Urząd Miejski w Gniewkowie

Referaty

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH, PROMOCJI ZDROWIA, OŚWIATY I SPORTU

ul. Dworcowa 17
tel. 052 356 87 43
e-mail: mroz@gniewkowo.com.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1. Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
2. Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.
3. Sporządzania i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
4. Przechowywania i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
5. Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Przyjmowania oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego.
7. Stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.
8. Przyjmowania oświadczeń o wyborze nazwiska.
9. Przyjmowania oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
10. Umiejscawiania aktów stanu cywilnego – zgodnie z przepisami w tym zakresie.
11. Przyjmowania oświadczeń o uznaniu dziecka.
12. Przyjmowania oświadczeń o uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa.
13. Przyjmowania oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
14. Wskazywania kandydata na opiekuna prawnego.
15. Wykonywania zadań wynikających z konkordatu.
16. Przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

Stanowiska:

Beata Jaworska

KIEROWNIK REFERATU, Stanowisko ds. działalności gospodarczej i oświaty

Anna Mróz

Ewidencja ludności, Zastępca Kierownika USC, Dowody osobiste

USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI
ul. Dworcowa 17
tel. 052 356 87 43
e-mail: mroz@gniewkowo.com.pl

Kinga Kostrzewa-Deskiewicz

Ewidencja ludności, Dowody osobiste

Izabela Kluza

Ewidencja ludności, Dowody osobiste

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2008 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10609
09 sierpnia 2019 09:37 (Marek Bilicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ppoż..
29 grudnia 2018 11:43 (Marek Bilicki) - Usunięcie stanowiska: KIEROWNIK USC.
29 grudnia 2018 11:43 (Marek Bilicki) - Usunięcie stanowiska: KIEROWNIK USC.
Realizacja: IDcom.pl