Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Gniewkowo,dnia  03  .12.2008r.

Znak:8130-57/08

 

                

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych , dotyczących działań realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

                                   Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004r. Nr 64 , poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651)

Burmistrz Gniewkowa ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na:

1.prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych, zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, oraz na terapii skierowanej do osób dorosłych i ich rodzin w tym realizowania programów  stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania  wynosi 50.000,00zł.

2.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,które łącznie spełniają następujące warunki :

Ø      zamierzają realizować zadanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w tym mieszkańców miasta  i gminy Gniewkowo ,

Ø      prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem,

Ø      dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą , zdolną do realizacji zadania:

-udokumentowane kwalifikacje-pedagogiczne z zakresu problematyki uzależnień,

Ø      posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu ,

Ø      dysponują wiedzą na temat potrzeb środowiska  w zakresie objętym konkursem ,

Ø      przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami .

Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

3.Postępowanie konkursowe odbywać będzie się z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie i działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

 

4.Zadanie powinno być realizowane w całości  do 31.12.2009r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11– pokój nr 6 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu  w terminie do dnia       12.01.2009r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego)

z dopiskiem „Konkurs ofert – Profilaktyka 2009”.

Oferta wraz z wnioskiem przygotowana winna być w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz.U. Nr  193, poz. 1891) . Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim – pokój nr 14 oraz na stronie www.gniewkowo.com.pl .

 5.Wnioskowana dotacja nie powinna przekraczać 50% całości kosztów realizowanego zadania.

6.Oferty złożone na  innych drukach , niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych .

 

7.Oferty rozpatrzone będą przez Komisję konkursową , przy zachowaniu następujących kryteriów :

¨      merytoryczna wartość oferty,

¨      możliwość realizacji oferty przez podmiot , który ją przedstawia,

¨      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

¨      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy i posiadane środki własne ,

¨      zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu ,

¨      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem , opinie i rekomendacje ,

¨      zasoby kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację zadania.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert . Organizacje , które otrzymają wsparcie na realizację zdania – zostaną o tym powiadomione pisemnie .

Przyznanie dotacji nastąpi  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Gniewkowo, a organizacją .

W razie nieprzewidzianej zmiany budżetu wysokość przyznanej dotacji może być niższa , niż  wnioskowana w ofercie . W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

Nadzór nad realizacją zadań wynikających  z umowy prowadzić będzie w Urzędzie pracownik na stanowisku merytorycznie odpowiedzialnym  za sprawy  , zaś w sprawach wykorzystania dofinansowania – Referat Finansowy Urzędu.

8.Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku gdy :

-         nie wpłynęła żadna oferta ,

-         wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu ,

-         żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu ,

-         wystąpiła istotna zmiana okoliczności , uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

 

 

Gniewkowo, dnia 03.12..2008r.

 

 

 

Do wiadomości:

1)Referat finansowy

w/m

(B.J.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.12.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Jaworska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2008 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3851
04 grudnia 2008 11:45 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
04 grudnia 2008 11:39 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.