Aktualności

BURMISTRZ GNIEWKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ KLUBÓW SPORTOWYCH NA FINANSOWE WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY GNIEWKOWO W 2013 ROKU.

      Załącznik Nr1do Zarządzenia  Nr  130/ 2012 

                                                                                      Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 grudnia 2012 r.

 

 

Burmistrz Gniewkowa

działając w oparciu o zapisy art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm[1].), art.28  Ustawy  o sporcie  dnia 25 czerwca 2010 roku( Dz. U. Nr 127, poz. 857), art.11 ust.2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. 2003r, Nr 96, poz. 873 z późn.  zm. ) Uchwały Nr II/12/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gniewkowo

 

ogłasza otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na Finansowe wsparcie rozwoju sportu  na terenie miasta i gminy Gniewkowo w  2013 roku.

 

I Wysokość wsparcia finansowego

 

Łączna kwota środków przewidziana w  budżecie Gminy Gniewkowo na ten cel to 180.000,00 zł.

 

 Środki przeznaczone na dotacje w 2012 roku: 184.000,00 zł

 

II  Rodzaj i warunki  realizacji zadania

 

Dotacje celowe mogą  uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Gniewkowo, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1.Realizuje cel publiczny, do którego należy:

- poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

- osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

-poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo  w aktywnym stylu życia;

-promocja sportu i aktywnego stylu życia;

-umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Gniewkowo

2.Angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gniewkowa

3. Promuje wizerunek Gniewkowa jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4. Zapewni udział środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 10%

 

 Dotacja  może być przeznaczona  w szczególności na:

-realizację programów szkolenia sportowego

-zakup sprzętu sportowego

-pokrycie kosztów organizowania zawodów i uczestnictwa w tych zawodach

-pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

-wynagrodzenia kadry szkoleniowej

-organizowanie imprez sportowych

-zakup sprzętu sportowego

 

 III. Termin realizacji zadania, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1.Oferty , które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym ze szczególnym uwzględnieniem:

- znaczenia zadania dla gminy Gniewkowo

- zgodności oferty z rodzajem i warunkami realizacji zadania

- wysokości środków budżetowych  przeznaczonych na realizację danego zadania;

- wysokości środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

- ocenę przedstawionej w ofercie  kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

- analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

 

2. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonają indywidualnie, przyznając odpowiednio punkty od 0 do 5 oceniając poszczególne kryteria . Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.

Podstawą do wyboru przez komisję konkursową oferty jest uzyskanie przez nią co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów.

Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządza się protokół, który przedłożony będzie Burmistrzowi w celu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

3. Termin składania ofert

1.Oferty złożyć należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie – pokój nr 6 w terminie do dnia 15 stycznia 2013r. godz. 15.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w 2013 roku.

Koperty powinny być opieczętowane z  zamieszczonym adresem zwrotnym oferenta.

 

4. Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w Urzędzie Miejskim w ciągu 14 dni od momentu zakończenia przyjmowania ofert. Komisja dokona formalnej i merytorycznej oceny ofert zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gniewkowo Nr II/12/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. (treść uchwały dostępna na stronie BIP)  i wyniki swej pracy przedłoży Burmistrzowi, który dokona ostatecznego rozstrzygnięcia ofert .

 

5.Oferta złożona winna być na druku , którego wzór dostępny jest w załączniku na stronie BIP Urzędu Miejskiego www.gniewkowo.bazagmin.pl  w zakładce „Aktualności”. W ofercie należy wpisać rodzaj zadania ( zgodnie z  pkt. II)

 

Do oferty załączyć należy co najmniej:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis   tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania ofert,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

c) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

c)  informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,

d) finansowe sprawozdanie z działalności tj. bilans , rachunek wyników lub rachunek zysków i strat  za 2011 lub 2012 rok

e) sprawozdanie merytoryczne  z działalności za 2012 rok

 

6.Wysokość wsparcia finansowego oraz jego warunki określi umowa zawarta pomiędzy gminą a organizacją pozarządową lub klubem sportowym. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż jeden rok.

Podmiot , który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

7.Burmistrz Gniewkowa zastrzega sobie  z uzasadnionych przyczyn prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

 

Podpisał

Burmistrz Gniewkowa

Adam Roszak 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2012 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 978
02 stycznia 2013 13:48 (mbilicki) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_wzor_2013.doc] do dokumentu.
02 stycznia 2013 13:48 (mbilicki) - Dodanie załącznika [oferta_wzor_2013.doc] do dokumentu.
24 grudnia 2012 08:55 (mbilicki) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__ogloszenie_konkursu.doc] do dokumentu.