Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 zobacz archiwum »

Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 19 grudnia 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską w Gniewkowie na VI sesji w dniu 30 stycznia 2019r.


Protokół Nr IV/2018
z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2018r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994)- Przewodniczący Rady o godz. 1500  dokonał otwarcia IV sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 13  radnych ( brak radnego K.Chrzanowskiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad, a propozycja ta została przez radnych  przyjęta.
Proponowany porządek obrad:                   
1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.    Przyjęcie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z III sesji.
4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.
5.    Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2018 (projekt dostarczony zostanie w terminie późniejszym):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) budżetu na 2019 rok:
- przedstawienie projektu uchwały (projekt uchwały załączony jest do projektu budżetu),
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-przedstawienie opinii  stałych Komisji Rady na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 (projekt uchwały załączony jest do projektu budżetu):
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2019:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
e) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.    Interpelacje i zapytania  radnych.
7.    Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
8.    Zamknięcie  obrad sesji.
Przewodniczący Rady  powiedział, że zgodnie z ustaleniami ze wspólnego posiedzenia Komisji proponuje na wniosek pana Burmistrza wprowadzenie do porządku obrad pkt  5  lit. f  - projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorących posiłków finansowanych z zadań własnych wydawanych dla uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej. Ponadto, proponuje się również wprowadzenie  w pkt 5 lit. g projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2018r, w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gniewkowa.
Kolejno, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących zmiany porządku obrad. Oba wnioski zostały przez Radę przyjęte w głosowaniu imiennym , a imienne wykazy tych głosowań stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje zmian do porządku obrad, ale nikt takich propozycji nie zgłosił.
Kolejno, głosowano przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowanymi zmianami. W głosowaniu imiennym za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych obecnych na sesji.  Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Przyjęty porządek obrad:                                                                
1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
2.    Przyjęcie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z III sesji.
4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.
5.    Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2018 (projekt dostarczony zostanie w terminie późniejszym):
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
b) budżetu na 2019 rok:
- przedstawienie projektu uchwały (projekt uchwały załączony jest do projektu budżetu),
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-przedstawienie opinii  stałych Komisji Rady na temat projektu budżetu,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 (projekt uchwały załączony jest do projektu budżetu):
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2019:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,
e) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;
f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorących posiłków finansowanych z zadań własnych wydawanych dla uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;
g) zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2018r, w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
6.    Interpelacje i zapytania  radnych.
7.    Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
8.    Zamknięcie  obrad sesji.


Ad. 3 Przyjęcie protokołu z III sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  III  sesji, która odbyła się w dniu  5  grudnia 2018r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z III sesji. Kolejno , przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 13 obecnych na sesji radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Ad. 4 Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza.
Burmistrz poinformował, że okresie  międzysesyjnym jego praca skupiała się głównie na  staraniach o zabezpieczenie środków finansowych zabezpieczających płynność  finansową Gminy, a także że odbył liczne spotkania z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.  Dzięki tym staraniom ustalono harmonogram prac nad zakończeniem wniosku o płatność na termomodernizację SP Nr 1 w Gniewkowie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym pani Karoliny Białki – pracownika Referatu Finansowego doprowadziły, że wczoraj na rachunek Gminy wpłynęła oczekiwana kwota 1.581.526,18 zł.  Wiadomym jest natomiast, że w tym roku Gmina nie otrzyma kwoty dotacji z PROW za boisko wielofunkcyjne, która to inwestycja zakończyła się 27.06.2018r., a wniosek o płatność złożono dopiero 29.10.2018r. Kwota tej dotacji – to ponad 116 tys. zł.  Pan Straszyński przekazał, że w tym tygodniu wpłynęły kolejne uwagi do wniosku o płatność , które dotyczą kwestii budowlanych oraz rozliczeń pomiędzy wykonawcą głównym a podwykonawcami. Burmistrz poinformował też, iż Gmina otrzymała II transzę środków z Urzędu Wojewódzkiego za zakończoną inwestycję- ul.Piasta w wysokości 458.502,50 zł. Wniosek o płatność złożony był 30.11.2018r. , a środki wpłynęły 14.12.2018r. 
Pan Burmistrz przekazał również, że w minionym okresie odbył spotkanie ze Starostą Inowrocławskim oraz Wójtem Wielka Nieszawka oraz w RIO w Toruniu, a także  Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy.
Pan Straszyński przekazał, że w najbliższy piątek podpisana zostanie umowa kredytowa na kwotę 1.200.000 zł na zabezpieczenie pozostałych wydatków tego roku.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Stefański zapytał, czy oznacza to, że „z tych 2 mln zł, co brakowało – teraz mamy plus”. Burmistrz odpowiedział, iż na tą chwilę na „rachunku naszym jest kwota plusowa, natomiast nie wszystkie kwoty wydatków zostały jeszcze w tym roku zapłacone”. Pani Skarbnik dodała, że na chwilę obecną zobowiązań do zapłacenia jest sporo  i środki, które wpłynęły nie będą wystraczające. Te środki pokryły debet, który został zaciągnięty na koncie, a zobowiązania do zapłacenia jeszcze są, więc tych środków nie wystarczy i dlatego „będziemy się posiłkować kredytem”.
Radny Gremplewski zapytał, czy wiadomo , jaka to jest „mniej-więcej” kwota na dziś.  Pani Kucharska zaprzeczyła i dodała, że faktury cały czas spływają i ta kwota cały czas się zmienia, z dnia na dzień, dlatego nie chciałaby „strzelać”. Pani Skarbnik przekazała, że na koncie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług jest na ten moment  w granicach 1.500.000 zł do zapłaty, ale do tego dochodzą wynagrodzenia, zasilenia do jednostek i nie ma dokładnego wyliczenia.
Radny Tomasik zapytał, czy cała kwota kredytu będzie wykorzystana, czy zaciągany będzie „cały 1.200.000 zł”, czy taka kwota, jaka będzie potrzebna.  Burmistrz odpowiedział, że 1.200.000 zł to kwota kredytu, jaki Gmina otrzymała na okres określony w umowie i zostanie wykorzystana w tej wysokości, jaka będzie potrzebna do wydatków tego roku. Pozostała część będzie do wykorzystania w roku następnym.  Radny Pułaczewski zapytał o to, czy transza podatku za ostatni rok spłynęła.  Pani Skarbnik odpowiedziała, iż podatek spływa na bieżąco. Pan Pułaczewski zapytał też o to, „jakiej mniej więcej kwoty będziemy się spodziewali”, na co nie padła odpowiedź. Nie było więcej pytań i dyskusja została zamknięta, a  prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pana Burmistrza.
W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 10 obecnych na sesji radnych, a 3 – wstrzymało się od głosu.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2018
:
Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu.
Pani Kucharska zaznaczyła, że projekt uchwały szczegółowo omówiony był na wspólnym posiedzeniu Komisji. Dodatkowo zaproponowała autopoprawkę do projektu polegająca na przesunięciu środków między paragrafami w celu zapewnienia bieżącego , płynnego funkcjonowania jednostek (stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu).  Pani Skarbnik zwróciła też uwagę na „błąd stylistyczny” w projekcie uchwały, gdzie w rozdziale 85203 dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w odpowiednich paragrafach.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz poprosiła, by  pani Kucharska wyjaśniła zebranym, co oznaczają poszczególne paragrafy, które wymieniła, bo zapewne nie wszyscy to wiedzą.  Pani Skarbnik począwszy od  § 43 00-„zakup usług pozostałych” , wskazała na oznaczenie tych paragrafów.
Radny Stefański zapytał o zmniejszenie o 30 tys. zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom , o jakie stowarzyszenie chodzi.  Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że to pytanie dotyczy projektu budżetu, a omawiany jest projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na rok 2018.  Radny przeprosił za pytanie zadane w nieodpowiednim punkcie tłumacząc, iż pomylił otrzymane autopoprawki.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, a 1 osoba się wstrzymała- tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/23/2018 - załącznik nr 10.

b) budżetu  na 2019 rok:

Przewodniczący Rady o słowo wstępu  poprosił pana Burmistrza.
Burmistrz oświadczył, że budżet na 2019 rok został przedyskutowany na Komisjach. Do projektu wprowadza autopoprawkę, ale to są bardzo kosmetyczne zmiany , jeżeli chodzi o kwestie inwestycji. Na Komisjach ustalono, że budżet wprowadzony i przygotowany do 15.11.2018r. i przekazany do RIO- zostanie Radzie przedłożony do akceptacji. Kolejno, o omówienie autopoprawki Burmistrz poprosił panią Skarbnik. Pani Kucharska omówiła poszczególne zmiany proponowane do projektu budżetu (autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Pani Skarbnik wyjaśniła m.in.  zmianę w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych na sport w ramach konkursu ofert, o co wcześniej pytał radny Stefański.  Konkurs na te zadania ogłoszony był na kwotę 220.000 zł i taka kwota poddana była konsultacjom społecznym.
Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o skrótowe przedstawienie opinii RIO (opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu).  Pani Kucharska odczytała pozytywną opinię Izby z uwagą i wyjaśniła, że dotyczyła braku jednego załącznika do projektu budżetu (planu rozchodu).
Następnie poszczególne Komisje proszone były o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła  Wiceprzewodnicząca Komisji- radna Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz (opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu).  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- radny Kazimierz Orent przedstawił również  pozytywną opinię na temat projektu budżetu na rok 2019 (opinia stanowi załącznik nr 14).  Opinię Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej przedstawił jej Przewodniczący- radny Janusz Bożko , zaznaczając, że członkowie jednogłośnie wypowiedzieli się za przyjęciem tego projektu (opinia stanowi załącznik nr 15).  Przewodniczący Komisji – radny Michał Otremba przedstawił opinię Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska , podkreślając, że zwrócono uwagę na małą ilość środków na bieżące utrzymanie dróg, które są w „opłakanym stanie”. Przewodniczący Komisji przekazał, że Z-ca Burmistrza obecny na posiedzeniu Komisji zapewnił, iż niezbędne zadania realizowane będą ze środków bieżących oraz środków zewnętrznych, o których otrzymanie Gmina będzie się ubiegała. Komisja wystąpiła z wnioskiem o „wyzerowanie” inwestycji polegającej na budowie zadaszenia trybun i budowy fontanny, by środki przeznaczyć na stworzenie warunków sanitarno-gospodarczych dla piłkarzy na stadionie w Gniewkowie.  Na koniec radny Otremba oświadczył, że Komisja „przychyla się do tego budżetu”. Na pytanie Przewodniczącego Rady, czy opinia jest pozytywna- Przewodniczący Komisji to potwierdził (opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu).   O przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poproszona została jej Przewodnicząca- radna Genowefa Myśliwy.  Przewodnicząca Komisji oświadczyła, że Komisja opiniuje projekt pozytywnie, za wyjątkiem radnego Stefańskiego, który ma  „dwie interpelacje dotyczące wykonania asfaltowej nawierzchni na drodze na odcinku Szadłowice-Więcławice oraz wykonania wiatry autobusowej oraz oświetlenia nad przystankiem na drodze Szadłowice-Kolonia”. Pani Myśliwy dodała, że Komisja rozmawiała również na temat fontanny i modernizacji stadionu miejskiego (opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu). Prowadzący obrady zapytał, czy opinia jest pozytywna, co Przewodnicząca Komisji potwierdziła. Wskazując na autopoprawkę pana Burmistrza-radny Stefański powiedział, że  zgłaszane przez niego zadanie  zostało wprowadzone do budżetu i dlatego „wycofuje się z tej wiaty przystankowej”, bo ma też zapewnienie słowne, że droga  będzie realizowana.
Radny Pułaczewski zapytał, czy kwota, jaka jest po obniżeniu na zadania dla stowarzyszeń – 220.000 zł zabezpiecza to, co zostało zgłoszone do Urzędu przez kluby i stowarzyszenia, czy została ona im obcięta. Pani Sekretarz wyjaśniła, że Program współpracy został uchwalony przez Radę na poprzedniej sesji i kwota , jaka została w nim wpisana to właśnie 220.000 zł na działania stowarzyszeń z zakresu sportu. Wcześniej ta uchwała poddana była konsultacjom i uwag do tej kwoty nie było. Stowarzyszenia nie składają zapotrzebowań wcześniej na kolejny rok, a dopiero później zgłaszają oferty w ramach ogłoszonego konkursu, które zazwyczaj przekraczają środki, jakie są do dyspozycji. Komisja decyduje o tym ile komu przyznać, co zależy też od udziału własnego klubu. Podział środków zatwierdzany jest przez Burmistrza. Istnieje też możliwość dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” , też w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ale tam kwota maksymalna ustalona jest do 10 tys. zł, bez konkursu, ale trzeba złożyć ofertę na wymaganym druku.
Radny Pułaczewski  odnosząc się do otrzymanych autopoprawek zapytał o projekt ERAZMUS zgłoszony przez SP Nr 1 do funduszy unijnych, „czy projekt będzie realizowany, czy się z niego wycofujemy”.  Burmistrz odpowiedział, że niestety, dokumenty, jakie otrzymano od pani Dyrektor Gliwińskiej są niewystarczające do tego, by dziś przystąpić do płatności- „gdy w końcu doczekamy się wszystkich dokumentów, które będziemy mogli ocenić,  i na podstawie których będziemy mogli zacząć wypłacać te środki- to wtedy będziemy to robić”. Pan Straszyński podkreślił, iż rozmawiał z opiekunem tego projektu – „z panem z Warszawy” , z którym wypisał poszczególne uwagi do tego projektu i na ten temat w najbliższym czasie będzie rozmawiał z panią Dyrektor. Pan Pułaczewski zapytał, czy po wprowadzeniu tych poprawek jest szansa, że ten projekt będzie realizowany, czy jest definitywnie zamknięty. Pan Burmistrz powiedział, że w 99% umowy zawsze powinny być  wewnętrzne, partnerskie pomiędzy krajami, a tych umów nie było. Jeżeli one będą podpisane przez partnerów –„to my będziemy mieli możliwość wtedy wypłacenia tych kwot, które ci partnerzy oczekują”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem w sprawie budżetu  na 2019 rok opowiedziało się 12 obecnych na sesji radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu, a tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/24/2018 - załącznik nr 19.

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025:

Przewodniczący Rady poprosił ponownie  panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.  Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zaznaczając, że WPF jest integralną częścią budżetu. Przekazała też, że opinia RIO na temat WPF jest pozytywna z małymi uwagami (opinia stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Po wystąpieniu pani Kucharskiej otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/25/2018 - załącznik nr 22.

d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2019:

Projekt uchwały omówiła pani Sekretarz , który na wstępie wskazała na podstawę prawną  opracowania Programu oraz procedurę z tym związaną. Pani Pęczkowska podkreśliła też, że kwota, jaka podana jest w projekcie uchwale – to środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pani Sekretarz poprosiła także, by radni dokonali w projekcie poprawki w § 2 w związku z uwagą zgłoszoną przez radną Wodniak-Kuraszkiewicz na posiedzeniu Komisji, by po słowie „wydatków” , a po słowie „na narkomanię” dodać słowa: „przeciwdziałanie narkomanii” . Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
W tym punkcie również nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2019 opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/26/2018 - załącznik nr 24.

e) rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
Projekt uchwały przedstawiła również pani Sekretarz i w trakcie omawiania treści-poprosiła o dokonanie autopoprawki w uzasadnieniu w trzecim wierszu od dołu, by dopisać po słowie „niepełnosprawnych” –„Powiatowy Urząd Pracy”. 
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stefański zapytał, czy 15 osób wskazanych w uchwale w 100% zabezpiecza zapotrzebowanie sołtysów i samorządu w tym zakresie, bo ta uchwała jest bardzo ważna, gdyż na jej podstawie planuje się podział środków na cały rok.  Pani Pęczkowska przyznała, że „faktycznie może nie pokryć”, ale w budżecie jest tylko tyle środków i jest to ustalone z MGOPS.
Nie więcej  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych opowiedziało się 11 obecnych na sesji radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/27/2018 - załącznik nr 26.

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorących posiłków finansowanych z zadań własnych wydawanych dla uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej:
Przewodniczący Rady poprosił  Kierownika MGOPS o omówienie projektu uchwały. Po wystąpieniu pani Marczak, która podkreśliła, że chodzi o kontynuację poprzedniego projektu od 2014 roku -otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorących posiłków finansowanych z zadań własnych wydawanych dla uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej głosowało 13 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/28/2018 - załącznik nr 28.
g) zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2018r, w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gniewkowa:
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały odczytując jej treść. Kolejno, otworzy dyskusję.
Nie więcej  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gniewkowa opowiedziało się 13 obecnych na sesji radnych. Tym samym uchwała została  przyjęta. 
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr IV/29/2018 - załącznik nr 30.

Ad.6 Interpelacje i zapytania  radnych.
                                        Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie.
                                        Radny Rychłowski zgłosił , iż ma uwagę w odniesieniu do odebranej ulicy Piasta, gdzie jego zdaniem występuje bariera architektoniczna dla osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami, ponieważ przejście z ulicy Kilińskiego przez tory i ulicę Piasta jest utrudnione przez wysoki krawężnik.  Pan Rychłowski zaznaczył, iż nie wie, czy jest to związane z projektowaniem, ale stanowi problem dla osób na wózkach i matek z dziećmi.
Radny zgłosił też uwagę dotyczącą tego samego miejsca tj. przejazdu kolejowego, gdzie bardzo długo oczekuje się czasami na otworzenie przejazdu – „rekord to 40 minut”. Zdaniem pana Rychłowskiego Urząd powinien wystąpić o załatwienie tej sprawy, bo dla niego jest to niedopuszczalne.
Przewodniczący Rady poprosił o złożenie tych interpelacji na piśmie, a Burmistrza zapytał, czy chce się do tego ustosunkować.  Pan Straszyński oświadczył, że „wystąpimy na piśmie do PKP i zapytamy co się dzieje, że to tak długo trwa i będziemy czekać na odpowiedź”.
                                               Pan Pułaczewski odczytał natomiast wystąpienie grupy radnych o wyjaśnienie kwestii  braku w budżecie Gminy kwoty ok. 2 mln zł  (wystąpienie stanowi załącznik nr 31 do protokołu).
Radny Pułaczewski zwrócił się też z zapytaniem do pana Burmistrza o dokładne podanie, jakich dokumentów brakuje do ERASMUSA. Pan Straszyński odpowiedział, iż nie ma przy sobie tego wykazu. Pan Pułaczewski zapytał, czy on mógłby ten wykaz otrzymać, na co Burmistrz zapewnił, iż tak.

Ad.7 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
              Radny Bożko przekazał, że mieszkańcy ul.Parkowej zwrócili się do niego w sprawie lisów chodzących swobodnie po ulicy, bo nie wiedzą, gdzie mają to zgłosić. Burmistrz odpowiedział, że rozmawiano już o tym z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gniewkowo, który również o tym informował, bo pierwsze sygnały dotarły o tym z Suchatówki. Jeśli ktoś będzie świadkiem takiej sytuacji- pan Burmistrz poprosił o zgłoszenie, a wówczas podjęta zostanie interwencja.
            Radny Gremplewski nawiązał do tematu terenu przy sklepie MILA, o którym wcześniej rozmawiano, o stanie nawierzchni służącej za parking. W tej sprawie w poprzedniej kadencji występował pan J.R.  i dowiedział się od niego, że teren ten należy do miasta.  Wynika to z dokumentów, jakie pan J.R.  posiada i zadeklarował się udostępnić panu Gremplewskiemu. Te dokumenty pan Gremplewski  chciałby przedłożyć panu Burmistrzowi. W związku z tym chciał prosić o interwencję i zapytanie w kwestii możliwości realizacji tego remontu wspólnie z właścicielem marketu. Pan Straszyński zaprosił radnego, by przyszedł z tymi dokumentami, które zostaną sprawdzone i zaproszeni zostaną  na rozmowę przedstawiciele MILI.
            Radna Ilona Wodniak -Kuraszkiewicz nawiązała do komentarza jednego z internautów, jaki czytała ostatnio na „ulubionym portalu gniewkwowo.eu” o tym, że Urząd przymierza się do podjęcia decyzji o zwolnieniu pracowników kuchni w SP Nr 1, bądź zatrudnienie w miejsce osób sprzątających w szkołach w Gminie- firmy sprzątającej.  Radna zaznaczyła, że uczestniczyła we wszystkich sesjach i posiedzeniach komisji i nie słyszała takiej informacji  i dodała, że ma nadzieję, że jest to tylko plotka.  Burmistrz powiedział, że trudno jest mu się odnosić do tych komentarzy, bo nie wiadomo kto to robi, tam są tylko niki określone, a fantazja tych osób jest bardzo duża. Pan Straszyński oświadczył, iż chciałby zdementować  wszystkie rzeczy dotyczące tej kwestii.
            Radny Pułaczewski zwrócił uwagę na obecność mieszkańców ulicy Kwiatowej, którzy wcześniej wystąpili już z petycją i „my właściwe mamy  już wiedzę na ten temat i jaka będzie odpowiedź i co zamierzamy z tym zrobić” i poprosił Burmistrza, by odpowiedział mieszkańcom i wyjaśnił, jak to będzie załatwione. Pan Burmistrz powitał mieszkańców i powiedział, że jeśli chodzi o tę ulicę, to „będziemy starać się o środki państwowe, czy unijne do tego, by zacząć remontować tę ulicę”. Zadeklarował też przekazanie informacji, jeśli już coś będzie wiadomo na ten temat. 
            Pani Wołoszko wystąpiła o naprawę przystanku autobusowego, ale w centrum wsi, który jest zniszczony. Prosiła też o to pani Dyrektor Szkoły Podstawowej.
Pani Sołtys przekazała prośbę mieszkańców o interwencję w sprawie zwiększenia ilości kursów przewoźnika, który wjeżdża do wsi. Pani Wołoszko dodała, że pisała już w tej sprawie do NKA w Kruszwicy, a oprócz zwiększenia ilości kursów, by też cena biletu była niższa, bo już prawie 4 zł kosztuje.
Pani Wołoszko nawiązała też do zbliżających się świąt  i w imieniu sołtysów złożyła wszystkim okolicznościowe życzenia.
            Pani Marzenna Rejniak poprosiła o zainteresowanie stanem wiejskich hydrantów, bo w jej wsi z hydrantu leci woda i rośnie w tym trawa i nikt w tej kwestii nic nie robi. Zdaniem pani Sołtys to istotna sprawa, bo w razie pożaru nie będzie można z tego skorzystać, hydranty są „w opłakanym stanie”.
            Pan Gremplewski wystąpił w sprawie przystanku przy ul.Inowrocławskiej (przy blokach), który podobnie jak w Wierzchosławicach- też pozbawiony jest osłony, został zdewastowany.
            Pan Pułaczewski przypomniał, że jeszcze w poprzedniej kadencji zgłaszał o doświetlenie przystanku przy ul.Kilińskiego (przy zakładach odzieżowych), co już podobno miało być załatwione. Tam jest ciemno, a wieczorami spotykają się w tym miejscu osoby, które bynajmniej nie czekają na autobus, bywa , że piją tam alkohol.  Z otrzymanych przez radnego wcześniej informacji wynika, że jest tam nawet możliwość zamontowania lampy wzbudzanej ruchem i nawet nie musiałaby świecić tam cały czas.  Zdaniem pana Pułaczewskiego-dla osób, które oczekują na tym przystanku na transport, zwłaszcza w kresie, gdy szybko robi się ciemno- byłoby to zapewne udogodnienie.
            Pani Wodniak-Kuraszkiewicz poruszyła kwestię stanu sali  przy budynku B SP Nr 1 w Gniewkowie, bo jest problem z jej ogrzewaniem, są pewne uszkodzenia (mechanizm siatki do piłki). Zdaniem radnej należałoby zadbać o ten w miarę nowy obiekt, bo go szkoda, a przy tym korzysta z niego również wiele klubów sportowych.
            Zwracając się do pani Sekretarz pan Tomasz Polak zapytał o możliwość przedłużenia zatrudnienia pracownika w świetlicy, bo w Suchatówce ta umowa się skończyła, a przydałoby się, aby ta osoba w tej świetlicy była.   Pani Pęczkowska powiedziała, że jeśli chodzi o etaty w świetlicach, to już od wielu lat korzysta się w tym zakresie z funduszy PUP. Teraz skończyły się umowy w kilku świetlicach i jeszcze kilka innych skończy się w styczniu i lutym, a PUP nie miał środków na kolejny okres.  Wnioski będzie można składać po nowym roku, ale w tym temacie coś więcej wiedzieć może radny Stefański, który jest jednocześnie Dyrektorem PUP.  Pan Stefański przekazał, że co roku, w styczniu zapytuje samorządowców o potrzeby odnośnie robót publicznych w danym roku i według tego dzielone są środki. Z tego co się orientuje, to każdy samorząd otrzymuje tyle, ile chce. Co innego, jeśli ktoś zaplanuje za mało i dlatego właśnie wcześniej pytał o potrzeby w zakresie prac społecznie użytecznych, gdzie zaplanowano tylko 15 osób, a tego w ciągu roku zmienić nie można.  Radny powiedział, że w przyszłym roku również pytanie do samorządowców zostanie skierowane, bo ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma być zmieniana , a więc „roboty publiczne będą istniały”.  PUP ma mniej środków o 2 mln zł, ale są rezerwy, a planowanie środków na dany rok rozpoczyna się właśnie od robót publicznych .
            Radny Stefański nawiązał do tematu planowanego wzrostu cen energii elektrycznej w kontekście jednej z otrzymanych autopoprawek,  w której zauważył, że w jednej z pozycji zmniejsza się wydatki na ten cel. Media donoszą natomiast o podwyżkach, a nawet o tym, że zgodnie z nowymi umowami samorządy zmuszane są do zwiększania środków w budżecie na energię. Radny zapytał o to, jak to wygląda w naszym przypadku, czy są robione jakieś kalkulacje, czy coś już wiadomo na ten temat. Burmistrz odpowiedział, że „jeśli chodzi o kalkulacje, nie tylko energii elektrycznej, ale tych wszystkich spraw typu: remontów , dróg, kwestii remontów szkół, dachów, oświetlenia – te  wszystkie kalkulacje będą przeprowadzane w styczniu”.
            Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy poczyniono już jakieś kroki w celu wykonania przejścia do przystanku autobusowego ze ścieżki rowerowej w Wielowsi. 14-tego było zebranie wiejskie w Wielowsi i tam również poruszany był ten temat jak i wiele innych. Z uwagi na to, że kolejne zebranie wiejskie odbędzie się 08.01.2019r. – radny nie zgłosi pozostałych problemów poruszanych przez mieszkańców.  Pan Straszyński wyraził nadzieję na rozmowę z Dyrektorem GDDKiA w tym tygodniu i wówczas ten temat poruszy.
            Radny Tomasik powiedział, że jeden z mieszkańców planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej na Rynku , mała gastronomia (bez alkoholu) i wystąpił do Urzędu w sprawie „ogródka”. Pan Tomasik zapytał, czy jest szansa na pozytywne załatwienie tego wniosku. Pan Burmistrz potwierdził, że tak i przekazał, że przygotowano już umowę dla tej osoby i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zostanie ona podpisana.
            Radny Orent nawiązał „do przejść”  i do zapowiedzianej przez Burmistrza rozmowy z Dyrektorem GDDKiA i poprosił, by zapytać też o przejście w Suchatówce, czy będzie tam można zrobić „to na przycisk”. Pan Burmistrz zapewnił, że oczywiście to również zostanie poruszone.
            Pani Wodniak-Kuraszkiewicz wróciła do tematu poruszanego na posiedzeniu Komisji o inwestycję dotyczącą 2 kurników w Wielowsi. Burmistrz oświadczył, że w tej sprawie wystąpiono o opinię biegłego i zbierane są dokumenty do wydania tej ostatecznej decyzji. Teraz, pod względem formalnym ta decyzja została odrzucona.
            Radna Wodniak-Kuraszkiewicz przypomniała o zadanym na jednym z wcześniejszych posiedzeniu pytaniu o gazyfikacje w rejonie Godzięby i Chrząstowa ( ilość złożonych wniosków).  Pan Burmistrz odpowiedział, iż tym tematem się jeszcze nie zajmował.
            Kolejno, głos zabrał pan D.S., który na wstępie podziękował panu Burmistrzowi za działania „w kierunku domku holenderskiego”, bo po nawałnicy boryka się z dużymi problemami, dlatego prosi wszystkich o pomoc.  Mieszkaniec jednocześnie zapytał Burmistrza o to, na jakim etapie jest załatwienie tego domku holenderskiego.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że to jest kwestia związana ściśle z działalnością pana Burmistrza , nie dotyczy Rady i poprosił, by pan D.S. rozmawiał o tym w gabinecie Burmistrza, a nie na forum Rady. Pan D.S. oświadczył jeszcze, że ma żal do MGOPS dlatego , że nie został powiadomiony o tym, że oddał jego rodzinę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Nikt ich o tym  nie powiadomił, a mogli się „przecież dogadać”.  Pan D.S. ponownie zaapelował o pomoc.  Przewodniczący Rady ponownie wskazał na pana Burmistrza , jako organ właściwy do zajęcia się tą sprawą, jak również na MGOPS.
                                         Pan W.- mieszkaniec  ulicy Kwiatowej w Gniewkowie wystąpił z zapytaniem o to, kiedy  konkretnie otrzymają informację o tym, „co dalej z naszą drogą’ i jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie złożonej petycji; czy droga będzie uwzględniona w budżecie na rok 2019 i w tym roku będzie realizowana. Mieszkaniec przypomniał, że ta droga była planowana już wiele lat temu, a mieszkańcy „jak mieli błoto i kurz, tak błoto i kurz mają”. Pan Straszyński powiedział, że 4 grudnia 2018r. weszła wżycie ustawa o funduszach dróg samorządowych „i mamy nadzieję właśnie, że w roku 2019 skorzystamy z tej ustawy i będziemy mogli zdobyć dofinansowanie właśnie przede wszystkim też do drogi Kwiatowej”.  Pani Iglewska przypomniała o drodze ul.Kolejowa-Bąbolin.
                                     Pani Zdrojewska zapytała natomiast o konkretną odpowiedź w sprawie drogi Szadłowice-Więcławice. Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym przypadku jest podobnie , jak w kwestii ul.Kwiatowej, czy innych dróg , które wymagają natychmiastowej naprawy, albo przebudowy –„chcemy przeprowadzić inwentaryzację i kalkulacje tych dróg, które są na terenie Gminy Gniewkowo i stworzyć plan, na podstawie którego będziemy je realizować według największych potrzeb.
                                     Pan Karol Smoła zapytał, czy Burmistrz planuje obecność na wiejskim zebraniu wyborczym 02.01.2019r. Pan Straszyński zapewnił, iż ma zamiar być na wszystkich zebraniach sołeckich, a jeśli na którymś nie będzie – będzie Zastępca. Sołtys zaznaczył, że na tym zebraniu poruszone zostaną tematy ważne dla Sołectwa.
                                     Pani Joanna Kowalska podkreśliła, że chciałaby zabrać głos w kwestii funduszu MGOKSiR na przyszły rok, który dziś  został zatwierdzony. Pani Dyrektor przyznała, że kwota 1.200.000 zł, nie jest mała, ale na działalność merytoryczną jest to budżet niewystarczający. Pani Kowalska powiedziała też, że Ośrodek jest zapewne jedyna instytucja , która nie złożyła planu finansowego na rok  2019, ponieważ poruszała temat tego budżetu i negocjowała z panem Burmistrzem jego wysokość, choć z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej, nie poświęcono na to odpowiedniej ilości czasu.  Odwołując się ponownie do niemałej kwoty – 1.200.000 zł na rok przyszły , pani Dyrektor wskazała na koszty stałe Ośrodka, na które składają się m.in. koszty utrzymania obiektów (siedziba przy ul.Dworcowej, sala widowiskowo-sportowa przy SP Nr 1 ul.Toruńska, kompleksem ORLIK, stadionem miejskim wraz zapleczem socjalnym, boiskiem wielofunkcyjnym na osiedlu oraz Klub MOZAIKA). Do tego dochodzą koszty zatrudnienia 15 osób. Pani Kowalska podkreśliła, że w tym miejscu chciałaby zdementować informacje pojawiające się w „naszym otoczeniu – medialnym i lokalnym- pensje pracowników Ośrodka Kultury w połowie oscylują w granicach minimalnej krajowej”.  Jednostka nie posiada funduszu socjalnego, a ze względu , że ostatni rok był bardzo trudny pod względem zaangażowania środków - nie zostanie wypłacona druga transza premii, na które pracownicy zdaniem pani Dyrektor zasługują. Pani Dyrektor przekazała, że gdyby nie refundacje, jakie rok rocznie otrzymuje placówka z PUP- nie byłoby 2-3 etatów, a nie  może być tak, że zatrudnienie uzależnione jest od pozyskania tych refundacji, „bo raz te środki są wcześniej, raz są później, a raz osoby, którym chcemy przedłużyć te umowy – wcale się nie kwalifikują”.  Nie  może też być tak, że pracownicy się ciągle zmieniają na takich, którzy się kwalifikują do zatrudnienia w ramach refundacji, by była ciągle taka ich rotacja, bo to nie sprzyja charakterowi pracy Ośrodka.  W szczególności –pani Dyrektor chciała zwrócić uwagę na budżet przeznaczony na imprezy, który stanowi różnice między kosztami stałymi a dotacją podmiotową. W 2019 roku na różnego rodzaju imprezy , na działalność merytoryczną Ośrodek ma 203 tys. zł. Wychodzi z tego: 40 tys. zł na imprezy sportowe , 162.500 zł na imprezy kulturalne i rozrywkowe ( z pogranicza rekreacyjnego) i łącznie to tylko 16 imprez, w tym 7 z budżetem do 500 zł. Taki budżet wystarcza na drobny poczęstunek , na ciastka, wodę z cytryną i ewentualnie wiązankę kwiatów za 30 zł dla wykonawcy podczas jakieś uroczystości. Zdaniem pani Kowalskiej Gniewkowo zasługuje, by pod względem kulturalnym więcej się tu działo. Pani Dyrektor stwierdziła, że można też zarzucać , że Ośrodek robi za mało „od siebie”, ale ci, którzy współpracują z nim od lat mają chyba jednak inne zdanie-„tam gdzie  można – wykorzystujemy własne kontakty, ale one już też się nam wyczerpują”.  Ktoś może pomóc raz, drugi, trzeci, ale nie będzie tego robił latami za darmo, tylko dlatego „że nas lubi”.  Pani Kowalska wyraziła przypuszczenie, że z czasem mieszkańcy będą mieli za złe nie tylko jej , ale też do komuś, kto może za chwilę będzie zarządzał tą instytucją, ale też  wszystkim, którzy kreują ten budżet, że niewiele się dzieje w Gniewkowie i na terenie Gminy. Zdaniem pani Dyrektor – to zbiorowa odpowiedzialność. W pierwszej wersji budżetu we wrześniu na imprezy przeznaczona była kwota 300.000 zł, to był plan. Ta kwota wiązała się z badaniami socjologicznymi, jakie w tym roku przeprowadzono wśród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów o to, co chcieli, aby się w Gminie i mieście działo. Padły różne propozycje, w tym propozycje od młodzieży i ten plan wydatków na kwotę 300.000 zł zawierał takie wydarzenia, jakie pojawiły się w opiniach mieszkańców.  Później ten plan został dużo zmniejszony , „został ścięty o 47 tys. zł”, a potem jeszcze o 50.000 zł i to wystarczy tylko na stałe imprezy. Pani Kowalska powiedziała też, że można spierać się o to, czy kwota 95 tys. zł na Dni Gniewkowa- to dużo, czy mało, bo w zależności od tego kto będzie zaproszony- to może być bardzo dużo, ale i też bardzo mało, czy średnio, o tym można dyskutować. Pani Dyrektor miała jednak nadzieje, że skoro opinie mieszkańców się powielały z różnych stron, to warto by to było zrealizować. Dla porównania kwoty , jaka jest zaplanowana na rok 2019, pani Dyrektor podała, że w 2015r. było 250 tys. zł na imprezy , w 2016r.- 196 tys. zł, a w 2017r. – 191 tys. zł. Ten rok był wyjątkowy i na imprezy było 389 tys. zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż na rok przyszły. Pani Dyrektor wyraziła przypuszczenie, że chyba wszyscy odczuwają to, iż Gniewkowo obecnie jest skłócone, poranione, a kultura to jedyna płaszczyzna, na której można się spotkać. Siła oddziaływania kultury i wszystko to, co pozytywnego niesie – jest jedyną okazja integracji ludzi, bo na wielu innych płaszczyznach „już się nie daje rady”. Pani Kowalska poprosiła o rozważenie kwestii zwiększenia tego budżetu. Kładzenie chodników, czy drogi – to ważne zadania, ale również kultura jest zadaniem własnym Gminy i też trzeba ją prowadzić na odpowiednim poziomie, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia i możliwości.  Pani Dyrektor odesłała też do wspomnianych badań- do dokumentu p.n. „Diagnoza kulturalna Miasta i Gminy Gniewkowo”, jaki dostępny jest na stronie Ośrodka. W skali kraju- osoby wykluczone kulturalnie stanowią ¾ populacji i należałoby dążyć, „by w naszej małej ojczyźnie ten czynnik nie był tak wysoki”.  Według pani Kowalskiej – dotyczy to głównie młodzieży, bo jeśli nie zaproponuje się jej czegoś tutaj, na miejscu- to ona ucieknie niekoniecznie do innych miast np. Bydgoszczy, czy Torunia, ale czy Gniewkowo nie zasługuje na to, by tu działy się fajne rzeczy. Pani Kowalska podkreśliła, że młodzież może też uciec w świat wirtualny , jeśli nie zaproponuje się na zewnątrz czegoś wartościowego, czegoś inspirującego. Zwróciła także uwagę na to, że Ośrodek kultury  nie zostawia po sobie dróg, chodników itp., a wrażenia, wspomnienia, emocje i „to może pomóc jakoś budować ten lepszy świat”. Pani Dyrektor zaprosiła do „tego wspólnego budowania”, by przy takich kosztach stałych- ok. 1 mln zł dorzucić może jeszcze 50 tys. zł, czy więcej. Ośrodek kultury ma dobra bazę, ma pracowników, którzy chcą „robić kulturę”, jak najwięcej wydarzeń. Jeśli jednak ten budżet taki zostanie, to może się również okazać, że nie ma potrzeby takiego zatrudnienia, tyle obiektów. Życzyła też takiej dyskusji, by można było się zastanawiać jakie imprezy robić, a nie czy je w ogóle robić. 
Burmistrz oświadczył, iż nie chciałby brać odpowiedzialności za to, co działo się kiedyś, a budżet który ustalono 15.11.2018r. był „planowany przed jego przyjściem” . Pan Straszyński przyznał, że to wszystko, co mówiła pani Dyrektor to ważne sprawy i ważne rzeczy i w ciągu roku, o ile sytuacja finansowa na to pozwoli- „będziemy wspierać GOK i działania tak, by te kwoty na te imprezy się znalazły”.
Radny Stefański pogratulował wystąpienia, które świadczy o jej zaangażowaniu.  Zdaniem radnego nikt pani Kowalskiej nie odbierze wszystkich zasług i całej jednostki, bo nigdy nie słyszał złego słowa na współpracę z Ośrodkiem.  Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza- dodał, że budżet zawsze można zmienić  i zaapelował do Przewodniczącego Rady i Burmistrza, by go zwiększyć i żartobliwie zwrócił uwagę na fakt, iż ta jednostka ma najwięcej radnych w Radzie.  Pan Stefański powiedział też, że zaniepokoiło go jedno zdanie pani Kowalskiej, kiedy mówiła, że „gdy będę kierowała, albo ktoś inny”, które przypomniało mu wspominany już kiedyś cytat z mediów o  „nekrologach trupów z szafy Burmistrza Roszaka”, a to z kolei przywołało skojarzenie z „gawiedzią średniowiecza, jak patrzyli na patroszenie skazańca, żeby tak ludzi nacieszyć”.  Radny  przyznał, że ludzi może i cieszy, jak urzędnik jest zwalniany i powiedział, by pani Dyrektor się uspokoiła, bo to są zapewne tylko jakieś pogłoski w przestrzeni publicznej, że miałby być ktoś inny  za nią, bo jest ona twarzą tej instytucji.
Radny Gremplewski przypomniał natomiast, że na ostatnim posiedzeniu Komisji problem funkcjonowania Ośrodka zgłaszał panu Burmistrzowi i radnym. To, że dziś nie złożył oficjalnie poprawki do budżetu wynikało z rozmowy z Burmistrzem i Zastępcą, którzy zapewnili, że przynajmniej w wysokości 50.000 zł te środki  znajdą, bo zdaniem radnego 1.250.000 zł w budżecie – „to absolutnie pozycja wyjściowa , od tego powinniśmy zaczynać rozmowy na temat budżetu Ośrodka Kultury”.  Radny przekazał, że dziś zwolnił się kolejny pracownik  Ośrodka, który „jest sprawdzony w bojach” i niej jest łatwo zastąpić kogoś, kto pracuje kilka lat i się sprawdza. I takich pracowników odeszło kilku.  Pan Gremplewski poprosił o „pochylenie się nad tą sprawą”, ponieważ „zaszłości”, jakie dotknęły Ośrodek nie są od wczoraj.  Ośrodek chce robić więcej, na wyższym poziomie, by sołtysi byli zadowoleni, ale wszystkie koszty rosną, a koszty stałe są na wysokim poziomie. Radny wyraził nadzieję, że zarówno Rada, Burmistrz, Zastępca – wspólnie pochylą się nad tym problemem.  Burmistrz wyraził opinię, że problem jest złożony, ale przede wszystkim trzeba zrobić wszystko, by te brakujące środki zdobyć w ramach środków unijnych, bo jest dużo różnych inicjatyw, o które można było się starać w ostatnich latach, aby  też środki w kulturze pozyskać.  Według informacji Burmistrza– takich starań na większą skalę nie prowadzono, nie praktykowano.  Jeśli wszyscy razem będą się starać, by takie środki pozyskiwać, to będzie tylko lepiej.
Radny Otremba zapytał o wielkość kosztów stałych Ośrodka miesięcznie, albo rocznie. Pani Dyrektor nie odpowiedziała na to pytanie.
                     Pan D.S. wystąpił z prośbą do radnych o pomoc, by poprosić panią Kierownik o wycofanie sprawy, „bo nie chcą po sądach targać się” , by zrobić to przede wszystkim dla dobra rodziny. Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest to sprawa, z którą mieszkaniec winien zgłosić się do Burmistrza, bądź do pani Kierownik  i nie poruszać jej na forum Rady. Pan D.S. dodał tylko, że rodzina się stara, jak może, wystąpili do firmy o pustaki.  Prowadzący obrady kolejny raz poprosił, by pan D.S. rozmawiał w tej sprawie z panem Burmistrzem i panią Marczak.
Mieszkaniec ul.Kwiatowej zgłosił, iż nie jest usatysfakcjonowany wcześniejszą odpowiedzią Burmistrza, ponieważ zainteresowani dalej nie wiedzą , kiedy będą mogli konkretnie, merytorycznie porozmawiać na temat budowy ul.Kwiatowej. Na chwilę obecną to nie jest nic konkretnego, a dla mieszkańców to dosyć palący temat.
Burmistrz przyznał, że rzeczywiście jest to „palący temat”, ale „palący” też dla innych mieszkańców na terenie Gminy.  Jak już wcześniej pan Straszyński powiedział, będzie robiona pełna kalkulacja  i inwentaryzacja wszystkich ulic i jak już będzie znany problem – to prace będą szeregowane według największych potrzeb i mieszkańcy będą o tym informowani na bieżąco. Pan Burmistrz dodał, że nie da się teraz , dzisiaj, kiedy piastuje stanowisko od 3 tygodni- jednoznacznie powiedzieć , kiedy te inwestycje się zaczną – „z tym tematem trzeba się przynajmniej zaprzyjaźnić”.
                          Przewodniczący Rady przekazał, że kolejna sesja zaplanowana została na dzień 28 grudnia 2018r.  i będzie miała ona dwie części: roboczą o godz. 1100  (UM) i uroczystą o godz. 1300 , która odbędzie się w MGOKSiR w Gniewkowie.  Zapowiedział też wspólne posiedzenie Komisji o godz. 1030 .

Ad.8  Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.
O godzinie 1650  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia IV obrad.
Na koniec, Przewodniczący Rady poinformował jeszcze  zebranych o pogrzebie radnego- ś.p. Romana Kubickiego, który odbędzie się dnia 22 grudnia 2018r. o godz. 1200.|
Radny Szymon Krzysztofiak złożył też przybył na sesję okolicznościowe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 89
28 lutego 2019 12:38 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 15:21 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 14:39 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [32_iii_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl