Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

Dworcowa

88-140 Gniewkowo

Telefon

052 358 53 60

Stanowiska

p.o. Kierownika

MGOPS

MGOPS zajmuje się świadczeniami z zakresu pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, losowych, jednorazowych oraz wynikających z ustawy o pomocy .
społecznej.Uchwała Nr X/59/2003
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art.42 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ((t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 , poz. 414 ze zmianami)


RADA MIEJSKA

Uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie stanowiący załącznik do uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy w Gniewkowie Nr XXXVII /307/98 z dnia 16.06.1998r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załączn. do uchwały Nr X/59/03
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 27.06.2003r.
S T A T U T

MIEJSKO-GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ

W GNIEWKOWIE


§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, zwany dalej Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r., Nr 64, poz.414 z późn.zm.) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy,
2) niniejszego statutu.
§ 2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Gniewkowo, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.
2. Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący Miasto i Gminę Gniewkowo.
3. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Gniewkowo.

§ 3

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w szczególności:
1) tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej,
2) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznaje i wypłaca świadczenia pomocy społecznej,
4) pobudza aktywność społeczną w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin,
5) udziela pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne:
1) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe,
2) przyznaje pomoc rzeczową, ośrodki wsparcia i ośrodki opiekuńcze o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki,
3) przyznaje pomoc w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
4) przyznaje i wypłaca zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Radę Miejską,
5) wypłaca dodatki mieszkaniowe,
6) wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej , wynikające z rozeznania potrzeb Gminy,
7) organizuje schronienie, posiłki, niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym,
8) świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania według szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności uchwalonych przez Radę Miejską ,
9) pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne,
10) przyznaje zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
11) wykonuje pracę socjalną,
12) sprawia pogrzeby osobom, na które nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z
ubezpieczenia społecznego.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone:
1) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, renty socjalne oraz przysługujące do nich dodatki i świadczenia,
2) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe,
3) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
4) przyznaje zasiłki celowe w formie biletu kredytowego,
5) świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
6) wykonuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania przyjęte przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

§ 4

W realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:
1) samorządem gminnym,
2) Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
3) Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
4) Sądami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej,
5) organami społecznymi, związkami wyznaniowymi, pracodawcami, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi.
6) Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu,
7) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.


§ 5

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gniewkowa, który określa jego obowiązki i wynagrodzenie.
2. Do zakresu działania Kierownika należy w szczególności:
1) ustalanie potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
2) ustalanie planów i realizacja polityki kadrowej Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na zewnątrz,
4) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) wykonywanie uprawnień oraz obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników, zgodnie z przepisami prawa pracy,
6) składanie corocznych sprawozdań Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
7) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.

3. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą również pracownicy socjalni i opiekunki domowe.
4. Nadzór finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia Skarbnik Gminy.
5. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej zastępuje go Pracownik Socjalny, upoważniony uchwałą Rady Miejskiej do podpisywania decyzji .

§ 6

Szczegółową strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w formie regulaminu.


UCHWAŁA Nr XII/157 /2004
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 14 września 2004r roku


w sprawie: zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, za. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 15 68 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203); art. 110 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) oraz art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 poz. 2255; Dz.U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305; Nr 64, poz. 593).

Rada Miejska
uchwala co następuje

§1.
W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr X/59/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 94 poz. 1388) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.Statutu otrzymuje brzmienie:

„Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, zwany dalej
Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64,
poz.593 i Nr 99, poz. 1001),
2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr
228, poz. 2255, zm. z 2004r. Dz.U. nr 35, poz. 305, Dz.U. Nr 64, poz. 593),
3) niniejszego statutu”;

2) w § 3 ust 3 Statutu dodaje się pkt 7 o treści:
„7) przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne:
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
- świadczenia opiekuńcze ( zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne)”;

3) w § 5 ust 2 Statutu dodaje się pkt 8 o treści:
„8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej oraz w zakresie innych zadań określonych statutem.”

4)wykreśla się treść § 5 pkt 5 statutu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UCHWAŁA Nr XII/157 /2004
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 14 września 2004r roku


w sprawie: zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, za. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 15 68 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203); art. 110 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) oraz art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 poz. 2255; Dz.U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305; Nr 64, poz. 593).

Rada Miejska
uchwala co następuje

§1.
W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr X/59/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 94 poz. 1388) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.Statutu otrzymuje brzmienie:

„Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, zwany dalej
Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64,
poz.593 i Nr 99, poz. 1001),
2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr
228, poz. 2255, zm. z 2004r. Dz.U. nr 35, poz. 305, Dz.U. Nr 64, poz. 593),
3) niniejszego statutu”;

2) w § 3 ust 3 Statutu dodaje się pkt 7 o treści:
„7) przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne:
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
- świadczenia opiekuńcze ( zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne)”;

3) w § 5 ust 2 Statutu dodaje się pkt 8 o treści:
„8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej oraz w zakresie innych zadań określonych statutem.”

4)wykreśla się treść § 5 pkt 5 statutu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Podpisał (-) Przewodniczący Rady - mgr inż. Ryszard Pitera


UZASADNIENIE


Wywołanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie jest konieczne z uwagi na wprowadzenie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 , poz. 2255 z późn. zm.) .
Na podstawie art. 20 powołanej wyżej ustawy MGOPS w Gniewkowie został upoważniony do przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie . W związku z wymogiem realizacji przedmiotowych zadań zmiany w statucie Ośrodka stały się konieczne .
Podpisał (-) Przewodniczący Rady - mgr inż. Ryszard Pitera

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 15709
26 listopada 2015 09:02 (Marek Bilicki) - Aktualizacja danych stanowiska: p.o. Kierownika.
26 listopada 2015 09:02 (Marek Bilicki) - Dodanie stanowiska: p.o. kierownika.
26 listopada 2015 08:55 (Marek Bilicki) - Usunięcie stanowiska.