Aktualności

XVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 18 grudnia 2019 r.

Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)   w dniu 18 grudnia  2019 r.  o godz.1500  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.        

                                                                           

Proponowany  porządek obrad:                           

                                                                           

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie budżetu na 2020 rok (projekt uchwały dołączony jest do projektu budżetu):
  -wystąpienie Burmistrza Gniewkowa w sprawie projektu budżetu;
  -odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  -przedstawienie opinii  stałych Komisji Rady na temat projektu budżetu,
  -dyskusja,
  -głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027 (projekt uchwały dołączony jest do projektu budżetu):
  - przedstawienie projektu uchwały i opinii RIO,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2019:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  -głosowanie nad projektem uchwały.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewkowo na rok szkolny 2019/2020”:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2020:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Gniewkowo:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  -dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
 15. Interpelacje i zapytania radnych (art. 24 uosg).
 16. Wolne głosy, zapytania i  wnioski.
 17. Zamknięcie  obrad sesji.

                                                 

                                    

           Przewodniczący Rady
                                                                                             

            Szymon Krzysztofiak


Wspólne posiedzenie Komisji Rady odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. godz. 15:30 - sala nr 20 UM w Gniewkowie.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2019 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 261
06 grudnia 2019 12:24 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [mx2310u_20191206_105448.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2019 09:40 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_163_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2019 09:38 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [projekt_aktualizacji_lpr_gminy_gniewkowo_na_lata_20162023_12_2019.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)