Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Gniewkowo, dnia 11 grudnia 2019 r.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

 

 

 

Burmistrz Gminy Gniewkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DZ.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-326/19 (regulamin dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Gmina Gniewkowo (dalej Gmina).

 

I. Cel Partnerstwa

 

Celem Partnerstwa będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w zakresie utworzenia oraz dostosowanie miejsc przedszkolnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci w Gminie Gniewkowo.

 

Wyłonieni Partnerzy wspólnie opracują:

 1. Koncepcję planowanego do realizacji projektu w oparciu o Regulamin konkursu
  Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-326/19 z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, w szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 1. Koncepcję wdrażania i zarządzania projektem.
 2. Źródła pozyskania wkładu własnego oraz koncepcję zapewnienia trwałości projektu.
 3. Analizę dostępnych zasobów umożliwiających utworzenie miejsc przedszkolnych.
 1. Wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ww. regulaminu konkursu.
 2. Umowę partnerską określającą zasady wspólnej realizacji projektu.

 

II. Krótki opis planowanego przedsięwzięcia

 

Planowany do realizacji projekt zakłada utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz dostosowanie już istniejących w celu zwiększenia możliwości realizacji zajęć dodatkowych,  wspierających prawidłowy rozwój dzieci. Projekt będzie realizowany we wskazanych przez Gminę Oddziałach Edukacji Przedszkolnej, których prace adaptacyjne oraz dodatkowe wyposażanie zostanie przewidziane we wniosku aplikacyjnym. Liczebność grupy docelowej dostosowana będzie do wskazanych obiektów a zasady rekrutacji będą uwzględniać warunki określone w regulaminie konkursu. Odbiorcy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

 

Etapy projektu:

I etap – zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dodatkowych zajęć,

II etap – realizacja zajęć dodatkowych, wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

 

 

III. Zakres zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionym Partnerom w ramach realizowanych przez Partnerstwo projektów:

 1. Opracowanie autorskiej koncepcji projektu.
 2. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Gniewkowo.
 3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na podstawie wypracowanej koncepcji zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie.
 4. Po uzyskaniu dofinansowania opracowanie założeń zasad rekrutacji. 
 5. Wspólne zarządzanie projektem.
 6. Zarządzanie przepływami finansowymi zapewniającymi płynność finansową.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówień zgodnie z zasadami zamówień publicznych i konkurencyjności.
 8. Przygotowane dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
 9. Prowadzenie działań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością.

 

 

IV. Warunki uczestnictwa w naborze.

 

 1. Ogólne warunki uczestnictwa:

 

Oferty składać mogą podmioty spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające przygotowanie projektu zgodnie z założeniami regulaminu konkursu - pkt. 5.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniające ten warunek uznane zostaną podmioty mogące wykazać się doświadczeniem ekspertów - pracowników lub osób współpracujących z danym podmiotem (łącznie z osobami samozatrudnionymi) w skutecznym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WKP (pod uwagę zostaną wzięte jedynie projekty które otrzymały dofinansowanie). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA na podstawie listów referencyjnych.

 

 1. Posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS (w ostatnich 3 latach) - pkt. 6.

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniające ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które wykażą się doświadczeniem ekspertów w zarządzaniu projektem poprzez przedłożenie wykazu osób (osoby samozatrudnione, pracownicy, współpracownicy) w powiązaniu z projektami, w których pełniły funkcje kierownicze. W celu weryfikacji tego kryterium Gmina może poprosić o dokumentu potwierdzające (m.in. umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zakresy obowiązków itp.). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Deklarują gotowość do współpracy na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania – pkt. 7.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty zadeklarują gotowości współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - pkt. 8.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wyrażają zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty – pkt. 9.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

 

V. Kryteria stosowane przy wyborze Partnera

 

LP

Opis kryterium

Punktacja

Sprawdzenie

1.

Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w zarządzaniu projektami o wartości przekraczającej 1 mln zł. współfinansowanymi z EFS w przeciągu ostatnich 5 lat – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt -10.

20

Realizacja 1-2 projekty (5 pkt.)

Realizacja 3-5 projektów (10 pkt.)

Realizacja 6 i więcej projektów (20 pkt.)

2.

Doświadczenie delegowanych do współpracy ekspertów (min. 1 osoba) w przygotowaniu projektów w ramach działania 10.2.1 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) zakończone pozytywną oceną instytucji organizującej konkurs – ocena na podstawie informacji zaprezentowanych w pkt. 11.

40

Realizacja 1-2 projekty (10 pkt.)

Realizacja 3-5 projektów (20 pkt.)

Realizacja 6 i więcej projektów (40 pkt.)

 

 

VI. Warunki i termin realizacji

 

 1. Wybór podmiotu, nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów. Po zakończeniu naboru podmioty, które zdecydują się przystąpić do wspólnej pracy nad opracowaniem koncepcji projektu podpiszą w tej sprawie list intencyjny.
 2. Gmina Gniewkowo zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Gmina Gniewkowo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. brak akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu ze strony Instytucji Ogłaszającej Konkurs,
  2. w innych uzasadnionych przypadkach.
  1. brak porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,

 

VII. Warunki i termin składania dokumentów

 

 1. Zainteresowane podmioty, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT DDP” w siedzibie Gminy Gniewkowo, przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.

Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Decyduje data wpływu do Gminy Gniewkowo.

 1. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
 2. Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje odrzuceniem oferty
  z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania. Dokumenty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Burmistrza Gminy Gniewkowo.
  1. wykaz i CV kluczowych ekspertów (min. 1 osoba) – których udział jest planowany w przygotowaniu i realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. z 2019 r.,poz. 1781 z późniejszymi zmianami) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

 

VIII. Wyniki konkursu

 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Gniewkowo.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: niepodpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione, do unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz do odstąpienia do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Załącznik nr 1

 

OFERTA WSPÓŁPRACY

W ramach otwartego naboru Partnerów do projektu w ramach poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 1. Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę

 

 1. NIP

 

 1. Dokładny adres, telefon

 

 1. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

 

 

 

 

 1. Oświadczam, iż podmiot dysponuje ekspertami (min. 1 osoba), którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach działania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogiczne w Regionalnych Programach Operacyjnych innych województw) a wskazana kadra brała udział w przygotowaniu projektu.

 

Informacja o pozyskanym dofinansowaniu:

Wnioskodawca: ………………………………………………………………..

Tytuł projektu: ………………………………………………………………….

Wartość projektu: ….…………………………………………………………

Działanie 10.2.1 Województwa Kujawsko-Pomorskiego / inne analogiczne w pozostałych programach operacyjnych ………………………………………………………………………………………………………. (wymienić numer działania oraz program regionalny)[*]

                                          

 1. Oświadczam, iż wskazana kadra posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS w ostatnich 5 lat.

 

Informacja o doświadczeniu w zarządzaniu:

Wnioskodawca: ………………………………………………………………..

Tytuł projektu: ………………………………………………………………….

Wartość projektu: .……………………………………………………………

 

 

 1. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość do współpracy na etapie wspólnego opracowania koncepcji projektu oraz zasad zarządzania projektem oraz współpracy z Gminą Gniewkowo na etapie wspólnej realizacji projektu. /prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/.

 

 

Tak

 

Nie

 

 

 

 1. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ).

 

 

Tak

 

Nie

 

 

 

 1. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu wyrażam zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w niniejszej ofercie.

 

 

Tak

 

nie

 

 

 

 1. Doświadczenie osób (ekspertów) wskazanych w ramach oferty w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS o wartości przekraczającej 1 mln zł. w przeciągu ostatnich 5 lat.

(nazwa Projektu, okres realizacji, program operacyjny / działanie / poddziałanie, status realizatora (beneficjent samodzielny, Lider Partnerstwa, Partner finansowy), grupa docelowa, krótka charakterystyka prowadzonych działań, wartość Projektu (w części budżetu przypisanej podmiotowi do bezpośredniej realizacji), status realizacji (planowany, w trakcie realizacji, zakończony, rozliczony)).

 

 1.  

Nazwa Projektu:

Okres realizacji:

Program operacyjny / działanie / poddziałanie:

Status realizatora:

Grupa docelowa:

Krótka charakterystyka:

 

Wartość Projektu:

Status realizacji:

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

n.

 

 

 1. Doświadczenie osób (ekspertów) wskazanych w ramach oferty w przygotowaniu projektów w ramach działania 10.2.1 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (lub analogicznych w przypadku innych regionalnych programów operacyjnych) zakończone pozytywną oceną.

 

L.p.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

Nr działania oraz nazwa programu regionalnego

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczenie

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu oraz w przedłożonych dokumentach (załącznikach)
są aktualne na dzień dzisiejszy.

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….

 

 

Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………

 

 

 

Notatki Komisji dotyczące oferty i wymaganych załączników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [*] Niepotrzebne skreślić

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 238
11 grudnia 2019 13:26 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_partnera_as_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 13:26 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_partnera.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 13:25 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)