Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

                                                      O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          12 sierpnia  2011r.

       w  sprawie   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.               

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2  pkt  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

       gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z

       późn zm./.     

o  g  ł  a  s  z  a  m

co, następuje:

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do sprzedaży
      w trybie przetargu  nieruchomość zabudowana położona w Kaczkowie , za cenę
      wywoławczą w I przetargu :
  


                             działka nr  18/6   o powierzchni   5,7325 ha  -  990.000,- zł


       karta mapy 1, zapisane w księdze wieczystej KW 39848 prowadzonej przez Sąd
       Rejonowy w Inowrocławiu.

       Przedmiotowa  nieruchomość znajdują się w obszarze rolniczo – leśnym, oznaczonym
       symbolem R-L , na terenie składowania odpadów komunalnych.
       Stan zagospodarowania na gruncie - komunalne składowisko odpadów z zapleczem
       socjalno – technicznym, ogrodzone.

 

 

      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń od dnia  17 sierpnia 2011r.
      do dnia 08 września  2011r.
      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia

      30 września   2011r.   

 

 

 

 

       Wywieszono, dnia  17 sierpnia  2011r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2011 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 812
16 sierpnia 2011 10:30 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.