Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 grudnia 2019 r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XX sesji w dniu 27 lutego 2020 r.


Protokół Nr XVII/2019
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)- Przewodniczący Rady po godz. 1200  dokonał otwarcia XVII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14  radnych,  co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (brak radnego K.Tomasika-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Prowadzący obrady nadmienił, iż dzisiejsza sesja ma wymiar uroczysty i składa się z dwóch części- to jest część robocza, natomiast o godz. 1400 w MGOKSiR  w Gniewkowie odbędzie się część uroczysta , podczas której tytułem HOGG uhonorowany zostanie pan Jan Woźniak. 

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.
Proponowany porządek obrad:

Część robocza, która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie sprawozdań z pracy w roku 2019:

-przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów;

-przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej;

-przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska;

- przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

- przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji ;

-przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej;

-dyskusja;

-głosowania w sprawie przyjęcia poszczególnych sprawozdań.

4.Przyjęcie planów pracy na rok 2020: 

-przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Budżetu i Finansów;

-przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej;

-przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska;

- przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

- przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

- przedstawienie propozycji planu Rady Miejskiej;
 -dyskusja,

- głosowania w sprawie przyjęcia poszczególnych planów pracy.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
6. Interpelacje i zapytania  radnych.
7.Wolne głosy, wnioski.

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1400 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie:

 

8.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
9.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

10.Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Janowi Woźniakowi.

11.Występ zespołu GNIEWKOWIANIE
12. Zamknięcie obrad.

Życzenia, toast noworoczny.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komisji proponuje się do tego porządku wprowadzić 3 poprawki. Pierwsza- dotyczyła będzie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Drugim projektem uchwały, proponowanym do wprowadzenia do porządku obrad jest projekt grupy radnych w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo (załącznik nr 4 do protokołu). Trzeci projekt przedłożony został przez Burmistrza Gniewkowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo (projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś inne wnioski formalne, ale nie było zgłoszeń.  
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia pierwszej zmiany. W głosowaniu imiennym za przyjęciem  zmiany opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  Następnie głosowane było przyjęcie drugiego projektu uchwały, w wyniku którego 13 radnych opowiedziała się za tą zmianą, a 1 osoba była przeciw.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Jako trzecie, głosowane było wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego diet dla sołtysów zgłoszonego przez Burmistrza. Wynikiem 13 głosów „za” i 1 głosie „przeciw”- projekt został wprowadzony do porządku obrad.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Kolejno  przystąpiono do głosowania w sprawie  przyjęcia całego porządku obrad, za czym opowiedziało się 14 radnych, a imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przyjęty porządek obrad:    

Część robocza, która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie sprawozdań z pracy w roku 2019:

-przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów;

-przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej;

-przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska;

- przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

- przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji ;

-przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej;

-dyskusja;

-głosowania w sprawie przyjęcia poszczególnych sprawozdań.

4.Przyjęcie planów pracy na rok 2020: 

-przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Budżetu i Finansów;

-przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej;

-przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska;

- przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

- przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

- przedstawienie propozycji planu Rady Miejskiej;
 -dyskusja,

- głosowania w sprawie przyjęcia poszczególnych planów pracy.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo:
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10.Wolne głosy, wnioski.

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1400 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie:

 

11.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
12.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

13.Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Janowi Woźniakowi.

14.Występ zespołu GNIEWKOWIANIE
15. Zamknięcie obrad.

Życzenia, toast noworoczny.

Ad. 3 Przyjęcie sprawozdań z pracy w roku 2019.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania omawiane były na posiedzeniu Komisji, tuż przed sesją i zaproponował  odstąpienie od czytania ogłaszając od razu dyskusję. Rozpoczęto od sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów. Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie podobną procedurę prowadzący obrady zastosował w przypadku sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej. Również nie było chętnych do  dyskusji. Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie sprawozdania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska. Nie było uwag do tego sprawozdania i po zamknięciu dyskusji w tej sprawie  Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do następnego sprawozdania - Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej. W tym przypadku radni również nie zabierali głosu. Zastrzeżeń nie zgłoszono też do sprawozdania Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji. Po zamknięciu dyskusji w tej sprawie, otworzona została następna- w sprawie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2019 roku. Do tego sprawozdania również nie było pytań, ani uwag i po zamknięciu dyskusji w takiej samej kolejności przeprowadzano głosowania jawne w sprawie ich przyjęcia. Przed rozpoczęciem głosowań- Przewodniczący Rady zaznaczył, że dokumenty te przyjmowane będą wraz z autopoprawkami, jakie zgłoszone zostały podczas posiedzenia wspólnego Komisji. Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały jednogłośnie- 14 głosami. Poszczególne sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki od nr 10 do nr 15 do niniejszego protokołu, zaś imienne wykazy głosowań- załączniki od nr 16 do nr 21.

Ad. 4 Przyjęcie planów pracy na rok 2020.


Przewodniczący Rady oświadczył, że plany pracy  również omawiane były wcześniej na posiedzeniu Komisji i były przedłożone radnym oraz udostępnione na stronie internetowej. Przewodniczący Rady zapowiedział, że w podobny sposób przeprowadzone będą głosowania w sprawie ich przyjęcia.
Do tej propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń i kolejno głosowano przyjęcie planów pracy: Komisji Budżetu i Finansów;  Komisji Rewizyjnej;  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa,  Gospodarki Komunalnej,  Rolnej i Ochrony Środowiska;  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przed głosowaniem w sprawie przyjęcia  planu pracy  Rady Miejskiej radny Stefański zwrócił uwagę na planowany remont sali sesyjnej i brak sesji w miesiącu styczniu i zapytał, czy w tym miesiącu nie można  byłoby porozmawiać na temat oświaty, jak to będzie wyglądało pod względem finansowym w przyszłości. Jedna szkoła została utworzona, teraz pojawił się problem z kolejną placówką i radny zasugerował, aby Burmistrz przedstawił Radzie tą sytuację, ponieważ w planie pracy Rady temat oświaty pojawia się dopiero pod koniec drugiej połowy roku, a luty jest dla oświaty miesiącem bardzo ważnym. Pan Stefański zaznaczył, że tą propozycję składa pod rozwagę Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady zapewnił, że jeśli chodzi o ewentualną sesję, czy Komisje – to sprawa jest otwarta i remont sali nie będzie stanowił tu przeszkody.  Zwracając się do Burmistrza- radny Stefański  zapytał o to, jakie prace się planuje, bo o remoncie sali radni dowiedzieli się z planu pracy. Pan Straszyński powiedział, że generalnie chodzi o odświeżenie całego pomieszczenia, „żeby było lepiej dla państwa radnych i dla osób korzystających i będących na sesji, bo niestety w miesiącach letnich się nie da tutaj pracować”.  Pan Stefański zaznaczył, że jeśli chodzi o dyskusję – to nie chodziło mu o zachowanie formuły sesji, ale pan Burmistrz robi audyt Gminy, oświata jest tam zapewne również badana i radni chcieliby poznać wyniki. Przewodniczący Rady odpowiedział, że „nie ma nic przeciwko”. Nie było więcej uwag do planu pracy Rady i przeprowadzono głosowanie.
Tak, jak w przypadku sprawozdań- poszczególne plany pracy radni przyjmowali jednogłośnie. Plany pracy na rok 2020 stanowią odpowiednio załączniki od nr 22 do  nr 27 do niniejszego protokołu, a imienne wykazy głosowań – załączniki od nr 28 do nr 33.

Ad.5 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019.
Projekt uchwały przedstawiła zebranym pani Skarbnik, zaznaczając, że szczegółowo propozycje zmian omawiane były na posiedzeniu Komisji. Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i podkreślił, że na posiedzeniu Komisji omówione były również autopoprawki do przedłożonego na posiedzeniu Komisji projektu uchwały.
                                        Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019 opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XVII/126/2019 - załącznik nr 35.

Ad.6 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo.
W tym punkcie Przewodniczący Rady zapowiedział przyjęcie projektu uchwały grupy radnych w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo i zaznaczając, że był on omawiany na posiedzeniu Komisji- otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i  dyskusja została zamknięta, a  Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  uchwały. Prowadzący obrady zaznaczył, że zawiera ona autopoprawki omówione na posiedzeniu Komisji i następnie wskazał na zmienioną treść.  Przewodniczący Rady  powiedział też, że jeśli ta uchwała przejdzie- uchwała Burmistrza nie będzie już procedowana. Udział w głosowaniu wzięło 14 obecnych na sesji radnych- 5 osób głosowało za przyjęciem uchwały, a 9 było „przeciw”. Przewodniczący Rady podsumował, że uchwała nie została podjęta.
Po tym głosowaniu prowadzący obrady zapowiedział dyskusję w sprawie projektu kolejnej uchwały  w sprawie diet dla sołtysów, a zgłoszonego przez pana Burmistrza.  Nie było chętnych do zabrania głosu, dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie nad projektem uchwały. Z uwagi na fakt, iż w systemie elektronicznym służącym imiennemu głosowaniu wprowadzone do porządku obrad projekty uchwał zostały ujęte w takiej samej kolejności, jak głosowano ich przyjęcie- stwierdzono nieprawidłowości w wynikach głosowania.  Przewodniczący zapowiedział przyjęcie projektu uchwały grupy radnych w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo, podczas gdy zgodnie z systemem elektronicznym, służącym imiennemu głosowaniu, powinien być procedowany punkt dotyczący uchwały wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo Tym samym doszło do rozbieżności pomiędzy punktem głosowanym przez radnych a przyjętym i wprowadzonym do elektronicznego systemu głosowania, porządkiem obrad. Prowadzący obrady zarządził przerwę w celu wyjaśnienia tej sytuacji, a następnie zarządził reasumpcję głosowania. Przewodniczący Rady przyznał, że pominął jeden projekt uchwały i zapowiedział głosowanie nad projektami uchwał w takiej kolejności, jak były  wprowadzane do porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapowiedział dyskusję  nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo, ale okazało się, że uruchomione zostało już głosowanie, które ukończono  z wynikiem: 11 głosów „za” przyjęciem uchwały przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XVII/127/2019 - załącznik nr 37.Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo.
Przewodniczący Rady zapytał, czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos, ale nie było chętnych i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.

Za przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo opowiedziało się 6 obecnych na sesji radnych, a 8 było przeciw. Przewodniczący Rady podsumował, że tym samym uchwała nie została przyjęta, co nie oznacza, że do tego tematu Rada może jeszcze podchodzić.  
Wynik głosowania, z uwagi na fakt , iż był odmienny od poprzedniego (błędne głosowanie w pkt 6) został humorystycznie przyjęty przez radnych, a radny Stefański skomentował go, że z obliczeń wynika, iż „jeszcze 3 próby i  uchwała ma szansę”.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo.
Przewodniczący Rady przekazał, że projekt omawiany był na posiedzeniu Komisji i zapowiedział odstąpienie od czytania  i otworzył dyskusję w tym temacie.                                          Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Gniewkowo opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 39 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XVII/128/2019 - załącznik nr 40.

Ad.9 Interpelacje i zapytania  radnych.

 

                                        Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie i przypomniał, że należy to robić na piśmie.
Nie było chętnych do zabrania głosu w tym punkcie i prowadzący obrady zapowiedział przejście do punktu następnego.

Ad.10 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
                                              

                                   Przewodniczący Rady wystąpił do pana Burmistrza z wnioskiem o zwrócenie się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejścia dla pieszych w Michałowie do przystanku w stronę Torunia.
Burmistrz oświadczył, że gdyby ktoś z zebranych (radni, sołtysi) miałby jeszcze jakieś sugestie, czy prośby w tej kwestii, to prosiłby o zgłoszenie ich na piśmie w sekretariacie, ponieważ do połowy stycznia jest umówiony na spotkanie z Dyrektorem Dyrekcji.  Pan Straszyński zaznaczył, że wtedy będzie też omawiał sprawę tego przejścia dla pieszych do działek.
                                       Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna sesja planowana jest na  dzień 26 lutego 2020 r. , zaś Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że o głos prosił jeszcze radny Stefański i radnemu głosu udzielono.  Pan Stefański wystąpił z zapytaniem o rewitalizację obiektu w Szadłowicach. Burmistrz powiedział, że dziś podpisane zostało zlecenie na przygotowanie studium, które będzie do 7 stycznia, a potem złożony zostanie wniosek. Radny zapytał jeszcze o projekt świetlicy i pan Straszyński zaznaczył, że jedno to rewitalizacja, a odrębną kwestią  jest  „temat z panem Rutkowskim” , co będzie ustalane w nowym roku budżetowym, na początku stycznia.
                                       Radny Pułaczewski przekazał, że mieszkaniec Zajezierza zgłaszał mu sprawę kanału dopływowego do jeziora, który jest mocno zanieczyszczony. Pan Pułaczewski powiedział, że tłumaczył, iż była awaria na oczyszczalni i to wróci do normy. Radny zapytał, czy jest może jakiś inny powód tego stanu, czy rzeczywiście jest tak, jak powiedział.  Prezes PK przypomniał, iż na ostatniej sesji wraz z panem Burmistrzem zdał relację na ten temat. Dodał, że w międzyczasie sytuacja się dynamicznie zmieniała. Zakład CYKORIA znowu przeciążył oczyszczalnię- stąd  lekko zmienione „kolorystyczne walory”  ścieków.  Pan Pułaczewski nadmienił, iż „węchowo” też się zmieniło.   Pan Krawański zapewnił, że w tej chwili ponownie sytuacja została opanowana. Najgorzej wyglądało to 21 grudnia, kiedy do oczyszczalni dopłynęły najcięższe ładunki i trzeba było odciąć jeden reaktor i ponownie wstrzymać zrzut ścieków z CYKORII. Prezes powiedział, że jest z władzami zakładu w stałym kontakcie i wszystko wraca do normy.
                                   Radny Żmudziński wystąpił z podziękowaniami skierowanymi do Burmistrza oraz do tych radnych, którzy dali szansę na dalsze funkcjonowanie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gaskach.
                                   Radna Wodniak-Kuraszkiewicz skierowała zapytanie do Z-cy Burmistrza, od którego w kuluarach dowiedziała się o zakupie kostki dla Sołectwa Godzięba. Radna zapytała, czy to jest zakupione za taką samą kwotę, czy taka sama ilość. Pan Tomczyk odpowiedział, że chodzi o tą samą kwotę, jaka była na fakturze, bo taka była umowa (kostka, krawężniki).
                                   Przewodniczący Rady jeszcze raz podał, że kolejna sesja planowana jest w dniu 26 lutego 2020 r. i  zgodnie z przyjętym dziś planem pracy jej tematem będzie:
1.Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2019.
2.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2019.
3.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2019-2021 za rok 2019.
Następnie prowadzący obrady zaprosił wszystkich na część uroczystą XVII sesji w MGOKSiR o godz. 1400, po czym o godz. 1305 – ogłosił przerwę w obradach.

Ad.11 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

O godz. 1400  Przewodniczący Rady wznowił obrady, dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia i witając uczestników części uroczystej sesji.  Zapewnił, że wszyscy są dla niego wyjątkowi, tak jak wcześniej – wyjątkowymi dla jego poprzednika byli goście uczestniczący w takich sesjach, bo poświęcili swój czas, często czas wolny, by tu być, by na końcu złożyć sobie życzenia. Powitał serdecznie wszystkich samorządowców poszczególnych szczebli, przedstawicieli duchowieństwa, przedsiębiorców , przedstawicieli  gminnych jednostek organizacyjnych, ich kierowników, sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń, mediów, zespół folklorystyczny  GNIEWKOWIANIE. Przewodniczący Rady nadmienił, iż wyjątkowość tego dnia wynika również z faktu, że dotychczas 16-osobowe grono Honorowych Obywateli Gminy Gniewkowo poszerzy się o kolejną osobę.  Dlatego też szczególnie serdecznie powitał rodzinę, przyjaciół – pana Jana Woźniaka (na to powitanie zebrani zareagowali oklaskami), którego  Rada Miejska we wrześniu postanowiła wyróżnić tym zaszczytnym tytułem. Dziś ten tytuł uroczyście zostanie nadany, pan Woźniak przyjęty zostanie w poczet. Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest to najwyższe wyróżnienie w Gminie, które przyznawane jest osobom , jakie „zaistniały” w miejscowym środowisku i poza nim, stanowiąc dla niego wzór i przykład godny do naśladowania. Przyznawany jest on  w szczególności osobom, których działalność  społeczna przyczyniła się do rozwoju środowiska miejsko- gminnego, praca zawodowa, artystyczna, wychowawcza bądź charytatywna zyskała niekwestionowane uznanie społeczeństwa Gminy. Podczas dzisiejszej uroczystości – pan Jan otrzyma dyplom nadania godności, legitymację HOGG, oznakę nadanej godności oraz statuetkę. Przewodniczący Rady oświadczył, że zanim to nastąpi-  krótko podsumuje mijający, 2019 rok, który zapewne dla wszystkich był pracowity, pełen wyzwań. Przewodniczący Rady nawiązał do części roboczej sesji, podczas której przyjęto plany pracy poszczególnych Komisji i Rady Miejskiej na rok 2020. W grudniu Rada przyjęła również budżet na 2020 rok opiewający na niebagatelną kwotę 73 mln zł. W ramach tej puli- przewidziano inwestycje na kwotę ponad 8 mln zł. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że sprzyjające okoliczności pozwolą na zrealizowanie przyjętych celów. Następnie Przewodniczący Rady podał kilka danych statystycznych z przyjętego sprawozdania za rok 2019, odnoszących się do pracy radnych. Korzystając z okazji , Przewodniczący Rady życzył zebranym, jak i wszystkim mieszkańcom, aby ten przyszły- 2020 rok był rokiem zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności, życzył wytrwałości w działaniu na rzecz lokalnej społeczności, by „krążące gdzieś w przestrzeni, poza nami” rozwiązania legislacyjne były korzystne dla samorządów, by dotacje z budżetu Państwa i środki zewnętrzne- były większe, życzył też porozumienia, tego by można było rozmawiać i rozwiązywać problemy, a sesje Rady były konstruktywne i owocne. 
Wystąpienie to zebrani nagrodzili brawami.

Ad.12 Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

Kolejno, prowadzący obrady oddał głos Burmistrzowi Gniewkowa- panu Adamowi Straszyńskiemu, jednocześnie prosząc o zgłoszenie się osób, które ewentualnie chciałyby jeszcze potem wystąpić. Pan Straszyński rozpoczął od powitania skierowanego do zebranych gości. Następnie zaznaczył, iż był to dla niego rok szczególny- „po raz pierwszy byłem Burmistrzem rok czasu”. Były to dla pana Straszyńskiego miesiące nauki wszystkiego, ponieważ inaczej pewne rzeczy sobie wyobrażał, jak oceniał je z boku, a inaczej to wygląda, gdy zmierza się do czegoś, a potem to realizuje. Myślał, że bycie Burmistrzem, włodarzem miasta będzie czymś łatwym, czymś , co będzie sprawiało tylko same przyjemności. Dziś może powiedzieć, że „jest bardzo, ale to bardzo odpowiedzialna praca”. Burmistrz podziękował wszystkim, a przede wszystkim radnym, z którymi przyszło mu współpracować, i którzy swoim doświadczeniem, a przeważnie konstruktywną krytyką wskazywali popełnione błędy, wskazywali rozwiązania i poprosił, aby się nie zmieniali.  Pan Straszyński przypomniał, że wybory w 2018 roku przyniosły niemal całkowicie nowy skład Rady, ale „zostały fundamenty, czyli osoby, które od wielu, wielu lat pełniły tą rolę, i które dzisiaj dużo wnoszą w ten samorząd- za to bardzo dziękuję”.  Podziękowania Burmistrz skierował również do pracowników, z którymi miał przyjemność współpracować i wyraził opinię, że przecież każdemu „nowy szef” nie kojarzy się dobrze, bo niewiadomą jest to, jaki on będzie. Ten rok się już kończy i Burmistrz wyraził nadzieję, że po tym czasie pracownicy raczej nie mogą być niezadowoleni z tego, co wspólnie przeżywali.  Był to rok na poznanie się, na sprawdzenie  „jakimi jesteśmy ludźmi, czego możemy od siebie oczekiwać”. Założone plany w czasie realizacji okazały się w pewnych momentach trudne  np. przy utworzeniu SP Nr 2, modernizacji kotłowni, ale to zostało zrobione, co bardzo cieszy.  Burmistrz podkreślił też wkład samorządowców, przede wszystkim- bardzo dobrą współpracę z panem Wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem, panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim, którzy mu pomogli.  Pan Straszyński wskazał również na obecnego na sesji Nadleśniczego, któremu podziękował za wsparcie, za dialog, za wspólne pomysły i ich realizację.  Burmistrz mówił następnie o nowych wyzwaniach 2020 roku, nowych zadaniach i tych przeniesionych z roku 2019 z różnych przyczyn. Przyszły rok jest również rokiem 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Gniewkowo i Gminę Gniewkowo  i ważny jest udział wszystkich w uroczystościach z tą rocznicą związanych oraz pamięć o historii. Burmistrz zaprosił na obchody, jakie rozpoczną się w Gniewkowie od 17 stycznia, a zakończą się uroczystą mszą świętą 19 stycznia o godz. 1200 odprawioną przez Prymasa Polski w kościele Św. Mikołaja i Św. Konstancji. Zaznaczając, iż podziękowania mógłby kierować jeszcze do wielu osób- pan Straszyński zwrócił się do GNIEWKOWIAN. To co wnoszą do naszej kultury, naszej tożsamość- Burmistrz uznał za coś niezwykłego  i nawiązał  do wydarzeń z tegorocznych dożynek prezydenckich w Spale.   Pan Straszyński wskazał przy tym na osoby funkcjonujące w tym zespole, działającym pod kierownictwem pani Agnieszki Szafrańskiej- zebrani zareagowali oklaskami.  Burmistrz przeprosił, jeśli kogoś pominął podkreślając, że jest zdenerwowany tym wystąpieniem, ale liczy w tym szczególnym roku- 2020 na jeszcze lepszą współpracę, lepszą rozmowę, służącą wyjaśnianiu wszelkich problemów. Zapewnił, że jest otwarty na każdego mieszkańca.  Na rok 2020 życzył wszystkim dużo zdrowia, radości,  uśmiechu i szczęścia na każdy dzień oraz spełnienia marzeń.  Wystąpienie Burmistrza zgromadzeni nagrodzili brawami.
Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, na co odpowiedział ks. Dziekan Jerzy Nowak.
                                            Ks. Dziekan rozpoczął od słów Ewangelii- słów aniołów skierowanych do narodzonego Chrystusa -„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Za „chwałę”  ks.Nowak uznał dobro czynione przez wszystkich, a przede wszystkim przez zespól GNIEWKOWIANIE, Allegretto i Przyjaźń, które uświetniają gminne i gminno-kościelne uroczystości, zapisując się na trwałe w różnych kronikach. Ks. Dziekan nawiązując do tych imprez gminno-kościelnych wskazał na dożynki gminne  i uroczystość 11 listopada w Gąskach z okazji odzyskania niepodległości. W tym miejscu poczuł potrzebę podziękowania, a że lista jest długa- ks. Dziekan   zapowiedział ograniczyć się do niektórych osób. Podziękowania skierował do pana Burmistrza, Przewodniczącego  Rady i tych radnych, którzy zadecydowali, że parafia NSPJ w Gniewkowie ma Szkołę Podstawową Nr 2. Ks. Nowak wyjaśnił, że ta Szkoła na terenie parafii ma wielkie znaczenie, bo największa parafia w dekanacie niestety jej nie miała, nie miała też kontaktu z dziećmi. Przewodniczącemu Rady- Ks.Dziekan podziękował za to, że dożynki zaczęły być organizowane w różnych miejscach Gminy- „tak powinno być, a nie w jednym miejscu, a zwłaszcza w mieście” i wyraził nadzieję, że tak będzie dalej. Podziękował też za to, że również uroczystości związane z 11 listopada zaczęły być organizowane w innych miejscowościach naszej Gminy, bo do tej pory odbywało się to w jednej, albo drugiej, gniewkowskiej parafii.  Kościół był wówczas trochę wypełniony, ponieważ były poczty sztandarowe i delegacje , natomiast mało było „przedstawicieli laikatu”. W Gąskach odbyła się wspaniała uroczystość, choć ks. Dziekan uczestniczył w niej tylko od połowy, ale widział, co przygotowały dzieci  ze Szkoły w Gąskach wraz ze swoimi wychowawcami. Ks. Nowak zwrócił uwagę, że zarówno w kościele, jak i przy poświęceniu tablicy nie uczestniczyli jednak wszyscy radni, ale „byli przynajmniej ludzie, parafianie”. Ks. Dziekan wyraził nadzieję, że następne uroczystości będą równie mile przyjęte w kolejnych parafiach na terenie Gminy. Nawiązując do swojego wstępu-odwołał się do drugiej części biblijnego cytatu- „pokój ludziom dobrej woli”. „Pokój- to zgoda”, również niesienie pomocy, a nie tylko krytyka, czy jakiś egoizm, którego w ocenianiu różnych postaci jest coraz więcej. Do tego zdaniem ks. Dziekana przyczyniają się przekazy medialne, gdzie komentarze są straszne. Zaznaczył, iż nie będzie wymieniał o co mu chodzi, bo każdy się domyśla, a jest to coś okropnego.  Ks. Dziekan  powiedział, że przy informacjach o imprezach nie powinno być tego znaczka „komentarze”, bo to nie są komentarze, to są „egoistyczne wypowiedzi”, oparte na „egoizmie, swawoli” i do tego anonimowe.  Podał przykład informacji o uroczystościach w Gąskach, pod którą nie było ani jednego, pozytywnego komentarza. Tego jest więcej, ale Ks. Dziekan ograniczył się tylko do tego, co dotyczy dzisiejszej uroczystości, ale wróci do tego jeszcze w najbliższym czasie. Ks. Nowak oświadczył też, że jak obejmowana jest parafia, to „najczęściej nic nie zmieniamy, tylko jedziemy na tym samym wózku, który poprzednik był, trzeba po prostu się zorientować, jak wygląda praca , a później dopiero wiadomo, każdy przychodzący ma swoje jakieś plany”. Obecna ekipa, na czele z panem Burmistrzem, Przewodniczącym i radnymi- mają własną pomysły, mogą kłócić się między sobą , ale na roboczych spotkaniach, by nie „wywlekać tego wszystkiego na zewnątrz”.  Te strony czytają osoby spoza naszej Gminy i pytają, co u nas się dzieje i wtedy odpowiada, że „tacy są ludzie”.  Ks. Dziekan powiedział, że wkraczając w ten nowy rok 2020  „obleczmy się w nowego człowieka , człowieka pełnego miłości, wyrozumiałości, umiejmy spotykać się- jak najbardziej   spotykać się z tymi, którzy odpowiadają za naszą Gminę”, by udzielać rad, ale nie anonimowo. Polecił też, aby pamiętać o 8 przykazaniu, bo „to jest coś przykrego, anonimowość”. Na zakończenie ks. Dziekan zwrócił się z gratulacjami do pana Woźniaka, tym bardziej cieszy go przyznanie tego tytułu, bo jest on jego parafianinem i nic złego nie może na niego powiedzieć (zebrani zareagowali brawami).  Nawiązał także do wspomnianej przez Burmistrza uroczystości w dniu 19 stycznia 2020 r. w kościele Św. Mikołaja i Św. Konstancji i zaznaczył, że tydzień wcześniej w kościele NSPJ będzie uroczystość z udziałem prymasowskiego chóru z Gniezna, na którą wszystkich  zaprosił.  Na nowy rok życzył też zadowolenia i spełnianie marzeń, spokoju i miłości bożej.  Wystąpienie Ks. Dziekana również nagrodzono brawami, a Przewodniczący Rady podziękował za te słowa i przedstawiony punkt widzenia. Wyraził też przekonanie , że w Radzie dominuje rozmowa na argumenty  i jest ona w stanie nad podziałami wypracować konstruktywne rozwiązania.

Ad.13 Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Janowi Woźniakowi.

Kolejno, prowadzący obrady poprosił  Przewodniczącego Komisji powołanej przez Radę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułu- radnego Aleksandra Pułaczewskiego  o przybliżenie postaci HOGG- pana Jana Woźniaka oraz przedstawienie uzasadnienia Komisji.
Radny Pułaczewski odczytał uchwałę Rady Miejskiej Nr XIII/90/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” i zapewnił, że Rada nie miała żadnych wątpliwości w tym zakresie, była to czysta formalność. Przedstawił też zebranym protokół Komisji, która rozpatrywała wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Koła w Gniewkowie oraz mieszkańców Gniewkowa w sprawie przyznania tego tytułu panu Janowi Woźniakowi. Następnie zwracając się bezpośrednio do pana Woźniaka – pan Pułaczewski powiedział, że ta nagroda jest również dla jego małżonki, bo razem dokonali wielkich rzeczy. Zdaniem radnego jest to również nagroda dla jego dzieci, bo syn Artur – dziś kontynuuje działalność ojca. Za największa zasługę uznał to, że pan Jan i wielu mu podobnych ludzi- po cichu, bez „blasku reflektorów” wykonali ogromną pracę, czasami niedocenianą. Dlatego bardzo dobrze się stało, że w końcu ktoś to zauważył.
Wystąpienie to zakończone zostało oklaskami zebranych. Kolejno,  Przewodniczący Rady wraz z panem Pułaczewskim przystąpili  do uhonorowania pana Jana Woźniaka. Nastąpiło wręczenie dyplomu, statuetki, oznaki i legitymacji oraz okolicznościowych wiązanek. Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo nawiązał przy tym do swojej działalności sportowej, a także w Kole PZERiI i krótko opowiedział, jak się to odbywało.  Słowa podziękowania do HOGG skierował następnie jego syn Artur, który również nawiązał do działalności sportowej ojca, jak i też swojej, do otrzymanego od rodziców wychowania, do społecznikostwa ojca, działającego na rzecz mieszkańców Gminy, którego skutki odczuwały jego dzieci.  Pan Artur Woźniak powiedział, że te dzieciaki i młodzież, której ojciec poświęcał kiedyś czas- dziś go pamiętają, pytają o niego, o jego zdrowie. Podkreślił, że ojciec  nie oczekiwał nigdy nagród za to robił dla innych, by go z tego powodu uwzględniano. Za to wszystko – pan Artur podziękował ojcu i w jego imieniu- wszystkim podziękował za to otrzymane wyróżnienie.  Do gratulacji przyłączył się pan Burmistrz, który zapewnił, że jest to dla niego wielki zaszczyt. Następnie wraz z  zespołem GNIEWKOWIANIE- wszyscy odśpiewali panu Woźniakowi „100 lat”.  Kolejno,  w imieniu wnioskodawcy- głos zabrała Przewodnicząca Koła PZERiI- pani Teresa Wardeńska, która odczytała okolicznościowy list gratulacyjny, w którym odniosła się zarówno do zasług pana Jana, jak również jego żony- Danuty, przedstawiając życiorys HOGG i jego działalność w różnych dziedzinach ( sportowej, HDK, PZERiI, kulturalnej). To wystąpienie również zakończone zostało oklaskami uczestników sesji.

Ad.14 Występ zespołu GNIEWKOWIANIE.

Przewodniczący Rady zapowiedział następnie „ucztę dla ucha” – tj. występ zespołu GNIEWKOWIANIE. Przy akordeonowym akompaniamencie pani Agnieszki Szafrańskiej- zespół wystąpił z 3 utworami o tematyce bożonarodzeniowej oraz kolędą. Występ ten zebrani nagrodzili brawami. Przewodniczący Rady  skierował słowa podziękowania do wszystkich członków zespołu, a  na ręce pani Agnieszki Szafrańskiej wręczono słodki upominek.

Ad.15  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

Ok. godz. 15stej Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XVII obrad i zaprosił wszystkich do okolicznościowego toastu i życzeń noworocznych.
   


                                                               

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2020 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 140
16 marca 2020 11:23 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 09:22 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana w pkt 6 (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 12:40 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20200122_121321.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)