Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 05 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) ogłaszam co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży prawa własności nieruchomości położone w : Szadłowice - w trybie bezprzetargowym na rzecz Telekomunikacji Pol

                                                      O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          05 listopada 2012r.

       w  sprawie   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.               

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

       gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)     

o  g  ł  a  s  z  a  m

co, następuje:

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży prawa
       własności nieruchomości położone w :

       Szadłowice -  w trybie bezprzetargowym na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.
       

       Nieruchomość zabudowana kontenerowym urządzeniem technicznym
       telekomunikacyjnym usytuowanym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 215/33
       o powierzchni  0,0160 ha, karta mapy 1, zapisanej w  KW BY1I/00046241/9  
       prowadzonej   przez Sąd  Rejonowy w Inowrocławiu , za cenę 3.500,- zł .
      
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
      

      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia  07  listopada
      2012r.   do dnia  28 listopada 2012r.
      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia
      19 grudnia 2012r.     

 

 

       Wywieszono, dnia  07 listopada  2012r.  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2012 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 710
06 listopada 2012 08:25 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.