Aktualności (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DZ.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu...

XX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 27 lutego 2020 r.

XX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędzie się wyjątkowo w czwartek tj. w dniu 27 lutego 2020 r. W dniu 25 lutego o godz. 15:30 w sali nr 20 UM w Gniewkowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omawiane będą materiały na tę sesję. Projekt LPR opublikowany zostanie w dniu 21 lutego 2020 r.