Aktualności

XXV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 28 listopada 2012r.

Zawiadamiam , że  obrady  XXV sesji Rady Miejskiej  w Gniewkowie  odbędą się  w dniu 28 listopada  2012r. o godzinie 1200  w  sali  nr 20 Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  ul. 17  Stycznia  11.

Proponowany  porządek obrad:                                              

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV  sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.:

-informację przedstawi: Prezes Zarządu- pan Adam Straszyński,

- analizę działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego przedstawi Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska- radny Karol Smoła,

- dyskusja,
-przyjęcie informacji.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

c)    Ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

d)    Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

- analizę wpływu zmian  planowanych w systemie podatków w rolnictwie w zakresie sytuacji rolników , jak również budżetu Gminy Gniewkowo- przedstawi Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska- radny Karol Smoła

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

e)    Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

f)   Uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

g)  Dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określony pojemnik:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

h)   Określenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  którzy pozbywają się  z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy  nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

i)     Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

j)   Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

k)  Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

l)     Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

m)  Statutu Gminy Gniewkowo  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

n)   Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniewkowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy ,  wnioski.

9.Zamknięcie  XXV  obrad Rady Miejskiej .

 

                                                                   Przewodniczący Rady    mgr Janusz Kozłowski

                                                                 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2012 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1454
20 listopada 2012 12:06 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.