Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o konkursie na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2009r.

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa

o konkursie na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2009r.

 

 

 

Burmistrz Gniewkowa ogłasza konkurs na finansowe wsparcie w formie dotacji celowej zadań z zakresu sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy Gniewkowo . Łączna kwota środków przewidziana w projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na ten cel to 260.000 zł .Wysokość tych środków ulec może zmianie w procesie uchwalania budżetu .

 

1.Do składania ofert w konkursie uprawnione są kluby sportowe mające siedzibę na terenie gminy Gniewkowo uczestniczące we współzawodnictwie sportowym  w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych  . Oferty , które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym ze szczególnym uwzględnieniem:

a) rodzaju i celu zadania,

b) sposobu realizacji zadania,

c) kosztorysu, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów,

d) udziału środków własnych i posiadanych z innych źródeł,

e) zasobów kadrowych,

f)  dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego,

g) wyników we współzawodnictwie sportowym, osiągnięć, doświadczenia, referencji,

h) dotychczasowej współpracy z gminą, w tym w zakresie rzetelnego i terminowego wywiązywania się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.

Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonają indywidualnie, przyznając odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne kryteria . Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.

Podstawą do wyboru przez komisję konkursową oferty jest uzyskanie przez nią co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów.

Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządza się protokół, który przedłożony będzie Burmistrzowi w celu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.

 

2.Oferta złożona winna być na druku , którego wzór dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego www.gniewkowo.bazagmin.pl  w zakładce „aktualności” .

Do oferty załączyć należy co najmniej :

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny       oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis       tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania ofert,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

c) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,

d) finansowe sprawozdanie z działalności tj. bilans , rachunek wyników oraz informację dodatkową ( sprawozdanie merytoryczne) zatwierdzone przez stosowny organ-zarząd lub walne zebranie , w zależności od postanowienia stautu w tej sprawie ,

e) licencję klubową wydaną przez odpowiedni związek sportowy .

W przypadku występowania przez klub o wsparcie kilku dyscyplin  - na każdą z nich złożyć należy odrębną ofertę , przy czym załączniki wymienione w pkt a, b, i d dołączyć należy tylko do jednej z ofert.

W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do niej oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym osiągnięcia i doświadczenie oferenta.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Gniewkowo”.

 

3.Oferty złożyć należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie – pokój nr 6 w terminie do dnia 12 grudnia 2008r.

4.Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w Urzędzie Miejskim w ciągu 14 dni od terminu wskazanego w pkt 3  . Komisja dokona formalnej i merytorycznej oceny ofert zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gniewkowo nr XXIX/232/2008 z dnia 30.09.2008r. (treść uchwały dostępna na stronie BIP)  i wyniki swej pracy przedłoży Burmistrzowi, który dokona ostatecznego rozstrzygnięcia ofert .

 

5.Wysokość wsparcia finansowego oraz jego warunki określi umowa zawarta pomiędzy gminą a klubem sportowym, którego oferta została wybrana (wzór umowy dostępny jest na stronie  BIP).

 

6.Burmistrz Gniewkowa zastrzega sobie  z uzasadnionych przyczyn prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert .

 

 

 Podpisał

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski - Z-ca Burmistrza

 

 

Gniewkowo, dnia 21.11.2008r.                      

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2008r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2008 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 4037
21 listopada 2008 14:22 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2008 14:21 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2008 14:21 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.