Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską na X sesji w dniu 30.05.2019 r.

 

Protokół Nr IX/2019
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2019 r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)- Przewodniczący Rady o godz. 1400  dokonał otwarcia IX sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 12,  radnych (brak radnej G.Myśliwy, radnego A.Pułaczewskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymał, do której to propozycji nikt nie wniósł zastrzeżeń.
Proponowany porządek obrad:                                              

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2018.:
  - przedstawienie sprawozdań,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  sprawozdań.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018:
  - przedstawienie sprawozdania,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  sprawozdania.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2018:
  - przedstawienie oceny i sprawozdania,
  -dyskusja,
  -przyjęcie   oceny i sprawozdania.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
  - przedstawienie informacji,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  informacji.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wyborów Sołtysa Sołectwa Zajezierze:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców-Kwiatowa:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 11 i nadania statutu:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały.
 13. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
 14. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 15. Zamknięcie  obrad sesji.

                                              
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi, bądź propozycje zmian do porządku obrad. Nie było propozycji ze strony radnych i Przewodniczący Rady nawiązując do deklaracji radnego Żmudzińskiego z posiedzenia Komisji - zapowiedział wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska(projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Kolejno, przystąpiono do głosowania propozycji zmiany porządku obrad.  Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, co oznacza, że wniosek został przyjęty. Projekt uchwały wprowadzony został w punkcie 13, a pozostałe punkty zostały przesunięte.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie głosowano przyjęcie całego porządku obrad wraz z przyjętą wcześniej zmianą. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przyjęty porządek obrad:         

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

4.Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2018.:

- przedstawienie sprawozdań,
-dyskusja,
-przyjęcie  sprawozdań.

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018:
- przedstawienie sprawozdania,
-dyskusja,
-przyjęcie  sprawozdania.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2018:

- przedstawienie oceny i sprawozdania,
-dyskusja,
-przyjęcie   oceny i sprawozdania.

8.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
- przedstawienie informacji,
-dyskusja,
-przyjęcie  informacji.

9.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wyborów Sołtysa Sołectwa Zajezierze:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

11.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców-Kwiatowa:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

12.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 11 i nadania statutu:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

13.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

14.Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).

15.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.

16.Zamknięcie  obrad sesji.

                                                                                                
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  VIII  sesji, która odbyła się w dniu  27  marca 2019 r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z VIII sesji.
W trakcie obrad,  na posiedzenie przybył radny Aleksander Pułaczewski.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 12 obecnych na sesji radnych, a 1 radny był przeciw  i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 4 Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił pana Z-cę Burmistrza –pana Jarosława Tomczyka.
Z-ca Burmistrza poinformował, że okresie  międzysesyjnym  Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Piastowskiego Banku Spółdzielczego  w Janikowie w sprawie, o jakiej radnych informowano w marcu na posiedzeniu Komisji. W tej sprawie toczy się postępowanie organów ścigania, a ponadto Burmistrz zarządził kontrolę wewnętrzną w SZEAS oraz placówkach oświatowych.  Pan Straszyński uczestniczył  w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w sprawie dróg - złożono wnioski na drogę w Gąskach i Kawęczynie, a pozostałe będę zgłaszane od lipca, po uaktualnieniu projektów. Będą projekty wieloletnie.  Z-ca Burmistrza przekazał, że wczoraj ukazał się ranking dofinansowania dróg i na tej liście znalazła się droga do Żyrosławic. Powiat robił będzie tę drogę w tym roku. W kwestii ścieżek rowerowych wpisanych do budżetu – pan Tomczyk nadmienił, iż obecny ich koszt to kwota ok. 4 mln zł (kwota w budżecie-2,22 mln. zł, przy czym 1,5 mln zł – to dofinansowanie). Ceny poszły w górę niemal o 100% i dlatego prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, aby to zadanie było realizowane  poprzez jego rozkontraktowanie, by wykonać jedno z zadań, a na drugie wniosek złożony zostanie w czerwcu. Odnośnie ścieżki do Ostrowa cały czas oczekuje się na decyzję Powiatu w tej sprawie. Z-ca Burmistrza przekazał również, że po licznych spotkaniach i uzgodnieniach z KSM i MILĄ przygotowane zostało porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji parkingu i oczekuje się na jego akceptację. Oczekuje się też na uzgodnienia z Generalnej Dyrekcji w kwestii drogi w Buczkowie- „ruszymy z tym tematem zaraz po uzyskaniu stosownych uzgodnień”. Na prośbę  mieszkańców- w Więcławicach wykonano część parkingu przy świetlicy – reszta wykonana zostanie w miarę posiadanych środków finansowych.  Z-ca Burmistrza przypomniał, że na Komisjach pytano o drogę Żyrosławice-Kawęczyn  i przekazał, że w tej chwili PK uzupełnia dziury tłuczniem  w tych najgorszych miejscach, a wylewka robiona będzie zaraz po świętach majowych. Pan Tomczyk podkreślił, że drogi gminne naprawiane są sukcesywnie.  Zadanie pn. „zdrój uliczny” zostało aneksowane  30.06.2020 r. W maju rusza realizacja projektów wynikających z budżetu obywatelskiego i inicjatywy obywatelskiej.  Burmistrz uczestniczył też w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, na skutek którego złożono aplikację w konkursie na infrastrukturę sportową.  Z otrzymanych informacji wynika, że Gmina otrzyma dofinansowanie na boisko w Wielowsi. Pan Straszyński uczestniczył też w spotkaniu z Kuratorem Oświaty w sprawie tworzenia drugiej szkoły w Gniewkowie, które to prace pan Kurator wspiera.  Do końca kwietnia ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora szkoły. W związku z upływem kadencji pani Dyrektor- konkurs ogłoszony zostanie też w Szkole Branżowej. Z-ca Burmistrza nawiązał do faktu, iż kwiecień jest miesiącem strajku w szkołach i przekazał, że dzięki zaangażowaniu wielu osób, dyrektorów szkół, niektórych nauczycieli– egzamin gimnazjalny i uczniów klas VIII odbył się bez przeszkód. Dzieci miały zapewnioną opiekę. Z-ca Burmistrza podziękował dyrektorom tych placówek oraz Dyrektorowi i pracownikom MGOKSiR za zorganizowanie opieki w ramach wprowadzanego programu „Poczekalnia”. Pan Tomczyk przekazał, iż wraz z kierownikami referatów uczestniczył w spotkaniu w BGK w Warszawie w celu zdobycia dofinansowania na budowę bloku mieszkalnego w Gniewkowie. Trwają prace nad uaktualnieniem projektu i kosztorysu, zadanie to jest tylko na etapie rozmów i ustaleń. Pan Burmistrz uczestniczył w konwencie burmistrzów w Golubiu Dobrzyniu oraz w zebraniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich , gdzie Gmina Gniewkowo , zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą została przyjęta do Stowarzyszenia.  Gmina gościła będzie członków tego Stowarzyszenia w dniu 15 maja 2019 r.  W Urzędzie Wojewódzkim został złożony projekt w ramach programu „Senior+”, w ramach którego planuje się wyremontować stare pomieszczenia po kotłowni przy ul. 700-lecia w Gniewkowie.
Radny Stefański nadmienił, iż jeszcze raz dziękuje z parking, a następnie wskazał na plan przetargów, w którym uwzględnione jest OSP Kijewo i zapytał, czy ten przetarg został przeprowadzony, kto go wygrał  i czy będzie to już realizowane (termomodernizacja).
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jeszcze nie zostało to rozstrzygnięte. Pan Stefański zauważył, że rozstrzygnięty jest natomiast przetarg na „analizę sytuacji Gminy” i zapytał, czy jest to związane z raportem o stanie Gminy. Radny zapytał, czy to jest za 5 lat, od 2013 do 2018. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że chodzi o coś innego- raport o stanie Gminy robi audytor zewnętrzny za 5 lat, a w maju będzie raport za ostatni rok . Pan Stefański zapytał jeszcze , czy „ten audyt, to jest coś innego”, co pan Tomczyk potwierdził.  Radny nawiązał jeszcze do rewitalizacji i przypomniał o deklaracji Burmistrza, że zadania z tym związane będą realizowane w III kwartale (Szadłowice, Markowo)  i zapytał, czy to będzie realizowane, o czym  Z-ca Burmistrza również zapewnił.  Nawiązując do informacji udzielonej na posiedzeniu Komisji o tym, że osoba prywatna zapłaciła należności w ramach programu ERASMUS  - radny zapytał o to, na jakich zasadach się to odbyło, bo tu raczej partnerstwo publiczno-prywatne nie wchodzi w grę, czy była to jakaś umowa.  Pan Tomczyk odpowiedział, iż umowy nie było, tylko informacja o wysokości kwoty, jaką należy uregulować.
Radny Pułaczewski podziękował za odpowiedź na interpelację dotyczącą terenu przy Strażnicy w Gniewkowie  i zaznaczył, że wynika z niej, iż rozpoczęły się już prace związane z wyłonieniem wykonawcy i poprosił o podanie szczegółów z tym związanych (terminy). Z-ca Burmistrza oświadczył, że teraz nie jest w stanie udzielić takiej odpowiedzi. Pan Pułaczewski zapytał jeszcze czy te prace zostały podjęte i jest szansa, że w tym roku będzie to zrobione. Pan Tomczyk wyraził nadzieję, że tak będzie.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pana Burmistrza.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2018.

Zaznaczając, że informacje zostały wnikliwie zaprezentowane na posiedzeniu Komisji - Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od ich czytania i rozpoczęcie od razu od pytań (sprawozdania stanowią odpowiednio załącznik nr  8 i nr 9 do protokołu), na co radni  przystali. Rozpoczęto od pytań do sprawozdania z działalności  MGOKSiR w Gniewkowie.
Radny Stefański powiedział, że ma nie pytanie, a raczej taką sugestię do zdania , jakie występuje w sprawozdaniu, a bardziej odnoszące się do planów Ośrodka, które „nie jest instytucją charytatywną, a …”.  Radny stwierdził, że „literalnie biorąc działalność charytatywną MGOKSiR, oprócz WOŚP-u- również wspiera inicjatywy charytatywne, natomiast jeśli  tutaj brać pod uwagę, że nie jest instytucją przynoszącą zysk – to również Gmina nie jest instytucją przynoszącą zysk, bo tak naprawdę utrzymuje się poza działalnością gospodarczą w niewielkim stopniu z dotacji i subwencji”. Radny dodał, że „ten skrót myślowy”, trochę go zdziwił i zaznaczył, iż nie oczekuje na tę uwagę odpowiedzi.
Dyrektor udzielił jednak na to odpowiedzi,  stwierdzając, że ten skrót myślowy wymaga doprecyzowania, ponieważ chodzi o działalność Ośrodka, gdzie pracownicy rzeczywiście wspierają wiele inicjatyw, jako osoby prywatne np. WOŚP organizowany jest poprzez sztab, w skład którego wchodzą prawie wszyscy pracownicy, a Ośrodek udostępnia pomieszczenia. Taka działalność dotyczy też klubów, czy stowarzyszeń, które potrzebują lokalu na jakieś spotkanie i wówczas Ośrodek to udostępnia. Poza działaniami statutowymi, do których jest zobligowany w ramach dotacji organu prowadzącego– są też związane np. z wynajem pomieszczeń z reguły odpłatne. W ramach głównych działań statutowych -  „to wszystko jest dla mieszkańców nieodpłatne”.
Podkreślając, iż tego nie ma w sprawozdaniu- radny Pułaczewski wskazał na halę przy ul. Dworcowej, która ma być podobno przejęta przez „GOK” i zapytał, czy znane są jakieś terminy z tym związane, czy to będzie jeszcze w tym roku i jakie na początek Dyrektor widziałby główne prace. Pan Pułaczewski powiedział, że obiekt ten wymaga rozwiązań w zakresie ogrzewania, bo on jest naprawdę dużą lodówką”.
Pan Mikuszewski oświadczył, że Ośrodek zamierza rozwinąć działalność głównie sekcji sportowych i na jego prośbę z dniem 1 września 2019 r. sala zostanie mu przekazana na czas nieokreślony w użyczenie. Dyrektor podkreślił, że radny jest nauczycielem w tej szkole i ma do czynienia z „warunkami syberyjskimi” na Sali. Jest już po rozmowach z GESAL-em i jak tylko ustali z panią Dyrektor, że będzie mógł wcześniej „podejrzeć” obiekt ,to  zobaczy co trzeba tam wykonać. Zdaniem pana Burmistrza – podobnie , jak w przypadku sali przy ul.Toruńskiej – wymagana byłaby termomodernizacja, ale środki na inwestycje „posiadamy takie, jakie posiadamy”. Dyrektor wyraził opinię, iż są też rozwiązania niedrogie, z jakimi spotkał się w swojej poprzedniej firmie, w której pracował, a które umożliwią utrzymanie odpowiedniej temperatury na sali nawet przy dużych mrozach. Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Kolejno, prowadzący obrady otworzył dyskusję na temat sprawozdania z działalności MGBP w Gniewkowie.
Do sprawozdania nie było pytań i dyskusja została zamknięta, a następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu imiennym za przyjęciem  sprawozdania opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.6 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy  Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego za rok 2018.

Przewodniczący Rady  zaproponował procedowanie w przypadku tego sprawozdania na podobnej zasadzie, jak poprzednio i od razu otworzył dyskusję (sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Radny Stefański zgłosił zapytanie „poza sprawozdaniem”- ponieważ w tym roku wszystkie organizacje mają problem z bilansami i sprawozdaniami w związku z „tą elektronifikacją” , zapytał, czy  posiadamy wiedzę na temat wywiązania się z tego obowiązku. E-puap, podpis kwalifikowany, elektronika- w tych małych organizacjach staje się poważnym problem. Z-ca Burmistrza odpowiedział, iż nie ma wiedzy, czy wszystkie podmioty się z tego wywiązały, ale sam podpisywał gro takich dokumentów.
Radny Tomasik przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pytał o „sprawę CZARNYCH Wierzchosławice” i zapytał, czy coś wiadomo w tej sprawie.  Pan Tomczyk przekazał, że wysłane zostało pismo do Zespołu o wyjaśnienie tej sprawy.
Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  sprawozdania opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.7 Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdani z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2018.

Przewodniczący Rady wystąpił ponownie z zapytaniem o możliwość dostąpienie od przedstawienia materiałów i rozpoczęcia od dyskusji, na co radni przystali i dyskusja została otworzona, ale nie było pytań, ani uwag do omawianych tematów (ocena i sprawozdanie stanowią odpowiednio załącznik nr 14 i  nr 15 do protokołu). Prowadzący obrady zapowiedział głosowania.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych i tym samym została ona przyjęta.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  sprawozdania opowiedziało się również 13 obecnych na sesji radnych i tym samym zostało ono przyjęte.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 8 Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.
Przewodniczący Rady wzorem poprzednich dokumentów- zaproponował odstąpienie od przedstawienie materiałów , które zostały szeroko omówione na posiedzeniu Komisji, a następnie otworzył dyskusję na temat przedłożonej informacji (stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu).
Radny Pułaczewski  wystąpił z zapytaniem , czy jeśli znana będzie koncepcja modernizacji kotłowni przy ul.Pająkowskiego, czy radni mogą liczyć na jej przedstawienie i czy musi wystąpić z pismem w tej sprawie. Prezes zapewnił, iż po np.analizie wszystkich wariantów- taka informacja zostanie przedstawiona na sesji.
Odnosząc się do str. 3 prezentacji- radny Stefański poruszył kwestię zatrudnienia i wynagrodzeń. Wskazał, że w okresie gdy zatrudnienie spadło o 3 osoby, wynagrodzenie wzrosło, a przeciętne wynagrodzenie – spadło. Radny zapytał z czego to wynika, czy może z faktu, że zatrudnienie w ciągu roku było większe i fluktuacja kadr była większa , bo jak jest mniej pracowników, większe pieniądze- to średnia powinna być większa. Pan Krawański oświadczył, iż „ogólnie rzecz biorąc – niekoniecznie”, ponieważ są takie fluktuacje losowe np. nagrody jubileuszowe, odprawy, które nie zawsze idą w parze z sama ilością pracowników. Pan Stefański stwierdził, że to jeszcze podniosłoby średnią. Prezes  „uczciwie i szczerze” przyznał, iż „nie każdy kwadracik” tabeli analizował z taką wnikliwością , by móc radnemu w 100% pewnie odpowiedzieć. Zapowiedział, że sprawdzi tę informację, a pani Księgowa to zapewne wyjaśni i wówczas radny otrzyma odpowiedź. Radny Stefański wskazał na plany  Spółki i uwzględnieniu w nich kwestii związanych z wodociągowaniem (zakup wody).  Szadłowice i Więcławice – to aglomeracje, które chciałby mieć lepszą wodę z naszych ujęć. Pan Stefański poprosił też, by mieć na względzie w przyszłości podłączenie Więcławic do kanalizacji spławnej, bo tamtejsza oczyszczalnia to praktycznie „otwarte szambo”. Skanalizowane nie jest również „Edwinowo” . Radny nawiązał też do poprzedniego sprawozdania Prezesa, kiedy mówił o podsortowywaniu śmieci w celu ich „potanienia”  i zapytał, czy coś się w tym temacie wydarzyło. Odnosząc się do ostatniego pytania- pan Krawański oświadczył, że Spółka miała tylko możliwość statystycznego zbadania udziału odpadów, które mogłyby być  selektywnie zbieranych w masie odpadów zmieszanych. Gdyby było to lepiej robione przez mieszkańców, to drugie tyle można by zebrać z masy tych odpadów zmieszanych tj. podwoić tą ilość wynoszącą 230 ton.  Z uwagi na przepisy prawa- tę próbę należało potraktować tylko i wyłącznie jako statystykę, bo zgodnie z przepisami – sortowanie odpadów może się odbywać tylko u źródła, bądź też w ripok-u. Dlatego też PK będzie próbowało innych rozwiązań w zakresie logistyki, na razie planuje się kalkulację transportu odpadów we własnym zakresie do Torunia. Największe nadzieje PK pokłada jednakże na projekcie zmiany ustawy, o którym na konwencie burmistrzów informował Minister Środowiska. Plany są takie, by zmienić definicję ripok-a i „puścić składowanie odpadów tam, gdzie jest na to miejsce”.  Obecnie nie ma jednak możliwości prawnych, by prowadzić segregację odpadów, o jakiej mowa była na styczniowej sesji.
Radny Stefański odwołując się do rozwiązań Gminy Inowrocław, gdzie radny widział odsortowany przez mieszkańców popiół w workach przygotowany do odbioru, przypomniał, że Prezes mówił o problemie, jakim jest zanieczyszczanie odpadów popiołem. Zwrócił też uwagę, że nawet, gdyby w naszej Gminie był ten popiół oddzielany, to i tak trafiłby do jednego pojazdu  i zapytał, czy Prezes zna rozwiązania z Gminy Inowrocław w tym zakresie. Pan Krawański odpowiedział, iż nie wymieniał jeszcze takich doświadczeń z Gminą Inowrocław i nie wie, jak ona to robi, ale rozważano wprowadzenie takiego rozwiązania u nas od sezonu grzewczego 2019-2020. Obecnie w umowie, jaka procedowana jest na pozostałą część roku (obecna jest od I do IV) nie ma jeszcze przewidzianego odrębnego odbioru popiołu. Logistyka wiąże się z tym, że każdy administrator, bądź właściciel nieruchomości musiałby posiadać nadający się do tego pojemnik (metalowy) , a to są koszty i dlatego planuje się to „na spokojnie rozważyć”. Oprócz tego musiałby być też „dedykowany transport” , który jak radny zauważył- zbierałby tylko popiół.  Prezes przekazał, że pewną korzyścią jest niższa opłata za przyjęcie tony popiołu, niż tony odpadów zmieszanych. Dlatego też z ostrożności postanowiono dać na to czas, by wprowadzić to całościowo umową na cały rok.  Pan Stefański ad vocem – przekazał, że w Gminie Inowrocław popiół odbierany jest we workach, a nie w pojemnikach i chyba rzadziej, bo tych worków jest po kilkanaście, co zapewne jest utrudnieniem dla mieszkańców. Gdyby jednak miało to przynieść korzyści- to warto się nad tym pochylić.
Radny Tomasik nawiązał do trudnej sytuacji hydrologicznej i panującymi suszami i zapytał, czy w związku z tym jest możliwość wprowadzenia limitów poboru wody dla gospodarstw domowych, jeśli ta sytuacja się nie poprawi. Prezes powiedział, że nasze złoża są bardzo wydajne i dość głębokie i poprzednich, równie trudnych latach nie odnotowano obniżenia poziomu lustra wody w studniach. Dlatego nie ma zagrożeń płynących z podaży dla mieszkańców z naszej stacji uzdatniania , ona ma bardzo dobrą wydajność. Może być spadek ciśnienia na odcinkach końcowych powodowany nielegalnym zaborem wody przez rolników, czy inne podmioty z hydrantów (opryski, nawadnianie).  Pan Krawański przekazał panu Otrembie w kwestii zaopatrzenia w wodę Żyrosławic, że sprawdzono jakie jest ciśnienie w Dąbrowie Biskupiej (4 bary), które w zupełności wystarczy. Spadki ciśnienia są wobec tego prawdopodobnie spowodowane suszą, czego PK nie może wyeliminować , można tylko apelować do Dąbrowy Biskupiej o zwiększenie ciśnienia , ale z przyczyn technicznych to też może być nie do końca możliwe. Prezes zapewnił, iż nie ma zagrożeń na tych odcinkach sieci, gdzie Spółka jest dostawcą, natomiast trudno jest odpowiadać za zewnętrzną podaż. Z magistrali też dostawa  wody nie jest zagrożona, której średnica wynosi 800-  Toruń prowadzi dużą produkcję i Szadłowice, Wierzchosławice, Więcławice są pod tym względem bezpieczne. Szpital, Gąski – tam tylko były sygnały dotyczące spadku ciśnienia.
Pan Tomasik zapytał też o ściągalność opłat za odpady, czy udało się to może poprawić. Pan Krawański odpowiedział, iż ustalono kwotę tych należności za lata ubiegłe na linii Urząd-Spółka, a 07.05.2019 r. mają być poczynione ustalenia w sprawie konkretnych procedur windykacyjnych i następnie podjęte zostaną „działania faktyczne”.
Pan Pułaczewski przypomniał lata , w których był problem z nielegalnym problem wody w Gminie i zapytał o dane w tym zakresie.  Prezes odpowiedział, że dane – to jedno, dwa- zatrzymać sprawcę, a trzy- to go ukarać. Były próby ukarania sprawcy, kogoś kto został złapany z wężami na swoim polu, ale sądy podchodzą do tego tak , że wykazać należy szkodę. I tu nic nie można zrobić, bo przy każdym hydrancie musiałby być zamontowany licznik. Inaczej nie można wskazać szkodliwości czynu, czy była niska, czy wartość przekracza bodajże – 1000 zł. Pan Pułaczewski zasugerował, by może w takich miejscowościach, gdzie się to często zdarza takie pomiary robić, by była szansa na wykazanie szkody.  Prezes powiedział, że zainteresował się tym procederem niedawno, kiedy zaczęły się susze, pracownicy mu to przekazali i teraz należy wymyśleć dobre rozwiązanie. Pan Pułaczewski podkreślił, że straty na wodzie są duże, a Przewodniczący Rady dodał, że wszyscy za to płacą.
Wiceprzewodniczący Rady nawiązał do pytań z posiedzenia Komisji i zapytał, czy Prezes dowiedział się już kto jest właścicielem studni w Wielowsi i kiedy zostaną usunięte śmieci  z trzech dróg. Pan Krawański zaznaczył, że było też i trzecie pytanie o stopień zwodociągowania i podał, że na terenie miasta jest to 100 %, a na terenie Gminy – 99,9%.  Właściciel studni nie został jeszcze ustalony.  Dzikie wysypiska zlikwidowane zostały już przy drodze Ostrowo do krajowej „15-tki” i ponad połowa-  Więcławice-Szadłowice, bo akcja została przerwana w dniu dzisiejszym z powodu awarii sprzętu. W poniedziałek na zbiór tych dzikich składowisk ruszy jedna ze śmieciarek.
Przewodniczy Rady poruszył temat straty wygenerowanej przez Przedsiębiorstwo za ostatni rok- 261.864,31 zł, co wynika głównie z kwestii budowy trybun, która wygenerowała dodatkowy koszt.  Przewodniczący zapytał, czym zostało to skompensowane. Prezes odpowiedział, że to „skonsumowało kapitały własne Spółki, pogorszyło płynność i pomniejszyło kapitał własny Spółki”.
Radny Orent powiedział, że dziś złożył  do Przewodniczącego interpelację z zapytaniem o nieużywaną stację uzdatniania wody w Suchatówce. Radny zaznaczył, że nie oczekuje dziś odpowiedzi, tylko na piśmie.  Pan Prezes wyraził gotowość takiej odpowiedzi i wyjaśnił, że była to hydrofornia podnosząca ciśnienie , gdy Gmina była zaopatrywana ze strony magistrali wodnej.  To zostało odcięte i ta hydrofornia jest nieczynna i są plany wykorzystania zbiornika, jaki tam jest o pojemności 50 m3 do budowy stacji podnoszenia ciśnienia w Kijewie. Są to plany „na dalszy czas”, ponieważ nie będzie to generowało jakiś specjalnych przychodów (likwidacja tego miejsca i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Kijewie).  Pan Krawański przekazał ponadto radnemu materiał, jaki miał na tę okoliczność przygotowany.
Radny Żmudziński przypomniał, że na Komisji Prezes wspomniał o planach stworzenia strefy wokół studni głębinowych i wówczas radny pytał o ewentualne zagrożenie do okolicznych gospodarstw. Radny zapytał, czy udało się Prezesowi coś ustalić w tym zakresie.  Prezes powiedział, że mówił  o tym, iż czeka na analizę ryzyka w opinii geologa, której jeszcze nie otrzymał.
Odnosząc się do materiałów otrzymanych od Prezesa- radny Orent powiedział, że „jeśli chodzi o te zdjęcia, tak, byłem, widziałem i chciałem podziękować za szybką reakcję”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji, dlatego została ona zamknięta i zarządzono głosowanie w kwestii przyjęcia informacji.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem informacji opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.9 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019.

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu i omówienie przedłożonego projektu zmian w budżecie. Pani Kucharska nadmieniał, że propozycje zmian omówione zostały szczegółowo na posiedzeniu Komisji i wskazała na zmiany, jakie przedkłada się dodatkowo do przyjęcia.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych, a  tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IX/55/2019 - załącznik nr 21.

Ad.10 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wyborów Sołtysa Sołectwa Zajezierze.

Przewodniczący Rady zaproponował odstąpienie od przedstawienia projektu uchwały i przejście do dyskusji, co zostało przez radnych  zaakceptowane.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która wyjaśniała protest- radny Kazimierz Orent zgłosił,  iż wyłącza się z głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta i zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wyborów Sołtysa Sołectwa Zajezierze opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych,  2 osoby wstrzymały się od głosu, a radny Orent nie brał udziału w głosowaniu
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IX/56/2019 - załącznik nr 23.

Ad.11 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej
 uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców-Kwiatowa.

Przewodniczący Rady poprosił  panią Magdalenę Kłosowską o przedstawienie projektu uchwały.  Po wystąpieniu pani Kierownik otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców-Kwiatowa opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IX/57/2019 - załącznik nr 25.

Ad.12  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 11 i nadania statutu.

O skrótowe przedstawienie projektu uchwały – Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 11 i nadania statutu opowiedziało się 9 obecnych na sesji radnych, 3 było „przeciw” i 1 osoba wstrzymała się od głosu, a  tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IX/58/2019 - załącznik nr 27.

Ad.13 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Żmudzińskiego, czy podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii udziału w pracach Komisji, co radny potwierdził.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, a 1 osoba się wstrzymała. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IX/59/2019 - załącznik nr 29.

Ad.14 Interpelacje i zapytania  radnych.
                           Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie i przypomniał, że należy to robić na piśmie.  
                        Radny Pułaczewski odczytał treść interpelacji w sprawie zbadania promieniowania emitowanego przez maszty telefonii komórkowej (interpelacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). Radny wyraził zdanie, że nie jest bez wpływu na jakość powietrza i na pole magnetyczne, jakie te maszty wytwarzają zwłaszcza, iż słyszał, że mają być montowane kolejne.
                         Radna  Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała o etap procedowania w zakresie petycji w sprawie odłączenia wsi Chrząstowo od Sołectwa Godzięba. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że trafi to do Przewodniczącego  Rady, na co radna zapytała- co dalej. Pan Tomczyk powiedział, że petycja przekazana została do biura prawnego.
                        Radny Pułaczewski oświadczył, iż został zobligowany do zadania takiego pytania o możliwość zwrócenia Komendantowi Policji i patrolom uwagi na rowerzystów używających chodnika , jako ścieżki rowerowej. Zdaniem radnego ”ma to swoje uzasadnienie jeśli jedzie się wolno i rozważnie”, ale dochodzi do zderzeń powodujących kontuzje, dlatego warto byłoby zwrócić uwagę na przepisy z tego zakresu np. na stronie Urzędu, czy w ogólnie dostępnych miejscach.
Przewodniczący Rady zapytał, czy to będzie interpelacja na piśmie, na co radny oświadczył, iż jest to pytanie o możliwość takich działań, na co Z-ca Burmistrza uznał, że takie coś jest możliwe.  Pan Pułaczewski stwierdził, że w takim razie – zwróci się  z tym na piśmie.
Radni Tomasik i Orent zgłosili chęć zabrania głosu, ale zapowiedzieli wystąpienie w kolejnym punkcie obrad.
                        Radny Chrzanowski oświadczył, że złożył dziś w biurze Rady interpelację w sprawie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul.Dreckiego  w Gniewkowie- na wysokości bloku nr 5 (interpelacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu).  Radny podziękował też za to, że Burmistrz skontaktował się z szefostwem KSM  w sprawie parkingów .

Ad.15 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 

                           Radny Tomasik nawiązał do styczniowej sesji, kiedy omawiane było sprawozdanie z działalności Policji-wówczas radny mówił o 2 rowerach i zapytał, czy coś już w tym zakresie wiadomo.
Radny poruszył też temat budzący wiele emocji nie tylko u nas, ale też w całym kraju , a dotyczący strajku nauczycieli. Urząd, ani Burmistrz w tym temacie się nie wypowiedział i radny zapytał o stanowisko w tej sprawie. Z-ca Burmistrza odpowiedział, „iż oczywiście popieramy strajk”.  W kwestii rowerów prowadzona jest korespondencja z Policją i z ostatniego pisma jednoznacznie wynika, że na prośbę poprzedniego Burmistrza- te rowery zostały zwrócone do Urzędu i podano kto je odbierał osobiście, choć bez wskazania daty. Pan Tomczyk zapowiedział dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie.
                           Radny Orent powiedział, że otrzymał pytanie od mieszkańców posesji 52a, którzy przekazali kawałek swojej działki na drogę,  i która to droga ostatnio była czyszczona, ale bardzo niedbale i radny poprosił, by może ktoś to zobaczył, by to posprzątać. Z-ca Burmistrza zapewnił, że o zostanie wyjaśnione.
                           Gwoli wyjaśnienia - zaznaczając, że w porządku obrad nie ma punktu „skrucha”- radny Stefański poinformował, że nie zgłaszał żadnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji , tylko „technika go rozbroiła” i okazało się, że był przeciwny jego przyjęciu.
                           Radny Gremplewski powiedział, że zostało skierowane pismo do KSM odnośnie parkingów i zapytał o to, jakich terenu ono dotyczy, czy tego,  o którym rozmawiano na Komisji. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że „na to wychodzi, że tak”, że dotyczy to terenów przy ul.700-lecia, ale zobowiązał się to sprawdzić.
Pan Gremplewski  zapytał też o modernizację zjazdu z ul.Piasta w stronę sklepu MILA.  Pan Tomczyk przypomniał, że mówiono już o realizacji parkingu, co zrobione byłoby przy okazji. Radny zapytał o termin realizacji,  na co Z-ca  Burmistrza powiedział, że przekazane zostało do akceptacji porozumienie w tej sprawie. Na ten moment KSM zadeklarował połowę kwoty, dołoży się też MILA. Pan Gremplewski zapytał o to, „jak to wygląda z naszej strony” , a pan Tomczyk wyjaśnił, że jak tylko będzie porozumienie- podjęte zostaną działania.
                          Sołtys Sołectwa Więcławic zapytała Prezesa PK o harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Pani Zdrojewska przypomniała, że wcześniej w sytuacjach, gdy np. jakiś emeryt nie mógł przenieść odpadów we wskazane miejsce– to pracownicy PK podjeżdżali pod daną posesję, by to zabrać i zapytała, czy teraz będzie podobnie. Pani Sołtys zgłosiła też brak pojemników do „bio-śmieci”  zaznaczając, że może winno być to zgłoszone do SM w Wierzchosławicach. Prezes PK oświadczył, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się ze wskazanych miejsc, zbiorczo. Prezes dodał, że jeśli sołtysi zgłoszą w imieniu osoby niepełnosprawnej, czy starszej– to takie „pozytywne wyjątki będą formułowane”  i poprosił, by jednak były to przypadki rzeczywiście wymagające takiej pomocy. W kwestii pojemników– Prezes powiedział, że bardzo trudno jest mu krótko odpowiedzieć, ponieważ ze SM w Wierzchosławicach jest „historycznie obszerna korespondencja w tym zakresie”. Dwa tygodnie temu pan Krawański rozmawiał z Prezesem i prosił go o przywrócenie pojemników do właściwego stanu i ich oznakowanie. Z powodu czasowej nieobecność w pracy- nic się nie zadziało, ale jest w kontakcie z firmami-właścicielami tych pojemników, żeby je przywrócić do właściwego stanu. Prezes Karwowski obiecał też ich oznakowanie.  Zgodnie z uchwałą- postawienie pojemników jest obowiązkiem administratora, bądź właściciela posesji. Jeśli tak się nie dzieje, to PK pisze, wzywa. Gmina ma możliwość  zastosowania bardziej opresywnych środków prawnych, ale  na razie prowadzona jest korespondencja.
                            Sołtys Sołectwa Kijewo zgłosił w imieniu mieszkańców prośbę o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o możliwość wybudowania chodnika w Kijewie i przedłożył stosowne pismo w tej sprawie (pismo stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).
                             Pan Cegielski  zwrócił się do Prezesa w sprawie odpadów wielkogabarytowych (np. szafy, meble), bo nie wszyscy mają możliwość, by dostarczyć je do wskazanych miejsc i poprosił, by jednak odbierane były sprzed posesji. Prezes oświadczył, iż w tej chwili nie odpowie na ten postulat, bo nie chciałby się pochopnie godzić, albo nie godzić.
                           Radny Gremplewski powiedział, że przy ul.Piasta, „przy rzędzie parkingów samochodowych był ten teren, który służył samochodom, które remontowały ul.Piasta, do transportowania materiałów- on został rozjeżdżony”. W czasie deszczów stoi tam woda i to miało być wyrównane.  Mieszkańcy sobie radzą- doraźnie wysypują tam popiół, czy tłuczeń. Z-ca Burmistrza powiedział, że wykonawca zobowiązał się do naprawienia tego przy odpowiedniej pogodzie. Radny poprosił, by zatem o tym jemu przypomnieć.
                           Stwierdzając, że wszyscy zgłaszają jakieś problemy, niektórzy wyrażają nawet skruchę- radny Żmudziński oświadczył, że on chciałby podziękować, ponieważ przez 15 lat nic się nie działo w Szpitalu, a teraz udało się po wielu latach oczyścić sprawnie pobocze i  pogłębić rów. Radny podziękował Burmistrzowi i pani Kierownik Kłosowskiej, która przy tym współpracowała w zakresie wycinki drzewa , jakie stwarzało tam problem wrastając w meliorację.  Pan Żmudziński podziękował również Sołtysowi Sołectwa Szpital, za zorganizowanie odbioru ziemi z poboczy.
                            Radny Bożko zapytał, czy planowane są prace porządkowe w Parku Wolności, bo  aktualnie korzysta z niego wiele osób. Z-ca Burmistrza zobowiązał się do zajęcia się tym tematem.
                             Pan Cegielski  poprosił, by Burmistrz zwrócił się do zarządcy drogi wojewódzkiej 246 (przy nieruchomości nr 14) w sprawie uschniętego od 2 lat drzewa , które jeśli przewróci się w złym kierunku- to uszkodzi dom.  Pan Sołtys dzwonił do Zarządu  Dróg i otrzymał odpowiedź, że ma być rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę wycinki tych drzew, ale realizacja nastąpi nie wcześniej niż na jesień.  Jeśli natomiast do jesieni to drzewo się przewróci- wówczas ludziom trzeba będzie dać schronienie. Z-ca Burmistrza zapewnił, że wystosowane zostanie w tej sprawie pismo.
Przewodniczący Rady przekazał, że kolejna sesja zaplanowana została na dzień 31 maja  2019 r.  i  zgodnie z planem pracy Rady- jej tematem będzie:
1.Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego za 2018 rok.

2.Raport o stanie gminy za rok 2018 oraz głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

3.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.
                                Wiceprzewodniczący Rady zgłosił, że mieszkańcy posesji  33-36 w Wielowsi skarżą się na nawieziony na drogę żużel, który bardzo się kurzy. Radny powiedział, iż myślał, że Gminy nie stać na prowizoryczne rozwiązania, a żużel ma takie właściwości, że jak popada- to robi się błoto, a jak jest sucho, to się kurzy i mieszkańcy przechodzą piekło, gdy przejedzie jakikolwiek pojazd. Radny wyraził nadzieję, że się od tego odstąpi, że na drogi sypany będzie kamień.
                             Dyrektor MGOKSiR powiedział, że był z Burmistrzem Straszyńskim na meczu, gdzie mieli możliwość rozmowy z Zarządem na temat bocznego boiska do gry. Zdaniem pana Mikuszewskiego- dobrym rozwiązaniem byłaby inicjatywa pana  Burmistrza w zakresie zorganizowania spotkania z władzami UNII przy udziale MGOKSiR, na którym wraz z radnym Tomasikiem mógłby przekazać informację na temat podejmowanych działań odnośnie murawy, aby nie popsuć efektów poczynionych nakładów i jednoczesne zapewnić odpowiednie warunki do gry. Z-ca Burmistrza powiedział, że poczynione ustalenia przez Dyrektora w tym zakresie są aktualne.


Ad.16  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.
O godzinie 1525  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia IX obrad.
Prezes PK przekazał na koniec informację na temat stanu wody z Dąbrowy Biskupiej (ujęcie Parchanie), gdzie 3 z 6 filtrów zostały już przywrócone do działania i wspólnie opracowany plan naprawczy działa, bo poziom bakterii oznaczony został jako dopuszczalny. Podał też, że w dniu dzisiejszym zakończone zostały remonty 10 placów zabaw, by dzieci miały przygotowane urządzenia do zabaw.   Dodał, że mogą  być jeszcze zastrzeżenia odnośnie wyrównania terenu, czy stan płotów, ale starano się „trawniki, czy barierki przywrócić do działania”.

 

                                                                       ………………………………………………..

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2019 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 289
18 lipca 2019 14:07 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 15:21 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zalaczniki_cz_vi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 15:19 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zalaczniki_cz_v.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)