów Urzędu Stanu Cywilnego  w Gniewkowie

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)- Przewodniczący Rady po godz. 815  dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 15  radnych,  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych  decyzji-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, gości, Radców Prawnych, Burmistrza, mieszkańców, przedstawicieli mediów – (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej odnośnie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego:
-przedstawienia projektu uchwały;
-przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
-dyskusja,
-głosowanie nad projektem uchwały.
4.Zamknięcie  obrad sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski formalne, ale nie było zgłoszeń i zapowiedział głosowanie, które ze względów technicznych będzie imienne i odbywało będzie się poprzez kolejne wyczytywanie radnych.

W wyniku tego głosowania - 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przyjęty porządek obrad:    j.w.

Przewodniczący Rady oświadczył, że z uwagi na to, że kolejny punkt obrad dotyczy jego osoby, jego interesu prawnego- prowadzenie sesji w tym punkcie przekazuje Wiceprzewodniczącemu- radnemu Julianowi Bajerowskiemu.

Ad. 3 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej odnośnie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że przechodzi do przedstawienia i rozpatrzenia  projektu uchwały  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej odnośnie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  Wiceprzewodniczący poprosił „wnioskodawcę”- Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie projektu uchwały oraz stanowiska Komisja w przedmiotowej sprawie.
Radna Genowefa Myśliwy przedstawiła projekt uchwały, ale za zgodą radnych- odstąpiono od czytania stanowiska Komisji, co Przewodnicząca Komisji zrobiła tuż przed sesją, na posiedzeniu Komisji.
Prowadzący ten punkt obrad zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym (stosując przez analogię art. 383 § 3 KW)- radny może przed podjęciem uchwały złożyć wyjaśnienia i zapytał pana Krzysztofiaka, czy takie wyjaśnienia chce złożyć.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie chce, ponieważ wyjaśnienia składał już przed Komisją Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję podkreślając, że temat ten omawiany był wcześniej na posiedzeniu Komisji Rady.
Radny Stefański oświadczył, że jest winien wyjaśnienia, choć „tłumaczy się tylko winny”. Radny zaznaczył, iż Przewodnicząca Komisji wspomniała, że jeden z członków Komisji wyłączył się, że przedstawiony był materiał dowodowy, ale nie był czytany protokół z posiedzenia Komisji. Przyznał, że podpisał się pod projektem uchwały, pod uzasadnieniem „bo nie jestem przeciwny, a gdybym się nie podpisał, byłbym przeciwny- wyłączyłem się z głosowania w tej kwestii, ponieważ Komisja sprawą zajęła się dopiero 10 stycznia, a materiały wpłynęły 23 grudnia” . Wojewoda dał Radzie miesiąc na rozpatrzenie tej kwestii, a przedstawiono to „rzutem na taśmę”, Komisja procedowała 2 dni i radny nie był w stanie podjąć decyzji, nie jest sąsiadem pana Przewodniczącego, „w związku z tym jestem tam podpisany”. Pierwotnie pod uchwałą była adnotacja, że wyłączył się z głosowania, ale pan Mecenas stwierdził, że nie powinno tego być i dlatego zapisu nie ma. Radny oświadczył też, iż nie jest w stanie podjąć decyzji, by stwierdzić, czy pan Krzysztofiak „zamieszkuje”, czy jest tylko „zameldowany”, a w uzasadnieniu zapisano, że pan Krzysztofiak „zamieszkuje”. Zebrano tylko materia dowodowy, a sam skarżący we wcześniejszym piśmie mówi o tym, by zapytać o to mieszkańców. Rozmawiano o tym na posiedzeniu Komisji i nawet radny był pytany o to, czy mieszkańcy potwierdzą , że mieszka w Szadłowicach, co go bardzo zdziwiło.  Aby jednak coś takiego zrobić w przedmiotowej sprawie- nie było czasu, dlatego wyłączył się z głosowania.  Zwracając się do Wiceprzewodniczącego- pan Stefański zapytał o to, dlaczego radni tak długo czekali na te materiały, bo przecież pani Mecenas mogła podejmować decyzję, ale radni by je już posiadali, tym bardziej, że „to miało znamiona skargi”.  Wcześniej było też pismo i Wiceprzewodniczący zdecydował za Radę.  Pismo wpłynęło 25 września 2019 r. od skarżącego, w którym poruszał tą kwestię, a radny Bajerowski stwierdził, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, podjął decyzje za Radę i odpowiedział po miesiącu skarżącemu. Tu również „była ta niezwłoczność wysokiego stopnia reagowania”. Radny poprosił o odpowiedź skąd ta zwłoka i uniemożliwienie pracy Komisji, tym bardziej, że prosił wcześniej Przewodniczącą Komisji, aby to ustaliła. Radny oświadczył, że wykluczy się również w głosowaniu tej uchwały.
Odpowiadając na pytania- Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że on otrzymał to dosyć późno, „nie tak, jak tutaj jest pismo”, skonsultował się z radcami prawnymi, których poprosił o wyjaśnienie.  Następnie zasugerował, by Radca Prawny wypowiedział się w tej sprawie. Radny Tomasik zapytał, czy Radca Prawny  jest Wiceprzewodniczącym Rady, czy pan Bajerowski. Radny Bajerowski zaznaczył, że jest nim on, ale rozmawiał z radcami i oni tak mu doradzili. Pan Stefański powiedział, że skoro Wiceprzewodniczący Rady mu nie odpowie, to nie oczekuje odpowiedzi od Radcy.
Radca Prawny- pani Paulina Pokorska zwróciła uwagę, że przedmiotowe pismo wpłynęło do Urzędu w dniu 23 grudnia 2019 r. i to był ostatni dzień pracy, bo później była wigilia i od tego dnia Urząd nie pracował. Pismo przekazane zostało do kancelarii i trochę rzeczywiście trwało, zanim przyszła odpowiedź i zanim Komisja się zebrała, a zrobiła to w zasadzie bezzwłocznie, po otrzymaniu wytycznych z kancelarii.  Pani Wodniak-Kuraszkiewcz  stwierdziła, że pani Mecenas mówi o piśmie pana Wojewody, a pytanie dotyczyło pierwszego pisma skarżącego, dlaczego decyzję o stwierdzeniu braków formalnych i odpowiedzi udzielił Wiceprzewodniczący. W tej kwestii głos zabrał z kolei Mecenas Gorczyca, który przyznał, że ta sprawa przekazana została rzeczywiście do kancelarii, która sporządziła opinię, jak to pismo ma być rozumiane. Pan Gorczyca oświadczył, że „to pismo zostało przez nas ocenione jako wniosek uchwałodawczy”. Zgodnie ze statutem Gminy (§ 34) – inicjatywa uchwałodawcza przysługuje jak najbardziej mieszkańcom, ale w liczbie min. 200 osób. I to zostało wskazane panu Wiceprzewodniczącemu, a decyzja w kwestii formalnej – jest to zdaniem pana Mecenasa „jak najbardziej, jest to kwestia, którą podejmuje pan Przewodniczący, tudzież Wiceprzewodniczący”. Radna Wodniak-Kuraszkiewicz podziękowała za wyjaśnienia, a zwracając się bezpośrednio do Wiceprzewodniczącego stwierdziła, że powinien się przygotować do tej sesji, by udzielić merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania i nie posiłkować się innymi osobami.
Radny Stefański powtórzył za Mecenasem, że decyzja należała do Wiceprzewodniczącego, który jednak nie odpowiedział mu dlaczego podjął właśnie taką. Nawiązując do wyjaśnień pani Pokorskiej- radny stwierdził, że 2 , a 3 stycznia 2020 r.- to już na pewno Urząd pracował, a „10tego dostaliśmy materiały” i może należałoby jakoś „kancelarię przyspieszyć”, aby szybciej procedowała. Zdaniem radnego Komisja mogła te materiały otrzymać i mogła czekać za stanowiskiem prawnika, „bo to nie jest grzech, jak będziemy coś wiedzieli”. Pan Stefański odwołał się też do książki, której tytuł bardzo mu się kiedyś spodobał - „Walka z mitręgą w urzędowaniu”  i  z tą mitręgą stara się walczyć.
Wiceprzewodniczący Rady przyznał, że może rzeczywiście, częściowo było błędem i źle przemyślane i za to przeprosił radnych.
Radny Chrzanowski wyraził zdanie, że pismo Wojewody skierowane było do Rady, więc wszyscy radni powinni go dostać, a w międzyczasie zespół prawniczy mógł to opiniować. Radny Stefański uznał natomiast, że dzisiejsza „burza” jest zupełnie niepotrzebna, bo można było tą sprawę rozpatrzyć wcześniej, jak „skarżący już złożył skargę i Wojewoda by nie pouczał nas, że mamy złożyć swoje stanowisko w formie uchwały”.

Nie  było więcej radnych chętnych do zabrania głosu, ale o możliwość wypowiedzi  poprosił uczestniczący w sesji mieszkaniec. Wiceprzewodniczący Rady pouczył, że głosu udzielić może, jeśli Rada wyrazi na to zgodę. Pani Mecenas Pokorska dodała, że zgodnie ze statutem -udzielenie głosu na sesji osobie spoza Rady wymaga zgody radnych.  Przeprowadzono głosowanie (radni głosowali przez podniesienie ręki),w wyniku którego 7 radnych opowiedziało się za udzieleniem głosu mieszkańcowi, a 7 – było przeciw. Wobec takiego wyniku -zwracając się do obsługi prawnej Przewodniczący Rady zapytał, czy może wziąć w nim udział. Ustalono, że radny Szymon Krzysztofiak może głosować, po czym radny wyraził swoją wole oświadczając, że jest „przeciw”. Wiceprzewodniczący Rady podsumował ostateczny wynik  (8:7) głosowania informując zebranych, że Rada nie udziela głosu mieszkańcowi.  
Kolejno, zakończył dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego. Zanim jednak głosowanie rozpoczęto- Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym – Przewodniczący Rady wyłącza się z tego głosowania.
Radny Pułaczewski zgłosił, iż chciałby się wykluczyć z tego głosowania. Pani Mecenas zapytała, czy radny chce się wstrzymać, na co radny ponownie zadeklarował, iż chce się „wykluczyć”. Kolejno, deklarację taką zgłosili radni: Gremplewski, Tomasik i Chrzanowski. Mecenas Gorczyca zwrócił uwagę, że aby radny mógł się wyłączyć z głosowania musi mieć interes prawny, a pani Pokorska wskazała na kwestię quorum. Pan Gorczyca zapytał o „interes prawny”, o powód wyłączenia radnych. Wiceprzewodniczący Rady dodał, że radny może być „za”, „przeciw” , lub może się „wstrzymać”.  Radny Krzysztof Tomasik oświadczył, że skoro nie może się wykluczyć, to w takim razie może wyjść z sali i wówczas nie będzie głosował wcale. Następnie grupa 6 radnych opuściła salę, w której odbywało się posiedzenie. Ustalono, iż na sali pozostało 9 radnych i jest to quorum niezbędne do tego, by Rada mogła podejmować prawomocne decyzje.
Kolejno, przeprowadzono imienne głosowanie, w wyniku którego 8 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały (radny Krzysztofiak nie brał udziału w głosowaniu) i tym samym została ona podjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XVIII/129/2020 - załącznik nr 5.

Ad.4  Zamknięcie  obrad sesji.

Przejmując ponownie prowadzenie obrad- o godz. 840  Przewodniczący Rady dokonał ich zamknięcia.   


                                                                 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2020 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 125
16 marca 2020 11:23 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 12:09 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 12:08 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. dot. informacji o listach obecności zaproszonych gości (Dokument opublikowany)