Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 maja 2019 r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską na XI sesji w dniu 26.06.2019 r.


Protokół Nr X/2019
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 30 maja 2019 r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)- Przewodniczący Rady o godz. 1500  dokonał otwarcia X sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że Rada liczy 14 radnych, a uczestniczy w niej 13 radnych (brak radnej G.Myśliwy), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą  w Gniewkowie zaświadczenia o wyborze na radnego Panu Piotrowi Rychłowskiemu.

Przewodniczący Rady poinformował,  że w związku ze stwierdzeniem Przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rychłowskiego -   w dniu 12 maja 2019 r. odbyły się w Gminie wybory ponownie w okręgu nr 5, w wyniku których na radnego ponownie wybranym został pan Piotr Rychłowski.
Przewodniczący Rady pogratulował tego wyboru i poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie – pana Jarosława Rucińskiego o wręczenie panu Rychłowskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego.  Kolejno, Przewodniczący MKW – pan Jarosław Ruciński wręczając zaświadczenie również pogratulował radnemu  tego wyboru  i złożył okolicznościowe życzenia.

Ad.3 Ślubowanie radnego.

Prowadzący obrady poinformował, że zgodnie z art. 23a  ustawy o samorządzie gminnym – przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny obowiązany jest do złożenia ślubowania. Nadmienił, iż odbędzie się to w ten sposób, że po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady tekstu roty – radny wypowie słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść roty : „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a pan Rychłowski obejmując mandat wypowiedział  zwrot : „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady podkreślił, że od tego momentu pan Rychłowski jest „prawomocnym radnym” ,  a Rada pracowała będzie w pełnym, ustawowym składzie- 15 radnych.

 Ad.4 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania propozycji  porządku obrad, który radni wcześniej otrzymali.
Proponowany porządek obrad:                                              

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą  w Gniewkowie zaświadczenia o wyborze na radnego Panu Piotrowi Rychłowskiemu.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Przyjęcie  porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 6. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 7. Raport o stanie Gminy  za rok 2018 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania:
  -przedstawienie raportu,
  -debata nad raportem,
  -głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018 :
   -przedstawienie sprawozdania;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2018;
  -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2018;
  - przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018;
  -dyskusja;                                                                                                                    
  -przyjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
  -przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2018 rok;
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
  -dyskusja;
  -przyjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja III:
  - przedstawienie sprawozdania,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  sprawozdania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r.:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii wyjaśnienia wniosku grupy radnych dotyczącego oświadczenia Burmistrza Gniewkowa - Pana Adama Straszyńskiego o braku w budżecie Gminy kwoty ok. 2mln zł na koniec listopada 2018 roku:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 16. Omówienie wariantów inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni węglowej na gazową, zlokalizowanej przy ul.Pająkowskiego w Gniewkowie:
  -przedstawienie wariantów modernizacji;
  -dyskusja.
 17. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 usg).
 18. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 19. Zamknięcie  obrad sesji.

                                              
Nawiązując do ustaleń poczynionych na ostatnim, wspólnym posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady zgłosił wniosek w sprawie zmiany zaproponowanego porządku polegającej na usunięciu  punktu 16 „Omówienie wariantów inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni węglowej na gazową, zlokalizowanej przy ul.Pająkowskiego w Gniewkowie”, który to punkt został już omówiony na tym posiedzeniu.
Jednocześnie Przewodniczący zaproponował, aby na wniosek pana Burmistrza- w miejsce tego punktu wprowadzić punkt „Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Następnie  zapytał o uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. Nie było propozycji ze strony radnych.
Radny Pułaczewski stwierdził, że radni nie mają treści projektu zaproponowanej uchwały, po czym ustalono, iż projekt tej uchwały został radnym  rozdany przed sesją. Pan Pułaczewski zapytał, czy można coś więcej dowiedzieć się na ten temat. Z-ca Burmistrza przekazał, że w kwietniu wystąpiono do związków zawodowych z wnioskiem o ponowne zaopiniowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji lokalizacji SP nr 1 w Gniewkowie. Z obu związków wpłynęły negatywne opinie, do których Rada musi się ustosunkować.  Radny Stefański stwierdził, że radni nie znają treści tych opinii, więc jak mają je odrzucać. Z-ca Burmistrza oświadczył, że jeśli takie jest życzenie radnych, to opinie mogą być im dostarczone. Pan Tomczyk zaznaczył, że obie są takie same i kwestionują skuteczność dostarczenia rodzicom informacji o likwidacji tej szkoły.
Pan Stefański zasugerował wprowadzenie przerwy w obradach w celu umożliwienia radnym zapoznanie się z tymi opiniami.
O godzinie 1510 -  Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do czasu skserowania stanowiska związków zawodowych. Przedłożone radnym  opinie stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do protokołu.
Kolejno, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie  propozycji zmiany porządku obrad polegającej na wykreśleniu z punktu 16- „Omówienie wariantów inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni węglowej na gazową, zlokalizowanej przy ul.Pająkowskiego w Gniewkowie” . Z uwagi na fakt, iż radny Rychłowski nie zalogował się skutecznie do systemu – głosowanie uznano za nieważne i zarządzono jego powtórzenie. Prowadzący obrady ponownie ogłosił przerwę w obradach  z powodu technicznych problemów z zalogowaniem się do systemu głosowania przez radnego (wykaz z tego głosowania to załącznik nr 6 do protokołu).
Obrady wznowiono ok. godz. 1530   i rozpoczęto od powtórzenia głosowania w sprawie wykreślenia tematu modernizacji kotłowni. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, co oznacza, że wniosek został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie wprowadzenia do punktu 16 projektu uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych- 10 było „za”, 4 było przeciw.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.. W głosowaniu w sprawie przyjęcia całego porządku obrad udział wzięło 14 radnych- 14 było „za”, a tym samym porządek obrad został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przyjęty porządek obrad:         

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Wręczenie przez Miejską Komisję Wyborczą  w Gniewkowie zaświadczenia o wyborze na radnego Panu Piotrowi Rychłowskiemu.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Przyjęcie  porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 6. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 7. Raport o stanie Gminy  za rok 2018 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania:
  -przedstawienie raportu,
  -debata nad raportem,
  -głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018 :
   -przedstawienie sprawozdania;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2018;
  -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2018;
  - przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018;
  -dyskusja; 
  -przyjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
  -przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2018 rok;
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
  -dyskusja;
  -przyjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja III:
  - przedstawienie sprawozdania,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  sprawozdania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r.:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii wyjaśnienia wniosku grupy radnych dotyczącego oświadczenia Burmistrza Gniewkowa - Pana Adama Straszyńskiego o braku w budżecie Gminy kwoty ok. 2mln zł na koniec listopada 2018 roku:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 16. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11.:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 17. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 usg).
 18. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 19. Zamknięcie  obrad sesji.

                                                                                                
Ad. 5 Przyjęcie protokołu z IX sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  IX  sesji, która odbyła się w dniu  26 kwietnia 2019 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z IX sesji.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu  i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 6 Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza –pana Adama Straszyńskiego.
Pan Burmistrz poinformował, że okresie  międzysesyjnym uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia inwestycji budowy boiska w Wielowsi. Burmistrz spotkał się też z Dyrektorem Bonduelle  w sprawie przygotowań do kampanii i bieżących spraw procedowanych w Urzędzie.
W Kawęczynie spotkał się natomiast z sołtysami, gdzie zdecydowano m.in. , że tegoroczne dożynki odbędą się w Kawęczynie w dniu 7 września. Pan Straszyński spotkał się też z przedstawicielami firmy gazowniczej– zainteresowaną rozbudową gazociągów  w mieście i Gminie. Więcej informacji na ten temat zapowiedział na kolejną sesję, po spotkaniu czerwcowym w Bydgoszczy.  Burmistrz spotkał się również ze Sołtysem i mieszkańcami Sołectwa Kaczkowo, na którym to spotkaniu omówiono kwestię budowy świetlicy. Pani Sołtys i mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za rozbudową świetlicy i „te kwestie już zostały zlecone, będziemy ten projekt zmieniać tak, aby tę nową świetlicę móc bardziej rozbudować, niż tak jak jest teraz , w obecnym stanie w tym projekcie.”  W Kaczkowie wylano już fundamenty, ale mieszkańcy wyrażają wolę, by je powiększyć tak, by powstało tam również pomieszczenia: sanitariatów i kuchnia.  Pan Straszyński spotkał się z Komendantami poszczególnych jednostek OSP, z
Komendantem Wojewódzkim, którego wraz z radnym Gołasiem i panem Sołtysem Głosem zaprosili na uroczyste obchody 110-lecia  OSP , jakie odbędą się 29 czerwca 2019 r. w Kijewie.  Z panią Starostą Wiesławą Pawłowską Burmistrz omówił sprawy bieżące, ale przede wszystkim- rozmawiano na temat realizacji budowy drogi w Żyrosławicach. Pan Straszyński podkreślił, że to zadanie - to zasługa wielu osób: radnych powiatowych poprzedniej kadencji, mieszkańców, stowarzyszeń, czy poprzedniego Burmistrza.  Dyskutowano też na temat dotacji dla najstarszego kościoła w Gniewkowie- Św. Mikołaja i Św. Konstancji, w którym są już prowadzone dalsze prace wewnątrz budynku.  Pan Straszyński przekazał, że odbył też spotkanie z Z-cą Dyrektora GDDKiA- Panem Przemysławem Antkowiakiem w kwestii bezpieczeństwa na drodze nr 15. Skupiono się przede wszystkim na ostatnim, śmiertelnym wypadku w Suchatówce. Spotkanie to ocenił Burmistrz jako „bardzo dobre”, uczestniczył w nim razem z radnym z tego okręgu - Kazimierzem Orentem. Poruszono temat połączenia dalszego chodnika w Suchatówce, partycypacji GDDKiA w tym zadaniu.  Pan Straszyński wyraził przekonanie, że „z tych rozmów będą owoce”, jak „dogadane” zostaną kwestie podziałów tych terenów, to będziemy mogli liczyć na taką pomoc.  Przychylność Dyrektora znalazła też kwestia wzmocnienia dróg służących jako objazd w razie wypadków na drodze krajowej, „byśmy dostali materiał na wzmocnienie tych dróg”.  Burmistrz przekazał , że spotkał się też z Ojcem Czułanem  z Kenii, z którym prowadzone były rozmowy w sprawie kampanii przeciwko handlowi ludźmi w Afryce i udziału Gminy Gniewkowo w tej kampanii. Pan Straszyński zapowiedział przekazanie szerszych informacji w tym zakresie na miesiąc czerwiec.
Burmistrz przekazała też informację na temat tego, co udało się  i nie - zrealizować w ostatnim półroczu. Najważniejszą rzeczą były wnioski o płatność za  termomodernizację SP Nr 1 (dotacja ok. 1,5 mln zł). Złożono też wniosek o płatność za budowę boiska wielofunkcyjnego (ok. 100 tys. zł) oraz za modernizację ul.Piasta (ok. 500 tys. zł). Złożono 2 aplikacje na drogi do Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu na realizację którego Premier Morawiecki na nasze województwo przekazał ok. 250 mln zł.  Są to drogi: Gąski-Śrubsk i Kawęczyn-Stare Grabie, aktualne kosztorysy, to kwota – 4 mln zł , a minimalne dofinansowanie to 50%. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Gmina Gniewkowo może liczyć na 60% oraz, że ranking jest już gotowy, tylko czeka na podpis Wojewody. Na początku czerwca już wszystko będzie wiadomo i będzie można przystąpić do przetargów w zakresie tych prac. Pozostanie jeszcze ul.Kolejowa, ul.Kwiatowa, których  ważność projektów się skończyła i zlecono wykonanie nowych (wartość jednego- to ok. 25 tys. zł), do aktualizacji przekazano pozostałe projekty (Walcerzewice, Suchatówka). Planuje się też projekt na ul.Ogrodową.  To są koszty ok. 15 tys. zł. Aktualizowany jest również projekt budynku komunalnego przy ul.Cmentarnej – wartość projektu to 50 tys. zł, a poprzednia dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę wygasła w sierpniu 2018 r. (kosztowała 47 tys. zł).  Pan Straszyński poinformował o otrzymaniu dotacji na drogę w Buczkowie i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim , według której realizacja musi się zakończyć do 30 listopada 2019 r.  Z uwagi na konieczność włączenia do drogi krajowej (nr 15) musiano czekać na ustalenia z GDDKiA, które „na dniach mają do nas wpłynąć”. Jak już te wszystkie dokumenty będą, ogłoszony zostanie przetarg na tę drogę.  Pan Burmistrz przekazał, że w 100% sfinansowane będą drogi przez MON: zjazd z GDDKiA z 15-stki za torami w stronę ul.Piasta , aż do rampy (wysokość tapicerni), na wysokości Latkowa do Więcławic (do torów kolejowych).  Wyłoniono wykonawcę na remonty dachów 3 szkół: Branżowej, Nr 1 budynek A i B – na łączną kwotę  118 tys. zł. Wyłoniono też wykonawcę na przebudowę  OSP w Murzynku i „za chwilę zaczniemy tę inwestycję- rozbudowę tej strażnicy, na którą bardzo mocno czekają strażacy, bo od x miesięcy mają zapewniony samochód”. W Kijewie wykonana została termomodernizacja OSP – wartość tej inwestycji to kwota 142 tys. zł.  W Szpitalu wyczyszczono natomiast rowy i chodniki  oraz zebrano pobocza. Burmistrz podziękował w tym miejscu radnemu Żmudzińskiemu i panu Sołtysowi za zaangażowanie w te prace, jak również mieszkańcom, którzy pomogli swoim sprzętem zrealizować te zadania. Pan Straszyński wyraził opinię, że w taki sposób można zdziałać wiele i zachęcił do takiej aktywności w pozostałych sołectwach.  Burmistrz podkreślił, że trwają prace w sołectwach, wycinane są „wieloletnie krzaki i krzewy, które są przy drogach” (Szadłowice w stronę Słońska, Markowo, Kawęczyn, Murzynno, Stare Grabie). Dalsze prace będą wykonywane zapewne szybciej, ponieważ PK zakupiło nowy sprzęt, którym wiele rzeczy będzie można w krótszym terminie wykonać. Pan Straszyński przekazał, że przygotowano aktualizację LPR, do którego UM wniósł uwagi w czerwcu 2018 roku i oczekuje się na oficjalne zatwierdzenie tych zmian, by później Radzie przedstawić to w formie uchwały. Burmistrz przypomniał, że rewitalizacja prowadzona jest na 3 płaszczyznach: Sołectwo Szadłowice, Sołectwo Markowo oraz Park Wolności. W czerwcu planuje się złożenie aplikacji na rewitalizację Markowa , natomiast nie można złożyć tej aplikacji na Sołectwo Szadłowice, ponieważ projekt wymagał wiele poprawek i nie było zmiany sposobu użytkowania, na co trzeba było czekać 3 miesiące i ten wniosek złożony zostanie w grudniu, „bo również będzie ogłoszony ten konkurs”.  W dniu jutrzejszym złożony będzie wniosek na modernizację budynku Przedszkola w Gniewkowie ze środków RPO- kwota dofinansowania to 924 tys. zł, zaś cała inwestycja- 1,87 mln zł. Złożono też aplikację do Urzędu Wojewódzkiego na program „Senior+” na utworzenie klubu seniora. Otrzymano dotację w wysokości 120 tys. zł, przy wkładzie samorządu- 30 tys. zł. Zadanie to ma być wykonane do 30 listopada 2019 r. Będzie to prowadzone na osiedlu 700-lecia, przebudowany zostanie budynek po starej kotłowni. Złożono też aplikację do Ministerstwa Kultury o remont obelisku i zabytkowego budynku- ratusza. Pan Straszyński oświadczył, że w pierwszym tygodniu czerwca będzie już więcej wiadomo w tym zakresie.
Burmistrz poinformował też o rozmowie z przedstawicielami PKP na temat zagospodarowania terenu przy dworcu. Wstępnie ustalono możliwość wybudowania parkingu i skweru przy dworcu. 
Pan Straszyński przekazał, że sprzedana została kamienica na Rynku , na przeciwko BIEDRONKI(„ jest to budynek na skraju naszego Rynku, który wiele lat stał pusty”). Jest to obiekt prywatny, sprzedany inwestorowi , który planuje pobudowanie tam nowego kompleksu ze sklepami i mieszkaniami. Burmistrz wyraził nadzieję, że „będzie to piękna inwestycja, która zamknie Rynek w ciągu architektonicznym i będziemy mogli cieszyć się również z tego, że powstaną nowe miejsca pracy”. 
Przekazano zlecenie pani geolog na wykonanie dokumentacji na budowę  studni głębinowej przy boisku na ul.Parkowej, aby wykonać tam studnię wraz z nawodnieniem boiska. Pan Straszyński wyraził nadzieję na wykonanie tego zadania również w tym roku, zwłaszcza, że cały proces  związany z pozyskiwaniem dokumentów to czas ok. 9 miesięcy. Koszt nawodnienia wraz z uzbrojeniem studni to kwota ok. 100 tys. zł.
Burmistrz powiedział, że do końca czerwca 2020 roku wyznaczony został termin wykonania fontanny na Rynku, a koszt całkowity tego zadania to 411 tys. zł (dofinansowanie- 255 tys. zł).
Koszt wybudowania parkingu przy MILI to kwota 300 tys. zł, a właściciele sklepu wyrażają chęć w partycypacji  w kosztach w kwocie 10 tys. zł, kolejną kwotę deklaruje KSM i będą poszukiwane możliwości dodatkowego pozyskania środków na to zadanie, ale Burmistrz zaznaczył, iż nie może obiecać, iż zostanie to zrobione.
Pan Straszyński przekazał też, że do Szadłowic przekazano środki na nawodnienie boiska, a do SP Nr 1 zakupiono nowe trybuny.
Przewodniczący Rady  po tym wystąpieniu otworzył dyskusję.
Nawiązując do informacji o drodze w Więcławicach, którą ma robić MON- radny Stefański wskazał na drogę szlakową, która dla mieszkańców jest równie ważna i można brać ją pod uwagę w kontekście dróg, o jakich Burmistrz mówił w związku z objazdami z drogi krajowej. Oprócz Suchatówki, w tym miejscu są objazdy w razie wypadku, czy przez Skalmierowice (gdzie można rozmawiać z panią Starostą ) oraz szlakówką na zakręcie za Wierzchosławicami.  Burmistrz oświadczył, że będzie teraz formułowane pismo do pana Dyrektora GDDKiA „o ten destrukt , który będzie wykorzystywany do uzupełnienia tych dróg”  i zachęcił radnego do współpracy w celu określenia wielkości tego destruktu.  Kontynuując temat wypadków, pan Stefański podkreślił, by pamiętać o Szadłowicach, bo tam wiele razy się już takie wypadki zdarzały, stąd  wnioskowano o sygnalizację świetlną wzbudzaną, o czym wspomniał też radny Orent w przypadku Suchatówki, bo w godzinach szczytu , w miejscowościach położonych przy krajówce ciężko jest przejść na drugą stronę.  Pan Straszyński powiedział, że Dyrektor poinformował go o zakazie jakichkolwiek inwestycji na terenie drogi nr 15 na odcinku w naszej Gminie.  Dlatego ustalono konsensus, że Gmina wystąpi do instytucji zajmującej się fotoradarami  ( to chyba Generalna Inspekcja Transportu), co może spowolni ruch. Dyrektor uspokaja i prosi o cierpliwość, ponieważ plany związane z przebudową 15-stki, czy innych dróg wokół Gminy- mają doprowadzić do zmniejszenia ruchu.
Pan Stefański zapytał o to, z jakich środków będzie robione boisko we Wielowsi. Burmistrz odpowiedział, że są to środki w ramach konkursu w Departamencie  Sportu w Urzędzie Marszałkowskim i oczekuje się na decyzję w tym zakresie.
Radny Stefański wystąpił też z zapytaniem o rewitalizację obiektu w Szadłowicach , o to kiedy wyszły te braki, skoro na początku roku jeszcze nie było o tym mowy. Pan Straszyński powiedział, że jak zaczęto „pracować na dokumentach”, to zła okazała się kolejność ich tworzenia, zostały stworzone pod potrzeby projektowe i one nie są spójne, nie mogą stanowić dokumentu budowalnego i trzeba je pozmieniać.  Pan Stefański zapytał, czy zatem wniosek składany będzie w grudniu, co Burmistrz potwierdził zaznaczając, że w grudniu jest konkurs i  jest to uzależnione od tego, czy do grudnia „te wszystkie kwestie związane z procedowaniem tych dokumentów się zamkną”.  Jeśli się z tym nie zdąży, to nie będzie to zrealizowane, ale należy być optymistą, „bo dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić?”.
Radny Stefański przypomniał, że Burmistrz zapowiedział , iż do końca kwietnia powstanie raport o stanie dróg i ranking i zapytał, czy coś takiego już jest. Pan Straszyński odpowiedział, że nie zdążył, za co przeprosił i oświadczył, iż myśli , że ten ranking gotowy będzie na następną sesję w miesiącu czerwcu.
Zaznaczając, że ten temat zgłosili mu mieszkańcy- pan Stefański wskazał na BIP , gdzie zamieszczone są tylko oświadczenia majątkowe radnych, oświadczenia Przewodniczącego i pana Burmistrza bada Wojewoda, natomiast nie ma „reszty”.   Burmistrz odpowiedział, że oświadczenia będą publikowane sukcesywnie.  Pan Stefański zaznaczył, że chodzi mu o oświadczenia składane na początek kadencji, tych oświadczeń nie ma.  Z-ca Burmistrza zapewnił, iż wszystkie oświadczenia publikowane będą razem.
Pan Stefański  przekazał, że w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że w Urzędzie funkcjonowała firma detektywistyczna w ubiegłym roku.  Burmistrz oświadczył, że w Urzędzie ta firma nie pracowała, to nie jest prawda. Ta firma zabezpieczała gabinety Burmistrza i Z-cy Burmistrza.
Pan Stefański zaznaczył, że ma jeszcze jedno pytanie „o panią bokserkę”, ale pozwoli sobie o tym porozmawiać z panem Burmistrzem po sesji.  Z uwagi na zdziwienie tą wypowiedzią- radny wyjaśnił, że chodzi mu o J.L.- mieszkankę Skalmierowic, która uprawia ten  dość niszowy sport i zdobyła srebrny medal. Radny zasugerował, by jakoś tę 16-latjkę uhonorować i dalej zachęcić do uprawiania sportu.  Burmistrz zapowiedział, że „jak najbardziej” i wskazał na „fajną 18-latkę”  w Suchatówce, która  zdobyła medal w mistrzostwach świata w karate.
Radny Pułaczewski zapytał  o budynek komunalny przy ul.Cemtarnej i wskazał na program  „Mieszkanie +”  , który już raczej nie będzie realizowany i poprosił o wskazanie źródła, z jakiego planuje się teraz finansować to zadanie.  Pan Straszyński odpowiedział, że jest to program z Banku Gospodarstwa Krajowego. Porównano te dwie oferty i na tę chwilę, ta z BGK wydaje się korzystniejszą. Pan Pułaczewski zapytał o procentowy udział Gminy w finansowaniu tego zadania.  Burmistrz stwierdził, że do tego tematu należałoby się bardziej przygotować i można wówczas podyskutować np. na posiedzeniu Komisji.
Zaznaczając, iż jest to pytanie natury prawnej- radny Pułaczewski zapytał, czy na termomodernizację OSP w Kijewie nie należało przyjąć odrębnej uchwały.  Pani Pokorska oświadczyła, że nie zna tematu. Burmistrz powiedział, że była to dotacja celowa udzielona OSP , o co pytano w RIO, której przedstawiciele potwierdzili, iż taką dotację można tej instytucji przekazać.
Przewodniczący Rady zapytał, czy mówiąc o „chodniku” w Suchatówce Burmistrz miał na myśli ścieżkę rowerową. Pan Straszyński potwierdził, że chodzi o 600 m ścieżki, którego to odcinka brakuje, do zakończenia ścieżki. Te informacje Burmistrz przekazał dziś Kierownikowi, trzeba stworzyć dokumentację, by ubiegać się o akceptację GDDKiA, a pan Dyrektor sam jest zainteresowany, by te odcinki połączyć.
Radny Tomasik zapytał o inwestycję na Rynku, o której mówił Burmistrz , o termin rozpoczęcia prac i ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym w związku z tym. Pan Straszyński odpowiedział, że to jest „temat jeszcze szeroki”, przygotowywana jest dokumentacja i szczegóły będą znane, gdy zacznie się ta inwestycja. Zdaniem Burmistrza nie będzie ona powodowała raczej żadnych utrudnień, ponieważ inwestor od początku będzie wszystko robił na swoim terenie.
Radna Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o inwestycje w zakresie budowy ścieżek rowerowych (Lipie-Murzynko i Gniewkowo-Kaczkowo). Pan Straszyński  odpowiedział, że sytuacja jest taka, iż zaktualizowano kosztorysy i opiewają dziś na kwotę 4 mln zł. Wkład własny musiałby wynosić  2,5 mln zł, na co środków nie ma. Rozwiązaniem  jest złożenie nowego wniosku aplikacyjnego w naborze czerwcowym,  by otrzymać dofinansowanie całości kosztorysowej. W tym zakresie poczyniono ustalenia z Dyrektorem Departamentu UM. Burmistrz podkreślił, że bardzo mu zależy, by nie wyróżniać przy tym żadnego z sołectw, ale trzeba mieć na uwadze to, iż jest to  taka inwestycja, że jak jedna zostanie zrealizowana w tym roku i będzie na nią dofinansowanie, to drugą – trzeba będzie wykonać w przyszłym roku bez dofinansowania, dlatego należy czynić starania, by to dofinansowanie było jak największe.
Radny Otremba nawiązał do wprowadzenia w Urzędzie Miejskim nowego regulaminu organizacyjnego, zgodnie z którą to zmianą utworzono 5 referatów. Kierownikiem jednego z nich była pani Sekretarz , dlatego radny zapytał, co ze stanowiskiem tego kierownika, czy będzie nowy nabór, a jeśli nie, czy pani Sekretarz ma w obowiązkach kierowanie tym referatem, a jeżeli tak- to dlaczego pracownicy podlegający pod ten referat nie zostali od razu jej przydzieleni.  Pan Straszyński odpowiedział,  że obecnie jest  wakat na tym stanowisku, a pracownicy są rzeczywiście przydzieleni pani Sekretarz, a jak ogłoszony zostanie konkurs, to ci pracownicy będą „pod tym kierownikiem”.
Pan Pułaczewski zapytał o termin rewitalizacji parku. Burmistrz odpowiedział, że „to jest nabór ciągły i jak już pracownicy UM znajdą dla nas czas –będzie spotkanie tutaj, w naszym Urzędzie z projektantami”. Gdy to wszystko będzie dopięte i zgodne z wytycznymi UM- będzie składany wniosek  i będziemy czekać na rozstrzygnięcie. Dofinansowanie na to zadanie w tym roku  to 95%.  Radny Pułaczewski zapytał, czy jakieś prace remontowe zostały podjęte w szkołach w związku z utworzeniem dwóch szkół. Burmistrz odpowiedział, że wyłoniony został wykonawca, zaś sprawy organizacyjne są po stronie dyrektorów.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział  głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pana Burmistrza.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Po tym głosowaniu o głos poprosił jeszcze Burmistrz, który przeprosił za przeinaczenie nazwiska Sołtysa Sołectwa Szpital.

Ad.7 Raport o stanie Gminy  za rok 2018 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania.

Przewodniczący Rady przekazał, że raport został podany do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie go w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z informacją o możliwości zabierania głosu w debacie przez mieszkańców Gminy i procedurze związanej ze składaniem wniosków w tej sprawie. Do dnia 29 maja 2019 r. do biura Rady nie wypłynęło żadne zgłoszenie w sprawie  zabrania głosu w debacie. Prowadzący obrady przekazał, że takie zgłoszenie winno spełniać wymóg poparcia podpisami co najmniej 20 osób.  O przedstawienie raportu Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza – pana Jarosława Tomczyka. Z-ca Burmistrza omówił sposób przygotowania oraz zawartość raportu zaznaczając, że jest to nowość wynikająca ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym (raport wraz ze sprostowaniem  stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Zasugerował też, by w przypadku stwierdzenia jakiś braków – Rada na przyszłość przyjęła uchwałę – wytyczne mówiące o tym, jak ten raport miałby wyglądać.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył debatę podkreślając, że radni mogą zabierać w niej głos bez ograniczeń czasowych.
Radny Stefański zapytał, czy raport przygotowali pracownicy, czy firma z Katowic (Consulting Jerzy Puchowicz). Pan Tomczyk oświadczył, że „ten raport przygotowywaliśmy sami”, obejmuje on ostatni rok, a ten raport- audyt wewnętrzny, o którym wspominano już na poprzedniej sesji – to jest oddzielny dokument i przygotowywany jest za lata 2013-2018. Radny powiedział, że ma kilka spostrzeżeń, gdzie mowa jest o inwestycjach podkreśla się „niedoszacowanie” (np. str. 11). Pan Stefański oświadczył, że chodzi mu o używane zwroty, ponieważ między „niedoszacowaniem” a „niegospodarnością” jest cienka granica. Zdaniem radnego „przeszacowanie” inwestycji zwiększa szanse na udział w przetargach, ale może być zarzutem niegospodarności, dlatego dobrze jest robić zgodnie z kosztorysami, bo raczej są one przygotowywane zgodnie z przepisami i  nie powinno się tego robić inaczej – „zgodnie z rynkiem”.  Rynek obecnie jest taki, że firmy nie biją się już o zadania, tylko szukają „kto da więcej”. Zdaniem radnego „niegospodarność – to poważny zarzut, więc czasami przeszacowanie to nie jest niegospodarność”.  Następnie radny wskazał na informację na temat stowarzyszeń i fundacji. Burmistrz zapytał, czy radny oczekuje odpowiedzi na wcześniejsze uwagi i zaznaczył, że na stronie 11 nie ma mowy o „niegospodarności”. Pan Stefański powiedział, że nie oczekuje odpowiedzi, ponieważ to są tylko jego spostrzeżenia, tak to odbiera, że przeszacowanie to niegospodarność.  Pan Starszyński stwierdził, że z taką sytuacją właśnie mamy dziś do czynienia.
Radny Stefański wskazał na pkt 9 (str.21) raportu i uznał, że trochę mało informacji jest na temat stowarzyszeń, które warto byłoby bardziej docenić. Wskazując na str. 31- radny stwierdził, że raport zawiera  również mało informacji o oświacie, a to najbardziej znaczący udział w budżecie Gminy. Pan Stefański zaznaczył przy tym, że nie wiadomo dlaczego, tylko przy  nauczycielach są szczegółowe informacje o wynagrodzeniach , co może wiązać się z tym, że ostatnio budziło to wiele emocji.  Zdaniem radnego – bardzo dużo uwagi poświęcono natomiast obchodom 750-lecia Gniewkowa, gdzie wyszczególniono wydatki z sugestią, że były to bardzo wysokie wydatki, a  to sugerowanie pewnego odbioru.  Pan Stefański nawiązał też do części mówiącej o kontrolach i nasadzeniach, ze wskazaniem tych, jakie dokonane zostały w parku i które „z nieznanych dotychczas przyczyn nie przyjęły się”.   Radny powiedział, że o tym wielokrotnie rozmawiano w poprzedniej kadencji i podawane były różne powody tego, że te nasadzenia się nie przyjęły, dlatego według radnego słowo „niestety” jest w tej informacji zbędne.  Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że nie czyni się tam nikomu wyrzutu. Radny wskazał też na dane dotyczące wydatków majątkowych w zakresie informatyki, to jedyny punkt raportu odnoszący się do roku 2014, a informacja na temat zakupów dla Burmistrza zawiera aż 41 wersów. Radny zaznaczył, iż nie pochwala pewnych zakupów, ale np. w tym czasie pan Burmistrz zakupił też ekspres do kawy, który w grudniu został już wymieniony. Zwrócił też uwagę na określenia używane przy opisie sprzętu, co stanowi sugerowanie pewnych odpowiedzi.  Pan Stefański odniósł się też do informacji dotyczących działalności Urzędu Miejskiego, gdzie zabrakło danych np. na temat ilości utworzonych stanowisk kierowniczych, zmiany wynagrodzeń. Pan Stefański przyznał, że jest to pierwszy raport i w przypadku pana Burmistrza- „ocena pracy nie swojej” i oświadczył, że Burmistrz ma od niego wotum zaufania, ale nie na podstawie tego raportu.
Burmistrz ponownie zaznaczył, że jest to pierwszy raport- „uczymy się na błędach”  oraz że następny – będzie radnego satysfakcjonował, a wszystkie jego uwagi zostały spisane.  Pan Straszyński powiedział też, że ciężko było ten raport stworzyć i pewnie innym samorządom nie było lekko. Wyraził nadzieję, że ten kolejny raport będzie na tyle przejrzysty, że radny będzie zadowolony.
Radny Orent zaznaczył, że Burmistrz w sumie odpowiedział już na jego pytanie. Stwierdził też, że radny Stefański ma pewne racje i jego zarzuty uwzględnione będą w raporcie za rok 2019, kiedy będzie oceniania praca tego Burmistrza. Pan Orent odniósł się do wymienionych w raporcie zakupów i powiedział, że „trochę mnie niepokoją te 2 teczki, które były zakupione za prawie 3 tys. zł, i które można powiedzieć po roku użytkowania zostały przekazane do likwidacji”. Radny zapytał, czy taki środek za 1000 zł, za 2000 zł może się popsuć w ciągu roku, a jeśli tak, to dlaczego nie przekazano go do naprawy gwarancyjnej. Taka teczka na pewno miała gwarancję na ok. 2 lata  i można było przekazać je do naprawy, ale z tego nie skorzystano. Radny powiedział też, że nie wie, czy są „na to papiery” i czy ta firma, która to niszczy – dostała to do zniszczenia. Pan Tomczyk zapewnił, że „wszystkie dokumenty są, pracowaliśmy na dokumentach, spokojnie- jest protokół likwidacji”.
Radny Otremba odniósł się do informacji na temat biblioteki i na „fajny podmiot- biblioteka powiatowa”, która miała dotację w wysokości 60 tys. zł i zapytał, czy jest to również przewidziane na ten rok. Pan Straszyński odpowiedział, że na ten rok już tej dotacji nie otrzymano, tylko 10 tys. zł za I kwartał i są to decyzje nowego Starosty.
Nawiązując do swoich wcześniejszych wypowiedzi oraz wystąpienia radnego Orenta- pan Stefański zapewnił, że  „nie atakował” pana Burmistrza i chyba pan Burmistrz nie czuł się atakowany. Pewne rzeczy go zaniepokoiły, pewnych rzeczy nie pochwala, ale zakupom poświęcono aż 41 wersów, a stowarzyszeniom- 2 , 6- oświacie. Radny powiedział też, że na podstawie tego raportu udziela wotum zaufania Burmistrzowi, ale jest to wotum nieufności dla Burmistrza A.R. Gdyby miał oceniać  pod względem rzetelności, obiektywizmu ten raport- to „tendencyjny”- to za mocne słowo. Wotum zaufania Burmistrz u radnego ma, ale nie na podstawie tego raportu.
Pan Orent zaznaczył, że „nie zaatakowałem radnego, że Burmistrza zaatakował, tylko powiedziałem jakie wnioski były wystawiane o tych zakupach, ale nie mam też pretensji o to-ma prawo”.  Pan Stefański powiedział, że  mówiąc o torbach marki Wittchen i Ochnik- pan Orent patrzył się na niego, a  jego torby kupowali mu członkowie rodziny, jemu firma nie kupuje. Jak ktoś na radnego patrzy i mówi, to odbiera to tak, że do niego mówi.
Radny Orent żartobliwie zaznaczył, że więcej na radnego Stefańskiego nie będzie patrzył. Podkreślając, iż pytał o to już na posiedzeniu Komisji, ale chciałby, aby to usłyszeli inni- pan Orent poruszył kwestię polisy ubezpieczeniowej, która była podpisana przez SZEAS, a nie odpowiednie podmioty (szkoły, przedszkole). Radny zapytał, czy taka polisa obejmuje zdarzenia, gdyby coś działo się w szkołach. Odpowiedzi udzieliła pani Sekretarz , która powiedziała, że polisa obejmuje wszystkie placówki oświatowe, natomiast zawarta jest z SZEAS-em, a powinny być w zasadzie osobne polisy, na każdą samodzielną jednostkę samorządową, bo każda ma swojego dyrektora, swój majątek. Teraz prowadzone są wyjaśnienia, czy skutki tak zawartej polisy nie byłyby ewentualnie negatywne dla jednostek. Jeśli miałoby tak być, to należałoby to sprostować, zwłaszcza, że ta polisa będzie ważna jeszcze jeden rok.
Przewodniczący Rady zapytał, czy polisy zawarte były „przy pomocy podmiotu licencjonowanego- brokera”, co pani Magdowska potwierdziła.
Radny Tomasik nawiązał do „drażliwego tematu” poruszanego przez radnego Otrembę, radnego Stefańskiego i stwierdził, że nie jest ważne w ilu zdaniach to było opisane, ale najważniejszy był przekaz tej informacji, by społeczeństwo miało jakiś pogląd na daną sytuację. Drugie spostrzeżenie radnego na temat raportu dotyczyło wynagrodzeń nauczycieli (str. 31), ponieważ  w naszej Gminie najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych, czyli tych, którzy odbierają to najwyższe wynagrodzenie. Radny zaznaczył, że to bardzo dobrze, nie ocenia tego źle, ale w sytuacji strajkowej, jakiegoś buntu- to nie jest aż tak chyba źle z tymi wynagrodzeniami w naszej Gminie.
Radny Pułaczewski zapytał, czy w przypadku jakiegoś wypadku nauczyciela – zagrożone jest jego ubezpieczenie. Ze strony kierownictwa Urzędu padło zaprzeczenie oraz podkreślono, że chodzi o ubezpieczenie majątkowe.
Pan Rychłowski przekazał, że z lektury raportu wysnuł wniosek, iż „łatwą ręką” wydaje się pieniądze na różnego rodzaju projekty, które później nie są realizowane. Projekty trzeba aktualizować, a później tracą pozwolenie i zamawia się następny projekt, za kolejne 50 tys. zł, co dla radnego jest przykładem wyjątkowej niegospodarności. W raporcie jest kilka takich przykładów. Radny wyraził nadzieję, że „przy nowej władzy takich rzeczy nie będziemy przerabiać”.
Pan Straszyński oświadczył, że zastano już sytuację taką „jaka była” i nie można było złożyć aplikacji na 3 drogi do Urzędu Wojewódzkiego, bo nie było aktualnych projektów. Czy można było tego uniknąć- tu pan Straszyński zaznaczył, że „nie mi oceniać” , ale są to rzeczywiście bardzo duże pieniądze.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że trzeba mieć też na uwadze zmianę przepisów, trzeba brać takie ryzyko pod uwagę.
Radny Bożko powiedział, że chce zabrać głos, bo „poruszył go” radny Tomasik. Pan Bożko wyraził opinię, że tu akurat nie chodzi o pieniądze, a o jakąś solidarność , strajkowały inne grupy zawodowe, to dlaczego nie mieliby się do tego przyłączyć nauczyciele, to dotyczyło ich wszystkich. Radny zapewnił, że poświęca wiele godzin darmowej pracy i nie można patrzeć tylko przez pryzmat pieniędzy i tego, że mamy dużo w porównaniu z innymi gminami.
Pan Pułaczewski zaznaczył natomiast, że nauczycielem dyplomowanym zostaje się dopiero po 15 latach pracy.
Przewodniczący Rady podsumował, że oznacza to, iż mamy doświadczoną kadrę. Następnie pan Krzysztofiak wskazał na str. 36, gdzie mowa jest o dochodach majątkowych, których wykonanie to tylko 63% i zapytał o to, czym było to spowodowane.  Pani Skarbnik powiedziała, że mniejsze wykonanie w stosunku do planu- to efekt tego, że nie otrzymano kwoty 1,5 mln  zł na ścieżki rowerowe i 108 tys. zł na boisko, co wpłynęło dopiero w tym roku.
Radny Stefański nawiązał do tematu projektów, o których się mówi , że są robione, a potem nie realizowane  i przekazał, że ścieżka rowerowa do Szadłowic była przeprojektowywana chyba 4 razy i „była to wybitna niegospodarność” , szczególnie przy 4 projekcie, który wymagał również zgody Okręgu Wojskowego, czy wtedy, kiedy zmieniły się przepisy i trzeba było zrobić kanał teleinformatyczny. Zdaniem radnego, czasami też głosowanie opozycji doprowadza do tego, że ściągane są drogi z budżetu  np. ul.Kwiatowa, czy ul.Kolejowa. Pan Stefański życzył Przewodniczącemu Rady, aby nie musiał zwoływać sesji nadzwyczajnych, aby takie zadania przeprowadzać.  Odpowiadając ad vocem- pan Rychłowski powiedział, że jak zleca się projekt firmie, to ona winna takie rzeczy przewidzieć.  Radny Stefański zapytał, czy pan Rychłowski, albo ktoś na sali  zna taką firmę, która dzisiaj jest w stanie przewidzieć zmiany w planie budowalnym w zakresie inwestycji drogowych, ścieżek rowerowych, czy innych – „to jest mistrzem świata”.
Przewodniczący Rady przyznał, że zawsze jest jakieś ryzyko inwestycyjne i to trzeba przewidzieć, choć nie do końca rozumie wypowiedź na temat głosowania opozycji i braku wykonania ul.Kwiatowej, bo sprawa była chyba bardziej skomplikowana , to była też kwestia budowy trybuny, przesuwania pieniędzy, których i tak zabrakło i ulica i tak nie byłaby zrobiona.
Nie było więcej pytań i debata została zakończona, a  prowadzący obrady zapowiedział głosowanie. Prowadzący obrady poinformował, że uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością  głosów ustawowego jej składu tj. co najmniej 8 głosów „za”.  Przeprowadzano głosowanie , w trakcie którego wśród radnych pojawiły się wątpliwości, ponieważ niektórzy radni założyli, że głosowane jest przyjęcie raportu (imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu). Po ustaleniu, że nie chodzi o przyjęcie raportu, a głosowana jest kwestia udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania- prowadzący obrady zarządził reasumpcję tego głosowanie i w związku z tym zarządzono chwilę przerwy, na wprowadzenie tego głosowania do systemu.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  uchwały Nr  X/60/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa wotum zaufania się 12 obecnych na sesji radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/60/2019- załącznik nr 15.

Ad.8  Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018.

Przewodniczący Rady o wystąpienie i przedstawienie sprawozdania poprosił panią Skarbnik. Pani Kucharska poproszona została  też o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (wymienione dokumenty stanowią odpowiednio załącznik nr 16 i 17 do protokołu). Po tym wystąpieniu prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej (opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu).
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionych materiałów i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  sprawozdania opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/61/2019 - załącznik nr 20.

Ad.9 Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla pana Burmistrza oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  tym wniosku (wniosek i opinia załącznik nr 21 do protokołu).
Po wystąpieniu radnego Orenta otworzona została dyskusja, ale z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu – została ona zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dotyczące  przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2018 rok. W głosowaniu imiennym za przyjęciem uchwały  opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/62/2019  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2018 rok- załącznik nr 23.

Ad. 10 Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo- edycja III.
Przewodniczący Rady poprosił panią Justynę Mickiewicz-Paradowską  o przedstawienie sprawozdania (stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu).
Po wystąpieniu pani Paradowskiej – prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski  wystąpił z zapytaniem o następną edycję, o termin składania wniosków. Pani Paradowska odpowiedziała, że nie rozmawiała jeszcze z Burmistrzem na ten temat. Burmistrz zapowiedział natomiast , iż w kwestii budżetu obywatelskiego będzie dyskusja, jeśli nie w czerwcu, to na pewno w sierpniu, „bo mamy kilka pomysłów, aby tę formułę troszkę zmienić”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji, dlatego została ona zamknięta i zarządzono głosowanie w kwestii przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad.11 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019.

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu i omówienie przedłożonego projektu zmian w budżecie. Pani Kucharska omówiła propozycje zmian budżetu zaznaczając, że szczegółowo- zmiany omówione zostały na posiedzeniu Komisji. Pani Skarbnik oświadczyła też, że do tych zmian chciałby wprowadzić jeszcze autopoprawkę  w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tuż przed sesją. Decyzją ta proponuje się zwiększyć plan dotacji w rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, którego termin wypłaty przypada na 31 maja 2019 r. Pani Kucharska poprosiła o zwiększenie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 13.135,45 zł.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zapytał o budowę przepustu , tzw. „okularnika” , na co przewidziano kwotę 20 tys. zł.  Radny zapytał o to, co to jest za przepust, gdzie on się znajduje i na czym polega inwestycja.  Burmistrz stwierdził, iż właściwą osobą do udzielenia odpowiedzi jest Prezes PK, a on może ewentualnie ją później uzupełnić. Pan Krawański powiedział, że tzw. „okularnik”- to przepust w drodze gminnej, to własność Gminy i jest to przepust na kanale gniewkowskim. Jest on posadowiony na nieco wyższej rzędnej niż powinien być. To obiekt tylko z nazwy, ponieważ formalnie- nie istnieje, jest to też jakby samowola budowlana, nie jest on nigdzie zinwentaryzowany i dodatkowo podpiętrza wodę w górnym biegu kanału , co powoduje zalewanie pewnej części łąk. W związku z obowiązkiem partycypacji przez PK w kosztach utrzymania kanału- dokonano jego pogłębienia i widać teraz, iż istnieje konieczność obniżenia tego przepustu i jest on w bardzo złym stanie. Od górnej strony pojawiły się szczeliny stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego. Podsumowując, Prezes wyliczył 3 powody, dla których należy ten przepust zrobić „ jest to własność Gminy, podpiętrza wodę, stwarza zagrożenie”. Burmistrz dodał, że po czwarte- było spotkanie z GSW, której przedstawiciele też przedstawili swoje argumenty przemawiające za tym, by to zrobić, z prośbą o wykonanie tego remontu, o co występowali już od kilku lat.
Przewodniczący Rady poruszył też kwestię projektu „Moja przyjaciółka pszczółka”. Burmistrz wyjaśnił, że została złożona aplikacja w ramach konkursu ogłoszonego przez fundację „Za górami, za lasami”, przystąpiło do tego konkursu Sołectwo Więcławice. Dotacja wynosi 100%  i trzeba nasadzić 919 sadzonek dających pokarm, nektar pszczołom. Sołectwo otrzyma rzutnik  oraz będzie mogło zrobić festyn sołecki, ale trzeba najpierw zabezpieczyć na to środki, a potem otrzymamy ich zwrot. 
Przewodniczący Rady zapytał też o dokumentację na rewitalizację Parku, ponieważ sądził, że Gminny Program Rewitalizacji rozstrzyga o tym, co będzie tam robione, że jest to technicznie dograne.  Pan Straszyński odpowiedział, iż niestety nie, trzeba stworzyć nowy projekt do tej aktualizacji, o której Burmistrz mówił wcześniej, i która będzie zgodna z postanowieniami Urzędu Marszałkowskiego. Pan Krzysztofiak zapytał, czy oznacza to, iż to, co znajdzie się w Parku- to kwestia w pewnym stopniu jeszcze otwarta. Burmistrz potwierdził, że jest ona otwarta „pod względem zaakceptowania przez panią Dyrektor Departamentu”. Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi mu o rozbudowę budynku  techniczno-socjalnego. Pan Straszyński zapewnił, że ten budynek jest głównym celem rewitalizacji Parku, ma to być budynek międzypokoleniowy, a cała infrastruktura, jaka tam jest – to będzie przedmiotem uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim.  Pan Krzysztofiak zapytał też o amfiteatr , na co pan Burmistrz odpowiedział, że jest on zaprojektowany tak, jak był w tym projekcie, natomiast nie jest opisany – „projekt- projektem, opis-opisem i teraz trzeba to wszystko zsynchronizować, aby móc otrzymać dofinansowanie”.
Przewodniczący Rady zapytał jeszcze o kwestię trybun- „co, jeśli się nie zgodzimy?” Pan Krzysztofiak zaznaczył też, że 210 tys. zł przeznaczono na trybuny. Burmistrz odpowiedział, że jeśli dobrze kojarzy, to jest to w paragrafie „sport”, natomiast te pieniądze przeznaczone są na nawodnienie i na studnię (100 tys. zł) , a  110 tys. zł- zabezpieczono na boisko we Wielowsi.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, a  tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/63/2019 - załącznik nr 27.

Ad.12 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Marczak przekazała , że w maju znowelizowana została ustawa dotycząca tego dodatku, zgodnie z którą to nowelizacją – Rada musi przyjąć wzór wniosku o wypłatę takiego dodatku.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/64/2019 - załącznik nr 29.

Ad.13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w  sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r.

Przewodniczący Rady poprosił  Kierownika SZEAS w Gniewkowie  o przedstawienie projektu uchwały.  Po przedstawieniu treści uchwały- pani Kierownik wskazała na drugie zdanie uzasadnienia, gdzie poprosiła o wykreślenia słowa „planu”. Ponadto, z uwagi na to, że dopiero teraz wpłynęła ostatnia opinia związków zawodowych – poprosiła o dopisanie  zdania: „Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe”. Po wystąpieniu pani Pęczkowskiej otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019 r. opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/65/2019 - załącznik nr 31.

Ad.14  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją”.
O przedstawienie projektu uchwały – Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Referatu- panią Magdalenę Kłosowską. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją” opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, a  tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/66/2019 - załącznik nr 33.

Ad.15 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii wyjaśnienia wniosku grupy radnych dotyczącego oświadczenia Burmistrza Gniewkowa - Pana Adama Straszyńskiego o braku w budżecie Gminy kwoty ok. 2mln zł na koniec listopada 2018 roku.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienia projektu uchwały oraz protokołu  Komisji w tej sprawie. Na wstępie Przewodniczący Komisji zgłosił autopoprawkę,  o jakiej już wcześniej mówił na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt z tą poprawka przesłany został radnym na maila. Następnie radny Orent odczytał treść poprawionego uzasadnienia do projektu uchwały, a następnie protokół Komisji.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański powiedział, iż zrozumiał, że wnioskiem formalnym przyjęty został nowy wzór uchwały, a on chciałby zgłosić wniosek formalny o przywrócenie pierwotnej treści uzasadnienia do uchwały, czyli zapisem mówiącym o powodzie odwołania Skarbnika Gniewkowa. Dziś udzielano absolutorium za wykonanie budżetu, ale nie pani Skarbnik, tylko Burmistrzowi. Gdy pani Skarbnik była odwoływana, to radny wyraźnie artykułował to, że Skarbnik jest pracownikiem Burmistrza i nie odpowiada za decyzje podjęte przez Burmistrza. Prosił też, by zachować panią Skarbnik jako pracownika księgowości. Pan Stefański przypomniał, że protokół z III sesji w dniu 5 grudnia 2018 r. przyjęty był jednogłośnie, a następnie odczytał jego fragment. Radny wyraził zdziwienie obroną tego stwierdzenia, bo tak przecież wnioskowała grupa radnych, która się pod tym podpisała i zwolnienie pani Skarbnik było połączone z brakiem tych 2 mln zł.  Potwierdza to cytowany protokół, też jest to w protokole Komisji Rewizyjnej. Radny zapytała, o to, „gdzie będzie pragmatyzm, jeśli w tej chwili to usuniemy?” Radny jeszcze raz zaznaczył, że składa wniosek formalny, by uzasadnienie miało pierwotną treść.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś może jeszcze ma jakieś wnioski. Powiedział też, że wszyscy uczestniczyli w tej sesji i  nie odniósł wrażenia, by wymieniana kwota była bezpośrednią przyczyną zwolnienia Pani Skarbnik. To Burmistrz dobiera sobie ludzi do swojego zespołu i nie należy tego ze sobą łączyć. Pani Skarbnik również odpowiada za gospodarkę finansową i bieżący przepływ informacji.
Odpowiadając ad vocem- radny Stefański stwierdził, że „ta sesja została odebrana w mediach jednoznacznie, mieszkańcy również”, stąd wniosek radnych.
Przewodniczący Rady zapowiedział głosowanie wniosku formalnego, na co radny Otremba zgłosił wyczerpanie się tabletu służącego głosowaniu. Przewodniczący Rady o godz. 1745  ogłosił zatem przerwę w celu przygotowania się do głosowania „ręcznego”.  Ostatecznie urządzenie radnego Otremby podłączone zostało do ładowarki i po wznowieniu obrad o godz. 1750  przeprowadzono głosowanie z użyciem systemu elektronicznego. Zanim jednak to nastąpiło radny Żmudziński zgłosił, że wyłącza się z tego głosowania, ponieważ dotyczy do sprawy z okresu, kiedy nie był jeszcze radnym.
Radny Otremba zgłosił natomiast , że w uzasadnieniu mowa jest o tym, że Radzie przedłożono ustalenia Komisji w dniu 21.05.2019 r., a powinno  być, że 28.05.2019 r. Pani Pokorska poprosiła o sprecyzowanie treści wniosku, by było wiadomo jak zmienić datę. Radny  jeszcze raz wskazał na dzień wspólnego posiedzenia Komisji Rady tj. 28 maja 2019 r.
W głosowaniu wniosku radnego Przemysława Stefańskiego – za jego przyjęciem opowiedziało się 5 radnych, 7 było „przeciw” , 1 radny wstrzymał się od głosu, a jeden nie brał w nim udziału. Tym samym wniosek nie został przyjęty.
Imienny wykaz z tego głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Kolejno głosowano wniosek radnego Otremby w sprawie zmiany zdania trzeciego w uzasadnieniu tj. zmiany daty.  Za tym wnioskiem opowiedziało się 13 radnych i tym samym został on przyjęty.
Imienny wykaz z tego głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Następnie głosowano przyjęcie uchwały po wprowadzonej zmianie. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 2 było „przeciw” , a 4 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/67/2019 - załącznik nr 37.

Ad.16 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11.

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił panią Sekretarz.
Po wystąpieniu pani Magdowskiej prowadzący obrady otworzył dyskusję. 
Radny Pułaczewski wskazując na otrzymane opinie  zauważył, że jest tu podnoszony jeszcze jeden argument, że projekt uchwały o identycznym tytule przedstawiony był związkom 21 lutego  i Rada Miejska nie zachowując w ustawowego terminu na przedstawienie opinii- podjęła już  uchwałę w dniu 27 lutego. Pan Pułaczewski przypomniał, że wówczas pani Prawnik pytana była o to, czy opinia związku jest wymagana, wiążąca przy takiej uchwale „i tak do końca nie otrzymaliśmy wtedy odpowiedzi”. Przewodniczący Rady powiedział, że on pamięta, iż wyjaśniono, że nie jest ona wiążąca. Potwierdziła to również pani Sekretarz, na co radny Pułaczewski zapytał, czy jest „wymagana”.  Pani Magdowska odpowiedziała, że jest wymagana, ale nie wiążąca.  Pan Pułaczewski powiedział, że jego wątpliwość wzbudziło jeszcze to, że obecna na sesji pani B.K. jednoznacznie oświadczyła, iż nie otrzymała informacji o zamiarze likwidacji. Pani Sekretarz wyjaśniła, że następnego dnia zostało to sprawdzone i pani B.K. otrzymała taką informację, co zostało potwierdzone.
Radny Pułaczewski zapytał jeszcze o to, na jakim etapie są aktualnie prace związane z utworzeniem drugiej szkoły. Pan Pułaczewski zaznaczył, że jest atakowany przez pracowników , głównie obsługi, którzy niepokoją się o to, co z nimi będzie, czy otrzymają wypowiedzenie, czy będą jakieś przeszeregowania, czy może wypłacane jakieś odprawy. Burmistrz przekazał, że do nowej Szkoły Nr 2 zgłosiło się ponad 50 uczniów (zostało zapisanych) i prawdopodobnie utworzone będą 3 klasy. 4 czerwca 2019 r. będzie rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Szkoły Nr 2. Pan Straszyński oświadczył też, że jest po rozmowie z dyrektorami wszystkich szkół przy tworzeniu projektów organizacyjnych i ci nauczyciele  nauczania wczesnoszkolnego znajdą pracę, jeśli nie w Szkole Nr 2, to w pozostałych szkołach na terenie Gminy. Pracownicy obsługi zostaną w Szkole Nr 2, którą będzie kierował nowy Dyrektor, jak również tymi pracownikami.  Pan Pułaczewski zapytał też o inwestycje, remonty w budynku B w związku z dostosowaniem do potrzeb szkoły podstawowej. Burmistrz odpowiedział, że jak już będzie ten nowy Dyrektor, wówczas poczynione zostaną ustalenia w zakresie potrzeb z tym związanych, ale to wynika już z przepisów szczegółowych.
Radny Tomasik „z czystej ciekawości i żeby sprawdzić ten pomysł ”  zapytał, czy Burmistrz ma informację o ilości uczniów zapisanych do Szkoły Nr 1, czy jest to większa ilość niż 50, czy większa aniżeli dzieci zapisanych do Szkoły Nr 2. O udzielenie odpowiedzi Burmistrz poprosił Kierownika SZEAS – panią Bogumiłę Pęczkowską.  Pani Kierownik przekazała, że z jej informacji wynika, że do SP Nr 1 zapisano 37 dzieci, a do SP Nr 2- tak jak wcześniej mówił pan Burmistrz- 50 , a może nawet ponad 50 dzieci, bo cały czas się zgłaszają. Burmistrz zaznaczył, iż chciałby podkreślić fakt, iż wszystko co działo się na sesji, zgłaszane obawy, że nie będzie chętnych - się nie potwierdziły- „okazało się zupełnie inaczej” i zdaniem pana Straszyńskiego- była to dobra decyzja jeśli chodzi o rekrutację i utworzenie SP Nr 2.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie z siedzibą przy ul.Toruńskiej 40 poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej Szkoły przy ul.Dworcowej 11opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych, 3 było „przeciw”, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr X/68/2019 - załącznik nr 39.

Ad.17 Interpelacje i zapytania  radnych.
                           Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie i przypomniał, że należy to robić na piśmie. 
                        Radny  Chrzanowski zapytał o kwestię miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul.Dreckiego, co radny poruszał na poprzedniej sesji. Burmistrz odpowiedział, że sprawa jest analizowana przez Kierownika Ostrowskiego i w najbliższym czasie będzie wyjaśniona.
                        Radny Stefański oświadczył, że ma 2 interpelacje, które następnie odczytał (stanowią one odpowiednio załączniki nr 40 i 41 do protokołu).
                        Radny Orent powiedział, że także chciałby zgłosić 2 interpelacje, przy czym jedną składa w imieniu mieszkańców Zajezierza, a druga „to jego własna” i częściowo została już na dzisiejszej sesji wyjaśniona. Następnie radny je odczytał (interpelacje stanowią załączniki nr 42 i 43 do protokołu). Pan Orent dodał, że jak już wcześniej wspomniano, był dziś z Burmistrzem w GDDKiA w Bydgoszczy i są usatysfakcjonowani poczynionymi i potrzebne prace będzie można wykonać.
                        Swoją interpelację przedstawił też radny Janusz Bożko (odczytana interpelacja stanowi załącznik nr 44 do protokołu).
                        Zamiar wystąpienia z zapytaniem zgłosił radny Otremba, ale z uwagi, że nie miało ono formy pisemnej- Przewodniczący Rady zadecydował, że radny zabierze głos w następnym punkcie obrad.


Ad.18 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 

                           Nawiązując do interpelacji składanej bodajże w lutym- radny Otremba zapytał o kwestię elewacji świetlicy w Murzynku, czy jakieś prace zostały w ogóle wykonane, bo „tam były duże braki”. Pan Otremba zaznaczył, iż wydaje mu się, że nic w  tym temacie nie zostało uczynione.  Burmistrz odpowiedział, że z tego co się dowiedział, to ta sprawa jest skomplikowana, gdyż są pęknięcia na tej nieruchomości. Wcześniej pismo składał też chyba pan Sołtys i zostało to przekazane do ekspertyzy, na której wyniki się oczekuje.  Pan Straszyński zapewnił, iż radny otrzyma informację, jeśli coś już będzie wiadomo w tej sprawie.
                        Radny Stefański zgłosił, że ma kilka pytań i poprosił o odpowiedź w kwestii  realizacji budżetu obywatelskiego w Szadłowicach. Burmistrz przekazał, że dziś odebrał uzgodnienia z GDDKiA  w sprawie zjazdu, na co długo czekano i teraz już będzie można przystąpić do tej inwestycji. Pozostały jeszcze „pewne sprawy z nieruchomością na terenie tego klinu w Szadłowicach” i wyjaśnić trzeba jeszcze pewne kwestie zgłoszone przez Dyrekcję.
Pan Stefański powiedział, że pani Sołtys prosiła go o wyjaśnienie sprawy śmietnika, który zabrano jej z Więcławic i zapytał, czy „on już wrócił”.  Burmistrz powiedział, że został zwrócony i to było jakieś nieporozumienie, a takie sprawy „możemy załatwiać na telefon”. 
Radny Stefański skierował podziękowania do Z-ca Burmistrza, za dotrzymanie słowa. Następnie wskazał na artykuł z Gazety Pomorskiej pt. „Nie posegregujesz, mocno pożałujesz” i zwrócił się do pana Prezesa z zapytaniem, czy coś w tej kwestii będzie robione. Pan Krawański powiedział, że są to artykuły prasowe, a nie zna żadnych konkretnych zmian ustawowych  i zapytał o co dokładnie radny pyta. Pan Stefański wyjaśnił, że nie tylko Gazeta Pomorska, ale też Gazeta Wyborcza- mówią o zmianie „ustawy śmieciowej” , bądź że będzie zmieniona i to wiąże się z tym, że nie będzie już czegoś takiego, że ktoś nie będzie prowadził segregacji.  Radny zaznaczył, że to trochę śmieszne, bo każdy ma złożyć deklaracje, ale oczywiście musi  zgłosić, że będzie śmieci segregował. Jest jednak ulga „za kompostowanie  i inne takie rzeczy”, choć budynki wielorodzinne zdaniem radnego- „będą jak zwykle-problemem”. Radny zapytał, czy czeka nas „jakaś rewolucja”. Prezes powiedział  że „czekamy na wejście tych przepisów w życie w formie ostatecznej, bo wiele różnych doniesień wcześniej padało, ale ten kształt finalny jakby się różnił”. Pan Krawański oświadczył, że dla nich najważniejsze nie jest to, co będzie musiał obywatel, ale jakie będą kompetencje Gminy i Spółki w zakresie gospodarowania tymi odpadami, bo już niejednokrotnie mówiono na sesji, że „na obywatela mamy jakiś tam wpływ”. Najistotniejsze jest to, czy zapowiedzi Ministra Środowiska, o których wspominał pan Burmistrz na konwencie burmistrzów wejdą w życie i czy będzie można zrobić tu RIPOK-a , czy zniesiona zostanie rejonizacja i czy w związku z tym będzie możliwa jakakolwiek forma podsortowywania śmieci w naszym zakresie. W zależności od tego, co dokładnie zostanie przyjęte- będziemy mogli wprowadzić jakieś regulacje w odniesieniu do obywateli. Zdaniem Prezesa wówczas będzie można też pomyśleć o zwiększeniu stawki za odpady niesegregowane oraz o mandatach, tylko , że to jest trochę „pieśń przyszłości”.  Burmistrz stwierdził, że należy poczekać na prawne dokumenty tego zagadnienia i jeśli już będą, to zmiany wprowadzane będą wspólnie z radnymi, bo będzie musiała być zmieniona uchwała.
                                   Kolejno głos zabrał pan Ł., który oświadczył, iż chciałby podzielić się informacją na temat trudnej sytuacji CYKORII SA w związku z stale powiększającym się stanem wody na terenie Wierzchosławic. Pan Ł. przekazał, że CYKORIA znacznie zwiększyła swoją produkcję, po prywatyzacji od lat 90-tych, rozbudowując zakład. Kiedyś kampania odbywała się tam tylko przez 2 miesiące , suszona była tylko CYKORIA, a obecnie trwa to 10 miesięcy, w związku z czym generuje znaczne ilości ścieków. W trakcie rozwoju Zakładu- zlikwidowano oczyszczalnie zakładową, która podczyszczała ścieki po  cykorii. Obecnie, od kilkunastu lat ścieki nieoczyszczone zrzucane są do rowów melioracyjnych, przez użytki rolne, trzcinowiska i bagna płynęły do rowu jurancickiego. Od 2010 roku WIOŚ zaczął intensywnie kontrolować, bo problem zgłaszał  Wójt Rojewa, bo straty głównie były na terenie  tej Gminy. Na podstawie interwencji Wójta i mieszkańców WIOŚ kilkakrotnie badał ścieki i interweniował w CYKORII. Nie odnosiło to jednak skutków i w 2014 roku WIOŚ zgłosił tę sprawę do Prokuratury, która zleciła to biegłemu, a ten  potwierdził wszystkie nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej. Skutkiem tego było obwałowanie terenów zakupionych przez CYKORIĘ po PGR, powstały odstojniki na gruntach rolnych. Przez te obwałowania odcięte zostały ścieki deszczowe, wody opadowo-roztopowe sieci gminnej w Wierzchosławicach, która połączona była kanałem jurancickim. Odcięte zostały też wody opadowo-deszczowe z pól przy tych odstojnikach. Obecnie spiętrzenie jest do 1,5 m – 1,6 m. Kumulacja tego była w 2017 roku, 3 lata po zakończeniu działań prokuratorskich i wybudowaniu tych skarp, które mają wysokość 2 m. Zakład nie miał na to żadnych pozwoleń. GSW w 2017 roku powołała komisję, na której byli przedstawiciele Starostwa, Zarządu Melioracji Wodnych, był też proszony Burmistrz, ale nie uczestniczył – wówczas stwierdzono, że jest to samowola budowalna. Efektem tego było wstrzymanie budowy dalszych obwałowań i „CYKORIA  obiecała, że obniży stan”. Pan Ł.przyznał, że obniżyła ten stan, ale zalała Ostrowo i Szadłowice, przepompowując ścieki na bagna ostrowskie. Okazało się wówczas, że CYKORIA „jest bardzo w tym temacie mobilna, ponieważ 3 rowy przebiegają pod Zakładem” i ma tak duże pompy, że  przepompowuje te ścieki ze zlewni kanału jurancickiego na zlewnię kanału parchańskiego. Badania certyfikowanego laboratorium ścieków z rowów melioracyjnych wskazują 11 tys. % przekroczenia normy. Badania te robiono kilka miesięcy temu. Pan Ł. powiedział, że skażone jest środowisko, pola są zalane i to się rozszerza. W związku z tym, że nie było żadnego efektu po tej komisji w 2017 roku , ponieważ obniżono poziom o 20 cm na terenie Wierzchosławic, zalano Szadłowice- GSW złożyła pismo do Burmistrza, jako do jedynej, kompetentnej w tej sprawie osoby zgodnie z prawem budowlanym, żeby przywrócić stosunki wodne do poprzedniego stanu. Burmistrz tego nie wykonał i przekazał dalej. Sytuacja powtórzyła się w ubiegłym roku, na początku rok był bardzo suchy, skala podtopień, zalań zwiększa się , zalewane są piwnice w blokach , poziom stale rośnie. W tym roku sytuacja jest podobna, na początku rok był suchy, rzeczoznawcy szacują straty, to się kumuluje, a  CYKORIA się do tego nie przyznaje. Instytucje, które to nadzorują są bezradne (gospodarkę wodną , ściekową), dlatego interwencja była u Prokuratora.-„ instytucje, które  nadzorują tę gospodarkę wodną i ściekową temat swój osiągnęły”, ponieważ wybudowanie grobli na terenie Wierzchosławic – spowodowało, iż ścieki do kanału jurancickiego już nie płyną, on od 2 lat jest prawie suchy. Te wody z Wierzchosławic tam nie płyną, a kumulują się , a bezradna w tym temacie CYKORIA przepompowuje ścieki na zlewnie kanału parchańskiego. Jeszcze 2 lata temu poprzedni Burmistrz interweniował wraz z Policją i zatrzymano to przepompowywanie. CYKORIA podjęła decyzję i zalewa 17 ha własnych gruntów rolnych i powstał następny odstojnik na terenie CYKORII, na łąkach i bagnach kupionych w 1994 roku – 5 ha i w 2008- 17 ha. Obecnie na  23 ha woda jest spiętrzona groblami. CYKORIA zleciła inwentaryzację obiektów w ramach instalacji deszczowej na terenie Wierzchosławic, gdzie stwierdzono ścieki bytowe. Tymi ściekami opadowo-roztopowymi myte są warzywa. Pan Ł.zapewnił, że ma dokumenty, ma mapy, „wszystko wyrysowane jak to idzie”, ponieważ CYKORIA odwróciła bieg w rowach melioracyjnych. Wody płynęły z Wierzchosławic do kanału jurancickiego, a różnica między tym kanałem a Wierzchosławicami jest 5 m. CYKORIA to zmieniła, pobiera wody z odstojników, z kanału jurancickiego przepompowuje to do Zakładu, zabierając jednocześnie ścieki z dróg, placów i dachów  do produkcji. To wraca drugim rowem tworząc układ zamknięty.  Pan Ł. oświadczył, iż rozmawiał z wieloma osobami, które nadzorują tę gospodarkę  wodno-ściekową- te instytucje są bezradne, wszyscy mówią, że kompetencje ma tu Burmistrz. Zarówno poprzednie, jak i nowe prawo wodne zmianę stosunków wodnych przypisuje burmistrzom. „GSW pisząc do Burmistrza nie osiągnęła żadnego sukcesu” i w zeszłym roku napisała do WIOŚ-u, który sprawę przekazał do Nadzoru Budowlanego. Kontrola stwierdziła samowolę budowalną, ale decyzji NB nie może podjąć, bo jak twierdzi- z Urzędu w Gniewkowie nie może otrzymać jakiś dokumentów, „sprawa jest blokowana na każdym etapie, proszę państwa, a wrzód rośnie!”.  Zdaniem pana Ł. rośnie też spiętrzenie, wczoraj był to obejrzeć i wzrosło o 20 cm  i z inwentaryzacji wykonanej przez Firmę MELBUD na zlecenie CYKORII – jest skumulowane 200 tys. m3  ścieków na 23 ha. Spiętrzenie jest na 1,6 m nad kanałem jurancickim ( i w piwnicach jest woda), a między tym kanałem a Wierzchosławicami jest 5 m. Pan Ł. powiedział, że jego sygnał jest taki- „żeby nie było, ja każdemu Dyrektorowi z Wód Polskich i z WIOŚ-u mówię słuchajcie, żeby nie było tak , że wszyscy wiedzieli, a potem TVN jest winien, albo Zieloni”. Sprawa pana Ł. jest już od roku w Sądzie, „to będzie trwało latami, bo już są 2 kancelarie, 4 firmy , które tworzą materiały i rośnie sterta dokumentów tak, jak Amber Gold na biurku Sędziego”. Pan Ł. zapewnił, że nie przejmuje się wyrokiem w tej sprawie, tylko boi się, że wcześniej coś się stanie i Zakład może być zlikwidowany. Dlatego ma prośbę do Burmistrza, „by rzeczywiście wkroczyć i pomóc Zakładowi rozwiązać ten temat, bo to jest nasz wspólny interes”. To ważne zarówno dla Zakładu, jak i dla rolników, by ich grunty odzyskały dawne walory, bo pan Ł. nie jest jedynym poszkodowanym, koło tych rolników się powiększa. Pan Ł. powiedział, że ma pisma przygotowane od tych rolników, które „na dniach” zostaną złożone do Burmistrza, ale jeszcze nie mają wszystkich załączników, ponieważ urzędy drukują im mapy i odbierają ekspertyzy, „ale boimy  się , że to coś pęknie, bo CYKORIA jest już bezradna, na Ostrowo jeszcze przepompowuje nocą i w weekendy, bo to można sprawdzić”. Na mostku za światłami w Wierzchosławicach widać co tam płynie, i nie jest to woda melioracyjna, która jest klarowna. Pan Ł. powiedział, że ma zdjęcia robione przez 2 lata, „wszystkie przepusty na krajówce były suche, a przepust, gdzie ścieki biegły  z CYKORII o parametrach 11 tys. % przekraczających normę – było ¾ napełnienia w tym przepuście, a przy wylocie z CYKORII szpadel w ściekach stał, jak w maśle”.  Te ścieki zamuliły już rów w kierunku 15-stki i wypływają w kierunku Mierogoniewic w górę cieku (jakieś 400 m ten ciek płynie pod halami), w trzcinowisku przy działkach.  Pan Ł. zaapelował, by może Komisja problemowa  Gminy się tym zajęła , bo nie chodzi o upublicznianie tego. Pan Ł. nawiązał też do działań, jakie podejmował z byłym Prezesem GSW- ś.p. Romanem Kubickim, z którym założyli sobie, „by  nie wychodzić poza Powiat, by tego nie upubliczniać, ponieważ wiedzieliśmy, że to jest wielkie niebezpieczeństwo i nie chcieliśmy krzywdy robić CYKORII”. W tej chwili to „się dzieje w innych województwach” , bo Wody Polskie  są w Gdańsku, korespondencja idzie do Gdańska, do Poznania i kręgi wielkie się zataczają. Pan Ł. poprosił, by zająć się tym tematem , który narasta od kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat. Opowiedział też o tym, jak poszukiwał specjalistów z zakresu melioracji, którzy chcieliby z nim współpracować. Posiada badania geodezyjne i różne dokumenty z archiwum Urzędu Wojewódzkiego, które świadczą o 13-15 czynnościach, zabiegach, budów z rażącym naruszeniem prawa, bo CYKORIA SA nie posiada żadnego pozwolenia wodno-prawnego, czy budowlanego, żadnego zgłoszenia w Starostwie na budowę i wszystkie inne wykonywane zadania typu: gromadzenie ścieków, ich składowanie, spiętrzanie. Ostatnio pobudowano groble na rowie melioracyjnym w Wielowsi powodują spiętrzenie o następne 60 cm , przepompowując ścieki z pola pana Ł. na 17 hektarową działkę, by go uspokoić, by pokazać Sądowi, że coś się robi. Tym samym zalewa się następne działki na terenie Wielowsi i spiętrza się wodę w piwnicach w Wierzchosławicach. Na tę okoliczność pan Ł. zapowiedział złożenie dokumentów do Rady i do Burmistrza i jeszcze raz poprosił, by zajęła się tym Komisja problemowa, bo problem jest bardzo poważny dla całej Gminy. Burmistrz nawiązał do uwagi pana Ł. o braku dokumentów z Urzędu i zapytał o to, na co pan Ł. wyjaśnił, że to nie dla niego, tylko dla Nadzoru Budowlanego. Na to skarżył się pracownik Nadzoru, który twierdzi, że już dwukrotnie występował do Urzędu o jakieś dokumenty, chyba w lutym. Pan Straszyński zapytał, czy chodzi o ten rok, na co pan Ł. powiedział, że Komisja była chyba 31 stycznia 2019 roku, a pisma   z Nadzoru wyszły w lutym, czy w marcu.  Burmistrz zobowiązał się do sprawdzenia tego i udzielenia szybkiej odpowiedzi do Nadzoru. Zadeklarował też powołanie Komisji w tej sprawie i przekazanie wypracowanych wniosków. Pan Ł. zaznaczył, że „Komisja –Komisją, bardzo dobrze byłoby, by pomogła Panu, ale decyzję zgodnie z nowym prawem wodnym, zgodnie ze starym prawem wodnym – wydaje Burmistrz”. Chodzi o przywrócenie poprzednich stosunków wodnych.  Reakcja winna być na to szybka, tylko, że do Burmistrza nie wpłynęły jeszcze żadne pisma, dlatego nie można Burmistrza popędzać, a mówiąc o tym- pan Ł. miał na myśli poprzedniego Burmistrza , który to „zamiótł pod dywan i pozostałe instytucje też zamiotły pod dywan”.  Według pana Ł. sprawa jest o tyle nieciekawa, bo o tym, że ściekami się myje jest w dokumentach zapisane i Zakład może stracić wiarygodność, konkurencja może się dowiedzieć i konsumenci go rozliczą. Burmistrz zwrócił panu Ł. i uwagę, że sesja jest nagrywana  i puszczana na żywo- mieszkańcy to oglądają i tak to wszystko słyszą, na co pan Ł. stwierdził „trudno, to nie mój problem, to problem CYKORII”. Burmistrz zapewnił, że „wyjaśnimy tę sprawę na tyle, na ile będziemy mogli, na tym etapie, na którym pan nam dzisiaj przedstawił”. Jak wpłynie zapowiadane pismo, to czynione będą starania przy pomocy mecenasów i ludzi mających podobną, bądź większą wiedzę od pana Ł. , żeby odpowiednie stanowisko w tej sprawie zająć. Na koniec, pan Ł. powiedział, że przez ostatnie kilkanaście lat , szczególnie po wejściu do UE wiele przepisów się w Polsce zmieniło na temat ochrony środowiska. Te przepisy nałożyły na przedsiębiorców korzystających ze środowiska (wodę bierze, lub spuszcza ścieki) ogromne zobowiązania. CYKORIA nie dość, że nic w tym temacie nie zrobiła, to pogorszyła jeszcze sytuację sprzed 100 lat. 100 lat temu  Cukrownia miała oczyszczalnię ścieków na terenie Zakładu – zbiornik o pojemności 5,5 m3 i to jest zapisane w KW , jeszcze w 2000 roku. Ta oczyszczalnia została zlikwidowana, a ilość nieoczyszczonych ścieków zwiększyła pięciokrotnie.
Radny Bajerowski powiedział, że on ma część dokumentów i zapytał, czy może przekazać je już Burmistrzowi, na co pan Ł. zaznaczył, że nie ma tam podpisów i załączników. Wiceprzewodniczący Rady dodał też, że skoro CYKORIA przekształciła grunty rolne, to powinna płacić inny podatek. Pan Ł. stwierdził, że nie jest od ściągania podatków, ale te 2 działki: 2/1 i 1/1 o łącznej powierzchni 23 ha w ewidencji gruntów figurowały zawsze jako użytki rolne i nadal tak jest. Sam, parę lat temu użytkował te 17 ha , gdy dzierżawił tę nieruchomość od Syndyka. Te grunty uprawiało też Koło myśliwskie na swoje potrzeby i wszystkie te grunty- to użytki rolne, a w tej chwili są odstojnikiem ścieków przemysłowych. Tak jest zapisane w inwentaryzacji, jaką w styczniu wykonała CYKORIA SA. CYKORIA nie przekwalifikowuje zgodnie z prawem obiektów, tylko zrobiła inwentaryzację, przygotowywała operaty, ale nie miała do nich pozwoleń wodno-prawnych, nie ma żadnego pozwolenia na zrzut ścieków w kierunku Wierzchosławic. Jedyne, ważne od 20 lat pozwolenie wodno-prawne jest na zrzut ścieków z stacji uzdatniania  wody na potrzeby produkcyjne i zrzut wód opadowych i roztopowych z 1/3 placów Zakładu w kierunku zlewni kanału parchańskiego. W kierunku zlewni kanału jurancickiego nie ma żadnego pozwolenia i nigdy go nie miała.
                                   Radny Otremba wrócił do „konkluzji pana Stefańskiego” – jeśli się mówi o segregowaniu śmieci w naszej Gminie, to należałoby zacząć od podstaw, bo nie widział odpowiednich koszy ani przy Urzędzie, ani przy żadnej podległej jednostce.
                                   Pani Romanowska zwróciła się do radnego Orenta nawiązując do jego interpelacji i zapewniła, że jest w stałym kontakcie z panem Ostrowskim i każdy odcinek drogi, również ta wyrwa, która jest przy „cmentarku”- również została opisana i panu Ostrowskiemu przekazana. To wszystko jest zgłaszane na bieżąco, choć ta interpelacja na pewno pomoże.
                                   Sołtys z Murzynka nawiązał ponownie do tematu śmieci i ich segregacji i zgłosił, że ze świetlic wiejskich nie odbiera się już śmieci segregowanych. Pan Cegielski powiedział, iż nie wie czym to jest spowodowane, ale zabierane są tylko odpady zmieszane. Jak pan Sołtys wystawił dokładnie posegregowane śmieci, to nie zostały odebrane i pracownik PK odpowiedział, że biorą tylko odpady zmieszane, co jest trochę niezrozumiałe, bo na świetlicy prowadzone są zajęcia z dziećmi i „kogo uczyć, jak nie dzieci, segregować śmieci?”. Jak te dzieci segregują śmieci, to pan Cegielski prosiłby, aby były zabierane.
Zwracając się do pana Ostrowskiego- Sołtys poprosił, by kontrolować prace prowadzone na drogach (równanie). Równiarka  wyrównuje, ale robi też burty , przez które tworzą się duże zastoiska wody (tu pan Cegielski zapowiedział, że posiada zdjęcia, jeśli pan Ostrowski chciałby obejrzeć). Uszczegółowiając, pan Cegielskie powiedział, że chodzi „o tą naszą drogę sporną , od długiego czasu już o nią walczymy i teraz mamy ją już wyrównaną, ale burty są tak duże, że po deszczu mamy rzekę, a nie drogę”.
Prezes PK zapytał, czy prośba Sołtysa skierowana jest do Spółki , a po potwierdzeniu –oświadczył, że Przedsiębiorstwo operuje w ramach umów, jakie je obowiązują   i Gminę oraz świetlice w całej Gminie. Zgodnie z umowami- ze świetlic odbierane są tylko i wyłącznie śmieci zmieszane. Pan Cegielski zapytał, czy jeśli te odpady przeniesie przez ulicę i postawi u mieszkańca i on za to nie zapłaci, a PK to odbierze, to nie rozumie tej sytuacji. Burmistrz stwierdził, że pewne kwestie sporne wyjaśniać trzeba na bieżąco i o tym mówił na zebraniu z sołtysami. Trzeba stworzyć odpowiednie dokumenty, by to odpowiednio zsynchronizować i skoro pan Prezes „ma takie, a nie inne wytyczne, to inaczej działać nie może”. Skoro jednak jest problem, zostanie on jak najszybciej wyjaśniony.
Przewodniczący Rady zaznaczył też, że uwagi pana Sołtysa do wiadomości przyjął też zapewne pan Kierownik Ostrowski.
                                   Radny Tomasik powiedział, że na Komisjach poruszał kwestię niedziałających lamp na Rynku i zapytał, czy w tej kwestii już coś wiadomo. Pan Ostrowski zapewnił, że te lampy zostały zgłoszone i trwa oczekiwanie na załatwienie tego problemu.
                                         Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że wielu rolników zgłasza mu problem z foliami, z workami po nawozach. Radny wie, że ma ruszyć program pilotażowy Ministerstwa Ochrony Środowiska, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi. Ma być ten program w kilku gminach. Z tymi foliami jest problem i rolnicy skarżą się , że płacą podwójnie, firmy odbierają to niechętnie i pobierają ok. 30 zł za big-bag. Pan Bajerowski zapytał też o to, czy wiadomo coś o dodatkowych pieniądzach na azbest z Ministerstwa Środowiska oraz o programie dofinansowania oczyszczalni ścieków przydomowych.  Pani Kierownik Kłosowska odpowiedziała, że „w kwestii azbestu jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami WFOŚ”. Początkowo wnioski o dofinansowanie miały być składane w maju, ale zostało to wstrzymane i ma to ruszyć w czerwcu, „czyli już lada chwila”. Pan Krawański przekazał natomiast, że jeśli chodzi o worki, o których mówił radny- są to odpady z prowadzonej działalności i nie podlegają systemowi odbioru odpadów komunalnych, w związku z czym zarówno opony, jak i worki rolnik obowiązany jest samodzielnie przekazać do utylizacji.  Pan Bajerowski zaznaczył, że w tej chwili jest bardzo duży problem z ich odbiorem.
                                   Radny Gremplewski wystąpił z podziękowani skierowanymi w szczególności do pani Kłosowskiej za pomoc w realizacji postulatów mieszkańców – „załatwienie” 2 ławek  przy ul.Inowrocławskiej. Występowali o to starsi mieszkańcy, którym ciężko dojść na Rynek. Na ręce pana Krawańskiego radny skierował podziękowania dla pracowników PK za szybką reakcję i naprawę jednej z ławek.
Pan Gremplewski w formie oświadczenia nawiązał do tego, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej i podpisał się z pełnym przekonaniem pod tym raportem złożonym przez Komisję i to uzasadnienie, które było pierwotnie w zupełności go satysfakcjonowało. Przewodniczący Komisji zaskoczył go tym wnioskiem formalnym, dlatego wraz z grupą radnych, skierował ten wniosek o wyjaśnienie sprawy, by te wątpliwości związane z tym, czy te 2 mln zł były powodem zwolnienia pani Skarbnik zostały wyjaśnione. W uzasadnieniu miało to odzwierciedlenie, również w protokole Komisji było to wskazane. Radny zaznaczył, że nie zmieniało to w żaden sposób tego, co „żeśmy napisali w tym oświadczeniu”, dlatego do końca nie rozumie, dlaczego radni byli przeciwni wnioskowi formalnemu dziś złożonemu.  Radny zaznaczył, iż nie oczekuje odpowiedzi.
                                   Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi, który zaznaczył, że chciałby coś powiedzieć, ale na samym końcu.
                                        Następnie głos zabrała radna Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz, która zwróciła się z prośbą do pani Mecenas o ponowne wyjaśnienie  procedury załatwienia petycji mieszkańców w sprawie utworzenia Sołectwa Chrząstowo (wcześniej procedura ta została wyjaśniona radnym). Radna nadmieniła, że w sesji dość długo uczestniczył mieszkaniec Chrząstowa, który był „głównym wnioskodawcą” i nie mógł dalej brać udziału w obradach, ale będzie mógł odsłuchać sobie tę wypowiedź. Pani Pokorska zapytała, co dokładnie ma wyjaśnić. Pani Wodniak-Kuraszkiewcz podała, że pan M.Ch. otrzymał odpowiedź, że to będzie dłużej trwało, a radni otrzymali wyjaśnienie, że w czerwcu będzie wywoływana uchwała w tej sprawie. Pani Mecenas oświadczyła, że wyłączne kompetencje w tym zakresie przysługują Radzie. Decyzja winna być poprzedzona konsultacjami, musi być skonsultowany nowy statut. Samo rozpatrzenie petycji, tej oddolnej inicjatywy mieszkańców w sprawie utworzenia nowego sołectwa- Rada musi rozpatrzyć w formie uchwały. W związku z tymi  „drogami”, o których Pani Mecenas mówiła na Komisjach- ustalono, że zostanie to przesunięte na czerwiec , bo petycja przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która powołana została do rozpatrywania właśnie takich kwestii. Komisja przygotuje materiały dla Rady, by mogła zadecydować, czy w czerwcu Rada podejmie uchwałę rozpatrującą tę petycję i w zależności, czy to rozstrzygnięcie będzie pozytywne, czy negatywne, zależeć będzie dalsze działanie. Jeśli decyzja będzie negatywna- to pozostanie tylko poinformować strony o tym rozstrzygnięciu. Jeśli natomiast petycja będzie rozpatrzona pozytywnie, to stanowić będzie podstawę do czynności związanych z procedurą tworzenia nowego sołectwa ( konsultacje itd.). Możliwa jest też druga ścieżka, radni mogą zadecydować o przedłużeniu terminu  załatwienia tej petycji, ponieważ zaistnieją jakieś istotne kwestie, np. radni będą chcieli zapoznać się z opinią mieszkańców innych miejscowości Sołectwa  Godzięba, bo znane są tylko głosy mieszkańców wsi Chrząstowo i te konsultacje zlecone zostaną wcześniej. By jednak nie dublować się w tych działaniach  należałoby przygotować stosowne projekty uchwał, by mieszkańcy mieli pełen obraz tego, jakie będą konsekwencje, jakie będą granice, jak to będzie demograficznie rozłożone itp.  Dla Rady pozostaną jeszcze formalności związane ze statutem Sołectwa Godzięba , statutem Gminy, jest jeszcze fundusz sołecki, co do którego obligują pewne terminy i te należałoby mieć na uwadze przy ewentualnym tworzeniu nowego sołectwa. Są to już jednak dalsze działania, a na razie należy poczekać na to, co przygotuje Komisja. Na koniec pani Mecenas zadeklarowała swoją pomoc i powiedziała, że jakieś pierwsze rozstrzygnięcia będą  zapewne w czerwcu.
                                   Radny Stefański nadmieniając, że dziś jeszcze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotka się po sesji w innej sprawie – zapytał o pismo, jakie wpłynęło do Rady od pracowników naszych szkół i  czy już jakaś decyzja w tej sprawie zapadła.  Przewodniczący Rady zapytał, czy radnemu chodzi o pismo w sprawie „pani Dyrektor Szkoły”, co pan Stefański potwierdził. Pan Krzysztofiak podkreślił, że „jeśli mówimy o tym samym piśmie” -to Rada otrzymała je tylko do wiadomości.
                                   Burmistrz oświadczył, że chciałby pogratulować radnemu Januszowi Bożko, który był koordynatorem projektu „Młodzi głosują” , ocenionego jako jeden z najbardziej zaangażowanych  ze wszystkich szkół w Polsce. Do gratulacji oklaskami włączyli się uczestniczy sesji.  Pan Straszyński dodał, że 11 czerwca 2019 r. przedstawiciele SP Nr 1 wraz z koordynatorem zaproszeni są do Warszawy oraz , że radny ma przygotowaną prezentację i o ile będzie ku temu sposobność, to zostanie ona przedstawiona na następnej sesji. Pan Bożko powiedział, że tę prezentację ma , ale „niestety nie chodzi” z uwagi na problem z programem komputerowym. Następnie radny przekazał, że akcja organizowana była przez Centrum Edukacji Obywatelskie w Warszawie i jest to bardzo fajne doświadczenie dla młodzieży. Młodzi ludzie mogli nie tylko zagłosować, ale brać udział w sondażach, wywiadach, agitować. W związku z pytaniem jednego z radnych- pan Bożko wyjaśnił, że w Szkole głosowano na „WIOSNĘ”. Nie można było głosować na osoby, tylko na partie, ale frekwencja była dość wysoka- 68%, ale to skutek przeprowadzonej przez młodzież agitacji.  Radny przekazał, że otrzymali zaproszenie do Zamku Królewskiego, tylko wyraził ubolewanie, że mogą tam jechać tylko 4 osoby, bo zaangażowanych było 16.  Na koniec prowadzący obrady jeszcze raz pogratulował  tego sukcesu radnemu.
                                   Przewodniczący Rady oświadczył, że ma jeszcze 3 pytania. W nawiązaniu do wcześniejszej  informacji Burmistrza na temat spotkania w GDDKiA zapytał o ekrany dźwiękochłonne przy ul. Toruńskiej (od ronda w stronę stacji) oraz chodnika na odcinku od stacji paliw do stacji diagnostycznej. Pan Straszyński powiedział, że jeśli chodzi o ekrany- to na to pytanie GDDKiA odpowiedziała, iż nie będzie tego montowała z uwagi na zakaz wydatkowania środków na inwestycje z tym związane. Jeśli chodzi o chodnik-  to Burmistrz rozmawiał z Dyrektorem i uwzględnione będzie to też w piśmie do GDDKiA, o jakim wspominał.
                                   Wiceprzewodniczący Rady przekazał, że  w Wielowsi przy zjedzie do Wierzchosławic jest bardzo niebezpiecznie, przydałoby się lustro, bo jak się wjeżdża z prawej strony, to widoczność ograniczają krzaki i płot. Burmistrz zapewnił, że „sprawa zostanie przekazana do komórki”.
                                         Przewodniczący Rady przekazał, iż kolejna sesja zaplanowana została wstępnie na dzień 26 czerwca  2019 r.  i zgodnie z planem pracy Rady- jej tematem będzie:
1.Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów  z terenu miasta i gminy .

2.Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
                                                                       Burmistrz wystąpił jeszcze z podziękowaniami  do kierowników jednostek, sołtysów z Ostrowa i Suchatówki za przygotowanie lokali wyborczych w wyborach do PE, jakie odbyły się w dniu 26 maja 2019 r. , Dyrektorowi MGOKSiR za dwukrotne udostępnienie  sali na potrzeby spotkań z członkami komisji wyborczych , pracownikom Urzędu i wszystkim osobom zaangażowanym w prawidłowe i sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tych wyborów.

Ad.19  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.
O godzinie 1910  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia X obrad.

                                                                       ………………………………………………..

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2019 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 294
24 lipca 2019 14:49 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [ix.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2019 14:48 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [viii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2019 14:45 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [vii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)