Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 zobacz archiwum »

Protokół Nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na IV sesji w dniu 19.12.2018r.

Protokół Nr III/2018

z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2018r.
w sali  nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

 

Ad.1 Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

                                          Działając na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994)- Przewodniczący Rady o godz. 1500  dokonał otwarcia III sesji Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie, że uczestniczy w niej 14 radnych (brak radnego R.Kubickiego), co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
                                          Kolejno,  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na obrady - radnych, jak i zaproszonych gości, mieszkańców oraz  sołtysów z terenu Gminy – (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Kolejno, prowadzący obrady zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad, który radni otrzymali, a dodatkowo  jest też wyświetlany na sali obrad, a propozycja ta została przez radnych  przyjęta.
Proponowany  porządek obrad:                                                                 

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny :
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu  na 2018 rok:
  - przedstawienie projektu  uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały,

b)obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)   przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
7.Interpelacje i zapytania  radnych.
8.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
9.Zamknięcie  obrad sesji.

Przewodniczący Rady  powiedział, że zgodnie z ustaleniami ze wspólnego posiedzenia Komisji proponuje wprowadzenie zmiany polegającej na wprowadzeniu  w pkt 6 lit. a projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu) . Jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty, wówczas automatycznie pozostałe uchwały przesuną się, począwszy od lit. b do lit. f .

Kolejno, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmiany porządku obrad. W głosowaniu imiennym za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 14 radnych obecnych na sesji.  Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kolejno, głosowano przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowaną zmianą. W głosowaniu imiennym za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych obecnych na sesji.  Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Przyjęty  porządek obrad:                                                                

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny :
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
  a) powołania Skarbnika Gminy:
  - przedstawienie projektu  uchwały,
  -dyskusja,
  -przyjęcie  uchwały,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu  na 2018 rok:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d) ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

f) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”:
- przedstawienie projektu  uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Interpelacje i zapytania  radnych.
8.Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
9.Zamknięcie  obrad sesji.


Ad. 3 Przyjęcie protokołu z I sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  I  sesji, która odbyła się w dniu  21  listopada 2018r.  był wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z I sesji . Przy użyciu imiennego wykazu radnych przeprowadził głosowanie, prosząc kolejno radnych o określenie się, czy są „za”, czy „przeciw”, czy „wstrzymują się od głosu”.
Podsumowując wynik głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem protokołu  głosowało 14 obecnych na sesji radnych i tym samym protokół  został przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z II sesji.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z  II  sesji, która odbyła się w dniu  28  listopada 2018r.  był również wyłożony  w biurze Rady i zamieszczony w BIP-ie. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zastrzeżenia, bądź uwagi  do tego protokołu. Nie było żadnych uwag i prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie przyjęcie protokołu z II sesji . Podsumowując wynik imiennego głosowania Przewodniczący Rady podał, że za przyjęciem tego protokołu  głosowało 14 obecnych na sesji radnych i tym samym  został on przyjęty.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu

 

Ad. 5 Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza.
Burmistrz poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbył spotkania: z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie możliwości przyspieszenia rozliczenia wniosku o płatność (który został złożony zaraz po tym spotkaniu) kwoty ponad 1,5 mln zł dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie.  Zadanie to zostało odebrane 16.08.2018r. Burmistrz poinformował też o spotkaniu w UM w celu podpisania aneksu na fontannę na Rynku- teraz „aneks ten jest przedłużony do 30.06.2019r.”, a także o spotkaniu w związku z wnioskiem złożonym o płatność dotyczącym wybudowania boiska przy Szkole Branżowej. Wniosek dotyczy kwoty ponad 100 tys. zł i „również  tutaj od sierpnia nie było żadnych monitów w sprawie przyśpieszenia tej płatności”. 22.11.2018r. odebrana została ulica Piasta i tego samego dnia złożono wniosek o płatność  - prawie 460 tys. zł. Pan Straszyński przekazał też informację o spotkaniu w Łupiance, w którym brał udział w ubiegły piątek, zorganizowanym przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w sprawie zasad przyznawania dotacji na zakup wozów bojowych dla OSP.  W poniedziałek Burmistrz spotkał się natomiast w Urzędzie ze wszystkimi Prezesa OSP działającymi na terenie Gminy .  W dniu dzisiejszym natomiast  odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD „Czarnoziem na Soli”.  Następnie, pan Burmistrz przedstawił stan finansów  Gminy na dzień 29 listopada 2018r.:
-dochody- stan środków na rachunku bankowym- 80 tys. zł;
-subwencja wyrównawcza -347.094 zł;
-subwencja równoważąca- 22.994 zł;
-podatki od osób fizycznych i prawnych- 800 tys. zł;
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-750 tys. zł;
-pozostałe dochody- 58.300 zł;
-II cz. ulicy Piasta (o ile wpłynie) – to kwota 458.502 zł;
-kwota ze środków RPO za  termomodernizację - 1.576.000 zł.
Dochody mamy na poziomie 4.094.000 zł i „to są szacunkowe dochody”.
Kolejno pan Straszyński przedstawił szacunkowe wydatki:
-61.080 zł – faktura na plac przy cmentarzu w Ostrowie;
-73 tys. zł- wykup wierzytelności;
-2.350.000 zł- faktura ul.Piasta;
-33 tys. zł- faktura za „nadzór ul.Piasta”;
-2.800 zł- faktura za nadzór za „wejście do Przedszkola”;
-265.141 zł – faktura – trybuny;
-15.500 zł- podział działek pod ścieżki rowerowe;
-20 tys. zł- odsetki od kredytów;
-250.00 zł- rata kredytów;
-71.900 zł- dotacja MGOKSiR;
-8.500 zł –dotacja  MGBP;
-1.091.000 zł – zasilenie SZAES;
-93 tys. zł- zasilenie MGOPS;
-122.100 zł- ZUS i podatki od wynagrodzeń ;
-174 tys. zł- wynagrodzenie za grudzień UM;
-300 tys. zł wydatki bieżące;
-6.782 zł – odpis podatku rolnego na Izby Rolnicze.
Razem, wydatki wynoszą 4.940.000 zł- „w budżecie brakuje około 900.000 tys. zł”.  Burmistrz oświadczył, że „sytuacja jest bardzo ciężka, dlatego też złożyliśmy wniosek o uruchomienie kredytu na pokrycie tego deficytu i zobaczymy, jak to zostanie rozpatrzone”.  „Zaistniała sytuacja powstała w wyniku inwestycji, które nie mają pokrycia w dochodach- zbyt duże zostały wydatki poczynione w stosunku do planowanych dochodów i mamy zagrożoną płynność finansową Urzędu”.
Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  Następnie radny Krzysztofiak sam zadał pytanie o to, czy został złożony wniosek o płatność na inwestycję dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej, bo nie usłyszał tego w informacji. Burmistrz potwierdził i dodał, że wniosek jest obecnie rozpatrywany w PROW-ie, ale jest to sytuacja taka, że PROW przekazuje wszystkie wnioski, które zostaną rozpatrzone do ARIMR i tam ciężko będzie otrzymać tę dotację w tym roku. Są zapewnienie, że teraz „pracownicy pracują nad tym i zobaczymy, jak to będzie wyglądało- w poniedziałek mam dostać informację”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i prowadzący obrady zapowiedział głosowanie w sprawie przyjęcia informacji pana Burmistrza.

W głosowaniu imiennym za przyjęciem  informacji opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych. Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 6 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) powołania Skarbnika Gminy:

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez pana Burmistrza.
Pan Straszyński przekazał, że wnosi do Rady o powołanie Skarbnika Gminy w osobie pani Wioletty Kucharskiej, a następnie przedstawił uzasadnienie projektu przedłożonej uchwały. Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję. Ze swej strony zaznaczył, że radni przed sesją otrzymali nowy projekt uchwały, który różni się od poprzedniego uzasadnieniem i ten projekt jest przez Radę rozpatrywany.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta.  Radny Stefański stwierdził, że wypadałoby pogratulować nowemu Skarbnikowi, co radni i zebrani na sesji  potwierdzili oklaskami.
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr III/17/2018 - załącznik nr 10.

b) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu  na 2018 rok:

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie zmian proponowanych w budżecie Gminy. Po wystąpieniu pani Kucharskiej otworzona została dyskusja. Radna Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała panią Skarbnik  o przyczynę  dokonania zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w  rozdziale 92 109 o kwotę 36.500 zł, która zaplanowana była na budowę świetlicy w Kaczkowie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz, który oświadczył, że na wskazanym placu wylane zostały fundamenty i wiadomo było, iż w tym roku więcej nic nie zostanie już zrobione i po rozmowie z panią Sołtys stwierdzono, że „będziemy planować te wydatki na rok 2019”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu  na 2018 rok opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta.  
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr III/18/2018 - załącznik nr 12.

c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019:

Przewodniczący Rady poprosił ponownie  panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Po wystąpieniu pani Kucharskiej otworzona została dyskusja.
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019 rok opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta.  
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr III/19/2018 - załącznik nr 14.

d) ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019:

Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik zaznaczając, że w przypadku tego podatku stawki również pozostają na poziomie roku 2018, a następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
W tym punkcie również nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019 opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta.  
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr III/21/2018 - załącznik nr 16.

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019:

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały podkreślając, że stawki tego podatku również proponuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie, a następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
W tym punkcie także nie  było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019 opowiedziało się 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta.  
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr III/21/2018 - załącznik nr 18.

 

f) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”:

Przewodniczący Rady poprosił panią Sekretarz o omówienie projektu uchwały. Po wystąpieniu pani Pęczkowskiej otworzona została dyskusja
Nie było chętnych do zabrania głosu i dyskusja została zamknięta, a następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” głosowało 14 obecnych na sesji radnych, tym samym została ona przyjęta.  
Imienny wykaz tego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a przyjęta uchwała Nr III/22/2018 - załącznik nr 20.

Ad.7 Interpelacje i zapytania  radnych.


                                        Przewodniczący Rady  zapytał, czy ktoś z radnych chciałby może przedstawić jakąś interpelację, bądź zapytanie.
                                        Radny Stefański przedstawił treść interpelacji dotyczącej oświetlenia przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 15 w miejscowości Szadłowice-Kolonia oraz o ustawienie tam wiaty autobusowej (interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).
                                         Pan Stefański zgłosił też interpelację dotyczącą wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze szlakowej prowadzącej z Szadłowic do Więcławic (treść interpelacji stanowi załącznik nr 22 do protokołu). Radny nadmienił, że odcinek tej drogi w ostatniej kampanii wyborczej był „okrętem flagowym”  wszystkich kandydatów na stanowisko Burmistrza, więc mieszkańcy Więcławic oczekują realizacji tego zamierzenia.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz chciałby się ustosunkować do poruszonych kwestii, na co pan Straszyński zaprzeczył. Prowadzący obrady zapytał, czy to oznacza, że pan Burmistrz udzieli pisemnej odpowiedzi, co pan Straszyński potwierdził.
                                         Radny Janusz Bożko przekazał, że na jego ręce pan Mateusz Wesołowski złożył petycję mieszkańców ul.Kwiatowej o inwestycję drogową na rok 2019, której treść następnie odczytał. Pan Bożko zaznaczył, iż patrzył w projekt budżetu na rok 2019 i tam tej ulicy nie ma. Dodał także, że pan Wesołowski „podpierał się też nazwiskiem radnego Pułaczewskiego, że to było w budżecie, a zostało to wycofane”.  Pan Pułaczewski wyjaśnił, że ulica była zgłoszona do realizacji w przypadku wzięcia kredytu, a ponieważ Rada go nie przegłosowała – ta ulica została wycofana. Pan Bożko oświadczył, że składa zatem petycję w tej sprawie do Urzędu.
                                          Radny Orent w imieniu mieszkańców Suchatówki wystąpił natomiast w sprawie poprawy stanu nawierzchni drogi w tej wsi - przy lesie w stronę tartaku , aż do drogi asfaltowej w kierunku Perkowa (radny odczytał treść petycji w tej sprawie, którą złożył w biurze Rady w dniu 03.12.2018r.- treść petycji stanowi załącznik nr 23).  Radny zaproponował, by może przywieź 2-3 wywrotki kamienia, a „jeśli chodzi o rozgarnięcia- to damy sobie radę”.
                                          Radny Pułaczewski oświadczył, iż w imieniu grupy radnych zwraca się do Przewodniczącego o pilne zlecenie prac Komisji Rewizyjnej w celu rozpoznania sprawy przyznania mieszkania przy ul.Pająkowskiego (treść wystąpienia stanowi załącznik nr 24 do protokołu).

Ad.8 Wolne głosy, zapytania i  wnioski.

Zwracając się do Przewodniczącego Rady- radny Stefański powiedział, iż lubi takie słowo- „przestrzeń publiczna”  i w tej przestrzeni krąży taka wiadomość, iż nasza Rada będzie miała drugiego Wiceprzewodniczącego. Pan Stefański zapytał, czy „to polega na prawdzie”.  Pan Krzysztofiak odpowiedział, iż „póki co, nic mu na ten temat do końca nie wiadomo, póki nie zebrała się Komisja Statutowa, nie rozpoczęły się prace –na dzień dzisiejszy Komisja Statutowa ma do poprawy statut w związku z informacją Wojewody, który zarzuca nam naruszenie prawa bodajże w 2 punktach”.  Radny Stefański powiedział, że interesuje go tylko kwestia drugiego Wiceprzewodniczącego Rady  i zapytał, czy Przewodniczący dementuje tę plotkę z „przestrzeni publicznej”. Radny Krzysztofiak odpowiedział, że „na tę chwilę-dementuje”.
                                       Radny Pułaczewski nawiązał natomiast do niepokojących zapowiedzi rządowych odnośnie podwyżek cen prądu  (65-70%) i poprosił, by uwzględnić to również w wydatkach budżetowych, bo jeśli dojdzie to do skutku, to trzeba będzie znaleźć na to pieniądze.
                                   Pan Pułaczewski powiedział, że z tego co wie, w poprzednich kadencjach próbowano zwracać się do Rządu z interpelacją dotyczące tego, że gminy opłacają oświetlenie dróg krajowych. Wciąż ta kwestia nie jest jednoznacznie rozwiązana i gminy płacą za oświetlenie przy drogach krajowych, które należą do Państwa. Radny zapytał, czy istniałaby możliwość zwrócenia się w tej sprawie do Rządu i zaznaczył, że temat ten warto byłoby poruszyć na konwencie burmistrzów.
                                   Nawiązując do wcześniejszych wystąpień w sprawie dróg- pani Grażyna Iglewska wystąpiła odnośnie ul.Kolejowej , „która też dostała na piśmie, że do końca roku będzie miała zrobioną drogę i ona nas łączy z Bąbolinem”. Dla mieszkańców Bąbolina i ul.Kolejowej – to priorytet, o który walczą już chyba 3 kadencję- „ciągle się nam obiecuje, obiecuje i do lamusa się nas spycha”.  Pani Sołtys zapytała o szansę na realizację tej drogi. Burmistrz odpowiedział, że nie chciałby „brać odpowiedzialności za ostatnie 12 lat”, ale będą prowadzone prace nad budżetem na 2019 rok i priorytetem dla niego będą drogi, oświetlenie , kanalizacja i wodociąg- „tak, że tutaj będziemy się temu przyglądać”. Pan Straszyński zaznaczył jednak, że nie chciałby dziś składać oświadczeń, że ta droga akurat będzie zrobiona w roku 2019.  Pani Iglewska podkreśliła, że przez wiele lat (przynajmniej przez ostatnie 2 lata) – na tej drodze nic nie było robione – „równiarka przejechała i to wszystko i tylko robiła większe dziury, większą szkodę na tej drodze, w tej chwili ta droga jest w katastrofalnym stanie”. Tą drogą ludzie jeżdżą rowerami do pracy chodzą do Ośrodka, jeździ tam autobus szkolny, a jak jest wypadek- to służy za objazd. Dlatego pani Sołtys poprosiła o „jakieś zabezpieczenie, wyrównanie” tej drogi, by można było ją użytkować. Pan Straszyński powiedział, że wyśle pracownika, by zdał relację, jak to wygląda w rzeczywistości.
                                   Radna Wodniak-Kuraszkiewicz zapytała, czy Burmistrz posiada może jakieś informacje na temat planowanej sieci gazowej w miejscowości Godzięba i Chrząstowo. Pani Wodniak-Kuraszkiewicz dodała, że swego czasu od pani Sołtys mieszkańcy otrzymali wnioski do składania do Urzędu. Radna zapytała o stan liczbowy, jeśli chodzi o zainteresowanie tym tematem, jak wygląda to od strony formalnej.  Burmistrz odpowiedział, że z tym tematem się jeszcze nie zapoznał i udzieli odpowiedzi, jak już to zrobi.
                                      Sołtys Sołectwa Więcławice powiedziała, że pod koniec września do Urzędu złożony został wniosek i uchwała dotycząca przeniesienia środków z funduszu sołeckiego. Chodzi o środki na ogrzewanie świetlicy. Pani Zdrojewska zapytała, czy zostanie to jeszcze rozpatrzone.  Pan Straszyński powiedział, że zapozna się z tematem i odpowie na piśmie.  Pani Sekretarz zaznaczyła, że w chwili obecnej zmian nie można już dokonywać , bo w ramach tego funduszu zmiany można robić do końca października.  Pani Zdrojewska podkreśliła, że wniosek składany był we wrześniu, a w październiku nie było sesji. Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz może się tej sprawie przyjrzeć i to sprawdzić, co pan Straszyński potwierdził.
                                       Wiceprzewodniczący Rady zwracając się do Burmistrza przekazał, że Sołtys w Wielowsi się „ostatnio w ogóle wykluczył z działalności i w ogóle nie złożył zapotrzebowania i pisma i nie została w ogóle wieś ujęta w tych dofinansowaniach sołeckich”. Radny zapytał, czy byłaby możliwość, by jednak na rok przyszły wieś ten fundusz jednak dostała.  Będzie wybierany nowy Sołtys i on byłby „bez żadnych środków, bez niczego”.   O głos poprosiła pani Sekretarz, która przypomniała, że była już raz taka sytuacja z innym sołectwem , też nie został złożony wniosek na kolejny rok budżetowy i wówczas wniosek złożony został później, ale wymagało to zgody Rady Miejskiej.  Wniosek zatem musiałby zostać złożony w tym roku, po zebraniu  wiejskim, zgodnie z jego ustaleniami , a następnie winien być przedłożony Radzie, która zdecyduje, czy ująć to w budżecie, czy nie.
                                          Pan Kołpacki nawiązał do wypowiedzi pana Burmistrza na temat tego, że jednym z priorytetów dla niego będzie „kanaliza”- tworzenie systemów kanalizacyjnych.  Pan Sołtys zapytał, czy miał tu również na myśli Szadłowice – Edwinowo, a jeśli nie, to chciałby to zgłosić. Pan Straszyński poprosił, by złożyć w tej sprawie wniosek, a w sprawie kanalizacji zamierza przeprowadzić inwentaryzację miejscowości , które nie są podłączone do kanalizacji i zrobić plan, by następnie pojechać z nim do Urzędu Marszałkowskiego i zorientować się jakie będą środki z nowego programu na lata 2019-2023.  Radny Pułaczewski zasugerował, by do tej inwentaryzacji „dołączyć też taką ankietę ile osób zamierza się podłączyć pod tę kanalizację”. Pan Pułaczewski powiedział, że na niektórych ulicach w Gniewkowie ludzie mają przydomowe oczyszczalnie i nie byli tym w ogóle zainteresowani, a ta kanalizacja „prawie była tam robiona”.  Pan Straszyński powiedział, że  zgodnie z dyrektywą UE wszystkie przydomowe oczyszczalnie muszą mieć atesty i jeśli to mają, to oczywiście nie muszą się podłączyć do zbiorowej sieci, a jeśli nie- to z mocy prawa muszą.
                                       Radny Chrzanowski powiedział, że modernizacja ul.Piasta już się zakończyła, a w projekcie nie było wjazdu do marketu MILA. Z tego, co  się orientuje

były w tej sprawie interwencje mieszkańców i radnego z poprzedniej kadencji – pana Ratajczaka. To niewielki obszar, ale wjazd jest uciążliwy i cały czas nic się tam nie dzieje i radny chciałby wiedzieć , jak sytuacja wygląda, bo z tego co się orientuje- to teren Gminy.  Zdaniem Burmistrza, to raczej teren KSM i można ze Spółdzielnią rozmawiać , jak widzi dalej- dalsze funkcjonowanie tego terenu.
                                      Radny Bajerowski poruszył problem zgłaszany przez mieszkańców budynku Ostrowo 1, którzy proszą o utwardzenie terenu wokół obiektu. Po opadach , to „tam jest stawek, nie mogą przejść do mieszkania od strony Wierzchosławic-Wielowsi, tam jest naprawdę bagno, jak popada”. Burmistrz oświadczył, że zostanie to jutro przekazane do Przedsiębiorstwa Komunalnego.
                                         Pan Gremplewski nawiązał natomiast do tematu poruszonego przez pana Chrzanowskiego i powiedział, że jeśli zjazd do sklepu MILA jest rzeczywiście własnością KSM - to czy  Burmistrz może zapytać o zamiary w zakresie remontu tego miejsca, czy może Gmina ma w tym partycypować, czy Spółdzielnia zrobi to we własnym zakresie.  Burmistrz zobowiązał się do telefonicznej rozmowy z Prezesem KSM z Inowrocławia i udzielenia odpowiedzi na następnej sesji.
                                            Pani Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz oświadczyła, że ma serdeczną prośbę , tylko nie wie, czy kierować ją do pana Burmistrza , bo nie wie, kto z ramienia Urzędu ma kontakt z lokalnymi mediami.  Radna zaznaczyła, że chodzi jej o media internetowe, a konkretnie o portal „gniewkowo.eu”.  Dziś, w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrz przekazał „informację-propozycję na razie kredytu”, który może być konieczny do zaciągnięcia w celu zachowania płynności finansowej Gminy, a radna o tym kredycie dowiedziała się dużo wcześniej.  Zdaniem pani Wodniak-Kuraszkiewicz „takie informacje mogły być najpierw tutaj, na Radzie , a potem portal gniewkowo.eu mógłby być miernikiem wszystkich informacji dotyczących wewnętrznej pracy w Urzędzie i tego, co się dzieje”.  Radna dodała, że kampania wyborcza się już skończyła, a wszyscy są zgodni, jeśli chodzi o „różne  przedsięwzięcia prawidłowe,  pozytywne i skłonni do współpracy”, dlatego można byłoby o tym pamiętać, by tego rodzaju informacje nie ukazywały się wcześniej niż radni o tym usłyszą od pana Burmistrza.  Pan Straszyński przekazał , że w BIP ukazała się informacja o przetargu i zapewne stąd, ukazała się ta informacja na gniewkowo.eu. Zdaniem Burmistrza media działają swoimi metodami i różnymi drogami uzyskują materiały. W poniedziałek odbyło się posiedzenie Komisji i sprawy tu poruszane nie są jakąś tajemnicą. Burmistrz zapewnił, że jak najbardziej- przekaże informację do „działu promocji” , „żeby się kontaktowano bezpośrednio z eu.gniewkowo , ale te informacje, które są na BIP-ie – są oficjalne i też można korzystać”.
                                       Przewodniczący Rady przekazał, iż kolejna sesja planowana jest na dzień 19 grudnia 2018r. i poświęcona będzie budżetowi Gminy na rok 2019. Posiedzenie wspólne Komisji odbędzie się natomiast 12 grudnia 2018r. godz. 1530.
Przewodniczący Rady przypomniał Przewodniczącym Komisji stałych o konieczności przygotowania opinii na temat przedłożonego projektu budżetu, a także o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.

Ad.9 Zamknięcie  obrad Rady Miejskiej.

O godzinie 15 45  Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia III obrad .

 

           

                                           

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2018 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 129
10 stycznia 2019 15:16 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2018 13:25 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:44 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [zalaczniki_i_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl