Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

       z  dnia            5 grudnia 2017r.     

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.             

 

                    Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
       o  gospodarce   nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260 z
       2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 i poz. 1595 ).      

     

o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

  

                 Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży  
   następujące nieruchomości  :

  1.  w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych  :
   Gniewkowo, ul. Piasta , działki oznaczone numerami ewidencyjnymi :
   477/8, 477/9,477/16 o powierzchni łącznej 0,6168 ha , karta mapy 37, zapisane
   w księdze wieczystej KW BY1I/00042204/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
   Inowrocławiu, za cenę : 92.600,- zł,

   2. lokal mieszkalny na rzecz głównych najemców :   ul. G. Pająkowskiego Nr 6A m 20,   
   powierzchnia użytkowa lokalu wynosi : 35,80 m2,  za cenę : 90.500,- zł, do lokalu 
   mieszkalnego przynależy piwnica  o powierzchni  2,25 m2,

        udział we  współużytkowaniu wieczystym części wspólnych nieruchomości wynosi  
        38/1226 tj.  10,60 m2  gruntu , za cenę  : 600,- zł.
        Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  91.100,- zł.  
        Opłata z tytułu użytkowania  wieczystego  gruntu wynosi 1% wartości gruntu,
        płatna  jest  do dnia 31 marca każdego roku z góry .
        Opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w
        okresach nie krótszych niż jeden rok.
         Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku wielorodzinnym , na działce   
         oznaczonej  nr ewidencyjnym 579/12  o powierzchni 0,0343 ha, karta mapy 38, 
         zapisanej w KW BY1I/00031553/1  prowadzonej  przez  Sąd Rejonowy w
         Inowrocławiu .
         Podana cena nieruchomości lokalowej nie obejmuje  udzielanej przy
         sprzedaży  bonifikaty.   

         Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia 8 grudnia
         2017r.  do dnia  29 grudnia 2017r.   
 
         Wywieszono, dnia  8 grudnia 2017r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 162
08 grudnia 2017 08:03 Marek Bilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl