Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XII sesji w dniu 28.08.2019 r.


Protokół Nr XI/2019
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)- Przewodniczący Rady o godz. 1500  dokonał otwarcia XI sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że Rada liczy 15 radnych, a uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnej G.Myśliwy i radnego A.Pułaczewskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania propozycji  porządku obrad, który radni wcześniej otrzymali.
Proponowany porządek obrad:                                              

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 6. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul. Dworcowej 11:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/263/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
 14. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 15. Zamknięcie  obrad sesji.

                                              
Prowadzący obrady zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jakieś uwagi, bądź zgłaszają propozycje zmian. Nawiązując do ustaleń poczynionych na ostatnim, wspólnym posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie dodatkowych 3 projektów uchwał  oraz wyłączenie punktu 10  tj. „Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze”. Nadmienił, że z otrzymanych informacji wynika, iż brakuje opinii jednego ze związków zawodowych i dlatego w tym momencie nie można podjąć tej uchwały. Następnie, prowadzący obrady jeszcze raz zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono i Przewodniczący Rady zapowiedział  głosowanie pierwszego wniosku  - w sprawie wyłączenia punktu 10, ale z uwagi na kolejność zmian zapisanych w systemie służącym elektronicznemu głosowaniu- dokonał poprawki tłumacząc, że głosowany będzie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Za wprowadzeniem zmiany w głosowaniu  jawnym, imiennym głosowało 13 radnych, co oznacza, że wniosek został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  Kolejno głosowano wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 14 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Za wprowadzeniem tej zmiany w głosowaniu  jawnym, imiennym głosowało 13 radnych, co oznacza, że wniosek został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Jako  trzeci głosowany był wniosek w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w punkcie 15 w  sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Za wprowadzeniem zmiany -w głosowaniu  jawnym, imiennym głosowało 13 radnych, co oznacza, że wniosek również został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   
Następnie głosowano wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.  Za wprowadzeniem zmiany -w głosowaniu  jawnym, imiennym głosowało 13 radnych, co oznacza, że także ten wniosek został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.   
W głosowaniu jawnym, imiennym w sprawie przyjęcia całego porządku obrad po wprowadzonych zmianach udział wzięło 13 radnych- 13 było „za”, a tym samym porządek obrad został przyjęty. Przed głosowaniem, Przewodniczący Rady podkreślił, iż zmianie ulegnie numeracja porządku obrad, począwszy od pkt 10, w którym ujęty został projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/263/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, a następnie od punktu 12- kolejno wprowadzone projekty uchwał.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przyjęty porządek obrad:         

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 6. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul. Dworcowej 11:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/263/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 15. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
 16. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 17. Zamknięcie  obrad sesji.

                                                                                                
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z X sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  X  sesji, która odbyła się w dniu  30 maja 2019 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z X sesji.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych  i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 4 Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza –pana Adama Straszyńskiego.
Pan Burmistrz poinformował, że okresie  międzysesyjnym spotkał się z następującymi osobami:
-z panem Dyrektorem Michałem Hellerem z Departamentu Wydziału Spraw Społecznych w sprawie funduszów na dzienne domy opieki, na wsparcie dla seniorów w ramach nowej perspektywy, których to środków ma być dużo więcej, przy czym zwiększy się wkład własny samorządów. Spotkanie to miało na celu przybliżenie sytuacji, jaka ma miejsce w Wierzchosławicach, gdzie prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu przez „przedsiębiorców Lawenda”, ale do czasu realizacji projektu unijnego. Pan Straszyński zaznaczył, iż miał przyjemność być w tej jednostce i uczestniczyć w spotkaniu z osobami biorącymi udział w tym projekcie i rozmawiał z właścicielami- „państwem Głódkowskimi” – prowadzącymi ten Dom na temat włączenia się samorządu w pomoc w prowadzeniu tej placówki.  Właściciele są gotowi przekazać nieruchomości, by samorząd mógł dalej kontynuować to zadanie;
-w Departamencie Zabytków Urzędu Marszałkowskiego, gdzie Burmistrz przekazywał ostatnie uzupełnienia przed podpisaniem przez Księdza Proboszcza umowy dotacyjnej na kwotę 125 tys. zł na konserwację północnej ściany kościoła pw. Św.Mikołaja i Św. Konstancji. Pan Straszyński zaznaczył, że parafia ta dzięki jego staraniom otrzymała również dotację w wysokości 10 tys. zł z Powiatu. Jest też przed podpisaniem umowy na dotacje w wysokości 390 tys. zł z Ministerstwa Kultury;
-w Przyjezierzu , „wraz z bracią strażacką” Burmistrz odebrał sprzęt ratowniczy dla poszczególnych OSP z terenu miasta i Gminy Gniewkowo z programu RPO  Urzędu Marszałkowskiego;
-brał udział w VII Kujawsko-Pomorskim Forum Samorządowym w Przysieku, gdzie m.in. wysłuchano podsumowania związanego z 20-leciem powstania województwa kujawsko-pomorskiego;
-w dniu 07.06.2019r. na zaproszenie Dyrektora SP w Kijewie Burmistrz brał udział w uroczystościach z okazji 10 rocznicy nadania imienia Szkoły;
-spotkał się w UM z Dyrektorem Pietrucieniem na temat rewitalizacji Gniewkowa, Szadłowic i parku w Markowie. Wniosek na Markowo złożony zostanie w lipcu, a na rewitalizację Szadłowic- w grudniu, natomiast na Park Wolności- „jest to projekt ciągły”  i czynione będą starania, by go w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego złożyć.  Dofinansowanie tych inwestycji to 95%  i Burmistrz zapewnił, iż „bardzo nam zależy, by tych pieniędzy nie stracić i żeby te pieniądze dobrze wykorzystać”;
-z sołtysami  Burmistrz spotkał się w Wierzchosławicach, za co podziękował pani Sołtys. Omawiane były na nim kwestie bieżące oraz sprawy poszczególnych sołectw;
-z Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski- panem Andrzejem Olszewskim Burmistrz spotkał się w sprawie przyszłej współpracy i wymiany doświadczeń:
-w dniach 14-15.06.2019r. odbyły się Dni Gniewkowa, w trakcie których Burmistrz otworzył przepiękną imprezę sportową dla uczniów ze szkół  na boisku UNII Gniewkowo. Pan Straszyński wyraził ubolewanie i zaskoczenie z powodu braku dzieci ze SP Nr 1 w Gniewkowie. Imprezę prowadził pan Irek Bieleninik i miała ona bardzo dużo atrakcji. Burmistrz podziękował panu Dyrektorowi Mikuszewskiemu oraz wszystkim pracownikom MGOKSiR za przygotowanie tych obchodów. Na uroczystości zaproszony został pan Piotr Skoblewski – wieloletni nauczyciel historii SP Nr 1 w Gniewkowie, któremu pogratulował pierwszego miejsca w plebiscycie „Nauczyciel na Medal” i podziękował za tą wieloletnią pracę. Pan Skoblewski wygrał najpierw etap powiatowy, a następnie – wojewódzki tego plebiscytu;
-wraz z wieloma radnymi Burmistrz brał udział w  dniu 16.06.2019r. w święcie parafii pw. NSPJ związanym z 50-leciem jej powstania:
-Burmistrz spotkał się też z mieszkańcami Sołectwa Godzięba, którego tematem przewodnim był podział Sołectwa na Sołectwa: Godzięba i Chrząstowo;
-w Polskiej Spółce Gazownictwa w Bydgoszczy Burmistrz spotkał się z Kierownikiem Działu w sprawie możliwości podłączeń mieszkańców do sieci zarówno z terenu miasta i Gminy. Im wniosków z danego terenu będzie więcej, tym szansa na przyłączenie jest większa. Zwracając się do mieszkańców ul.Kasprowicza w Gniewkowie- pan Straszyński przekazał, że w ciągu 2 lat to podłączenie do sieci gazowej ma tam nastąpić, ale wszystko zależy od tego ”kiedy ta Spółka pozyska pracowników, bo z tym jest największy problem”. Każdy mieszkaniec miasta dziś taki wniosek może złożyć, a w przypadku terenów wiejskich – pan Starszyński zaproponował spotkania w sołectwach w celu omówienia oczekiwań w tym zakresie, a „w ilości jest siła”. Gdyby taki akces przyłączenia jakieś sołectwo chciało zgłosić, to Spółka Gazowa chciałaby o tym usłyszeć:
-Burmistrz był obecny na  finale pucharu IV ligii piłki nożnej, zarówno w Bydgoszczy , gdzie UNIA Gniewkowo wygrała 2:1, jak również w Gniewkowie, gdzie drużyna ta przegrała 2:0. Burmistrz jeszcze raz podziękował piłkarzom, trenerowi, Zarządowi i wszystkim, którzy aktywnie wspierali organizację drugiego meczu w Gniewkowie, bo miło było słyszeć „od władz centralnych z Warszawy” o wysokim poziomie tych przygotowań. Pan Straszyński jeszcze raz pogratulował Wicemistrzostwa Polski i życzył dalszych sukcesów;
-w tym tygodniu Burmistrz odbył spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Naczelnikiem Wydziału Programowania Funduszy Europejskich – panią Anną Głuszek, z którą rozmawiał na temat nowej perspektywy finansowania i strategii, nad którą UM już pracuje, a z panią Dyrektor Sylwią Tubilewicz-Olejnik na temat międzynarodowej współpracy gospodarczej i kulturowej Gminy;
-wczoraj zaproszony został do Gminy Dyrektor ARMIR-u – pan Paweł Drzażdżewski w celu przedstawienia informacji na temat możliwości pozyskiwania różnych dopłat i dofinansowania oraz innych ważnych spraw- dotyczących rolników. Pan Burmistrz nadmienił, że niestety na spotkanie to przybyła tylko 1 osoba, dlatego zaapelował do poszczególnych sołtysów o większą mobilizację i przekaz informacji na temat tak ważnych spotkań, bo zdaniem pana Straszyńskiego są one mocno potrzebne zarówno samorządom, jak i bezpośrednio mieszkańcom, rolnikom.
Burmistrz przekazał, że Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zatwierdziło naszą drużynę koszykarską, która już po raz trzeci będzie brała udział w turnieju tzw. „Sępólno Krajeńskie- Tokio 2020”. Osiem lat temu, drużyna składająca się z osób z Gniewkowa zdobyła złoty medal, a cztery lata temu-brązowy.
Burmistrz powiedział, iż chciałby również przypomnieć i bardzo mocno apeluje do wszystkich, którzy otrzymują bieżące informacje od pani Ani Nawrockiej w sprawie pozyskiwania różnych dotacji z różnych źródeł.
Pan Straszyński przekazał też informację na temat walnego zgromadzenia wspólników PK „Gniewkowo” , na którym podsumowano działalność Spółki za rok 2018  i poprosił o objerzenie prezentacji z tym związanej. Zaprezentowana w formie multimedialnej prezentacji informacja omówiona przez pana Burmistrza  stanowi załącznik nr  12 do protokołu.
Kolejnym zagadnieniem, jakie pan Straszyński przedstawił to „Raport o stanie dróg” , który przygotowany został zgodnie z jego zapowiedzią z dnia 12 lutego 2019r. , po przeprowadzeniu przez pracowników oceny stanu technicznego ponad 83 km dróg gminnych z podziałem na nawierzchnie: utwardzone i gruntowe. Omówiony raport stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję.
Radny Stefański nawiązał do Raportu o stanie dróg i stwierdził, że w wykazie dróg brakuje drogi brukowej w Szadłowicach (częściowo asfalt, bruk, a potem droga szlakowa), na co Burmistrz wyjaśnił, że skoro jej nie ma, to oznacza, iż nie jest nigdzie sklasyfikowana w Urzędzie. Radny wyraził zdziwienie, że nie jest ona drogą publiczną, mimo, że łączy dwa odcinki drogi powiatowej. Pan Stefański wyraził zdziwienie również  tym, że stan drogi Szadłowice-Więcławice określony został jako „stan B”-zadawalający, a jest to droga podobna do ulicy Jęczmiennej, czy ulicy Żytniej, których stan już zadawalający nie jest. Radny zapytał, czy ta klasyfikacja jest ostateczna. Pan Straszyński odpowiedział, że jest to temat do dyskusji, a materiał przygotowany został przez pracowników merytorycznych, jest to ich ocena. Jest to temat do dyskusji, materiał źródłowy dla sołtysów do zapoznania się z  ocenami tych dróg. Pan Stefański wskazał też na błąd pisarski w  użytym skrócie  „tys.”.
Radny Tomasik wystąpił  z pytaniem odnośnie ulicy Sikorskiego, Hallera itd., czy będą one robione kompleksowo, czy tylko naprawiane i łatane w tym roku.  Burmistrz odpowiedział, że „będzie to kompleksowy remont tej drogi”.
Radna Wodniak- Kuraszkiewicz  zaznaczyła, iż nie ma pytania do pana Burmistrza, tylko informację odnośnie przekazanych wiadomości na temat gazyfikacji. Z Sołectwa Godzięba złożono kilkanaście wniosków, na które mieszkańcy otrzymali odpowiedź negatywną ze względów finansowych. Pan Straszyński zapewnił, iż zna ten temat, chodzi o to, iż złożone wnioski w większości były błędne i „gazownictwo wysłało uwagi do każdego z mieszkańców do poprawy wniosków i przypuśćmy na 10 wniosków, które miały spłynąć do nich z poprawkami- spłynęły 2, dlatego oni ocenili, że nie jesteście zainteresowani tą inwestycją i odrzucili na tą chwilę tę inwestycję”. To można robić nawet grupowo, ale im zainteresowanych mieszkańców w określonej społeczności będzie więcej, tym szansa na inwestycje jest większa. Jeśli są to natomiast pojedyncze przypadki, to im się to nie opłaca. Burmistrz przekazał, że pan Ostrowski posiada foldery z tym związane i zachęcił do zapoznania się z tymi materiałami, jak również z informacjami zawartymi na stronie internetowej.
Radny Bożko wystąpił z zapytaniem o ulicę Cichą, czy mieszkańcy też mogą składać wnioski, co pan Straszyński potwierdził i podał, że „ta ulica nawet już złożyła wniosek”, który jest rozpatrywany, „nawet pozytywnie, bo ten odcinek jest już zaprojektowany”.
Radny Gołaś powiedział, że Burmistrz wspominał o drodze Kijewo-Żyrosławice i zapytał o termin prac, czy będzie to robione kompleksowo, czy tylko miejscowo. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli Rada przyjmie zaproponowane na dziś zmiany w budżecie- to od razu będzie to zlecone i wykonywane. Pan Gołaś zapytał, czy będzie to jeszcze w wakacje, co pan Straszyński potwierdził.
Przewodniczący Rady zapytał o remont ulicy Sikorskiego i Wojska Polskiego, Hallera , czy „kompleksowo” oznacza, że będzie robiony również chodnik, czy tylko jezdnia. Pan Burmistrz powiedział, że chodzi o I etap, że mówi się tylko o drodze, choć chodnik jest tam również potrzebny. Ten akurat aspekt, zdaniem Burmistrza można omówić na etapie planowania budżetu na rok 2020.
Przewodniczący Rady poruszył także temat gazyfikacji ul.Kasprowicza i przypomniał, że w ubiegłym roku przekazano informację, że to będzie robione w tym roku i zapytał, czy jest na to jeszcze jakaś szansa. Burmistrz powiedział, że Kierownik złożył zobowiązanie, iż w ciągu 2 lat od tego spotkania „państwo będziecie mieli to zrobione, natomiast jeśli znajdziemy podwykonawców, którzy wykonają to wcześniej- będziemy starać się, aby zostało to zrobione”. Pan Straszyński zaznaczył, że dziś jednak nie może powiedzieć, czy będzie to w tym roku.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział  głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pana Burmistrza.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.5
Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy.

Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie panią Kierownik Beatę Jaworską i przedstawienie informacji (omówiona informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Kolejno, o wystąpienie poproszony został Dyrektor MGKOSiR w Gniewkowie- pan Paweł Mikuszewski, który również przedstawił informację w tym zakresie ( stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu).
W trakcie tego wystąpienia, o godz. 1600  obrady opuścił radny Piotr Rychłowski.
Po tych wystąpieniach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Gołaś zgłosił rozładowanie  urządzenia służącego głosowaniu. Przewodniczący Rady upewnił się, czy aby jeszcze ktoś z radnych nie ma problemu z tabletem. Nikt więcej takiego problemu nie zgłosił, a  radny Gołaś natomiast przystąpił do logowania do systemu.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.
W głosowaniu jawnym imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 11 z 12 obecnych na sesji radnych, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.6  Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady o wystąpienie i przedstawienie informacji poprosił panią Kierownik Jolantę Słaboszewską-Nowak (przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionej informacji i dyskusja została zamknięta. W głosowaniu jawnym imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 11 z 12 obecnych na sesji radnych (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu).
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019.

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu i omówienie przedłożonego projektu zmian w budżecie. Pani Kucharska omówiła propozycje zmian, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Wodniak-Kuraszkiewicz wystąpiła z zapytaniem odnośnie rozdziału 92109 § 4300 tj. o zmniejszenie o 20 tys. zł wydatków na zadanie związane z budową świetlicy w Kaczkowie i poprosiła  Burmistrza o wyjaśnienia. Pan Straszyński powiedział, że prace planowane były „na wykonanie świetlicy” , ale od tych prac odstąpiono, ponieważ robiona jest zmiana pozwolenia na budowę i projektu tej świetlicy. Po spotkaniu z mieszkańcami i panią Sołtys ustalono, że to co było zaplanowane jest za małe i przekazano do przeprojektowania.
Radna wskazała też na rozdział 75022 w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń osobowych- na zwiększenie wydatków o kwotę 128 tys. zł i zapytała o przeznaczenie tych środków. Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki te niezbędne są na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Pani Wodniak- Kuraszkiewicz stwierdziła, że przecież takie wydatki wcześniej można przewidzieć, to się planuje na dany rok i zapytała, dlaczego tak się nie stało. Pani Kucharska oświadczyła, iż na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Radna podkreśliła, że to przewiduje się wcześniej, kto z pracowników w danym roku odchodzi na emeryturę i kto będzie miał jubileusz.  Pracownicy zobowiązani są do złożenia oświadczeń w zakresie skorzystania z uprawnień emerytalnych i pani Wodniak –Kuraszkiewicz wyraziła zdziwienie faktem, że czegoś takiego się w Urzędzie nie planuje. Burmistrz dodał tylko to, co wielokrotnie podkreślał, że „budżet, który odziedziczyliśmy- no tutaj, tak wnikliwie do niego nie wchodziliśmy, tylko te rzeczy, które udało nam się zmienić- zmienialiśmy, natomiast teraz wychodzą takie sprawy, jak ta, której nie mogliśmy przewidzieć wcześniej”.  Za mało czasu było, żeby tak wnikliwie na to spojrzeć. Podobnie wygląda sytuacja z zabezpieczeniem środków na remont dróg. 
Radny Tomasik  wskazał na kwotę 250 tys. zł  na remont dróg na osiedlu toruńskim i zapytał, czy to chodzi o ul.Sikorskiego i ul.Wojska Polskiego, ul.Hallera i czy jest to kwota umożliwiająca kompleksowe wykonanie tych nawierzchni. Burmistrz odpowiedział, iż zrobiono zapytanie ofertowe  i „po analizie tego problemu jest to taka właśnie kwota”. Wyraził też nadzieję, że nie będzie innych, nieprzewidzianych wydatków i ona wystarczy, a „jeśli się coś zmieni, to będziemy oczywiście na bieżąco informować”.
Pani Wodniak-Kuraszkiewicz wystąpiła jeszcze z pytaniem odnośnie rozdziału 60013 i 60014 § 6059  - zmniejszenie o 350 tys. zł budowy ścieżek rowerowych, bo poprzednio była informacja, że ogłoszony został przetarg, do którego nie zgłosił się żaden wykonawca. Teraz środki te przeznacza się na wykup gruntów, zgodnie z decyzją Wojewody i radna zapytała, czy to zdanie wykonywane jest po kolei, „bo nie mamy zapłaconych gruntów, na których ma być ścieżka, a ogłaszamy przetarg”. Burmistrz wyjaśnił, że przetarg nie był ogłaszany, on był ogłoszony w roku 2018. Grunty nie były jeszcze wykupione, ale na to już Burmistrz odpowiedzieć nie potrafi. Dziś sytuacja jest taka, że zostawiono środki na wykup tych gruntów i składany jest nowy projekt na te ścieżki, gdzie „nie ma tego ograniczenia 300 tys. na km”.
Pan Stefański zapytał, czy brak tego ograniczenia oznacza, iż będzie „pełna swoboda”.  Pan Straszyński zapewnił, że w konkursie, jaki został teraz ogłoszony jest pełna swoboda. Żeby być w puli tych środków trzeba wystartować w konkursie, a jeśli nie zostanie to zrobione, to pozostanie to, co było, a ta inwestycja to już nie 2,2 mln zł ,bo teraz  to 4 mln zł i wkład własny samorządu wynosiłby 2,5 mln zł, zamiast 700 tys. zł. Dlatego ten zamiar wystartowania w tym projekcie, by otrzymać to wyższe dofinansowanie i wtedy zrezygnować z tego pierwszego. Jeśli się to nie uda, „będziemy szukać pieniędzy, żeby zrealizować  to zadanie z tego, co już mamy podpisaną umowę”.  Pan Stefański przyznał, że te 300 tys. – „było największym ogranicznikiem, bo tyle marszałkowski daje, ale reszta róbta co chceta- mówiąc za Jurkiem Owsiakiem, czyli jak będzie za mało to trzeba dołożyć z budżetu własnego”.  Radny zapytał, jak teraz będzie wyglądała refundacja, czy to oznacza, że szacunkowy koszt to 4 mln zł i otrzymamy całość. Burmistrz  zaprzeczył, że nie byłaby to całość, jak było to 85, 70 czy 60 %- teraz też jest, ale było maksymalnie do kwoty za km, a teraz tego nie ma, dlatego ta sytuacja jest bardzo niesprawiedliwa dla samorządów, które już wzięły udział w tym.  Pan Straszyński ponownie zaznaczył, że dlatego ten pomysł z ponownym złożeniem wniosku na to zadanie.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, a  tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/69/2019 - załącznik nr 21.

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul. Dworcowej 11.
Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały poprosił panią Sekretarz.
Omawiając projekt uchwały-pani Magdowska  podkreśliła, że jest to niejako „uchwała naprawcza” wobec uchwały obowiązującej o tym samym tytule i treści podjętej przez Radę w dniu 27 lutego 2019 r. Aktualnie obowiązująca uchwała nie uzyskała w ustawowym terminie  wymaganej opinii związków zawodowych  i tym samym nie spełniała warunku określonego art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, do czego  też te związki wniosły zastrzeżenia. Dlatego też w dniu 25 marca 2019 r.  wysłany został projekt nowej uchwały do zaopiniowania, zmieniającej obowiązującą uchwałę. Opinie wpłynęły w dniu 25 kwietnia 2019 r. i radni zostali z nimi zapoznani na poprzedniej sesji, kiedy to uchwałą Nr X/68/2019 zostały odrzucone przez Radę. Pani Sekretarz podsumowała, że tym samym wywołanie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.  Pani Magdowska dodała , że obydwa związki, które opiniowały projekt uchwały zostały powiadomione też o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady, na które zostały wystosowano zaproszenia, ale żaden ze związków z tego zaproszenia nie skorzystał, jak również z możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii.
Po tym wystąpieniu prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Stefański wskazał na użyte sformułowanie „uchwała naprawcza” i wystąpił z zapytaniem do Pani Mecenas o to, czy w sytuacji kiedy obowiązująca uchwała traci moc, to do nowej mogą być użyte stare załączniki, czy procedura nie powinna być uruchomiona od nowa, czy nie powinno się od nowa wystąpić do Kuratorium. Pani Sekretarz zapewniła, że nie jest to potrzebne. Pani Mecenas dodała, że jest opinia Kuratora, że tamto postanowienie jest wiążące. Pan Stefański ponownie wskazując na utratę mocy obowiązującej dotychczasowej uchwały zwrócił uwagę na inne uchwały, jakie podejmowane były w ślad z tą, dotyczącą „likwidacji” SP Nr 1 np. uchwała w sprawie sieci szkół, akt założycielski nowej szkoły i przeprowadzony był konkurs na Dyrektora Szkoły. Radny zapytał, czy to nie będzie powodowało jakiś konfliktów. Radny zapytał też o to, co z dziećmi z VII i VIII klas , bo one są uczniami SP Nr 1 i jeśli likwiduje się im siedzibę, to , czy trzeba będzie przenieść je do budynku „jedynki”. Zapytał też o pracowników niepedagogicznych, czy dostaną wypowiedzenia, odprawy. Pani Sekretarz wyjaśniła, że pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 2 zgodnie z potrzebami Szkoły Podstawowej Nr 1- będą użyczane. Na pytanie radnego o dopuszczalność takiego rozwiązania- pani Magdowska zapewniła, że jest to możliwe i zostało to skonsultowane z Kuratorium, tylko musi to nastąpić na mocy porozumienia między dyrektorami od 1 września. Pan Stefański zapytał, czy zatem 1 września powstanie SP Nr 2, co pani Sekretarz potwierdziła. Pan Stefański nadmienił, że ma pismo Kuratora Oświaty z dnia 21.06.2019 r. , w którym  podaje, że konkurs na Dyrektora można ogłosić dopiero w 2020 roku. Radny zapytał, czy takie pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego,  bo jest on wskazany jako otrzymujący do wiadomości.  Pan Stefański zasugerował, by może zrobić przerwę i zapoznać radnych z tym pismem, bo wyraźnie jest tam napisane, że konkurs na dyrektora można zrobić, ale nabór  dopiero w roku 2020.
Przewodniczący Rady o godz. 1624 ogłosił przerwę w obradach.
Obrady wznowione zostały o godz. 1640 , po przerwie, w trakcie której radni otrzymali treść pisma – stanowi ono załącznik nr 22 do protokołu.
Z-ca Burmistrza oświadczył, iż uchwała, którą Rada podjęła w lutym- obowiązuje, przez nikogo nie została ani uchylona, ani unieważniona. Z przedstawionego uzasadnienia zmiany do tej uchwały wynika tylko tyle, że 22.05.2019 r.  Wojewoda  Kujawsko-Pomorski zaskarżył przedmiotową uchwałę do WSA. Sąd w tej chwili to proceduje, ale uchwała nadal obowiązuje. Odpowiadając na pytanie radnego Stefańskiego o to, czy uchylając tę uchwałę coś zmienimy- pan Tomczyk wskazał na dokonywane zmiany budżetu Gminy, który przecież nie jest uchylany, tylko coś w nim się zmienia. Z-ca Burmistrza nie zgodził się z opinią radnego Stefańskiego w sprawie wskazanego przez niego pisma, a które skierowane zostało do SP Nr 1 w Gniewkowie z Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN do Kuratora. Pan Tomczyk odczytał treść akapitu na przedostatniej stronie pisma na temat arkusza organizacji szkoły, czego nie należy mylić z kwestią powołania dyrektora. Wszystkie czynności wykonane na podstawie obowiązujących uchwał są prawidłowe i zaakceptowane przez Kuratora.  Następnie Z-ca Burmistrza ponownie wskazał na treść pisma w sprawie arkusza organizacyjnego nowo tworzonej szkoły. Dyrektorzy szkół arkusze te składali w kwietniu, a w tym czasie SP Nr 2 jeszcze nie było i nie posiadała dyrektora, a tylko on upoważniony jest to opracowania arkusza.  Zatem arkusz ten sporządzony zostanie przez dyrektora we wrześniu 2019 roku- „tak naprawdę w nocy z 31, o godzinie 1 w nocy – dyrektor siada, bo jest już dyrektorem szkoły, siada-sporządza arkusz organizacyjny i tak, jak pisze Kurator przedstawia go do zaopiniowania  organizacjom związkowym oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu po rozpoczęciu działalności szkoły”.  Na pytanie odnośnie pracowników- Z-ca Burmistrza odwołał się do tego, w jaki sposób organ prowadzący może wykonywać zadania i podkreślił, że konkurs na dyrektora szkoły odbył się w maju. Od maja do 31.08.2019 r. – ta osoba nie jest dyrektorem szkoły, bo szkoła będzie 01.09.2019 r.  W tym okresie organ może zatrudnić osobę  np. na umowę-zlecenie, która będzie zawiadywała  sprawami związanymi ze SP Nr 2. Może to być również pracownik Gminy, czy komórka oświatowa, bądź  SZEAS. W kwestii pracowników szkoły- na tę chwilę trwają jeszcze rozmowy dotyczące ich przejęcia. Pan Tomczyk oświadczył, że nikt nie będzie zwolniony na pewno.
Radny Stefański stwierdził , iż prawo oświatowe jest skomplikowane, dlatego budzi jego wątpliwości. Zaznaczył, że on rozumuje to w ten sposób, że 31.08.2019 r. dyrektor jeszcze dyrektorem nie jest, jest nim dopiero 01.09.2019 r. , a wszystkie szkoły arkusze organizacyjne już mają zatwierdzone. W tej konkretnej szkole, dzieci 02.09.2019 r. przyjdą do placówki, która takiego arkusza mieć nie będzie, będzie on np. 29.09.2019 r. Z-ca Burmistrza wyraził opinię, że ta sytuacja jest dopuszczalna, a KO w piśmie nie pisze o tym, że 01.09.2019 r. ten arkusz musi być. Radny wyraził zdziwienie tym stanowiskiem, na co pan Tomczyk powiedział, że pozostałe szkoły mają dyrektorów, dlatego wygląda to inaczej.
Żeby rozwiać wątpliwości- pani Pokorska powiedziała, że prawo w tym zakresie jest tak skonstruowane, że przygotować arkusz organizacyjny może tylko i wyłącznie dyrektor szkoły i nie można tego scedować na żadną, inną osobę, czy na organ prowadzący. Było to konsultowane w Kuratorium  i Kurator ich w tym utwierdził.  W przypadku nowych szkół, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września- tak to wygląda. Pani Sekretarz dodała, że termin wrześniowy jest drugim terminem, w którym przedkłada się arkusze organizacji do zatwierdzenia, wtedy się je aneksuje, jeśli zachodzą zmiany w stosunku do tego, co zatwierdzone było w kwietniu i wówczas ten arkusz może być w takim terminie, jak mówił radny- 29.09.2019 r.
Pan Tomasik powiedział, że martwi go jedna rzecz, bo 1 września dzieci przychodzą do szkoły, a ktoś musi się nimi zająć, a nie wiadomo, kto w tej szkole będzie pracował i kto się tymi dziećmi zajmie. Pani Magdowska oświadczyła, że dziećmi zaopiekuje się Dyrektor, który odpowiada za bezpieczeństwo i jest on wyłoniony. 2 września dyrektor może czynić plany, natomiast formalne podpisanie umów nastąpić może o godz. 700, by od 800 już zacząć pracować.  Radny Tomasik stwierdził, że „co nagle, to po diable”, na co pani Sekretarz powiedziała, że to nie jest wcale „nagle”, a wręcz przeciwnie, bo tu czasu jest dużo, tylko chodzi o podpisanie konkretnych dokumentów.
Burmistrz powiedział, że o tym rozmawia się już pół roku i trzeba mieć na uwadze to, że tworzona jest nowa szkoła i nie robi się nic  w tej kwestii bez ustaleń z Kuratorem. Działania podejmowane na każdym etapie są ustalane z Kuratorem. Konkurs na Dyrektora został rozstrzygnięty, a w wyniku rekrutacji do szkoły zgłosiło się ok. 50 dzieci. Burmistrz zaapelował do radnych o to, by ta szkoła mogła funkcjonować. Bo takie jest zapotrzebowanie  mieszkańców Gniewkowa. Pani Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała, czy pracownicy niepedagogiczni, pracownicy obsługi przejdą do pracy do nowego pracodawcy, czy będą musieli się ubiegać o zatrudnienie. Z-ca Burmistrza oświadczył, że „nikt nie straci pracy z obecnych pracowników, czynimy starania, jeszcze nie wiemy na jakiej zasadzie będzie przejście tych pracowników, to się rozstrzygnie prawdopodobnie  jutro do godziny 10-tej”. Radna Wodniak-Kuraszkiewicz uznała  za dziwne to, że dziś z porządku obrad wycofany został projekt uchwały w związku z brakiem opinii jednego ze związków zawodowych, a takowych opinii brakowało przy podejmowaniu uchwały  dotyczącej przekształcenia szkoły i powiedziała, że „to się trochę kłóci”, że teraz się zmienia porządek obrad, a wcześniej bez wymaganych opinii podjęto tak ważne decyzje. Burmistrz zauważył, że gdy było to procedowane, to robione było z przekonaniem, że wszystko jest dobrze i pozytywnie – „to był jednak błąd, który naprawiliśmy i dzisiaj, już  wiedząc, że może powtórzyć się taka sama sytuacja, żeśmy z obrad dzisiejszego posiedzenia zdjęli ten punkt”.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul. Dworcowej 8 opowiedziało się radnych, 2 radnych było „przeciw”, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/70/2019 - załącznik nr 24.

Ad.9 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.

Przewodniczący Rady poprosił  Kierownika SZEAS w Gniewkowie  o przedstawienie projektu uchwały. Pani Kierownik podkreśliła, że niniejszy projekt wynika ze zmiany art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i różni się od obowiązującej uchwały tym, że wprowadza się określenie „rozpoczętej” godziny  pobytu dziecka w przedszkolu, czego w poprzedniej uchwale nie było. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  Po wystąpieniu pani Pęczkowskiej otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/71/2019 - załącznik nr 26.

Ad.10  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/263/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023.
O przedstawienie projektu uchwały – Przewodniczący Rady poprosił panią Annę Nawrocką. Pani Nawrocka omówiła projekt i zwróciła uwagę na błąd pisarski, jakiego dopatrzono się po posiedzeniu Komisji, a który pojawił się na stronie 4 załącznika do projektu uchwały, gdzie mowa jest o „10 zadaniach z listy podstawowej”, a powinno być „11”, ponieważ w trakcie aktualizacji dołożono jeden projekt rewitalizacyjny.  
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Zwracając się do Burmistrza-radny Stefański zapytał, czy ostatnie rozmowy z Kółkiem Rolniczym nie będą kolidowały i generowały konieczności kolejnych zmian LPR. Pan Straszyński powiedział, iż myśli, że takiej potrzeby nie będzie, bo te wszystkie kwestie projektów  miękkich i twardych-infrastrukturalnych będziemy robić według rewitalizacji a „tutaj mamy do czynienia z rozbudową, czyli czymś, co mamy poza projektem”. Burmistrz oświadczył, iż „nie widzi zagrożenia”, ale zobowiązał się mimo tego poruszyć zagadnienie przy okazji następnego spotkania z Dyrektorem Pietrucieniem, albo wystąpić z takim zapytaniem na piśmie.
Nie  było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/263/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, a  tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/72/2019 - załącznik nr 28.

Ad.11 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo.
Przewodniczący Rady poprosił panią Milenę Cichorz o przedstawienia projektu. Pani Cichorz omówiła zaproponowane zmiany do uregulowań dotyczących budżetu obywatelskiego.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański przypomniał, że na posiedzeniu Komisji rozmawiano o punkcie, który zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – „ma charakter dyskryminacyjny” , a  poprzednio obowiązywała wykładania, że tego robić nie można. Radny wyjaśnił, że chodzi mu o zapis dotyczący sołectw, które już wnioski składały i zaznaczył, że nie chodzi mu o to, by tego zapisu nie było, tylko by nie został on uchylony. Burmistrz odpowiedział, że miał informację od mecenasów, że żaden przepis nie wyklucza tego zapisu, tego nie zabrania. Pan Straszyński dodał, że chodzi o to, by rozwój Gminy poprzez te projekty był zrównoważony. Gdyby zatem te duże sołectwa się „solidarnościowały” , to za każdym razem by wygrywały, a chodzi o to, by wygrywały też inne projekty. Następnie pan Straszyński przytoczył treść opinii  prawnej w tym zakresie i zaznaczył, że jego zdaniem jest to dobre rozwiązanie.
Pan Stefański powiedział, że nie kwestionuje, iż jest to bardzo dobre rozwiązanie i wcześniej z Przewodniczącym Rady też za tym optował, tylko obawia się uchylenia, bo opinie są różne. Burmistrz przyznał, że opinie radców się czasami różnią, ale w tym przypadku – 2 kancelarie wypowiedziały się tak samo.
Prezes PK zwrócił uwagę, że szeroko stosowaną praktyką w niektórych projektach unijnych jest tzw. „dyskryminacja pozytywna”. Jest to koniczne do skorygowania pewnych zjawisk, by skierować na obszary, na jakie środki by nie trafiały. Zdaniem pana Krawańskiego- ten przypadek, jest takim przykładem „dyskryminacji pozytywnej”. Często w projektach miękkich funkcjonują kryteria wyboru, według których przekierowuje się strumień środków  i ogranicza do nich dostęp grup uprzywilejowanych i silniejszych.  Z takimi projektami pan Krawański miał do czynienia w poprzedniej pracy i w jego ocenie – ten przypadek można tak zakwalifikować.
Pan Stefański ponownie zapewnił, że się z tym zgadza, tylko wciąż obawia się stanowiska Nadzoru i przypomniał, jak  Rada zastosowała ulgę dla rodzin wielodzietnych przy opłatach za odpady komunalne, która została uchylona.  Radny oświadczył, że „trzyma kciuki, żeby teraz tak nie było”.
Nie  było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, a  tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/73/2019 - załącznik nr 30.

Ad.12 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji, na którym zaproponowano skład zespoły w osobach: radny Kamil Chrzanowski, radny Janusz Bożko i radny Aleksander Pułaczewski.  Przewodniczący Rady poprosił, by radni potwierdzili te ustalenia z uwagi na nieobecność pana Pułaczewskiego, co też uczyniono.
Nie  było chętnych do zabrania głosu w otworzonej przez prowadzącego obrady dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/74/2019 - załącznik nr 32.

Ad.13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji.
Przewodniczący Rady poprosił panią Milenę Cichorz o przedstawienie projektu uchwały. Pani Cichorz wskazała na błąd, jaki pojawił się w uzasadnieniu, a który skorygowano po powtórnej weryfikacji petycji mieszkańców Sołectwa w sprawie jego podziału. Nie powielono jednej z załączonych list mieszkańców z podpisami, w związku z czym zmianie ulegną dane liczbowe zawarte w projekcie uchwały. Po przedstawieniu uzasadniania uchwały  przez panią Cichorz– prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu w otworzonej przez prowadzącego obrady dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/75/2019 - załącznik nr 34.

Ad.14 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady przekazał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rady- radny Piotr Rychłowski zadeklarował chęć powrotu do Komisji i z uwagi na nieobecność radnego- poprosił kolegów radnych o potwierdzenie tego faktu, co też uczyniono.
Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu w otworzonej dyskusji i została ona  zamknięta. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr XI/76/2019 - załącznik nr 36.

Ad.15 Interpelacje i zapytania  radnych.
                           Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie i przypomniał, że należy to robić na piśmie.  
                        Radny  Chrzanowski powiedział, że nie ma interpelacji, a raczej prośbę dotyczącą „świeżej sytuacji”, na co Przewodniczący Rady poprosił, by radny wystąpił z tym w kolejnym punkcie.
                         Radny Tomasik zgłosił, że ma interpelację dotyczącą wyznaczenia  przejścia dla pieszych przy ul.Polnej w Gniewkowie, a następnie odczytał jej treść (treść interpelacji stanowi załącznik nr 37 do protokołu).
Pan Tomasik oświadczył, że ma też petycję, o zgłoszenie której prosili mieszkańcy Rynku, a następnie przedstawił jej treść ( petycja stanowi załącznik nr 38 do protokołu).  Radny zaznaczył, że petycję podpisało ponad 200 osób i jego zdaniem zasadnym jest , by „pochylić się nad tą sprawą”.
Burmistrz zapytał radnego o lokalizację przejścia dla pieszych, o które wystąpił radny wspólnie  ustalono, gdzie taka potrzeba istnieje. 
           
Ad.16 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 

                                   Zwracając się do Burmistrza, radny Stefański powiedział, że w BIP w zakładce „Informacja publiczna” jest odpowiedź o nr 11, co oznacza, że wcześniej było 10 innych zapytań, ale nie zostały one opublikowane. Radny Pułaczewski występował o taką informację i otrzymał odpowiedź, ale nie ma jej  na BIP. Zaznaczył też , że w roku 2018 było tych informacji 181, a w tym jest tylko 1. Z-ca Burmistrza oświadczył, że zostanie to sprawdzone i uzupełnione.
                                    Radna Wodniak-Kuraszkiewicz poruszyła temat kostki zakupionej z funduszu Sołectwa Godzięba. Na zebraniu, na którym spotkano się w związku z inicjatywą podziału Sołectwa również padły pytania o to, gdzie ta kostka jest. Z informacji posiadanych przez pana Górkę  wynikało, że ta kostka znajduje się na placu Przedsiębiorstwa Komunalnego, gdzie miała być przechowana, ponieważ  zadanie wyłożenia wejścia przed świetlicą nie zostało zrealizowane. Pani Wodniak-Kuraszkiewcz powiedziała, że dziś przed sesją otrzymała od pani Cichorz fakturę, która potwierdza ilość zakupionego materiału, ale też zawiera adnotację o faktycznej ilości jaka jest w PK przechowywana (obrzeża  79 szt. , krawężnik – 30 szt.), z czego wynika, iż nie ma 130 m2 kostki. Radna zapytała czy w tej sprawie wyjaśniło się może coś „dochodzeniowo”.  Burmistrz potwierdził, że kwestia ta została wyjaśniona. Z informacji od pracowników Urzędu wynika, że jego poprzednik – „Adam Roszak kazał tę kostkę przeznaczyć na parking w Ostrowie i część tej kostki również poszła na wydłużenie drogi do pana Z.T. na ul.Parkową, dlatego tej kostki dzisiaj brakuje”.  Pan Tomasik zapytał, czy parking w Ostrowie nie był wykonywany z funduszu budżetu obywatelskiego. Pan Straszyński odwołał się do informacji, jakie otrzymał dziś w tej sprawie od Prezesa PK, a następnie poprosił go, by sam to przedstawił.  Pan Krawański oświadczył, iż pierwotny kosztorys na parking opiewał na kwotę 72.936 tys. zł. Z relacji , jakie zostały mu przekazane wynika, iż PK otrzymało informację, iż Gmina nie dysponuje takimi środkami , w związku z czym zostało to wykonane w ramach dysponowania materiałem powierzonym. Gmina przekazała w przybliżeniu na Ostrowo 240 m2 kostki. Dodatkowo, PK wystawiło na Gminę fakturę na kwotę 61.000, 80 zł. Oznacza to, że „jakby ten kosztorys pierwotny został ścięty o wartość tego przekazanego materiału”. Pozostała część dojazdu- tam również Przedsiębiorstwo wykonało same prace z powierzonego materiału i tego dotyczy faktura. Przewodniczący Rady zapytał o koszt tych prac, na co otrzymał odpowiedź, że była to kwota 10.000 zł brutto. Pan Tomasik stwierdził, że nasuwa się pytanie o to, gdzie podziały się pieniądze z budżetu obywatelskiego.  Burmistrz powiedział, że od wczoraj ta kwestia jest analizowana, ale „matematycznie to się jednak zgadza”. Inwestycja zgłoszona przez mieszkańców przewyższała kwotę 50.000 zł i by zrealizować całość- trzeba było znaleźć tę resztę.

                                   Radny Stefański poruszył temat realizacji zadania w Szadłowicach w ramach budżetu obywatelskiego i zapytał o termin jego realizacji. Burmistrz wyjaśnił, że w końcu zostało spisane porozumienie z właścicielką terenu i są już wszystkie uzgodnienia i „przechodzimy do realizacji tego zadania”.
Pan Straszyński nadmienił też , że jutro w GDDKiA będzie rozmawiał na temat drogi w Buczkowie, co do której oczekuje się na ostatnie uzgodnienia w sprawie zjazdu z drogi nr 15.
                                   Radny Orent wskazał na „Raport o stanie dróg Gminy” i powiedział, że nie ma tam drogi, która jest przy tartaku w Suchatówce, na którą projekt był robiony i który wygasł. Burmistrz ponownie podkreślił, że jest to dokument roboczy i jeśli coś umknęło uwadze, to zaprosił radnych, sołtysów, jak i mieszkańców w celu ustalenia korekt.  Radny zgłosił też uwagę dotyczącą drogi od „piętnastki” na Perkowo – tam bardzo rozrosły się krzaki i należałoby je wyciąć, aby poprawić widoczność.  Prezes PK powiedział, że jeśli chodzi o tę drogę, to jest zlecenie na wykoszenie  z zaleceniem, by na łukach kosić trochę szerzej i to nastąpi w najbliższych dniach. Pan Krawański wyraził przypuszczenie, iż pewnie już byłoby to zrobione, gdyby nie zeszłotygodniowa awaria sprzętu. Dziś zrobiono Perkowo-Lipie i do Suchatówki i to będzie zrobione niebawem.
                                        Radny Gremplewski powiedział, że udało mu się potwierdzić to, o czym rozmawiano na posiedzeniu Komisji- tj.  że temat stawku będzie wkrótce załatwiony. Radny umówił się z panem Prezesem co do tego, że w sprawie usunięcia z dna zalegającego zielska- to radny napisze w tej sprawie interpelację.
                                       Pan Gremplewski nawiązał też do pism od dyrektorów szkół w sprawie jednorazowych wypłat dla nauczycieli (p.Gliwińskiej, P.Kucharskiej, p.Cięgotury, p.Płachecińskiej) i podkreślił, że wie już, że w tej sprawie zdania radnych są mocno podzielone. Radny powiedział, że przy tym temacie „spłaty w jednej racie” , co nauczyciele musieli dokonać Burmistrz powiedział, że stało się tak dlatego, iż nie otrzymał odpowiednich wniosków od dyrektorów. Pan Gremplewski przekazał, że dzięki uprzejmości pana Pułaczewskiego jest w posiadaniu wniosku, jaki wpłynął do Urzędu w dniu 19 kwietnia 2019 r.  od pani Gliwińskiej. Radny odczytał treść tego pisma. Z-ca Burmistrza przyznał, że owszem, takie pismo wpłynęło i dołączone do niego były kserokopie wniosków nauczycieli. Jednak pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły. „Informacja, jaka od nas wypłynęła była taka, że Burmistrz wyraża zgodę na to, żeby dyrektorzy mogli potrącić wynagrodzenia w 2 ratach”.  Z przekazu Kierownika SZEAS wynika, iż nie przystąpił do tego żaden dyrektor, nikt nie wziął za to odpowiedzialności. Pan Gremplewski zapewnił, iż to rozumie, ale skoro był wniosek, to oczekiwano odpowiedzi. Pani Tomczyk powiedział, że wniosek przekazany został do komórki organizacyjnej- do SZEAS. Radny Gremplewski zapytał, czy może pani Dyrektor, albo Kierownik SZEAS mogłaby się do tego odnieść.  Pani Pęczkowska potwierdziła to, co powiedział Z-ca Burmistrza, iż decyzję w sprawie ewentualnego rozłożenia na raty należy do dyrektora jednostki, do pracodawcy. Burmistrz nie jest pracodawcą dla nauczycieli, czy innych  pracowników. Pani Kierownik dodała, że miała też opinię MEN, którą dyrektorom przedłożyła, a która mówiła o tym, iż nie należy tego robić, ponieważ jest to naruszenie dyscypliny budżetowej. Podobnie wypowiadały się niektóre izby obrachunkowe (krakowska). Na sugestię pana Gremplewskiego, by do sprawy odniosła się również pani Gliwińska-pani Dyrektor oświadczyła, że rzeczywiście na prośbę  kolegów wystąpiła do Burmistrza z takim pismem, ale nie otrzymała na nie pisemnej odpowiedzi.  Pani Kierownik SZEAS  przesłała jej jedynie drogą mailową pisma izb, jak również telefonicznie poinformowała o ewentualnym rozłożeniu tego na 2 raty. To stanowisko, również ustanie, pani Gliwińska przekazała kolegom i koleżankom, którzy uznali, że nie jest to zadawalające rozwiązanie i „na tym sytuacja stanęła”. Pani Gliwińska  powiedziała, że otrzymała tylko odpowiedź od pana Przewodniczącego RM, którego prosiła o przesunięcie tych środków niewykorzystanych na płace na paragraf związany z nagrodami dla nauczycieli, jakie wypłacane są raz w roku z okazji Dnia Nauczyciela.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że jest to już inna kwestia.  Pani Gliwińska powiedziała, że poprosiła, aby na koniec tego roku szkolnego mogła wykorzystać te środki – nie jako rekompensatę za strajk, tylko uhonorowanie pracy i wypłatę nagród nauczycielom.  W  otrzymanej odpowiedzi pani Gliwińska poproszona została o przedstawienie zasług pracowników, choć w opinii pana Przewodniczącego „ wszystko to, co wykazałam w piśmie, które pan radny czytał należy do obowiązków, jest ujęte w regulaminie dodatku motywacyjnego szkoły oraz w KN”.  Przewodniczący Rady dodał, że w piśmie informował również panią Dyrektor o tym, że sprawa ta będzie poruszona na posiedzeniu Komisji, co też się stało, ale pani Dyrektor na Komisji nie było. Radni uznali, że tematem tym zajmować będą się jeszcze w miesiącu sierpniu. Przewodniczący Rady zaprosił zatem na posiedzenie Komisji.  Zwrócił też uwagę, że „co do kwestii Przewodniczącego, to inicjatywę uchwałodawczą ma też 200 mieszkańców i można z własnej inicjatywy skierować taki projekt”.
                                                 Radny Chrzanowski powiedział, że ma do poruszenia 2 kwestie- pierwsza do Prezesa PK. Radny wskazał na miejsce przy ul.700-lecia , na rogu przy sklepie Viando jest uschnięte drzewo, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zdaniem pana Chrzanowskiego przy współpracy strażaków to drzewo można byłoby usunąć, bo w każdym momencie może dojść tam do wypadku. Dalej, wzdłuż ul.700-lecia  do ul.Inowrocławskiej jest jeszcze jedno podobne drzewo.
Po drugie- radny skierował zapytanie do Burmistrza, czy może kontaktował się z władzami KSM w sprawie parkingów, czy było spotkanie. Burmistrz powiedział, że w tej sprawie z władzami KSM się nie kontaktował, ale w lipcu, o ile druga strona znajdzie czas- będzie się w tej sprawie kontaktował i na sesji sierpniowej przekaże na ten temat informacje.
Odnośnie drzewa- pan Krawański zapewnił, iż zajmie się tym zagadnieniem i oceni ścieżkę postępowania. Dodał, że w przypadku, gdy chodzi o bezpieczeństwo- straż działa raczej szybko.
                                         Radna Wodniak-Kuraszkiewicz oświadczyła, iż ma „tradycyjne pytanie o te kurniki nieszczęsne”, bo Burmistrz informował wcześniej o uzupełnianiu dokumentacji przez inwestora i o oczekiwaniu na  opinie organów nadzoru, opiniotwórczych. Radna zapytała o to, ile czasu mają mieszkańcy na to, by się w tej sprawie wypowiedzieć po „tym obwieszczeniu Burmistrza odpowiednim na ten temat”.  Burmistrz potwierdził, że inwestor poprawił te wszystkie aspekty, jakie zostały mu wskazane, co doprowadziło do tego, że jest to już trochę inne zadanie.  Teraz ponownie trzeba przekazać tę dokumentację  do wszystkich zainteresowanych organów (SANEPiD, RDOŚ).  Jeżeli decyzje będą negatywne- „to nie będzie tematu”, a jeśli nie, to będziemy się zastanawiać co zrobić, ponieważ w przypadku naszej negatywnej decyzji, SKO –może w postępowaniu odwoławczym inaczej to rozstrzygnąć, bez naszego udziału.
                                         Radny Orent wskazał na prace trwające wzdłuż drogi krajowej, kładziony jest prawdopodobnie światłowód firmy ORANGE. Jest to robione przy ścieżce rowerowej, tam gdzie kopią „były krawężniki w powietrzu”, teraz to zasypano, ale zdaniem radnego to nie było raczej ubijane i jest obawa,  że ta kostka będzie siadać.  Radny był to obejrzeć- jeden krawężnik był w powietrzu i miejscami, prawdopodobnie od łyżki, te krawężniki są powyszczerbiane.  Pan Tomasik zaznaczył, że zgłaszał ten temat już na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji. Burmistrz powiedział, że na samym końcu, przy protokole odbioru- „nasze służby będą brały to wszystko pod uwagę” i jeśli nie będzie to zrobione zgodnie „ze sztuką budowlaną”, to inwestor zostanie wezwany do usunięcia wad.
                                     Radny Gremplewski  zgłosił zapadlisko w chodniku przy ul.Moniuszki w Gniewkowie, tam dzieci chodzą do Przedszkola (przy płocie). Nie jest to duża powierzchnia, ale kostka zapadła się dość mocno.  Pan Krawański powiedział, że „wszystkie betonowe usterki na liście zgłoszeń” zostały usunięte. Radny stwierdził, że jest to może świeża sprawa, prawdopodobnie pojawiło się to po deszczach.

                                 Radny Tomasik powiedział, by nikogo nie zmylił jego dzisiejszy strój. Choć środowe emocje finałowego meczu Pucharu Polski cały czas w nim jeszcze są – nie chciał profanować dzisiejszej sesji tym strojem, ale ubrał się tak dla podkreślenia”. Pomijając aspekt sportowy, tego że zawodnicy UNII grają „ponad miarę”, że na trybunach jest wielu kibiców- radny poruszył aspekt „dobrej roboty”, jaka się z tym wiąże i zasugerował wprowadzenie stypendiów sportowych dla zawodników UNII Gniewkowo. Pan Tomasik wskazał na uchwałę z Mierzwina, która to Gmina taką uchwałą stypendia sportowe wprowadziła, albo zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź. Radny zaznaczył, iż nie są to duże kwoty, bo 200-250 zł dla zawodników. Pan Tomasik przekazał, iż wyliczył sobie, że zawodnicy poświęcają ok. 60 godzin miesięcznie na zajęcia związane z Klubem i często robią to za darmo, dlatego jego zdaniem warto byłoby się nad tym pochylić.  Pan Tomasik zwrócił uwagę  na promocję, jaką ma Gmina dzięki sukcesom UNII i powiedział, iż warto tych chłopaków za to wynagrodzić nie tylko brawami, czy ubraniem koszulki na sesję. Przewodniczący Rady wskazał na podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, w  tym 4 radnych.  Pan Tomasik stwierdził, że „200 kibiców też by się znalazło”.
                             Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z podziękowaniami za wysypanie szlaki przy budynku nr 1 w Ostrowie, dzięki czemu po deszczu nie ma już  tych dużych kałuż. Radny zapytał też Prezesa PK, czy dowiedział się już do kogo należy studnia głębinowa przy świetlicy w Wielowsi.  W imieniu głównie mieszkańców Ostrowa radny poprosił na naprawę drogi przy cmentarzu do kaplicy, przy cmentarzu dziury są największe, powodują zawieszanie samochodów.
Prezes przyznał, że sprawy studni jeszcze nie wyjaśnił, ale obiecał się tym zająć i osobiście poinformować o ustaleniach Wiceprzewodniczącego.  W kwestii drogi- najpierw ustalić należy jej właściciela i jeśli będzie to droga gminna, wówczas Gmina musi zlecić wykonanie prac.
                        Pani Dyrektor SP nr 1 zabrała głos by ustosunkować się do słów pana Burmistrza , któremu było przykro, że nie było uczniów Szkoły w parku na imprezie miejskiej.  Pani Gliwińska oświadczyła, że wystąpiła do niej koleżanka o umożliwienie jej udziału w tym przedsięwzięciu i oczywiście została ona zwolniona z pracy w tym celu. Pani ta zajmowała się grupą czirliderek, a pani Dyrektor zapewniła opiekę dla jej klasy. Wszyscy nauczyciele, którzy zainteresowani byli tą formą rekreacji dla uczniów mieli możliwość udziału w tej imprezie, „nie było żadnego zakazu”. Pani Gliwińska odwołała się tu do wiedzy radnego Bożko, który zapewne może to potwierdzić.
Pani Dyrektor wystąpiła też z pytaniem do Przewodniczącego i Komisji ds. skarg o to na kiedy i czy w ogóle jest przewidziane zakończenie prac tej Komisji nad skargą, jaka na nią wpłynęła od pracownika. Minęło już chyba 5 miesięcy i przekroczono już wszystkie  możliwe terminy określone kodeksem. Pani Gliwińska wyraziła też nadzieje, że Komisja otrzymała już od wnioskodawczyni dodatkowe dokumenty, które z pewnością ułatwią decyzję i wpłyną znacząco na proces rozpatrywania sprawy.
Pan Orent powiedział, że rozpatrzenie skargi przedłużyło się nie z winy Komisji, bo pani Gliwińska była zapraszana raz, potem drugi i kiedy już przyszła na posiedzenie oświadczyła, że nie odpowie na żadne pytanie. Na kolejnym spotkaniu pani Gliwińska znowu złożyła oświadczenie, że na żadne pytanie nie odpowie. To wszystko się przedłużało, teraz jest decyzja, jest protokół i będzie to omawiane w sierpniu.
                                   Sołtys Sołectwa Murzynko poruszył temat drogi Murzynko-Klepary, ponieważ „za moment zaczną się żniwa”, a teraz tam tylko przejedzie auto osobowe, kombajn raczej nie przejedzie. Pan Cegielski podał też, że na zakrętach do Gąsek jest niebezpiecznie z uwagi na zakrzaczenie. Nawiązując do rozmowy z Z-cą Burmistrza na temat 2 usuniętych drzew w Murzynku i przekazał uwagę, że jeśli drzewa takie zagrażają bezpieczeństwu- to jednostki straży mogą je usunąć bez zgody. 
Prezes PK przekazał, że sprawdzi stan wskazany przez pana Cegielskiego.
                                   Pani Gliwińska powiedziała, że ona nie mówiła, tylko złożyła oświadczenie, że „pracownik ten jest pracownikiem, sytuacja tego typu miała miejsce, natomiast proszę Komisję, aby rozpatrywała wszystko zgodnie z prawem, tak abym ja nie musiała, z kolei ja, oddać np. Komisji do sądu”.  Pani Dyrektor zaznaczyła, iż nadal podtrzymuje tę prośbę.  Dodała też, że skoro już wiadomo, że będzie to rozpatrywane w sierpniu, to poprosiła, by Komisja poprosiła osobę skarżącą o dodatkowe dokumenty, które „światło dzienne zobaczyły już zimą, a otrzymałam ten dokument jako pracodawca, no gdzieś z 2 tygodnie temu”.  Pani Gliwińska ponownie zapewniła, że to pomoże Komisji w podjęciu decyzji.
                                   Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z pytaniem do Prezesa PK , „bo jest dalsza sprawa tych folii” o możliwość utworzenia w Przedsiębiorstwie jakiegoś  odpłatnego punktu przyjmowania foli, bo z tym jest duży problem. Burmistrz powiedział, że prowadzone są rozmowy w tym temacie i w następnym tygodniu będzie to wyjaśnione, a o ustaleniach osobiście radnego poinformuje.  Pan Straszyński dodał, że „jest taka szansa”.
                                   Radny Stefański oświadczył, że bardzo podoba mu się postawa radnego Tomasika i jego wypowiedź na temat stypendiów. Pan Stefański zaznaczył, że na tego typu wyróżnienie zasługują wszystkie kluby i sekcje, by pomyśleć o wszystkich sportowcach, by nie było „dyskryminacji pozytywnej”.  Przewodniczący Rady poprał to stanowisko, a radny Tomasik poprawił pana Stefańskiego, który mówiąc o sekcjach wymienił m.in. „lekkoatletyczną”, a takiej u nas nie ma i wyraził ubolewanie nad tym brakiem.  Burmistrz  oświadczył, że są prowadzone rozmowy na temat stypendiów i wyraził przypuszczenie, że może na następnej sesji (we wrześniu) będzie miał więcej do powiedzenia w tym temacie, że zostanie to pozytywnie rozstrzygnięte.
                                   Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna – XII sesja Rady planowana jest w dniu 28 sierpnia   2019 r.  i zgodnie z planem pracy Rady- jej tematem będzie „Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o.”
Na koniec życzył zebranym miłych i udanych wakacji.
           

Ad.17  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.
O godzinie 1850  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XI obrad.

                                                                       ………………………………………………..

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2019 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 257
30 sierpnia 2019 12:21 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2019 14:57 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2019 14:56 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20190722_142145.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)