Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiejw Gniewkowie z dniu 28 sierpnia 2019 r.


Protokół przyjęty przez Radę Miejską na XIII sesji w dniu 25 września 2019 r.


Protokół Nr XII/2019
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2019 r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                         Przewodniczący Rady przeprosił  zebranych za opóźnienie w rozpoczęciu sesji, co związane było z problemami technicznymi w uruchomieniu transmisji obrad i ich nagrywania.
Następnie, działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. )- o godz. 1540  dokonał otwarcia XII sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że Rada liczy 15 radnych, a uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnej G.Myśliwy ), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Przeprosił też zebranych za opóźnienie w rozpoczęciu sesji, co związane było z problemami technicznymi w uruchomieniu transmisji obrad i ich nagrywania.
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy, a w szczególności powitał pana Mirosława Kowalkowskiego- pełniącego obowiązki Dyrektora Niepublicznej Szkoły im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania propozycji  porządku obrad, który radni wcześniej otrzymali.
Proponowany porządek obrad:                                             

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5.  Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. :
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w  sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie utworzenia sołectwa Chrząstowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie projektów uchwał dotyczących statutów sołectwa Godzięba oraz nowego sołectwa Chrząstowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 16. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania  Komisji  do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 17. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo :
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 18. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
  19.Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
  20.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
  21.Zamknięcie  obrad sesji.

                                              
Prowadzący obrady zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jakieś uwagi, bądź zgłaszają propozycje zmian.
W imieniu grupy radnych- radny Aleksander Pułaczewski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11 (projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Radny zaproponował, by zapisać  to w punkcie 5a, ponieważ procedowanie tej uchwały miałoby wpływ na następne.
Przewodniczący Rady poinformował jeszcze o wniosku pana Burmistrza w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Gniewkowo (projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno, zarządził 10 minut przerwy w celu zapoznania się z wnioskiem grupy radnych.
Po wznowieniu obrad, przystąpiono go głosowania w sprawie wniosku radnego Pułaczewskiego. W wyniku imiennego głosowania jawnego, w którym udział brało 14 radnych- 7 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem projektu uchwały, 6 radnych było przeciw i 1 osoba wstrzymała się od głosu. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   Podsumowując głosowanie – prowadzący obrady stwierdził, że tym samym wniosek został przyjęty.
Następnie głosowano drugą zmianę  tj. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Gniewkowo.  W imiennym głosowaniu jawnym, w którym udział brało 14 radnych- 14 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem projektu uchwały. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W głosowaniu jawnym, imiennym w sprawie przyjęcia całego porządku obrad po wprowadzonych zmianach udział wzięło 14 radnych- 13 było „za”, a  jedna osoba była „przeciw” - tym samym porządek obrad został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przyjęty porządek obrad:         

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. :
- przedstawienie informacji,
-dyskusja,
-przyjęcie  informacji.

5a.  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
11.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie utworzenia sołectwa Chrząstowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
12.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie projektów uchwał dotyczących statutów sołectwa Godzięba oraz nowego sołectwa Chrząstowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
13.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
14.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
15.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
16.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania  Komisji  do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo”:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
17.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo :

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
18.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
19.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
20.Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
21.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
22.Zamknięcie  obrad sesji.

                                    

                                                                                                
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XI sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XI  sesji, która odbyła się w dniu  26 czerwca 2019 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z XI sesji.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 14 obecnych na sesji radnych  i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 4 Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza –pana Adama Straszyńskiego.
Pan Burmistrz poinformował, że w okresie  międzysesyjnym od 29 czerwca do dnia 28 sierpnia 2019 r.  spotkał się z :
-27.06.2019 r.  kolejny raz z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie zjazdu z drogi krajowej nr 15 do Buczkowa oraz w sprawie zjazdu z drogi 15 w Szadłowicach. To pierwsze uzgodnienie potrzebne jest, by dalej procedować w sprawie drogi z Buczkowa do Lipia, na co są zabezpieczone środki z PROW w UM. Uzgodnienia do zjazdu w Szadłowicach dotyczą parkingu i one już są , a prace zaczynają się jutro;
-28.06.2019 r.  brał udział w konferencji w Bydgoszczy organizowanej przez pana Prezydenta Bruskiego m.in. na temat obniżenia dochodów samorządów poprzez wprowadzenie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych dla osób do 26 roku życia. Ustawa weszła w życie 01.08.2019r. – jest to kwota 38,08 % wpływów z podatku PIT;
-03.07.2019r.  z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, z którym rozmawiał o sprawach bieżących, ale też podziękował za wstępne, pozytywne decyzje w sprawie przyznania środków na budowę  2 dróg: w Kawęczynie i w Gąskach, a także za wsparcie na Klub Seniora. W Bydgoszczy Burmistrz spotkał się również z panem Kuratorem, z którym rozmawiał o powstaniu SP Nr 2 w Gniewkowie;
-04.07.2019 r.  z Dyrektorem LGD w Kruszwicy w sprawie oceny wniosków – wstępne konsultacje w zakresie oceny wniosków;
-11.07.2019 r.  z Pawłem Łukowiczem w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego  i odrolnienia działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod tereny inwestycyjne. Burmistrz spotkał się w tym dniu również z  panem Markiem Pietrasikiem –Kierownikiem KSM w celu omówienia problemów zgłaszanych na poprzedniej sesji, i o których rozmawiano na Komisjach, związanych ze sprawami mieszkańców ul.700-lecia i ul.Dreckiego. Na prośbę radnych spotkanie z panem Pietrasikiem miało również miejsce na ostatnim posiedzeniu Komisji, na którym pan Kierownik wyjaśniał wszelkie wątpliwości i zagadnienia;
-17.07.2019 r. z przedstawicielami  m.in. PZW – Prezesem Koła – panem Wojciechem Wesołowskim, panem Dariuszem Wysotą z PZU w Bydgoszczy oraz panami z Polskich Wód, Prezesem GSW, przedstawicielem Nadleśnictwa  w Gniewkowie, Prezesem PK  w  sprawie sytuacji na jeziorze w Zajezierzu i Suchatówka, gdzie na początku wakacji doszło do śnięcia ryb. Na spotkaniu wypracowano wniosek, że te akweny są płytkie i sytuacje takie w przyszłości mogą się powtarzać, ponieważ wysokie temperatury redukują tlen i następuje przyducha powodująca śnięcie tych ryb. Wspólnie podjęto działania prewencyjne o niedokarmianiu ryb w tych akwenach;
-19.07.2019 r. z Dyrektorem ENEII, który przedstawił propozycję wymiany opraw w Gminie na ledowe, szukane są inne rozwiązania na tym rynku, a jak będą już jakieś dane, to zostaną one przedstawione radnym. Burmistrz spotkał się też z panem Arturem Woźniakiem, z którym ustał zakres biegu Milewskich., stanowiącym zakończenie w Gniewkowie Grand Prix biegów organizowanych przez UM w dniu 03.11.2019 r. na trasie Rojewo-Gniewkowo (10 km). Pan Straszyński zapewnił, że później informował będzie jeszcze szczegółach tego biegu, ale już teraz zaprosił do zgłaszania kandydatur;
-23.07.2019 r. z panem Ministrem Łukaszem Szrajberem- Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa RM w sprawie możliwości pozyskania funduszy z rezerwy celowej. Po tym spotkaniu przygotowano oficjalne pismo, a ewentualnie pozyskaną kwotę planuje się przeznaczyć na modernizację kotłowni przy ul.Pająkowskiego i wspomóc budowę Klubu Seniora na osiedlu 700-lecia.  Na modernizację kotłowni ogłoszony został już przetarg i prace technologiczne muszą zakończyć się do 01.102019 r. , a pozostałe w terminie do dnia 01.12.2019 r.  Burmistrz wyraził nadzieję na to, że uda się to zrealizować i osiedle przy ul.Pająkowskiego ogrzewane będzie gazem;
-z Dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie – panem Mariuszem Kałużnym w sprawie sportu w Gniewkowie i możliwości pozyskiwania środków z Ministerstwa Sportu i o przyszłej współpracy Gminy Gniewkowo z COS. Pan Dyrektor zarządza 7 jednostkami  i dlatego Burmistrz uznał to za dobry kontakt, wyrażając nadzieję na „owoce   dla Gminy Gniewkowo”;
-24.07.2019 r. z inwestorem, który zamierza inwestować w Gniewkowie – w zakresie budynku przy BIEDRONCE. Stary budynek został sprzedany i ma powstać budynek 3-kondygnacyjny. Burmistrz spotkał się w tym dniu również z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gniewkowo- panem Mariuszem Heidingerem, któremu podziękował za wsparcie OSP Kijewo oraz OSP Murzynko. Teraz Burmistrz podziękował jeszcze za wsparcie finansowe na rzecz Klubu Seniora oraz inicjatywę wspierającą ochronę środowiska;
27.07.2019 r. Burmistrz brał udział we mszy św. Pielgrzymkowej, kiedy pielgrzymi wyruszali z Gniewkowa na Jasną Górę, a następnie dołączył do nich w Częstochowie, kiedy dotarli do celu. W okresie od 29.07-09.08.2019 r.  Burmistrz przebywał na urlopie.
W dniu 12.08.2019 r. pan Straszyński spotkał się z Dyrektorem Ficnerem w celu omówienia projektu, w jaki weszła Gmina wraz ze SP Nr 1 w Gniewkowie p.n. „Niebo nad Astro-bazami” (V.2019-XII.2023).  W dniu 14.08.2019 r. pan Burmistrz spotkał się z inwestorami z Inowrocławia zainteresowanymi wybudowaniem bloku mieszkalnego w Gniewkowie. 21.08.2019 r.- w Rojewie Burmistrz spotkał się z Wójtem , z którym rozmawiał o szczegółach dotyczących biegu Milewskich, a także o przyszłej współpracy pomiędzy samorządami. 26.08.2019 r. pan Straszyński zorganizował spotkanie w sprawie projektu dotyczącego Astro-Baz , na które przybył pan Dyrektor Czesław Ficner, pani Dyrektor Elżbieta Olszewska, Kierownik SZEAS. Wspólnie omawiano wątpliwości związane z realizacją projektu.  W dniu wczorajszym pan Burmistrz spotkał się z Sołtysami w Murzynku, na którym omawiano sprawy bieżące sołectw oraz organizację dożynek w Kawęczynie w dniu 07.09.2019r., na które wszystkich zaprosił. Burmistrz podziękował Sołtysowi- panu Krzysztofowi Cegielskiemu za organizację tego spotkania.  W dniu dzisiejszym , o godz. 800  pan Straszyński spotkał się z panem Wojewodą wraz z wykonawcami na nieruchomości państwa Szczygłowskich, gdzie trwają prace budowy ich domu, jaki ma być ukończony pod koniec września.  29.06.2019 r. Burmistrz brał udział w obchodach 110-lecia OSP Kijewo, a 02.07.2019 r. spotkał się z mieszkańcami Markowa w celu omówienia spraw bieżących oraz wniosku w ramach rewitalizacji .  06.07.2019 r. wraz z Przewodniczącym Rady brał udział w pikniku rodzinnym w Warzynie, a następnie Burmistrz brał udział w olimpiadzie sołectw w Zajezierzu oraz w festynie w Wierzchosławicach. 10.08.2019 r. – Burmistrz został zaproszony do otwarcia „Sołtysiady - bardzo fajnej imprezy, mam nadzieję, że będzie kontynuowana również w następnych latach”. 24.08.2019 r. pan Straszyński brał udział w turnieju piłkarskim w Kijewie. Pan Burmistrz wystąpił z zaproszeniem skierowanym do wszystkich mieszkańców – na mszę św. pod obeliskiem w dniu 01.09.2019 r. godz. 1500, sprawowaną w 80-rocznicę  wybuchu II wojny światowej.  Ponownie – Burmistrz skierował zaproszenie na dożynki gminne w dniu 07.09.2019 r. w Kawęczynie.  Pan Straszyński zwrócił się też z podziękowaniami za trud i wysiłek włożony w przygotowanie budynku do funkcjonowania SP Nr 2 w Gniewkowie, w której początek roku jest o godz. 900 w dniu 02.09.2019 r.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję.
Radny Stefański podziękował za to, że w Szadłowicach „ruszył budżet obywatelski” , choć były jakieś problemy. Radny nawiązał też do wspomnianej przez Burmistrza rewitalizacji Markowa i zapytał o to, na jakim etapie jest sprawa Szadłowic, bo były tam jakieś niedociągnięcia proceduralne. Pan Stefański zapytał także o to, czy budynek, jaki ma powstać naprzeciwko BIEDRONKI nie będzie zagrażał Nitkowej Górze oraz poruszył temat problemu obecności w wodzie bakterii escherichia coli, co było omawiane na ostatniej sesji. Radny powiedział, iż słyszał o udziale SANEPiD-u w tej sprawie i czy zrobiono coś, by taka sytuacja się nie powtórzyła. Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o bakterie z grupy coli – „to nie są bakterie coli, także tutaj bardzo bym prosił – również media o to, że jeżeli informują mieszkańców o tym, to żeby informowali precyzyjnie, bo później jest niepotrzebny chaos”.  Bakterie z grupy coli tworzą się w rurach, są to bakterie, które mogą się pojawiać z różnych względów: braku higieny, nieodpowiedniego przepływu wody. Po zastosowaniu różnego rodzaju „kombinacji”, przede wszystkim chlorowania – są zabijane. One nie mają wpływu na zdrowie człowieka. Jest to grupa coli, dlatego SANEPiD musi wydać taką procedurę i dla naszych mieszkańców dotyczyła ona tego, że wody pić nie można bez przegotowania. Wszystkie „czynności, jakie SANEPiD nałożył na Przedsiębiorstwo Komunalne- zostały spełnione”, a oprócz tego wprowadzono jeszcze szereg innych czynności, by się to nie powtarzało. Prezes był w stałym kontakcie z panią Prezes i dzięki temu tak szybko można było się z tym uporać. Odnośnie Szadłowic-  pan Straszyński poinformował, że od Kółka Rolniczego na rewitalizację tego obiektu otrzymano dodatkowo 200.000 zł i budynek, który był remizą będzie przekształcony na budynek użyteczności publicznej i dzięki tym nowym środkom dobudowane będzie pomieszczenie, jakie zostanie doprojektowane do tej inwestycji.  Jeszcze raz wskazując na lokalizację opuszczonego budynku przy BIEDRONCE, jaki został sprzedany – Burmistrz powiedział, że on będzie ulegał rozbiórce i na jego miejscu powstanie nowy, który będzie zamykał ścianę Rynku. Zdaniem Burmistrza – tu żadnego zagrożenia nie ma, bo Góra Nitkowa należy już do innej nieruchomości.
Pan Pułaczewski nawiązał natomiast do wypowiedzi na temat modernizacji kotłowni przy ul.Pająkowskiego w sprawie uzależnienia tego zadania od dofinansowania z Ministerstwa.  Radny zapytał, czy w przypadku braku tego dofinansowania „jesteśmy na to gotowi”.  Pan Straszyński zapewnił, że tak, a środki dodatkowe z Ministerstwa miały służyć zmniejszeniu obciążenia w PK.  Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o pożyczkę z WFOŚ i otrzymało promesę na jej udzielenie, a tydzień temu złożono wniosek o uruchomienie tej  pożyczki. Inwestycja nie jest zatem zagrożona, ona jest kontynuowana, jest podpisana umowa z wykonawcą.  Pan Pułaczewski zapytał też o koszt tej inwestycji, na co padła odpowiedź, iż przedmiot zamówienia to kwota 815 tys. zł brutto.
Pan Tomasik zapytał o planowany budynek na Rynku, czy będzie to obiekt mieszkalny, czy usługowo-mieszkalny. Pan Burmistrz odpowiedział, że „zgodnie z prawem budowlanym – budynek musi być też budynkiem usługowym, natomiast czy będą mieszkania i czy będzie mieszkalny- na tę chwilę wiedzy nie mam”.
Radny Orent nawiązał do tematu „Astro-Bazy”, czy będą tam remonty i czy jej sprzęt jest czynny, czy jest może do naprawy. Pan Starszyński przekazał, że z wypowiedzi Dyrektora Ficnera wynika, że UM bardzo zależy na tym, by „Astro-Baza”  zaczęła funkcjonować również normalnie w Gniewkowie. Dlatego też, do końca września mają być prowadzone prace naprawcze przy tym obiekcie, ale „czy tak się stanie – trudno powiedzieć”.  Co do sprzętu, to oprócz teleskopu głównego, który jest zabezpieczony, w tym miesiącu- reszta będzie sprawdzana.  Jest szereg innych sprzętów pozwalających na prowadzenie zajęć, natomiast w ramach projektu, do którego Gmina przystąpiła planuje się zakup dalszego wyposażenia.  Zdaniem pana Burmistrza- ten projekt, to nie tylko działania w „Astro-Bazie” , ale też wokół „Astro-Bazy” .
Jako były koordynator- radny Bożko dodał, że sprzęt , którym „Astro-Baza” dysponuje jest „na chodzie”, natomiast ma być audyt zrobiony co do teleskopu głównego i ma być specjalna instytucja , obejmująca wszystkie „Astro-Bazy”.
Radny Chrzanowski wystąpił z zapytaniem o realizację budżetu obywatelskiego – zadania związanego z placem do street workout`u. Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z posiadaną wiedzą- oczekuje się na ostatnie uzgodnienia z projektantem.
Radny Pułaczewski zapytał, czy budynek „Astro-Bazy” ma już odbiór techniczny, „czy jest to możliwy w pełni budynek do użytkowania, czy są jakieś osobne ustalenia prawne potrzebne w tej sprawie”.  Pan Straszyński odpowiedział, iż cała kwestia związana z tym budynkiem jest po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Dopóki nie nastąpi jego remont, Burmistrz nie chciałby zajmować stanowiska, ponieważ wszystkie aspekty techniczno-prawne są po stronie UM.  Jest problem z podwykonawcą, który się z tego nie rozliczył i dopóki to nie zostanie uregulowane, to trudno powiedzieć, co będzie dalej.
Radny Tomasik zapytał o szczegóły, ustalenia  ze spotkania z Dyrektorem COS-u. Burmistrz oświadczył, że na razie poznał się z Dyrektorem, dlatego o szczegółach nie chciałby informować . Jeśli już uda się coś zrobić, to Burmistrz poinformuje o tym radnych. Rozmowa była bardzo twórcza , „nawijały się pomysły, przede wszystkim o te wszystkie projekty , z których mogliśmy skorzystać w latach poprzednich np. na zadaszenie, czy tutaj na trybunę, bo były takie pieniądze w Ministerstwie”. Pan Dyrektor powiedział, że takie pieniądze pojawią się również w roku 2020, mamy obserwować konkursy na stronie, a w razie wątpliwości, czy pytań, można się z nim kontaktować i pytać. To jest też ważna pomoc „specjalisty”, który na co dzień zajmuje się tą problematyką.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział  głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pana Burmistrza.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.5
Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji panią  Aleksandrę Sidorowicz (informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.5a Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11.

Przewodniczący Rady poinformował, iż punkt ten nie może być procedowany przez Radę ze względów formalnych, ponieważ porządek obrad przyjąć powinna  bezwzględną większością (8 radnych), a tak się nie stało. Źle zinterpretowano wynik głosowania, który świadczył o tym, że wniosek radnego został odrzucony. Ponadto, zgodnie ze statutem inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie radnych (co najmniej 4), ale to wymaga opinii Burmistrza. Prowadzący obrady zapytał, czy zatem zgłoszony  projekt  uchwały był opiniowany przez Burmistrza.
Radny Pułaczewski poprosił, by w takim razie ogłosić przerwę w obradach, by inicjatorzy mogli ten projekt Burmistrzowi przedstawić.
Radca Prawny- pan Wojciech Gorczyca przekazał, że zgodnie z „art. 20 1 a” (tu zacytowany został przepis), porządek obrad może być zmieniony bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Bezwzględna większość osiągnięta jest wtedy, gdy podczas głosowania liczba głosów „za” wnioskiem jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  Przewodniczący Rady podsumował, że tym samym ta uchwała nie może być procedowana. 

Ad.6 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019.

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu i omówienie przedłożonego projektu zmian w budżecie. Pani Kucharska omówiła propozycje zmian, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 opowiedziało się 11 radnych, a  3 osoby były „przeciw”, tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/77/2019 - załącznik nr 13.

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.
Przewodniczący Rady o skrótowe przedstawienie projektu uchwały poprosił Kierownika Referatu- panią Beatę Jaworską.
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” opowiedziało się 8 radnych, a 6 radnych było „przeciw. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/78/2019 - załącznik nr 15.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Przewodniczący Rady poprosił  panią Milenę Cichorz  o przedstawienie projektu uchwały.  Po wystąpieniu pani Cichorz otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych, 2 radnych było „przeciw” i 2 się „wstrzymało”. Tym samym uchwała została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/79/2019 - załącznik nr 17.

Ad.9  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie.
O przedstawienie projektu uchwały – Przewodniczący Rady poprosił panią Beatę Jaworską.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Bożko wystąpił z podziękowaniem za umieszczenie  sztandaru Gimnazjum – „bardzo mi bliskiego w godziwym miejscu”.
Nie  było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych, a  1 osoba wstrzymała się od głosu -tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/80/2019 - załącznik nr 19.

Ad.10 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora MGOKSiR  o przedstawienia projektu. Pan Mikuszewski omówił treść projektu uchwały, a następnie odniósł się do uzasadnienia tego projektu. W pewnym zakresie  chodziło o większe uogólnienie zapisów dotyczących działalności Ośrodka. Niektóre zapisy zostały natomiast doprecyzowane. Kolejno, Dyrektor wskazał na § 5, który zawiera wyszczególnienie obiektów wchodzących  w skład struktury organizacyjnej MGOKSiR , dodano tam ust. 2.  Zmiana tego paragrafu wynikała również z tego, że poprzednio był tam wpisany lokal dzierżawiony przez kilka lat od KSM – lokal MOZAIKA. Zmieniony został również  § 7  statutu- cel działalności Ośrodka.  Przepis ten dostosowano do zapisów art. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wcześniej nie było działalności w zakresie prowadzenia i upowszechniania kultury fizycznej, a ma to związek m.in. z § 8 pkt 13 –współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji własnych celów statutowych. To Dyrektor dopisał celowo, by  Ośrodek mógł prowadzić sekcje o charakterze sportowym , nastawione na rywalizację, i które Ośrodek mógłby zgłaszać do rozgrywek w danych związkach sportowych. Bez tego zapisu- takich działań MGOKSiR nie mógłby podejmować. W § 9 zmiana polega na przedefiniowaniu wymienionych w ust. 3 rodzajów działalności, które Ośrodek może podejmować. W ust. 1 nastąpiło natomiast uogólnienie – „MGOKSiR może prowadzić wszelką działalność gospodarczą prawnie dozwoloną”.  Takie rozwiązanie ma na celu uelastycznienie funkcjonowania jednostki-  Ośrodek dzięki temu nie będzie mógł prowadzić działalności prawnie zabronionej, a z uwagi, że jest „podmiotem prawnym, jest również zakładem produkcyjnym zgłoszonym w ewidencji zakładów” może elastycznie dostosowywać się do potrzeb mieszkańców w zakresie organizowanych festynów, koncertów, czy innych wydarzeń.  Doprecyzowane zostały zapisy dotyczące „Społecznej Rady Programowej” (powoływanie, działanie, zmiana składu).  W § 12 odnoszącym się do działalności finansowej – zdaniem pana Dyrektora dodano bardzo ważny zapis odnoszący się do sposobu sporządzania planu finansowego, który opierał się na dotacji organizatora.  Od wielu lat, w tych planach ujmowane były jednak nie tylko te dotacje podmiotowe od Gminy, ale też wpływy z różnych innych źródeł. Skoro zatem plan finansowy obejmować ma całą gospodarkę   finansową Ośrodka – to w statucie należy uwzględnić też to, że plan finansowy te inne punkty będzie zawierał (pkt 6).  Pan Mikuszewski podkreślił, że są to główne zmiany statutu, pomijając drobne nieścisłości np. w zakresie stosowania skrótu  „GOKU” . Dyrektor zaznaczył, iż zgodnie z zasadami pisowni przed „Sportu” powinien być przecinek, ale aby nie generować kosztów tymi zmianami statutu (wymiana dokumentów, pieczątek)- pozostanie to niezmienione.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski przypomniał, że na posiedzeniu Komisji poruszana była kwestia odpłatności za salę.  Pan Pułaczewski wyraził opinię, że jest ona zbyt wysoka, choć zapewne jest ona wynikiem obliczeń kosztów utrzymania na określonym poziomie. O ile  w przypadku osób pracujących, mających dochody- jest to do zaakceptowania, to w przypadku młodzieży (16-18 lat) – może to stanowić barierę nie do przejścia np. przy wynajmie sali na 1,5 h koszt wynosi ponad 100 zł.  Radny zasugerował, by zastanowić się nad tą kwestią,  czy nie warto podwyższyć dotacji dla Ośrodka, by  tę cenę przynajmniej dla grupy osób niepracujących obniżyć. Pan Mikuszewski przeprosił za  nieobecność na posiedzeniu Komisji, gdzie mógłby bardzo szeroko to wyjaśnić i przedstawić wyliczenia Ośrodka.  Zadanie własne Gminy w zakresie sportu realizują stowarzyszenia, które otrzymują od Gminy dotacje na realizowane zadania, natomiast Ośrodek Kultury ma środki na działalność kulturalną i „generalnie ta działalność powinna być jak najmniej dokuczliwa dla mieszkańców, czy dla korzystających”.  Pan Mikuszewski zapewnił, iż bardzo chętnie wróci do rozmowy z radnymi, przedstawi swoje propozycje i już rozpoczęto rozmowy z panem Burmistrzem na temat finansowania użytkowania obiektów sportowych, które w Gniewkowie  w większości  są, czy będą  pod zarządem „GOKU”.  Dyrektor powiedział, iż „fajnie by było, gdyby ludzie chcieli, jak najwięcej korzystać, ponieważ koszty utrzymania stałe, niezależne od ilości użytkowników, jak choćby energia cieplna- są zatrważające”.  Pan Pułaczewski zapytał o to, jaki jest obecnie koszt za  1 h, bo „godzina  bytności na sali” to kwota 70 zł. Dyrektor odpowiedział, że jego pierwsze wyliczenia, gdy podnosił cenę za użytkowanie sali  przy ul. Toruńskiej to było 59,40 zł/ 1 h.  Bardziej szczegółowe wyliczenia obejmujące cały rok 2018 – to kwota 65,45 zł brutto/ 1 h.  Pan Mikuszewski zaznaczył, że niektóre wyliczenia traktowane są bardzo „optymistycznie”  np. że sala będzie wynajmowana przez 1200 h w ciągu roku, a wynajmowana jest  niecałe 300 h, co powoduje wzrost kosztu jednostkowego.  Temat – Dyrektor określił jako „sprawę otwartą” i zapewnił, że na przyszłym  posiedzeniu Komisji przedstawi radnym wyliczenia i swoje propozycje- „zwłaszcza , że reprezentujecie mieszkańców i nie chciałbym swoim postępowaniem działać w jakikolwiek sposób na ich szkodę”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na pewno do tematu Rada powróci na kolejnym posiedzeniu Komisji i pouczył, że aktualnie, tematem wiodącym jest statut, a nie ceny. Pan Pułaczewski wyjaśnił, że ośmielił się  poruszyć tę kwestię tylko dlatego, że pana Dyrektora na posiedzeniu Komisji nie było, choć rzeczywiście tematem dyskusji jest statut, na co pan Krzysztofiak podkreślił, że „to jest temat rzeka”.
Nie  było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, a  tym samym jednogłośnie została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/81/2019 - załącznik nr 21.

Ad.11 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie utworzenia sołectwa Chrząstowo.
Przewodniczący Rady poprosił panią Milenę Cichorz o przedstawienie projektu uchwały. Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu w otworzonej dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie utworzenia sołectwa Chrząstowo. Za jej przyjęciem opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/82/2019 - załącznik nr 23.

Ad.12 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie projektów uchwał dotyczących statutów sołectwa Godzięba oraz nowego sołectwa Chrząstowo.
Przewodniczący Rady poprosił panią Milenę Cichorz o przedstawienie projektu uchwały i zaznaczył, że w pewnym sensie jest ona powiązana z poprzednią uchwałą. Po przedstawieniu uzasadniania uchwały  przez panią Cichorz– prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu w otworzonej dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzięba w zakresie projektów uchwał dotyczących statutów sołectwa Godzięba oraz nowego sołectwa Chrząstowo opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, a tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/83/2019 - załącznik nr 25.

Ad.13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
O omówienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Kierownika SZEAS w Gniewkowie- panią Bogumiłę Pęczkowską. Pani Kierownik przedstawiając projektu uchwały wskazała na konkretne podmioty, jakich  dotyczą te regulacje oraz przyczynę zmian (zmiana nazw jednostek).
Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu w otworzonej dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 1 była „przeciw”.  Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/84/2019 - załącznik nr 27.

Ad.14 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
O omówienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił ponownie Kierownika SZEAS w Gniewkowie. Po wystąpieniu pani Pęczkowskiej prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Bożko zapytał o to, skąd ustalono górną granicę 25 godzin, na co wskazano radnemu ustawę. Pan Bożko zapewnił, że wie, że jest to zgodne z ustawą, ale czy tu chodzi o wyrównanie godzin. Pani Kierownik stwierdziła, że „można tak powiedzieć” i dodała, że głównie chodzi o przedszkole, bo w szkołach pensum nauczyciela – to 18 godzin, ale już w świetlicy, czy bibliotece obowiązuje inny wymiar. W przedszkolach- wymiar dla nauczyciela, który pracuje z dziećmi młodszymi – to 25 godzin, natomiast 6-letnimi, bądź mieszanymi- były 22 godziny.  W przypadku oddziałów z dziećmi 6-letnimi proponuje się zostawić 22 godziny, natomiast w mieszanych- by było to 25 godzin.
Pani Wodniak-Kuraszkiewicz wyraziła opinię, że tej uchwały nie można zatwierdzić chociażby z tego powodu, że „obecnie pensum i w czasie 25 godzin – nauczyciele będą mieli płatne za 22 godziny”.  Ponadto, należy brać pod uwagę opinię związków zawodowych, gdzie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” podaje, że proponowane zwiększenie pensum nauczycieli – w rezultacie może spowodować ograniczenie zatrudnienia , a nawet rozwiązanie umowy o pracę.  Radna stwierdziła, że wystarczy wyliczyć –  3 godziny na nauczyciela grup dzieci 6-lectnich, a tych jest 4 ( 1 grupa- 2 nauczycieli), co w ewidentnie może doprowadzić do sytuacji wskazanej przez związek.
Pani Pęczkowska odpowiedziała, że jeśli chodzi o wymiar 25 godzin- to faktycznie, dla 3 nauczycieli (bo mowa była o 4 grupach, ale dziś pani Dyrektor podała, że jednak 3) z grup dzieci mieszanych – to tygodniowo 9 godzin.  W pierwszym zatwierdzonym projekcie były nadgodziny i to sporo, a teraz „jakby ulegają niwelacji, wchodzą tak jakby w pensum, ale tylko tych 3 nauczycieli”.  Pozostali nauczyciele mają po 25 godzin, przynajmniej ci z grup poniżej 6-lat, niemieszanych.
Radny Orent zapytał, czy uchwalenie tej uchwały rzeczywiście spowodowałoby zwolnienia nauczycieli.  Ze strony nauczycieli, którzy w trakcie obrad przybyli na salę padło potwierdzenie, natomiast pani Pęczkowska zaprzeczyła i odwołała się do rozmowy z panią Dyrektor i z dyrektorami szkół z terenu Gminy.  Te szkoły mają chyba większe problemy, niż Przedszkole, bo tu zmniejszyła się ilość godzin ponadwymiarowych.  Najgorszą chyba sytuację ma Kijewo, bo tam faktycznie 1 pani nie miałaby całego etatu.
Zwracając się do pani Kierownik – radny Gołaś zapytał, czy w takim razie szukane są oszczędności. Pani Pęczkowska oświadczyła, że „jeżeli państwo chcecie mieć inne zadania zrealizowane, to musimy poszukać oszczędności”.
Pan Gołaś wskazał, że dyrektorzy już w kwietniu ustalali siatkę godzin i zarówno Burmistrz, jak i Kurator to zatwierdzili, a 4 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego – to zmieniamy.  Zdaniem radnego, nad tą uchwałą można się zastanowić , ale od 01.09.2020 roku, by nie robić tego teraz.
Radny Tomasik poparł kolegę Gołasia i dodał, iż za wysoko niesprawiedliwe uważa to, że jedni nauczyciele za te same pieniądze będą pracowali 22 godziny, a inny 25 i będą otrzymywać takie samo wynagrodzenie.  Radny powiedział również, iż nie chciałby być w skórze dyrektora, który przydziela  nauczycielowi „grupę 25-godzinną”.
Pani Kierownik zwrócił uwagę, że przecież w Przedszkolu jest tak, że nauczyciele z grupami młodszymi pracują po 25 godzin, a 22 godzinne pensum mają tylko nauczyciele pracujący z 6-ciolatkami.  Zwracając się do obecnej na sesji pani Baranowskiej- pani Pęczkowska poprosiła o podanie ilości grup dzieci 6-letnich.  Dyrektor Przedszkola odpowiedziała, iż na ten moment żaden etat nie jest zagrożony, przez to , że były nadgodziny w arkuszu, natomiast pod znakiem zapytania jest to, co będzie w kolejnych latach. W imieniu pracowników – pani Dyrektor zwróciła się do Rady, by to rozważyła,  „bo jak będzie – tego nie wiemy i mogą być utracone jakieś etaty”.
Radny Orent zapytał o sytuację, w której będzie więcej dzieci, na co z sali padły pytania „skąd?”.  Pani  Baranowska poinformowała, iż z tego co wie, obecnie nie rodzi się więcej dzieci, tylko mniej.
Nie  było więcej chętnych do zabrania głosu w otworzonej dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze opowiedziało się 3 obecnych na sesji radnych, 10 było „przeciw”, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym uchwała nie została przyjęta, co obecni na sali nauczyciele „skomentowali” brawami.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad.15 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo.

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Wiolettę Kucharską.
Po przedstawieniu projektu i wskazaniu przyczyn jego wprowadzenia pod obrady Rady– otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady ją zamknął, a następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.  Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/85/2019 - załącznik nr 30.

Ad.16 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania  Komisji  do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo”.

Przewodniczący Rady poinformował, że konieczność wywołania niniejszej uchwały spowodowana została wnioskiem PZERiI- Zarządu Koła nr 6 w Gniewkowie w sprawie przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo p. Janowi Woźniakowi. Powołana Komisja ma ten wniosek zaopiniować.  Przewodniczący Rady podał, że do pracy w Komisji zgłosili się radni: Pułaczewski, Tomasik i Chrzanowski.
Po tym wystąpieniu otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady ją zamknął, a następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania  Komisji  do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo” opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.  Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/86/2019 - załącznik nr 32.

Ad.17 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo.

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Milenę Cichorz.
Po przedstawieniu projektu otworzona została dyskusja, ale nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady ją zamknął, a następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.  Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/87/2019 - załącznik nr 34.

Ad.18 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie.

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- radnego Kazimierza Orenta.  Przedstawiając projekt uchwały Wiceprzewodniczący Komisji skupił się na jej uzasadnieniu (nowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu) . Radny zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji zgłoszone zostały poprawki do projektu i wskazał na nowe zapisy.
Po przedstawieniu projektu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański oświadczył, że zgłosił propozycję zmiany projektu tej uchwały, podziękował za uporządkowanie składni  § 1, a następnie stwierdził, iż jego propozycja brzmiała jednak inaczej. Końcówka pierwszego myślnika w § 1 miała brzmieć „o zaistniałej sytuacji”, a „nie o możliwości naruszeń”.  Zmiany dokonano również w uzasadnieniu , po przecinku przy Rozporządzeniu UE „poprzez zamieszczenie danych umożliwiających identyfikacją osoby na edzienniku”, a to nie było procedowane. Przewodniczący Rady stwierdził, że to wynikało z ustaleń na posiedzeniu Komisji. Radny zaprzeczył, twierdząc, iż na Komisji o tym nie mówiono. Ponadto w uzasadnieniu zawarta jest informacja , że ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapoznano radnych, a radni do dziś nie dostali tego stanowiska. Pan Stefański zaznaczył, że on uczestniczył w pracach tej Komisji, dlatego składa wniosek formalny, by ta uchwała brzmiała tak, jak ustalono to na posiedzeniu tj. by pierwszy myślnik kończył się słowami „w zaistniałej sytuacji” oraz o wykreślenie UODO. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że o ten drugi zapis wnioskował Pełnomocnik pani Dyrektor. Pan Stefański zapytał, czy może złożyć wniosek formalny, co prowadzący obrady potwierdził. Radny oświadczył, że dlatego składa te 2 wnioski formalne, by to brzmiało tak, jak na mówiono na posiedzeniu Komisji, a Pełnomocnik nie uczestniczył w pracach Komisji. Radny dodał, że Wiceprzewodniczący Orent wcześniej wskazywał na powiadomienie UODO, a teraz zapis mówi o „uprawnionym podmiocie”, dlatego poprosił o doprecyzowanie, co to za podmiot jest.
Kolejno, Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach. Przerwa przedłużyła się z uwagi na problemy techniczne z tabletami służącymi radnym do głosowania. Przewodniczący Rady zadecydował, że w związku z tym, iż do głosowania pozostało niewiele punktów, a także  by nie przedłużać obrad- postanowił, iż pozostałe głosowania odbędą bez użycia urządzeń elektronicznych.
Radny Stefański oświadczył, iż wycofuje się z drugiej poprawki – jeśli zgodnie z zapewnieniami Przewodniczącego na Komisji ustalono, że poprawiony będzie zapis o UODO, skoro Pełnomocnik skarżonej wnosił o takie uszczegółowienie. Radny wnioskuje jednak, by  § 1 tiret pierwszy brzmiał „w szczęści dotyczących zarzutów o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych upoważnić Burmistrza Gniewkowa  do poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zaistniałej sytuacji”.
Kolejno, prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonej przez radnego poprawki. Kolejno odczytywał nazwiska radnych, którzy deklarowali swoje stanowisko- imienny wykaz z tego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Za przyjęciem poprawki opowiedziało się 14 radnych, a tym samym została ona przyjęta.
Następnie w ten sam sposób przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie (wraz z wprowadzoną zmianą). Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, co oznacza, że uchwała została przyjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/88/2019 - załącznik nr 38.

Ad.19 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Gniewkowo.

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Kierownika referatu- pana Grzegorza Ostrowskiego.
Po przedstawieniu projektu otworzona została dyskusja.
Radny Pułaczewski „a propos przystanków i generalnie transportu”- stwierdził, że właściwie część Gminy wykluczona jest komunikacyjnie (Murzynno, Gąski, Kijewo). Zapytał, czy wiadomo coś o programie PKS-u- „PKS dla każdej gminy- itd.”, czy mamy szansę do niego przystąpić. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że to nie do końca związane jest z przedmiotem omawianej uchwały.
Nie było innych pytań  i Przewodniczący Rady ją zamknął, a następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Gniewkowo opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.  Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 39 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XII/89/2019 - załącznik nr 40.

Ad.20 Interpelacje i zapytania  radnych.
                           Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie i przypomniał, że należy to robić na piśmie. Poinformował też, że w dniu dzisiejszym radny Michał Otremba złożył dwie interpelacje (interpelacje stanowią załącznik nr 41 i 42 do protokołu).
Nie zgłoszono innych interpelacji i Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.
W trakcie sesji- obrady opuścił radny Andrzej Żmudziński.

Ad.21 Wolne głosy, zapytania i  wnioski. 

                                  
Przewodniczący Rady oddał głos panu Burmistrzowi.

                                          Burmistrz nawiązał do pytania radnego Pułaczewskiego i przekazał, że program rządowy zakłada pomoc  poprzez dopłatę do biletów PKS, jednak nie było w tej sprawie żadnego spotkania i na razie Gmina do tego programu nie przystąpiła i nie ma więcej informacji na ten temat.  Pan Pułaczewski stwierdził, że nic nie da dopłata do biletu jeśli fizycznie tam nie będzie jakiegoś środka transportu.  Radny stwierdził, że „wsie nam się starzeją, te wsie , które są przy drodze krajowej mają ten problem praktycznie z głowy, ta część Gminy jest rzeczywiście wykluczona transportowo  i warto byłoby nad tym się pochylić”.
                                          Radny Bożko zgłosił, że ma 3 sprawy. Po pierwsze- miała być jakaś informacja odnośnie poboczy przy drogach wojewódzkich. Radny poruszył też kwestię informowania mieszkańców  poprzez np. obwieszczenia na temat wody. Nie wszyscy o tym wiedzieli i ludzie proszą , by umieszczać to w możliwie dostępnych miejscach, byle nie przez internet. Dużo osób nie korzysta z internetu, zwłaszcza starsi i do nich takie informacje nie docierają. Pan Bożko podziękował też za tablice turystyczne, jakie pojawiły się w lesie i pojawią się na dworcu- „to będzie bardzo fajna wskazówka dla uprawiania turystyki na naszej małej ojczyźnie”.
Burmistrz zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o informacje na temat wody- to sprawa PK , to Przedsiębiorstwo musi zrobić wszystko, aby dotrzeć do mieszkańców. Pan Straszyński przyznał, że może nie wszędzie są gabloty i ciężko jest przekazać taką informację wszystkim  mieszkańcom od razu. Uruchamiane są dlatego nowe kanały informacji przez sms i mieszkańców zachęcać będzie się do zgłaszania do tego. Oprócz tego będą jeszcze inne aplikacje, dlatego problem z informowaniem mieszkańców będzie się zmniejszał.
Odnosząc się do poboczy przy drodze wojewódzkiej - Burmistrz powiedział, że to zależy od czasu pana Dyrektora , by mógł przyjechać, aby wspólnie te drogi obejrzeć.  Po takim spotkaniu spisane zostaną wnioski i „zaocznie spiszemy protokół”, który będzie podstawą do reagowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  Pan Straszyński nawiązał również do tego, co mówił już Prezes PK o  trwających ustaleniach dotyczących porozumienia w zakresie realizacji prac związanych z wycinką trawy na poboczach. Kolejny tydzień pokaże, co wynika z rozmów i pod koniec września będzie można dokonać już oceny, czy coś pozytywnego się wydarzyło.
Nawiązując do kwestii tablic informacyjnych  pan Burmistrz podkreślił, że one już stoją wszystkie.
                                          Radny Tomasik zgłosił , że ma 4 kwestie, jakie chciałby zgłosić Burmistrzowi. Jako pierwszą – wskazał temat progów zwalniających. Przypomniał o interpelacji złożonej na czerwcowej sesji w sprawie tych progów na ul.Kątnej , gdzie zostały zamontowane, a była też petycja dotycząca Rynku i nic nie wiadomo na ten temat.  Druga kwestia- to inwestycja „klub seniora”, która musi być zrealizowana chyba do końca roku , czy listopada, a tam „nie została wbita jeszcze łopata” i radny zapytał, czy jest szansa na wykonanie tego zadania.  Pan Tomasik zapytał też o realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego – boisko do siatkówki plażowej.  Radny stwierdził, że aura będzie już przeszkadzała, aby tę dyscyplinę uprawiać.  Jako czwarty temat- radny poruszył zagadnienie szaletów miejskich na Rynku, o których mówią mieszkańcy i zapytał, czy realizacja takiej inwestycji jest brana pod uwagę.  Odpowiadając na pytanie ostatnie- Burmistrz stwierdził, że to kwestia dyskusji. Na spotkaniach z mieszkańcami ten problem się pojawia i był już gdzieś omawiany. To jednak zostanie raczej zgłoszone do PK Gniewkowo, by ewentualnie to ocenili i wskazali optymalną lokalizację. Odnośnie programu „Senior+” – „to się dzieje, czekamy tutaj na ostatnie kwestie dotyczące projektu, bo to musi być projekt budowlany”. Jak już ten projekt będzie, to zostanie zgłoszony do Starostwa i ta inwestycja będzie realizowana. Pan Tomasik zapytał, czy do końca listopada będzie to zrobione. Pan Straszyński odpowiedział, że „dopóki tego nie zrobimy- to spokojni nie jesteśmy, bo w życiu różnie bywa”. Założenia umowy są takie, że 1 grudnia 2019r. winno nastąpić uroczyste otwarcie tego klubu.  W kwestii progów zwalniających o wyjaśnienia poproszony został Z-ca Burmistrza.  Pan Tomczyk  przekazał, że wystąpiono do Konserwatora Zabytków, który zezwala na te progi, natomiast rozporządzenia o drogach mówi już inaczej – musi być nieparzyście.  Rozważa się jeszcze inne rozwiązanie- regulację miejsc parkingowych, raz po prawej, raz po lewej stronie, co winno spowodować spowolnienie ruchu.  Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o boisko do siatkówki plażowej- to jest to uzgadnianie razem z projektem, o którym mówił radny Chrzanowski. Cały czas oczekuje się na uzgodnienia.  Z-ca Burmistrza dodał, że otrzymano informację z Interlight i należy zobaczyć jak to ma wyglądać, ma być równolegle do płotu.  Pan Tomasik zapytał, czy nie lepiej się z tym wstrzymać, na co pan Tomczyk podkreślił, że wówczas to zadanie przepadnie i dlatego trzeba to zrobić w tym roku.
                                           Nawiązując do kwestii informowania mieszkańców -radny Gremplewski powiedział, że „też borykamy się z takim problemem rozwieszając plakaty, jeżeli chodzi o nasze imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury” i zasugerował zakup „walca informacyjnego” i zlokalizowanie go w centralnym punkcie miasta- na Rynku.
Pan Gremplewski podziękował Burmistrzowi za zorganizowanie ponownego spotkania z przedstawicielem KSM, dzięki któremu można było pytać o interesujące radnych i mieszkańców kwestie. Przy tej okazji radny Chrzanowski uzgodnił  spotkanie z tym panem. Burmistrz zaznaczył, że pan Pietrasik był już wcześniej na posiedzeniu Komisji , tylko „nikt go nie zauważył”.  Radny Chrzanowski przyłączył się do podziękowań pana Gremplewskiego.
                                           Radny Stefański zapytał natomiast o niezrealizowane  zadanie planowane w ramach budżetu obywatelskiego w Murzynku, które to zadanie miało być jednak przeprowadzone (remiza).  Burmistrz odpowiedział, że „to się już dzieje”, generalnie wszystkie kwestie zostały doprecyzowane ze strażakami OSP i z posiadanych informacji  wynika, że te zasoby, jakie posiada jednostka wystarczą, by to wykonać. Na pytanie radnego- czy będzie to zrobione, pan Straszyński odpowiedział, iż jeszcze w tym roku, bo wykonawca ma określony termin realizacji do końca września.
Pan Stefański przypomniał, że 2 miesiące temu prosił o uaktualnienie na BIP kwestii dostępu do informacji publicznej, ale nic nie jest w tym temacie zrobione.
Radny przekazał też, że była u niego pani Sołtys z Wierzchosławic oczekując odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego nie dostali pracownika do sprzątania. Pani Sołtys otrzymała odpowiedź, że „Urząd Pracy nie daje na etaty w Urzędzie Miejskim , w Gminie- to jest taki skrót myślowy, bo od etatów jest samorząd Gminy, może być refundacja, albo nie.”  Wspólnie z panią Sołtys doszedł do tego, że chodzi tu o „prace społecznie użyteczne”, które w styczniu zostały przez Radę obcięte. Wówczas radny pytał, czy zostało to przemyślane i otrzymał zapewnienie, że to zaspokoi potrzeby. Zaznaczając, iż nie oczekuje na to żadnej odpowiedzi- radny poprosił, by udzielać „informacji rzeczywistych”, by sołtysi nie byli zdezorientowani. Z-ca Burmistrza powiedział, że ta kwestia została już wyjaśniona i pracownik, który udzielił takiej informacji- został poinstruowany, jak ma mówić i co ma mówić. Odnośnie BIP- pan Tomczyk zapewnił, że w zakresie informacji publicznej jest aktualny w tym sensie , że umieszczono informację, iż wszystkie dokumenty i wnioski, jakie spływają i odpowiedzi  zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej - są do wglądu u pani Sekretarz.  Pan Stefański wskazał, że jest tam zamieszczona odpowiedź nr 11, co oznacza, że co najmniej 10 nie zostało tam umieszczonych. Dlatego też radnego zaciekawiło to, gdzie są te pozostałe informacje, skoro jest umieszczona o nr 11. Z-ca Burmistrza zapytała o datę publikacji, a następnie sam zadeklarował, iż to sprawdzi.  Pan Tomczyk oświadczył, że jak oglądał przedmiotową zakładkę w BIP, to ostatnio dostępna informacja była z 2016 roku, nie ma roku 2017 i 2018. W 2019 roku jest już natomiast informacja, że te wszystkie wnioski i odpowiedzi są dostępne do wglądu u pani Sekretarz. Radny zapytał o to, po co w takim razie w ogóle taka zakładka w BIP. Pan Tomczyk odpowiedział, „żeby była informacja, gdzie można takiej informacji pozyskać”.
                                          Wiceprzewodniczący Rady zapytał o prace przy stawku w Wielowsi, który służył kiedyś jako zbiornik p.pożarowy.
Radny Bajerowski przekazał, że mieszkańcy w Zajezierzy zrezygnowali z progów zwalniających i prosili „o znaki i inne”-  rozwiązania służące spowolnieniu ruchu.  Z-ca Burmistrz potwierdził, że mieszkańcy Zajezierza najpierw wnioskowali o progi zwalniające i wykonano projekt w zakresie zmiany organizacji ruchu, to był koszt i takie uzgodnienia trwają. Wczoraj, na spotkaniu pani Sołtys przekazała Burmistrzowi mapkę, a dziś kolejne pismo z prośbą, by tych progów jednak nie było, ale by były znaki. To wiąże się jednak z koniecznością ponownego wszczęcia procedur, uzgodnień. Pan Ostrowski dodał, że na spotkaniu z mieszkańcami ustalono, że z progów zwalniających rzeczywiście się rezygnuje i na próbę zastosuje się malowane znaki na jezdni „ograniczenie prędkości”, „uwaga dzieci” . Takie zapytanie zostało wystosowane do wykonawcy i na dniach będzie wycena. Pan Bajerowski przyznał, że w wielu miejscach z progów się rezygnuje i stosuje się inne rozwiązania.  Burmistrz powiedział, że wczoraj rozmawiał z panią Sołtys na temat stawu w Wielowsi i jak tylko wróci Prezes PK- ta sprawa będzie poruszona, by ustalić w jakim zakresie Przedsiębiorstwo mogłoby w tym pomóc.
                                          Pani Dorota Gliwińska poinformowała, że nie zgadza się z uchwałą dotyczącą jej osoby. Wyraziła stanowisko, że przez 7 miesięcy można było zbadać 2 kluczowe dokumenty, które na pewno rzutują na efekt pracy. Poinformowała też, iż rozważa wejście na drogę prawną.
                                         W nawiązaniu do pisma przesłanego przez pana Jarosława Bogusiewicza- Przewodniczący Rady zastosował się do zawartej w nim prośby zaznaczając, że dotyczy to starej sprawy, jeszcze z poprzedniej kadencji  i odczytał oświadczenie  w nim zawarte (pismo stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu).
Następnie głos zabrał pan Paweł Drzażdżewski, który stwierdził, że najkrócej mówiąc tekst odczytany przez Przewodniczącego Rady to „pokłosie sprawy, która niedawno się zakończyła i pan Bogusiewicz został zobowiązany do tego, żeby takie przeprosiny się ukazały i były odczytane na sesji”. Dotyczy to pisma, jakie pan Bogusiwicz złożył ok. półtora roku temu  i jakie było czytane na Komisjach. Pan Drzażdżewski uznał, że należy walczyć z kłamstwem i taką mową nienawiści, a to pismo cechowało się właśnie czymś takim. Zawierało nieprawdziwe informacje, kłamstwa, szkalowało jego osobę, członków jego rodziny i dlatego postanowił  dochodzić „szeroko rozumianej sprawiedliwości w sądzie”. Efektem tego jest to pismo. Ta kwestia odnosi się do czasu, gdy Rada Miejska rozpoczęła procedury związane z reformą oświaty, ze zmianami ze szkołami w Gniewkowie. Miesiąc przed pierwszą uchwałą intencyjną pan Drzażdżewski zgłosił pismo do Burmistrza i Przewodniczącego Rady zwracając uwagę na fakt głosowania 3 radnych będących nauczycielami, którzy winni się wyłączyć z tego głosowania. Uchwała ta została unieważniona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, a stanowisko to potwierdził następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

                                   Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna – XIII sesja Rady planowana jest w dniu 25 września  2019 r.  i zgodnie z planem pracy Rady- jej tematem będzie „Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku”.

             Burmistrz oświadczył, iż wraz z panem Przewodniczącym  chciałby pogratulować osobom wybranym do Izb Rolniczych. Zauważył, że nie ma jednak na sesji pana Kopcia, ale jest pan Julian Bajerowski, któremu pogratulował i wraz z Przewodniczącym Rady– wręczył okolicznościowy bukiet, a zebrani na sesji nagrodzili przedstawicieli Izb Rolniczych oklaskami. Pan Bajerowski podziękował wszystkim rolnikom, którzy głosowali , a w szczególności tym, którzy głosowali na niego.  Pan Bajerowski dodał, że kolejny raz udało mu się przeforsować, że Przewodniczącym Powiatowych Izb Rolniczych na następną kadencję został pan Jan Kopeć- mieszkaniec naszej Gminy.
Przewodniczący Rady wskazując na obecnych na sesji dyrektorów szkół złożył im okolicznościowe życzenia powodzenia i spokoju-  związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020.  Korzystając z okazji, Przewodniczący Rady przyłączył się też do zaproszenia pana Burmistrza na dożynki gminne w Kawęczynie w dniu 7 września 2019 r.
                                          Pani Elżbieta Torgowska oświadczyła, że bardzo się cieszy, że rusza SP Nr 2 i osobiście zaprosiła na rozpoczęcie roku szkolnego w tej placówce. Podziękowała wszystkim za przychylność, za pomoc w organizacji tej szkoły, w co włożono dużo pracy i o czym będzie mówiła na wspomnianym rozpoczęciu roku szkolnego.
           

Ad.22  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.
O godzinie 18 15  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XII obrad.

                                                    

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2019 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 246
21 października 2019 13:40 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu ( z wersji roboczej na przyjęty) (Dokument opublikowany)
20 września 2019 10:45 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lista_przyjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 13:59 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)