Komisja Rewizyjna Kadencja 1998 - 2002

Informacje

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO


§ 1.Komisja Rewizyjna zwana dalej "komisją" jest organem rady składającym się z 3 radnych, powołanym do przeprowadzenia kontroli działalności burmistrza oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.


§ 2.1.Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę oraz na zlecenie rady.
2.Komisja może przeprowadzić kontrolę doraźną po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego rady .
3.Sprawozdanie z kontroli należy przedstawić radzie na najbliższej sesji.


§ 3.1. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
2. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.


§ 4.1. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje rada spośród radnych.
2. Przewodniczący komisji:
1) organizuje prace komisji;
2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji;
3) składa radzie sprawozdanie z działalności komisji.


§ 5.1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać komisję na pisemny wniosek choćby jednego członka komisji.
3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami komisji, zaproszone na posiedzenie.
4. Komisja może powoływać biegłych dla wydania opinii w badanej sprawie po uzgodnieniu z przewodniczącym rady.
5. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego.
6. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim większość ogólnego składu komisji.
7. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji.


§ 6.1. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii i są przedkładane radzie.
2. Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na rok.

§ 7.Komisja współpracuje z innymi komisjami rady oraz organizacjami społeczno – gospodarczymi działającymi na terenie gminy.


§ 8.1. Podstawową formą działania są:
1) kontrola działalności zarządu oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie :
a) gospodarki finansowo-ekonomicznej;
b) gospodarowania mieniem komunalnym;
c) przestrzegania i realizacji postanowień statutu gminy, uchwał rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej;
d) realizacji bieżących zadań gminy.
3) opiniowanie wniosku rady o odwołanie burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium.


§ 9.Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o następujące kryteria:
1) legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami rady ),
2) gospodarności,
3) rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny),
4) celowości.
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.


§ 10.Przewodniczący komisji zawiadamia burmistrza (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli.


§ 11.1.Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny liczący 3 członków.
2. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawionego przez przewodniczącego rady.
3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione:
1) osoby kontrolujące;
2) termin;
3) przedmiot;
4) zakres przeprowadzanej kontroli.


§ 12.1. Komisja (zespół kontrolny) uprawniona jest do:
1) wstępu do obiektów jednostki kontrolowanej;
2) wglądu do akt i dokumentów;
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;
4) powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli;
5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotów kontroli;
6) przyjmowanie oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.
2. Przewodniczący komisji występując o zgodę rady na powołanie biegłego przedstawia motywy i przyczyny skierowania sprawy do oceny przez specjalistę.


§ 13.1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki;
2) przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych;
3. Działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.


§ 14.Zadaniem zespołu kontrolnego jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz przyczyn i skutków ich powstawania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.


§ 15.1.Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.
3. Protokół powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej;
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących;
3) określenie zakresu przedmiotu kontroli;
4) czas trwania kontroli;
5) ewentualne zastrzeżenia;
6) wykaz załączników;
7) podpisy kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolowanej.
4. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, przewodniczący rady , burmistrz , a jeden pozostawia się do akt komisji.


§ 16.Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość i usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.


§ 17.Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz burmistrza wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.


§ 18.Kierownicy jednostek, do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.


§ 19.W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń, komisja przekazuje sprawę organom ścigania i zawiadamia o tym organ nadrzędny jednostki skontrolowanej.


§ 20.1.Wyniki swoich działań komisja przedstawia radzie miejskiej w formie sprawozdania na najbliższej sesji po zakończeniu kontroli.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości;
3) wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

§ 21.Obsługę techniczno – biurową komisji prowadzi urząd .

Skład

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 468483
18 lipca 2019 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:05 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:03 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie stanowiska: Radny -okręg nr 5.